Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Terapia w procesie resocjalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-TPR1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Terapia w procesie resocjalizacji
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC2_KS_WO1 Potrafi opisać podstawowe pojęcia i wybrane nurty (psycho)terapii oraz ich zastosowanie w leczeniu zaburzeń i problemów.

PC2_KS_WO3 Opisuje populację osób, wobec których prowadzi się oddziaływania korekcyjne i terapeutyczne w izolacji penitencjarnej.

PC2_KS_WO4 Wymienia i charakteryzuje podstawy prawne prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych, w tym terapeutycznych w izolacji penitencjarnej zgodnie z systemami odbywania kary pozbawienia wolności.

Umiejętności

PC2_KS_UO1 Wykorzystuje zdobytą wiedzę do projektowania planu oddziaływań wobec osadzonych.

PC2_KS_UO2 Potrafi wyjaśnić specyfikę oddziaływań terapeutycznych w procesie resocjalizacji.

Kompetencje społeczne

PC2_KS_KO1 Aktywnie uczestniczy w dyskusji i pracy grupowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik
Prowadzący grup: Tomasz Głowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

zajęcia odbywają się synchronicznie na na platformie Teams zgodnie z planem studiów (wtorki 11.40 - 13.10).

Link do grupy:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae1af483003974ced841bf19e3c53482e%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=1db0a78a-1e59-46f5-992f-6192bfbba94b&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

przygotowanie oraz regularny i aktywny udział w zajęciach (także online),

zaliczenie kolokwium końcowego (możliwe online)

Pełny opis:

Ćwiczenia koncentrują się na następujących tematach:

- wyjaśnienie takich pojęć, jak: psychoterapia, terapia, psychokorekcja, resocjalizacja

-omówienie podstawowych nurtów terapeutycznych

- omówienie podstaw prawnych prowadzenia oddziaływań terapeutycznych, funkcjonowanie systemu terapeutycznego w izolacji więziennej,

- adresaci oddziaływań terapeutycznych i psychokorekcyjnych,

- wybrane przykłady programów terapeutycznych realizowanych w izolacji penitencjarnej i innych placówkach resocjalizacyjnych

Literatura:

Literatura obowiązkowa w wersji internetowej:

Witold Pawliczuk , Karolina Łobodda , Agnieszka Nowińska, Trening Zastępowania Agresji: opis metody, jej skuteczność oraz zastosowanie w praktyce oddziału psychiatrii dzieci i młodzieży

Downloads/Psychiatria1.2015Pawliczuk,Trening.pdf

prof. dr hab. Dobrochna Wójcik, Katarzyna Drapała, Anna Więcek-Durańska, Ewaluacja programu Trening Zastępowania Agresji ART oraz programu korekcyjno-edukacyjnego Duluth. Raport z badań empirycznych

https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2018/08/Drapa%C5%82a-K.-Wi%C4%99cek-Dura%C5%84ska-A.-W%C3%B3jcik-D._Ewaluacja-programu-Trening-Zast%C4%99powania-Agresji-ART-oraz-programu-korekcyjno-edukacyjnego-Duluth-1.pdf

do przeczytania są strony: 27-56 oraz 140-162

Henryk Machel, Rola terapii w resocjalizacji penitencjarnej Resocjalizacja Polska (Polish Journal of Social Rehabilitation) 3, 17-34, 2012

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)-r2012-t3/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)-r2012-t3-s17-34/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)-r2012-t3-s17-34.pdf

Krzysztof Nowakowski, Perspektywy terapii i resocjalizacji osadzonych z psychopatycznymi zaburzeniami osobowości, Resocjalizacja Polska (Polish Journal of Social Rehabilitation) 3, 55-62, 2012

http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)-r2012-t3/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)-r2012-t3-s55-62/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)-r2012-t3-s55-62.pdf

Zapobieganie samobójstwom

https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/preventing_suicide_prison_officers_polish.pdf

Literatura

1. Czabała Cz. J., Czynniki leczące w psychoterapii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

2. Szczepaniak P., A. Rejzner, Terapia w resocjalizacji, cz. 1 i 2., Wydawnictwo Żak, Warszawa 2009.

3. Ostrowska K., Psychologia resocjalizacyjna, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2008.

4. Kodeks karny wykonawczy i inne akty rangi podustawowej

5. Głowik T. (red.) Oddziaływania terapeutyczne i penitencjarne, Warszawa 2010.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, praca z tekstem, film,

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do egzaminu 15

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik
Prowadzący grup: Tomasz Głowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia odbywają się synchronicznie na platformie Teams w dniach 07.04, 15.04 oraz 18.04.

Link do grupy: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3abc53cedecbbc46538fe6fa0e9872e47d%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=251e05c0-1ff8-4036-9621-3df5224693e8&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

przygotowanie oraz regularny i aktywny udział w zajęciach (także online),

zaliczenie kolokwium końcowego z wykorzystaniem aplikacji Forms

Pełny opis:

Ćwiczenia koncentrują się na następujących tematach:

- wyjaśnienie takich pojęć, jak: psychoterapia, terapia, resocjalizacja

-omówienie podstawowych nurtów terapeutycznych

- omówienie podstaw prawnych prowadzenia oddziaływań terapeutycznych, funkcjonowanie systemu terapeutycznego w izolacji więziennej,

- adresaci oddziaływań terapeutycznych i psychokorekcyjnych,

- wybrane przykłady programów terapeutycznych realizowanych w izolacji penitencjarnej i innych placówkach resocjalizacyjnych

Literatura:

Lektura obowiązkowa w formie internetowej:

Witold Pawliczuk , Karolina Łobodda , Agnieszka Nowińska, Trening Zastępowania Agresji: opis metody, jej skuteczność oraz zastosowanie w praktyce oddziału psychiatrii dzieci i młodzieży

file:///C:/Users/Tomek/Downloads/Psychiatria1.2015Pawliczuk,Trening.pdf

prof. dr hab. Dobrochna Wójcik, Katarzyna Drapała, Anna Więcek-Durańska, Ewaluacja programu Trening Zastępowania Agresji ART oraz programu korekcyjno-edukacyjnego Duluth. Raport z badań empirycznych

https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2018/08/Drapa%C5%82a-K.-Wi%C4%99cek-Dura%C5%84ska-A.-W%C3%B3jcik-D._Ewaluacja-programu-Trening-Zast%C4%99powania-Agresji-ART-oraz-programu-korekcyjno-edukacyjnego-Duluth-1.pdf

do przeczytania są strony: 27-56 oraz 140-162

Henryk Machel, Rola terapii w resocjalizacji penitencjarnej Resocjalizacja Polska (Polish Journal of Social Rehabilitation) 3, 17-34, 2012

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)-r2012-t3/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)-r2012-t3-s17-34/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)-r2012-t3-s17-34.pdf

Krzysztof Nowakowski, Perspektywy terapii i resocjalizacji osadzonych z psychopatycznymi zaburzeniami osobowości, Resocjalizacja Polska (Polish Journal of Social Rehabilitation) 3, 55-62, 2012

http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)-r2012-t3/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)-r2012-t3-s55-62/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)-r2012-t3-s55-62.pdf

Zapobieganie samobójstwom

https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/preventing_suicide_prison_officers_polish.pdf

1. Czabała Cz. J., Czynniki leczące w psychoterapii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

2. Szczepaniak P., A. Rejzner, Terapia w resocjalizacji, cz. 1 i 2., Wydawnictwo Żak, Warszawa 2009.

3. Ostrowska K., Psychologia resocjalizacyjna, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2008.

4. Kodeks karny wykonawczy i inne akty rangi podustawowej

5. Głowik T. (red.) Oddziaływania terapeutyczne i penitencjarne, Warszawa 2010.

Uwagi:

Zajęcia z dnia 14.03 zostały zrealizowane w ten sposób, że studenci otrzymali do przygotowania treści w PDF zgodne z sylabusem. Pozostałe zajęcia odbywają się synchronicznie w aplikacji Teams

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, praca z tekstem, film

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 35

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5

Inne formy 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.