Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilaktyka społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-PRS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka społeczna
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązk. dla I r. PC, spec. nienaucz. (kwal.): pedag. resoc. z prof. społ., (2-l) niestac. II st.
Obowiązk. dla I r. PC, spec. nienaucz. (kwal.): pedag. resoc. z prof. społ., (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

1. Egzamin pisemny końcowy (test jednokrotnego wyboru)

2. Ocena ustnej wypowiedzi studenta podczas zajęć

3. Obserwacja aktywności studentów podczas ćwiczeń (przygotowanie do zajęć)

4. Ocena pracy studentów w grupach podczas zajęć.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Omówienie podstawowych pojęć z zakresu profilaktyki społecznej

2. Cele, poziomy i strategie profilaktyki społecznej

3. Wybrane modele, typy profilaktyki

4. Przykłady działań profilaktycznych

5. Klasyfikacja oddziaływań profilaktycznych

6. Proces rozwoju programu profilaktycznego

7. Cechy skutecznego programu profilaktycznego

8. Profilaktyka w społecznościach lokalnych

9. Mankamenty i słabe strony podejmowanych działań profilaktycznych

10. Założenia i standardy profesjonalnej profilaktyki, spełniające wymagania współczesnego społeczeństwa

Ćwiczenia:

1. Omówienie współczesnych tendencji występujących w poglądach na problemy profilaktyki dzieci i młodzieży.

2. Omówienie zasad, metod, form i środków pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą.

3. Metody pracy profilaktycznej: casework, groupwork, network.

4. Rodzaje programów profilaktycznych.

5. Struktura projektu profilaktycznego. Cele i zadania projektu profilaktycznego.

6. Uwarunkowania efektywności pracy profilaktycznej w świetle wiedzy prakseologicznej.

7. Organizacja właściwych działań profilaktycznych.

8. Monitoring i ewaluacja projektu profilaktycznego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1.Bielecka E. (red.) (2007) Profilaktyka i readaptacja społeczna. Białystok

2.Gaś Z. B. (2006) Profilaktyka w szkole. WSiP, Warszawa

3.Hawkins J. D. (1994) Podręcznik ewaluacji programów profilaktycznych. Warszawa- Olsztyn

4.Michel M. (2004) Profilaktyka w środowisku lokalnym. w: Urban B.: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja młodzieży. Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda. Mysłowice

5.Moczydłowska J., Pełszyńska I. Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie, Rzeszów

6.Pytka L. (2006) Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne diagnostyczne i metodyczne. Warszawa

7.Szpringer M. ((2004) Profilaktyka społeczna. Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Kielce

8.Wojcieszek K. A. (2005) Na początku była rozpacz. Antropologiczne podstawy

Literatura uzupełniająca

1.Kamińska- Buśko B., Szymańska j. (2005) Profilaktyka w szkole. Poradnik dla nauczycieli. Wyd. CMMP-P, Warszawa

2.Stanik J. (red.) (2007) Problemy profilaktyki oraz interwencji społecznej i prawnej wobec zjawisk para przestępczych i przestępczych. Wyd. TWP, Warszawa

3.Urban B. (1999) Zachowania dewiacyjne młodzieży. Kraków

Efekty uczenia się:

PC2_KK_W02 Rozumie pojęcie profilaktyki społecznej, potrafi zdefiniować cele, poziomy i strategie współczesnej profilaktyki społecznej

PC2_KS_W04 Zna podstawowe teorie zachowań dysfunkcjonalnych

PC2_KS_U02 Zna pedagogiczne, socjologiczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania projektowania oddziaływań profilaktycznych

PC2_KS_U03 Potrafi stworzyć prosty projekt zajęć profilaktycznych i narzędzia do badań ewaluacyjnych

PC2_KK_K03 Docenia bogatą tradycję oraz dorobek nauk pedagogicznych i psychologicznych i potrafi wykorzystywać ten dorobek do projektowania oddziaływań profilaktycznych

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny - sprawdzenie stopnia znajomości treści ćwiczeń i wykładów oraz zaleconej literatury uzupełniającej

Opracowanie programu profilaktycznego - sprawdzanie stopnia wykorzystania wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w celu opracowania programów profilaktycznych, stosowania skutecznych i twórczych strategii podczas zespołowego rozwiązywania problemów społecznych

Analiza wybranych programów i projektów profilaktycznych - sprawdzenie, czy student potrafi dokonać krytycznej analizy dostępnych programów i projektów profilaktycznych oraz wskazać kierunki ich ewaluacji

Dyskusja w oparciu o znajomość literatury przedmiotu - sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy oraz jej operatywnego wykorzystania w dyskusji nad wybranymi zagadnieniami z zakresu profilaktyki społecznej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bilska
Prowadzący grup: Ewa Bilska, Kamil Miszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zaliczenie przedmiotu:

Ćwiczenia:

- Sprawdzian pisemny

- Prezentacja

- Ocena pracy studenta w trakcie zajęć

Wykład:

- egzamin pisemny

Pełny opis:

Wykłady:

1. Wprowadzenie do profilaktyki społecznej. Pojęcie profilaktyki społecznej. Poziomy oddziaływań profilaktycznych.

2. Strategie oddziaływań profilaktycznych

3. System oddziaływań profilaktycznych na przykładzie systemy profilaktyki uzależnienia od alkoholu i narkotyków - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

4. System oddziaływań profilaktycznych na przykładzie systemy profilaktyki uzależnienia od alkoholu i narkotyków - Narodowy program rozwiązywania problemów alkoholowych, Krajowy program przeciwdziałania narkomanii

5.Gminne programy profilaktyki

6. Program profilaktyczny szkoły

Ćwiczenia

1. Omówienie współczesnych tendencji występujących w poglądach na problemy profilaktyki dzieci i młodzieży.

2. Omówienie zasad, metod, form i środków pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą.

3. Metody pracy profilaktycznej: casework, groupwork, network.

4. Rodzaje programów profilaktycznych.

5. Struktura projektu profilaktycznego. Cele i zadania projektu profilaktycznego.

6. Uwarunkowania efektywności pracy profilaktycznej w świetle wiedzy prakseologicznej.

7. Organizacja właściwych działań profilaktycznych.

8. Monitoring i ewaluacja projektu profilaktycznego.

Literatura:

Literatura podstawowa

- Szpringer M. Profilaktyka społeczna. Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004.

- Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-2015

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

- USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231) (tekst ujednolicony)

Literatur uzupełniająca

- Balcerek-Kałek Anna (2003). Budowanie szkolnych programów profilaktyki. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN,

- Bałandynowicz (2006). Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa .Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza.

- Crone D., Horner R.,Hawken L. (2009). Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole. Program poprawy wzorców zachowania. Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPAMEDIA

- Dąbkowska M. , Dąbkowski M. (2010). Zastraszanie i przemoc szkolna. Profilaktyka - podręcznik dla nauczyciela : Europejski Międzypaństwowy Program DAPHNE. Toruń: Wydaw. Naukowe Uniw. M. Kopernika.

- Dziewiecki M. (2001). Nowoczesna profilaktyka uzależnień. Kielce : Wydaw. Jedność.

- Gaś Z. (1998). Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

- Gaś Z. (2006). Profilaktyka w szkole. Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne.

- Grzelak S. (2006). Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

- Jabłoński Piotr (2010) Vademecum profilaktyki narkotykowej. Warszawa : Departament Wychowania i Promocji Obronności MON ; Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2010.

- Klimek Z. Profilaktyka zagrożeń w praktyce .Jelenia Góra, 2008..

- Ostaszewski K. (2003). Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo. Naukowe SCHOLAR

- Szymańska J.(2000).Programy profilaktyczne: podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Liczba godzin kontaktowych: ćwiczenia 30 godzin, wykłady 15 godzin

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń - 8 godzin

Przygotowanie do egzaminu - 7 godzin

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 60

Liczba punktów ECTS - 2 punkty

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bilska
Prowadzący grup: Ewa Bilska, Marta Porembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zaliczenie przedmiotu:

Ćwiczenia:

- Sprawdzian pisemny

- Prezentacja

- Ocena pracy studenta w trakcie zajęć

Wykład:

- egzamin pisemny

Pełny opis:

Wykłady:

1. Wprowadzenie do profilaktyki społecznej. Pojęcie profilaktyki społecznej. Poziomy oddziaływań profilaktycznych.

2. Strategie oddziaływań profilaktycznych

3. System oddziaływań profilaktycznych na przykładzie systemy profilaktyki uzależnienia od alkoholu i narkotyków - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

4. System oddziaływań profilaktycznych na przykładzie systemy profilaktyki uzależnienia od alkoholu i narkotyków - Narodowy program rozwiązywania problemów alkoholowych, Krajowy program przeciwdziałania narkomanii

5.Gminne programy profilaktyki

6. Program profilaktyczny szkoły

Ćwiczenia

1. Omówienie współczesnych tendencji występujących w poglądach na problemy profilaktyki dzieci i młodzieży.

2. Omówienie zasad, metod, form i środków pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą.

3. Metody pracy profilaktycznej: casework, groupwork, network.

4. Rodzaje programów profilaktycznych.

5. Struktura projektu profilaktycznego. Cele i zadania projektu profilaktycznego.

6. Uwarunkowania efektywności pracy profilaktycznej w świetle wiedzy prakseologicznej.

7. Organizacja właściwych działań profilaktycznych.

8. Monitoring i ewaluacja projektu profilaktycznego.

Literatura:

Literatura podstawowa

- Szpringer M. Profilaktyka społeczna. Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004.

- Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-2015

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

- USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231) (tekst ujednolicony)

Literatur uzupełniająca

- Balcerek-Kałek Anna (2003). Budowanie szkolnych programów profilaktyki. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN,

- Bałandynowicz (2006). Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa .Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza.

- Crone D., Horner R.,Hawken L. (2009). Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole. Program poprawy wzorców zachowania. Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPAMEDIA

- Dąbkowska M. , Dąbkowski M. (2010). Zastraszanie i przemoc szkolna. Profilaktyka - podręcznik dla nauczyciela : Europejski Międzypaństwowy Program DAPHNE. Toruń: Wydaw. Naukowe Uniw. M. Kopernika.

- Dziewiecki M. (2001). Nowoczesna profilaktyka uzależnień. Kielce : Wydaw. Jedność.

- Gaś Z. (1998). Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

- Gaś Z. (2006). Profilaktyka w szkole. Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne.

- Grzelak S. (2006). Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

- Jabłoński Piotr (2010) Vademecum profilaktyki narkotykowej. Warszawa : Departament Wychowania i Promocji Obronności MON ; Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2010.

- Klimek Z. Profilaktyka zagrożeń w praktyce .Jelenia Góra, 2008..

- Ostaszewski K. (2003). Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo. Naukowe SCHOLAR

- Szymańska J.(2000).Programy profilaktyczne: podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Liczba godzin kontaktowych: ćwiczenia 30 godzin, wykłady 15 godzin

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń - 8 godzin

Przygotowanie do egzaminu - 7 godzin

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 60

Liczba punktów ECTS - 2 punkty

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Miszewski
Prowadzący grup: Ewa Bilska, Kamil Miszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zaliczenie przedmiotu:

Ćwiczenia:

- Sprawdzian pisemny

- Prezentacja

- Ocena pracy studenta w trakcie zajęć

Wykład:

- egzamin pisemny

Pełny opis:

Wykłady:

1. Wprowadzenie do profilaktyki społecznej. Pojęcie profilaktyki społecznej. Poziomy oddziaływań profilaktycznych.

2. Strategie oddziaływań profilaktycznych

3. System oddziaływań profilaktycznych na przykładzie systemy profilaktyki uzależnienia od alkoholu i narkotyków - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

4. System oddziaływań profilaktycznych na przykładzie systemy profilaktyki uzależnienia od alkoholu i narkotyków - Narodowy program rozwiązywania problemów alkoholowych, Krajowy program przeciwdziałania narkomanii

5.Gminne programy profilaktyki

6. Program profilaktyczny szkoły

Ćwiczenia

1. Omówienie współczesnych tendencji występujących w poglądach na problemy profilaktyki dzieci i młodzieży.

2. Omówienie zasad, metod, form i środków pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą.

3. Metody pracy profilaktycznej: casework, groupwork, network.

4. Rodzaje programów profilaktycznych.

5. Struktura projektu profilaktycznego. Cele i zadania projektu profilaktycznego.

6. Uwarunkowania efektywności pracy profilaktycznej w świetle wiedzy prakseologicznej.

7. Organizacja właściwych działań profilaktycznych.

8. Monitoring i ewaluacja projektu profilaktycznego.

Literatura:

Literatura podstawowa

- Szpringer M. Profilaktyka społeczna. Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004.

- Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-2015

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

- USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231) (tekst ujednolicony)

Literatur uzupełniająca

- Balcerek-Kałek Anna (2003). Budowanie szkolnych programów profilaktyki. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN,

- Bałandynowicz (2006). Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa .Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza.

- Crone D., Horner R.,Hawken L. (2009). Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole. Program poprawy wzorców zachowania. Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPAMEDIA

- Dąbkowska M. , Dąbkowski M. (2010). Zastraszanie i przemoc szkolna. Profilaktyka - podręcznik dla nauczyciela : Europejski Międzypaństwowy Program DAPHNE. Toruń: Wydaw. Naukowe Uniw. M. Kopernika.

- Dziewiecki M. (2001). Nowoczesna profilaktyka uzależnień. Kielce : Wydaw. Jedność.

- Gaś Z. (1998). Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

- Gaś Z. (2006). Profilaktyka w szkole. Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne.

- Grzelak S. (2006). Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

- Jabłoński Piotr (2010) Vademecum profilaktyki narkotykowej. Warszawa : Departament Wychowania i Promocji Obronności MON ; Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2010.

- Klimek Z. Profilaktyka zagrożeń w praktyce .Jelenia Góra, 2008..

- Ostaszewski K. (2003). Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo. Naukowe SCHOLAR

- Szymańska J.(2000).Programy profilaktyczne: podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, dyskusja, prezentacja, warsztat. Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe - 20; przygotowanie się do zajęć, lektury - 10; przygotowanie się do zaliczenia - 10; przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 10; pkt ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bilska
Prowadzący grup: Ewa Bilska, Agnieszka Strumińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zaliczenie przedmiotu:

Ćwiczenia:

- Sprawdzian pisemny

- Prezentacja

- Ocena pracy studenta w trakcie zajęć

Wykład:

- egzamin pisemny

Pełny opis:

Wykłady:

1. Wprowadzenie do profilaktyki społecznej. Pojęcie profilaktyki społecznej. Poziomy oddziaływań profilaktycznych.

2. Strategie oddziaływań profilaktycznych

3. System oddziaływań profilaktycznych na przykładzie systemy profilaktyki uzależnienia od alkoholu i narkotyków - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

4. System oddziaływań profilaktycznych na przykładzie systemy profilaktyki uzależnienia od alkoholu i narkotyków - Narodowy program rozwiązywania problemów alkoholowych, Krajowy program przeciwdziałania narkomanii

5.Gminne programy profilaktyki

6. Program profilaktyczny szkoły

Ćwiczenia

1. Omówienie współczesnych tendencji występujących w poglądach na problemy profilaktyki dzieci i młodzieży.

2. Omówienie zasad, metod, form i środków pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą.

3. Metody pracy profilaktycznej: casework, groupwork, network.

4. Rodzaje programów profilaktycznych.

5. Struktura projektu profilaktycznego. Cele i zadania projektu profilaktycznego.

6. Uwarunkowania efektywności pracy profilaktycznej w świetle wiedzy prakseologicznej.

7. Organizacja właściwych działań profilaktycznych.

8. Monitoring i ewaluacja projektu profilaktycznego.

Literatura:

Literatura podstawowa

- Szpringer M. Profilaktyka społeczna. Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004.

- Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-2015

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

- USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231) (tekst ujednolicony)

Literatur uzupełniająca

- Balcerek-Kałek Anna (2003). Budowanie szkolnych programów profilaktyki. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN,

- Bałandynowicz (2006). Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa .Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza.

- Crone D., Horner R.,Hawken L. (2009). Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole. Program poprawy wzorców zachowania. Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPAMEDIA

- Dąbkowska M. , Dąbkowski M. (2010). Zastraszanie i przemoc szkolna. Profilaktyka - podręcznik dla nauczyciela : Europejski Międzypaństwowy Program DAPHNE. Toruń: Wydaw. Naukowe Uniw. M. Kopernika.

- Dziewiecki M. (2001). Nowoczesna profilaktyka uzależnień. Kielce : Wydaw. Jedność.

- Gaś Z. (1998). Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

- Gaś Z. (2006). Profilaktyka w szkole. Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne.

- Grzelak S. (2006). Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

- Jabłoński Piotr (2010) Vademecum profilaktyki narkotykowej. Warszawa : Departament Wychowania i Promocji Obronności MON ; Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2010.

- Klimek Z. Profilaktyka zagrożeń w praktyce .Jelenia Góra, 2008..

- Ostaszewski K. (2003). Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo. Naukowe SCHOLAR

- Szymańska J.(2000).Programy profilaktyczne: podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Liczba godzin kontaktowych: ćwiczenia 30 godzin, wykłady 15 godzin

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń - 8 godzin

Przygotowanie do egzaminu - 7 godzin

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 60

Liczba punktów ECTS - 2 punkty

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Porembska
Prowadzący grup: Renata Gardian-Miałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zaliczenie przedmiotu:

Ćwiczenia:

- Sprawdzian pisemny

- Prezentacja

- Ocena pracy studenta w trakcie zajęć

Wykład:

- egzamin pisemny

Pełny opis:

Wykłady:

1. Wprowadzenie do profilaktyki społecznej. Pojęcie profilaktyki społecznej. Poziomy oddziaływań profilaktycznych.

2. Strategie oddziaływań profilaktycznych

3. System oddziaływań profilaktycznych na przykładzie systemy profilaktyki uzależnienia od alkoholu i narkotyków - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

4. System oddziaływań profilaktycznych na przykładzie systemy profilaktyki uzależnienia od alkoholu i narkotyków - Narodowy program rozwiązywania problemów alkoholowych, Krajowy program przeciwdziałania narkomanii

5.Gminne programy profilaktyki

6. Program profilaktyczny szkoły

Ćwiczenia

1. Omówienie współczesnych tendencji występujących w poglądach na problemy profilaktyki dzieci i młodzieży.

2. Omówienie zasad, metod, form i środków pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą.

3. Metody pracy profilaktycznej: casework, groupwork, network.

4. Rodzaje programów profilaktycznych.

5. Struktura projektu profilaktycznego. Cele i zadania projektu profilaktycznego.

6. Uwarunkowania efektywności pracy profilaktycznej w świetle wiedzy prakseologicznej.

7. Organizacja właściwych działań profilaktycznych.

8. Monitoring i ewaluacja projektu profilaktycznego.

Literatura:

Literatura podstawowa

- Szpringer M. Profilaktyka społeczna. Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004.

- Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-2015

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

- USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231) (tekst ujednolicony)

Literatur uzupełniająca

- Balcerek-Kałek Anna (2003). Budowanie szkolnych programów profilaktyki. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN,

- Bałandynowicz (2006). Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa .Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza.

- Crone D., Horner R.,Hawken L. (2009). Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole. Program poprawy wzorców zachowania. Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPAMEDIA

- Dąbkowska M. , Dąbkowski M. (2010). Zastraszanie i przemoc szkolna. Profilaktyka - podręcznik dla nauczyciela : Europejski Międzypaństwowy Program DAPHNE. Toruń: Wydaw. Naukowe Uniw. M. Kopernika.

- Dziewiecki M. (2001). Nowoczesna profilaktyka uzależnień. Kielce : Wydaw. Jedność.

- Gaś Z. (1998). Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

- Gaś Z. (2006). Profilaktyka w szkole. Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne.

- Grzelak S. (2006). Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

- Jabłoński Piotr (2010) Vademecum profilaktyki narkotykowej. Warszawa : Departament Wychowania i Promocji Obronności MON ; Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2010.

- Klimek Z. Profilaktyka zagrożeń w praktyce .Jelenia Góra, 2008..

- Ostaszewski K. (2003). Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo. Naukowe SCHOLAR

- Szymańska J.(2000).Programy profilaktyczne: podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, dyskusja, prezentacja, warsztat. Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe - 20; przygotowanie się do zajęć, lektury - 10; przygotowanie się do zaliczenia - 10; przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 10; pkt ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Iwanicki
Prowadzący grup: Hubert Iwanicki, Paulina Kamińska-Diduszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

1. Egzamin pisemny końcowy (test jednokrotnego wyboru)

2. Ocena ustnej wypowiedzi studenta podczas zajęć

3. Obserwacja aktywności studentów podczas ćwiczeń (przygotowanie do zajęć)

4. Ocena pracy studentów w grupach podczas zajęć.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Omówienie podstawowych pojęć z zakresu profilaktyki społecznej

2. Cele, poziomy i strategie profilaktyki społecznej

3. Wybrane modele, typy profilaktyki

4. Przykłady działań profilaktycznych

5. Klasyfikacja oddziaływań profilaktycznych

6. Proces rozwoju programu profilaktycznego

7. Cechy skutecznego programu profilaktycznego

8. Profilaktyka w społecznościach lokalnych

9. Mankamenty i słabe strony podejmowanych działań profilaktycznych

10. Założenia i standardy profesjonalnej profilaktyki, spełniające wymagania współczesnego społeczeństwa

Ćwiczenia:

1. Omówienie współczesnych tendencji występujących w poglądach na problemy profilaktyki dzieci i młodzieży.

2. Omówienie zasad, metod, form i środków pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą.

3. Metody pracy profilaktycznej: casework, groupwork, network.

4. Rodzaje programów profilaktycznych.

5. Struktura projektu profilaktycznego. Cele i zadania projektu profilaktycznego.

6. Uwarunkowania efektywności pracy profilaktycznej w świetle wiedzy prakseologicznej.

7. Organizacja właściwych działań profilaktycznych.

8. Monitoring i ewaluacja projektu profilaktycznego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1.Bielecka E. (red.) (2007) Profilaktyka i readaptacja społeczna. Białystok

2.Gaś Z. B. (2006) Profilaktyka w szkole. WSiP, Warszawa

3.Hawkins J. D. (1994) Podręcznik ewaluacji programów profilaktycznych. Warszawa- Olsztyn

4.Michel M. (2004) Profilaktyka w środowisku lokalnym. w: Urban B.: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja młodzieży. Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda. Mysłowice

5.Moczydłowska J., Pełszyńska I. Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie, Rzeszów

6.Pytka L. (2006) Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne diagnostyczne i metodyczne. Warszawa

7.Szpringer M. ((2004) Profilaktyka społeczna. Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Kielce

8.Wojcieszek K. A. (2005) Na początku była rozpacz. Antropologiczne podstawy

Literatura uzupełniająca

1.Kamińska- Buśko B., Szymańska j. (2005) Profilaktyka w szkole. Poradnik dla nauczycieli. Wyd. CMMP-P, Warszawa

2.Stanik J. (red.) (2007) Problemy profilaktyki oraz interwencji społecznej i prawnej wobec zjawisk para przestępczych i przestępczych. Wyd. TWP, Warszawa

3.Urban B. (1999) Zachowania dewiacyjne młodzieży. Kraków

Uwagi:

Wykład - metoda podająca, uzupełniana prezentacjami treści wykładów w Power point

Ćwiczenia - analiza tekstów źródłowych, praca w grupie, zajęcia tematyczne, dyskusja, pokaz filmów, metoda problemowa, burza mózgów

Godziny kontaktowe: wykład, ćwiczenia 45

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20

Przygotowanie się do egzaminu 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5

Sumaryczna liczba godzin 80

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nawrocka
Prowadzący grup: Agnieszka Strumińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zaliczenie przedmiotu:

Ćwiczenia:

- Sprawdzian pisemny

- Prezentacja

- Ocena pracy studenta w trakcie zajęć

Wykład:

- egzamin pisemny

Pełny opis:

Wykłady:

1. Wprowadzenie do profilaktyki społecznej. Pojęcie profilaktyki społecznej. Poziomy oddziaływań profilaktycznych.

2. Strategie oddziaływań profilaktycznych

3. System oddziaływań profilaktycznych na przykładzie systemy profilaktyki uzależnienia od alkoholu i narkotyków - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

4. System oddziaływań profilaktycznych na przykładzie systemy profilaktyki uzależnienia od alkoholu i narkotyków - Narodowy program rozwiązywania problemów alkoholowych, Krajowy program przeciwdziałania narkomanii

5.Gminne programy profilaktyki

6. Program profilaktyczny szkoły

Ćwiczenia

1. Omówienie współczesnych tendencji występujących w poglądach na problemy profilaktyki dzieci i młodzieży.

2. Omówienie zasad, metod, form i środków pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą.

3. Metody pracy profilaktycznej: casework, groupwork, network.

4. Rodzaje programów profilaktycznych.

5. Struktura projektu profilaktycznego. Cele i zadania projektu profilaktycznego.

6. Uwarunkowania efektywności pracy profilaktycznej w świetle wiedzy prakseologicznej.

7. Organizacja właściwych działań profilaktycznych.

8. Monitoring i ewaluacja projektu profilaktycznego.

Literatura:

Literatura podstawowa

- Szpringer M. Profilaktyka społeczna. Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004.

- Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-2015

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

- USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231) (tekst ujednolicony)

Literatur uzupełniająca

- Balcerek-Kałek Anna (2003). Budowanie szkolnych programów profilaktyki. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN,

- Bałandynowicz (2006). Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa .Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza.

- Crone D., Horner R.,Hawken L. (2009). Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole. Program poprawy wzorców zachowania. Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPAMEDIA

- Dąbkowska M. , Dąbkowski M. (2010). Zastraszanie i przemoc szkolna. Profilaktyka - podręcznik dla nauczyciela : Europejski Międzypaństwowy Program DAPHNE. Toruń: Wydaw. Naukowe Uniw. M. Kopernika.

- Dziewiecki M. (2001). Nowoczesna profilaktyka uzależnień. Kielce : Wydaw. Jedność.

- Gaś Z. (1998). Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

- Gaś Z. (2006). Profilaktyka w szkole. Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne.

- Grzelak S. (2006). Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

- Jabłoński Piotr (2010) Vademecum profilaktyki narkotykowej. Warszawa : Departament Wychowania i Promocji Obronności MON ; Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2010.

- Klimek Z. Profilaktyka zagrożeń w praktyce .Jelenia Góra, 2008..

- Ostaszewski K. (2003). Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo. Naukowe SCHOLAR

- Szymańska J.(2000).Programy profilaktyczne: podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, dyskusja, prezentacja, warsztat.

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe - 20;

przygotowanie się do zajęć, lektury - 10;

przygotowanie się do zaliczenia - 10

przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 10;

pkt ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Iwanicki
Prowadzący grup: Hubert Iwanicki, Agnieszka Strumińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

1. Egzamin pisemny końcowy (test jednokrotnego wyboru)

2. Ocena ustnej wypowiedzi studenta podczas zajęć

3. Obserwacja aktywności studentów podczas ćwiczeń (przygotowanie do zajęć)

4. Ocena pracy studentów w grupach podczas zajęć.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Omówienie podstawowych pojęć z zakresu profilaktyki społecznej

2. Cele, poziomy i strategie profilaktyki społecznej

3. Wybrane modele, typy profilaktyki

4. Przykłady działań profilaktycznych

5. Klasyfikacja oddziaływań profilaktycznych

6. Proces rozwoju programu profilaktycznego

7. Cechy skutecznego programu profilaktycznego

8. Profilaktyka w społecznościach lokalnych

9. Mankamenty i słabe strony podejmowanych działań profilaktycznych

10. Założenia i standardy profesjonalnej profilaktyki, spełniające wymagania współczesnego społeczeństwa

Ćwiczenia:

1. Omówienie współczesnych tendencji występujących w poglądach na problemy profilaktyki dzieci i młodzieży.

2. Omówienie zasad, metod, form i środków pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą.

3. Metody pracy profilaktycznej: casework, groupwork, network.

4. Rodzaje programów profilaktycznych.

5. Struktura projektu profilaktycznego. Cele i zadania projektu profilaktycznego.

6. Uwarunkowania efektywności pracy profilaktycznej w świetle wiedzy prakseologicznej.

7. Organizacja właściwych działań profilaktycznych.

8. Monitoring i ewaluacja projektu profilaktycznego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1.Bielecka E. (red.) (2007) Profilaktyka i readaptacja społeczna. Białystok

2.Gaś Z. B. (2006) Profilaktyka w szkole. WSiP, Warszawa

3.Hawkins J. D. (1994) Podręcznik ewaluacji programów profilaktycznych. Warszawa- Olsztyn

4.Michel M. (2004) Profilaktyka w środowisku lokalnym. w: Urban B.: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja młodzieży. Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda. Mysłowice

5.Moczydłowska J., Pełszyńska I. Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie, Rzeszów

6.Pytka L. (2006) Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne diagnostyczne i metodyczne. Warszawa

7.Szpringer M. ((2004) Profilaktyka społeczna. Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Kielce

8.Wojcieszek K. A. (2005) Na początku była rozpacz. Antropologiczne podstawy

Literatura uzupełniająca

1.Kamińska- Buśko B., Szymańska j. (2005) Profilaktyka w szkole. Poradnik dla nauczycieli. Wyd. CMMP-P, Warszawa

2.Stanik J. (red.) (2007) Problemy profilaktyki oraz interwencji społecznej i prawnej wobec zjawisk para przestępczych i przestępczych. Wyd. TWP, Warszawa

3.Urban B. (1999) Zachowania dewiacyjne młodzieży. Kraków

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nawrocka
Prowadzący grup: Agnieszka Strumińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zaliczenie przedmiotu:

prezentacja programu profilaktycznego

Pełny opis:

1. Omówienie współczesnych tendencji występujących w poglądach na problemy profilaktyki dzieci i młodzieży.

2. Omówienie zasad, metod, form i środków pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą.

3. Metody pracy profilaktycznej: casework, groupwork, network.

4. Rodzaje programów profilaktycznych.

5. Struktura projektu profilaktycznego. Cele i zadania projektu profilaktycznego.

6. Uwarunkowania efektywności pracy profilaktycznej w świetle wiedzy prakseologicznej.

7. Organizacja właściwych działań profilaktycznych.

8. Monitoring i ewaluacja projektu profilaktycznego.

Literatura:

Literatura podstawowa

- Szpringer M. Profilaktyka społeczna. Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004.

- Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-2015

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

- USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231) (tekst ujednolicony)

Literatur uzupełniająca

- Balcerek-Kałek Anna (2003). Budowanie szkolnych programów profilaktyki. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN,

- Bałandynowicz (2006). Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa .Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza.

- Crone D., Horner R.,Hawken L. (2009). Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole. Program poprawy wzorców zachowania. Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPAMEDIA

- Dąbkowska M. , Dąbkowski M. (2010). Zastraszanie i przemoc szkolna. Profilaktyka - podręcznik dla nauczyciela : Europejski Międzypaństwowy Program DAPHNE. Toruń: Wydaw. Naukowe Uniw. M. Kopernika.

- Dziewiecki M. (2001). Nowoczesna profilaktyka uzależnień. Kielce : Wydaw. Jedność.

- Gaś Z. (1998). Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

- Gaś Z. (2006). Profilaktyka w szkole. Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne.

- Grzelak S. (2006). Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

- Jabłoński Piotr (2010) Vademecum profilaktyki narkotykowej. Warszawa : Departament Wychowania i Promocji Obronności MON ; Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2010.

- Klimek Z. Profilaktyka zagrożeń w praktyce .Jelenia Góra, 2008..

- Ostaszewski K. (2003). Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo. Naukowe SCHOLAR

- Szymańska J.(2000).Programy profilaktyczne: podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, dyskusja, prezentacja, warsztat.

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe - 20;

przygotowanie się do zajęć, lektury - 10;

przygotowanie się do zaliczenia - 10;

przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 10;

pkt ECTS 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.