Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawne podstawy kurateli sądowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-PKS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawne podstawy kurateli sądowej
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec. nienaucz.: profilaktyka społ. z resoc. sądową, (2-l) niestac. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC2_KS_W04 Rozumie znaczenie zasady praworządności, na mocy której kurator sądowy działa na podstawie prawa.

PC2_KS_W04 Potrafi wymienić akty prawne, w których znajdzie przepisy dotyczące kuratorów sądowych.

PC2_KS_W04 Potrafi odnaleźć w tekstach wskazanych ustaw podstawy prawne pracy kuratorów sądowych.

Kompetencje społeczne

PC2_KS_K01 Rozumie potrzebę ingerencji sądu rodzinnego we władzę rodzicielską.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

1. Kuratela w ujęciu historycznym

2. Współczesne sposoby funkcjonowania kurateli

3. Rozwój i funkcjonowanie instytucji kurateli na świecie.

4. Rozwój i funkcjonowanie instytucji kurateli w Polsce.

5. Instytucja kurateli w świetle obowiązujących rozwiązań prawnych

6. Zadania, obowiązki i uprawnienia sądowego kuratora zawodowego oraz sądowego kuratora społecznego w procesie resocjalizacji. Środki i metody wykorzystywane w pracy kuratora sądowego w procesie resocjalizacji..

7. Dozór kuratora. Rodzaje stosowanych środków probacyjnych.

Obowiązki i uprawnienia osoby oddanej pod dozór kuratora sądowego.

Literatura:

Bałandynowicz A., Kuratela dla dorosłych w systemie probacji a integracja skazanych ze społeczeństwem, Warszawa 2007,

- Gardocki L., Prawo Karne, Wydanie 10 zmienione, Warszawa 2004,

- Gromek K., Kuratorzy sądowi. Komentarz, Wydanie 2, Warszawa 2005,

- Hołda Z., Postulski Z., Kodeks Karny Wykonawczy. Komentarz, Gdańsk 2005,

- Kodeks Karny wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997 roku (Dz. U, nr 90, poz. 557 ze zm.).

- Ostrihanska Z., Greczuszkin A., Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora

- Pawlicka M., Kuratela sądowa w Polsce , Europie i świecie – historia i stan obecny, Warszawa 2007,

- Rozporządzenie z dnia 1982-08-28Stawki, warunki przyznawania i wypłaty ryczałtu przysługującego sędziom i pracownikom sądowym za dokonanie oględzin oraz stawki należności kuratorów.Dz.U.1982.27.197

- Rozporządzenie z dnia 1983-05-07Zasady i tryb wykonywania nadzoru nad osobami, w stosunku do których orzeczony został obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu.Dz.U.1983.25.110

- Rozporządzenie z dnia 2002-12-23Wynagrodzenia kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.Dz.U.2002.239.2037

- Rozporządzenie z dnia 2003-06-09Standardy obciążenia pracą kuratora zawodowego.Dz.U.2003.116.1100

- Rozporządzenie z dnia 2003-06-12Szczegółowy sposób wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych.Dz.U.2003.112.1064

- Rozporządzenie z dnia 2003-07-09Wojskowi kuratorzy społeczniDz.U.2003.134.1260

- Rozporządzenie z dnia 2012-02-21Zasady i tryb wykonywania nadzoru nad nieletnim przez kuratorów sądowych, sposób wykonywania obowiązków przez organizacje młodzieżowe lub inne organizacje społeczne, zakłady pracy i osoby godne zaufania oraz sposób kontrolowania obowiązków nałożonych na rodziców lub opiekuna nieletniego.Dz.U.2012.228

- Rozporządzenie z dnia 2013-02-26Sposób wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych.Dz.U.2013.335

- sądowego, Wydanie III, Lublin 2005.

- Stasiak K., Zarys metodyki pracy kuratora sądowego pod redakcją Tadeusza Jedynaka i Krzysztofa Stasiaka, Wydanie 1, Warszawa 2008,

- Śpiewak J., Kurator sądowy w postępowaniu karnym wykonawczym. Poradnik dla sprawujących dozory, Warszawa 1999,

- Ustawa z dnia 1964-02-25Kodeks rodzinny i opiekuńczy. tyt. III. Dz.U.2012.788 -j.t.

- Ustawa z dnia 1982-10-26Postępowanie w sprawach nieletnich. art. 70(a) Dz.U.2010.33.178 -j.t.

- Ustawa z dnia 2001-07-27 o kuratorach sądowych Dz.U.2001.98.1071

- Ustawa z dnia 2001-07-27Prawo o ustroju sądów powszechnych. art. 147 § 2, dział IV rozdz. 3, art. 208Dz.U.2013.427 -j.t.

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych (DZ.U. z dnia 12 września 2001)

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład

liczba godzin kontaktowych 15

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć 60

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu 50

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta 125

sumaryczna liczba punktów ECTS -5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Kolokwium pisemne końcowe - test jednokrotnego wyboru

Pełny opis:

1. Kuratela w ujęciu historycznym

2. Współczesne sposoby funkcjonowania kurateli

3. Rozwój i funkcjonowanie instytucji kurateli na świecie.

4. Rozwój i funkcjonowanie instytucji kurateli w Polsce.

5. Instytucja kurateli w świetle obowiązujących rozwiązań prawnych

6. Zadania, obowiązki i uprawnienia sądowego kuratora zawodowego oraz sądowego kuratora społecznego w procesie resocjalizacji. Środki i metody wykorzystywane w pracy kuratora sądowego w procesie resocjalizacji..

7. Dozór kuratora. Rodzaje stosowanych środków probacyjnych.

Obowiązki i uprawnienia osoby oddanej pod dozór kuratora sądowego.

Literatura:

integracja skazanych ze społeczeństwem, Warszawa 2007,

- Gardocki L., Prawo Karne, Wydanie 10 zmienione, Warszawa 2004,

- Gromek K., Kuratorzy sądowi. Komentarz, Wydanie 2, Warszawa 2005,

- Hołda Z., Postulski Z., Kodeks Karny Wykonawczy. Komentarz, Gdańsk 2005,

- Kodeks Karny wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997 roku (Dz. U, nr 90, poz. 557 ze zm.).

- Ostrihanska Z., Greczuszkin A., Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora

- Pawlicka M., Kuratela sądowa w Polsce , Europie i świecie – historia i stan obecny, Warszawa 2007,

- Rozporządzenie z dnia 1982-08-28Stawki, warunki przyznawania i wypłaty ryczałtu przysługującego sędziom i pracownikom sądowym za dokonanie oględzin oraz stawki należności kuratorów.Dz.U.1982.27.197

- Rozporządzenie z dnia 1983-05-07Zasady i tryb wykonywania nadzoru nad osobami, w stosunku do których orzeczony został obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu.Dz.U.1983.25.110

- Rozporządzenie z dnia 2002-12-23Wynagrodzenia kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.Dz.U.2002.239.2037

- Rozporządzenie z dnia 2003-06-09Standardy obciążenia pracą kuratora zawodowego.Dz.U.2003.116.1100

- Rozporządzenie z dnia 2003-06-12Szczegółowy sposób wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych.Dz.U.2003.112.1064

- Rozporządzenie z dnia 2003-07-09Wojskowi kuratorzy społeczniDz.U.2003.134.1260

- Rozporządzenie z dnia 2012-02-21Zasady i tryb wykonywania nadzoru nad nieletnim przez kuratorów sądowych, sposób wykonywania obowiązków przez organizacje młodzieżowe lub inne organizacje społeczne, zakłady pracy i osoby godne zaufania oraz sposób kontrolowania obowiązków nałożonych na rodziców lub opiekuna nieletniego.Dz.U.2012.228

- Rozporządzenie z dnia 2013-02-26Sposób wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych.Dz.U.2013.335

- sądowego, Wydanie III, Lublin 2005.

- Stasiak K., Zarys metodyki pracy kuratora sądowego pod redakcją Tadeusza Jedynaka i Krzysztofa Stasiaka, Wydanie 1, Warszawa 2008,

- Śpiewak J., Kurator sądowy w postępowaniu karnym wykonawczym. Poradnik dla sprawujących dozory, Warszawa 1999,

- Ustawa z dnia 1964-02-25Kodeks rodzinny i opiekuńczy. tyt. III. Dz.U.2012.788 -j.t.

- Ustawa z dnia 1982-10-26Postępowanie w sprawach nieletnich. art. 70(a) Dz.U.2010.33.178 -j.t.

- Ustawa z dnia 2001-07-27 o kuratorach sądowych Dz.U.2001.98.1071

- Ustawa z dnia 2001-07-27Prawo o ustroju sądów powszechnych. art. 147 § 2, dział IV rozdz. 3, art. 208Dz.U.2013.427 -j.t.

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych (DZ.U. z dnia 12 września 2001)

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład

liczba godzin kontaktowych 15

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć 60

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu 50

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta 125

sumaryczna liczba punktów ECTS -5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zozula
Prowadzący grup: Piotr Kluz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Kolokwium pisemne końcowe - test jednokrotnego wyboru

Pełny opis:

1. Kuratela w ujęciu historycznym

2. Współczesne sposoby funkcjonowania kurateli

3. Rozwój i funkcjonowanie instytucji kurateli na świecie.

4. Rozwój i funkcjonowanie instytucji kurateli w Polsce.

5. Instytucja kurateli w świetle obowiązujących rozwiązań prawnych

6. Zadania, obowiązki i uprawnienia sądowego kuratora zawodowego oraz sądowego kuratora społecznego w procesie resocjalizacji. Środki i metody wykorzystywane w pracy kuratora sądowego w procesie resocjalizacji..

7. Dozór kuratora. Rodzaje stosowanych środków probacyjnych.

Obowiązki i uprawnienia osoby oddanej pod dozór kuratora sądowego.

Literatura:

integracja skazanych ze społeczeństwem, Warszawa 2007,

- Gardocki L., Prawo Karne, Wydanie 10 zmienione, Warszawa 2004,

- Gromek K., Kuratorzy sądowi. Komentarz, Wydanie 2, Warszawa 2005,

- Hołda Z., Postulski Z., Kodeks Karny Wykonawczy. Komentarz, Gdańsk 2005,

- Kodeks Karny wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997 roku (Dz. U, nr 90, poz. 557 ze zm.).

- Ostrihanska Z., Greczuszkin A., Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora

- Pawlicka M., Kuratela sądowa w Polsce , Europie i świecie – historia i stan obecny, Warszawa 2007,

- Rozporządzenie z dnia 1982-08-28Stawki, warunki przyznawania i wypłaty ryczałtu przysługującego sędziom i pracownikom sądowym za dokonanie oględzin oraz stawki należności kuratorów.Dz.U.1982.27.197

- Rozporządzenie z dnia 1983-05-07Zasady i tryb wykonywania nadzoru nad osobami, w stosunku do których orzeczony został obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu.Dz.U.1983.25.110

- Rozporządzenie z dnia 2002-12-23Wynagrodzenia kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.Dz.U.2002.239.2037

- Rozporządzenie z dnia 2003-06-09Standardy obciążenia pracą kuratora zawodowego.Dz.U.2003.116.1100

- Rozporządzenie z dnia 2003-06-12Szczegółowy sposób wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych.Dz.U.2003.112.1064

- Rozporządzenie z dnia 2003-07-09Wojskowi kuratorzy społeczniDz.U.2003.134.1260

- Rozporządzenie z dnia 2012-02-21Zasady i tryb wykonywania nadzoru nad nieletnim przez kuratorów sądowych, sposób wykonywania obowiązków przez organizacje młodzieżowe lub inne organizacje społeczne, zakłady pracy i osoby godne zaufania oraz sposób kontrolowania obowiązków nałożonych na rodziców lub opiekuna nieletniego.Dz.U.2012.228

- Rozporządzenie z dnia 2013-02-26Sposób wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych.Dz.U.2013.335

- sądowego, Wydanie III, Lublin 2005.

- Stasiak K., Zarys metodyki pracy kuratora sądowego pod redakcją Tadeusza Jedynaka i Krzysztofa Stasiaka, Wydanie 1, Warszawa 2008,

- Śpiewak J., Kurator sądowy w postępowaniu karnym wykonawczym. Poradnik dla sprawujących dozory, Warszawa 1999,

- Ustawa z dnia 1964-02-25Kodeks rodzinny i opiekuńczy. tyt. III. Dz.U.2012.788 -j.t.

- Ustawa z dnia 1982-10-26Postępowanie w sprawach nieletnich. art. 70(a) Dz.U.2010.33.178 -j.t.

- Ustawa z dnia 2001-07-27 o kuratorach sądowych Dz.U.2001.98.1071

- Ustawa z dnia 2001-07-27Prawo o ustroju sądów powszechnych. art. 147 § 2, dział IV rozdz. 3, art. 208Dz.U.2013.427 -j.t.

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych (DZ.U. z dnia 12 września 2001)

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład

liczba godzin kontaktowych 15

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć 60

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu 50

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta 125

sumaryczna liczba punktów ECTS -5

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.