Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka wspomagania osób ze sprzężoną niepełnosprawnością

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-MWN2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka wspomagania osób ze sprzężoną niepełnosprawnością
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Ob. dla II r. PC, spec. nienaucz. (kwal.): rehab. osób ze sprzężoną niepełnosp., (2-l) stac. II st.
Obowiązk. dla II r. PC, spec. nienaucz.: rehab. osób ze sprzężoną niepełnosp., (2-l) niestac. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC2-KS-W02Zna ogniwa procesu dydaktyczno-terapeutycznego

PC2-KS-W03Znapodstawę programową

PC2-KK-W04Zna zasady dydaktyki spec. , które należy uwzględniać w pracy z uczniem z niepełnosprawnością sprzężoną

PC2-KS-W03Zna , formy i środki wykorzystywane w pracy z uczniami z niepełnosprawnością sprzężoną

PC2-KS-W05Zna czynniki warunkujące określanie celów, dobór metod, środków i form w procesie edukacji i terapii osób ze złożona niepełnosprawnością

PC2-KK-W03Zna podstawowe założenia współpracy ze specjalistami uczestniczącymi w procesie edukacji i rehabilitacji oraz z rodziną osób ze złożona niepełnosprawnością

Umiejętności

PC2-KS-U01Umie dostosować metody, formy i środki pracy z uczniami z niepełnosprawnością sprzężoną adekwatnie do ich możliwości psychofizycznych

PC2-KS-U02W oparciu o diagnozę funkcjonalną umie sformułować cele pracy edukacyjno-terapeutycznej do możliwości i potrzeb osoby z niesprawnością złoconą

PC2-KS-U02Potrafi krytycznie analizować literaturę przedmiotu

PC2-KK-U02Umie dokonać krytycznej refleksji na temat zajęć obserwowanych podczas hospitacji zajęć realizowanych z uczniami z niepełnosprawnością sprzężoną

Kompetencje społeczne

PC2-KS-K02Potrafi pracować w grupie zadaniowej

PC2-KS-K04Potrafi przyjmować aktywną postawę w czasie hospitowanych zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Walczak
Prowadzący grup: Grażyna Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Walczak
Prowadzący grup: Mariola Łygas, Grażyna Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Kruś-Kubaszewska, Grażyna Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wykład egzamin pisemny, ocena w skali 1-5

Ćwiczenia:wykonanie zadań praktycznych , zaliczenie pisemne

Pełny opis:

Wykład:Wprowadzenie - podstawowe pojęcia, oraz zakres metodyki nauczania osób ze złożona niepełnosprawnością

Cele edukacji i rehabilitacji osób ze złożona niepełnosprawnością

Zasady oddziaływań specjalistycznych wobec osób ze złożona niepełnosprawnością

Kryteria doboru metod , form miejsca wspomagania rozwoju osób ze złożoną niepełnosprawnością

Struktura jednostki zajęć, zasady pisania scenariuszy, konspektów zajęć

Rola warunków zewnętrznych w tym: środowiska lokalnego i rodzinnego w procesie wspomagania rozwoju osób ze złożona niepełnosprawnością

Podsumowanie

Ćwiczenia:

Zapoznanie z obowiązującym prawem oświatowym dotyczącym kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną (cele i zadania rehabilitacji i edukacji uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną).

Specyfika funkcjonowania uczniów ze sprzężoną niepełnosprawnością w sferze motorycznej, poznawczej i społecznej

Charakterystyka trudności edukacyjnych wynikających z różnych dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego

Organizacja wieloprofilowego procesu usprawniania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w drodze do ich niezależności i integracji społecznej

Zasady procesu rehabilitacji osób ze złożoną niepełnosprawnością.

Klasyfikacja metod rehabilitacji i kryteria doboru metod pracy z osobami ze złożoną niepełnosprawnością.

Formy organizacyjne i środki dydaktyczne stosowane w pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną.

Omówienie wybranych metod pracy edukacyjno-terapeutycznej i rehabilitacyjnej z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną

Planowanie, programowanie i organizacja pracy rehabilitacyjno-edukacyjnej (diagnoza funkcjonalna obejmująca opis różnych sfer funkcjonowania osób z niepełnosprawnością złożoną; konstruowanie IPET; realizacja IPET).

Metodyka postępowania wychowawczego w sytuacjach trudnych.

Współpraca terapeutów z rodzicami uczniów ze złożoną niepełnosprawnością.

Obserwacja zajęć w palcówkach edukacyjnych – analiza merytoryczna, metodyczna, obserwowanych zajęć. – ( jeśli nie będzie hospitacji, to analiza filmów ilustrujących różne rozwiązania metodyczne)

Literatura:

Borkowska M. ( 1989). ABC rehabilitacji. I i II część.

Doroszewska, J. (1991). Pedagogika specjalna, Wrocław: Ossolineum.

Dykcik, W., (1997). Pedagogika specjalna, Poznań.

Dykcik, W., Szychowiak B. (red.) (2001). Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej, Poznań: UAM.

Głodkowska, J. (red.) (2010). Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: APS.

Król M. (2004) (red.). System Nauczania Kierowanego. Zintegrowanie działań rehabilitacyjno- edukacyjno – społecznych wobec dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu i ich rodzin. Zamość

Piszczek, M. (red.) (1996). Edukacja dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim. Warszawa: CMPP-P MEN.

Stawowy-Wojnarowska, I. (1989). Podstawy kształcenia specjalnego. Warszawa: WSiP.

Literatura uzupełniająca

Bobkowicz-Lewartowska, L. (2011). Niepełnosprawność intelektualna. Diagnozowanie, edukacja i wychowanie. Gdańsk: HARMONIA.

Kordulska J., Król M., Otrebski W. ( red.) ( 2003). System nauczania kierowanego w polskich placówkach edukacyjno – rehabilitacyjnych. Zamość

Pisula, E., Danielewicz, D. (2005). Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem. Kraków: IMPULS.

Stawowy-Wojnarowska, I. (1989). Podstawy kształcenia specjalnego. Warszawa: WSiP.

Uwagi:

Metody oparte na słowie: wykład, dyskusja, analiza literatury.

Metody aktywizujące: burza mózgów, warsztaty , prezentacje własnych opracowań.

Obserwacja zajęć.

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 45

Przygotowanie się do zajęć, lektury 100

Przygotowanie się do zaliczenia, egzaminu 90

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 45

Inne formy 45

Sumaryczna liczba punktów ECTS 9

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Kruś-Kubaszewska, Grażyna Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wykład egzamin pisemny, ocena w skali 1-5

Ćwiczenia:wykonanie zadań praktycznych , zaliczenie pisemne

Pełny opis:

Wykład:Wprowadzenie - podstawowe pojęcia, oraz zakres metodyki nauczania osób ze złożona niepełnosprawnością

Cele edukacji i rehabilitacji osób ze złożona niepełnosprawnością

Zasady oddziaływań specjalistycznych wobec osób ze złożona niepełnosprawnością

Kryteria doboru metod , form miejsca wspomagania rozwoju osób ze złożoną niepełnosprawnością

Struktura jednostki zajęć, zasady pisania scenariuszy, konspektów zajęć

Rola warunków zewnętrznych w tym: środowiska lokalnego i rodzinnego w procesie wspomagania rozwoju osób ze złożona niepełnosprawnością

Podsumowanie

Ćwiczenia:

Zapoznanie z obowiązującym prawem oświatowym dotyczącym kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną (cele i zadania rehabilitacji i edukacji uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną).

Specyfika funkcjonowania uczniów ze sprzężoną niepełnosprawnością w sferze motorycznej, poznawczej i społecznej

Charakterystyka trudności edukacyjnych wynikających z różnych dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego

Organizacja wieloprofilowego procesu usprawniania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w drodze do ich niezależności i integracji społecznej

Zasady procesu rehabilitacji osób ze złożoną niepełnosprawnością.

Klasyfikacja metod rehabilitacji i kryteria doboru metod pracy z osobami ze złożoną niepełnosprawnością.

Formy organizacyjne i środki dydaktyczne stosowane w pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną.

Omówienie wybranych metod pracy edukacyjno-terapeutycznej i rehabilitacyjnej z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną

Planowanie, programowanie i organizacja pracy rehabilitacyjno-edukacyjnej (diagnoza funkcjonalna obejmująca opis różnych sfer funkcjonowania osób z niepełnosprawnością złożoną; konstruowanie IPET; realizacja IPET).

Metodyka postępowania wychowawczego w sytuacjach trudnych.

Współpraca terapeutów z rodzicami uczniów ze złożoną niepełnosprawnością.

Obserwacja zajęć w palcówkach edukacyjnych – analiza merytoryczna, metodyczna, obserwowanych zajęć. – ( jeśli nie będzie hospitacji, to analiza filmów ilustrujących różne rozwiązania metodyczne)

Literatura:

Borkowska M. ( 1989). ABC rehabilitacji. I i II część.

Doroszewska, J. (1991). Pedagogika specjalna, Wrocław: Ossolineum.

Dykcik, W., (1997). Pedagogika specjalna, Poznań.

Dykcik, W., Szychowiak B. (red.) (2001). Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej, Poznań: UAM.

Głodkowska, J. (red.) (2010). Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: APS.

Król M. (2004) (red.). System Nauczania Kierowanego. Zintegrowanie działań rehabilitacyjno- edukacyjno – społecznych wobec dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu i ich rodzin. Zamość

Piszczek, M. (red.) (1996). Edukacja dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim. Warszawa: CMPP-P MEN.

Stawowy-Wojnarowska, I. (1989). Podstawy kształcenia specjalnego. Warszawa: WSiP.

Literatura uzupełniająca

Bobkowicz-Lewartowska, L. (2011). Niepełnosprawność intelektualna. Diagnozowanie, edukacja i wychowanie. Gdańsk: HARMONIA.

Kordulska J., Król M., Otrebski W. ( red.) ( 2003). System nauczania kierowanego w polskich placówkach edukacyjno – rehabilitacyjnych. Zamość

Pisula, E., Danielewicz, D. (2005). Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem. Kraków: IMPULS.

Stawowy-Wojnarowska, I. (1989). Podstawy kształcenia specjalnego. Warszawa: WSiP.

Uwagi:

Metody oparte na słowie: wykład, dyskusja, analiza literatury.

Metody aktywizujące: burza mózgów, warsztaty , prezentacje własnych opracowań.

Obserwacja zajęć.

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 45

Przygotowanie się do zajęć, lektury 100

Przygotowanie się do zaliczenia, egzaminu 90

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 45

Inne formy 45

Sumaryczna liczba punktów ECTS 9

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.