Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z niepełnosprawnością ruchową

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-MTR1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z niepełnosprawnością ruchową
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec. naucz.: edukacja integracyjna i włączająca, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla II r. PC, spec. naucz.: edukacja integracyjna i włączająca, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC2_KS_W05 Zna specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnością ruchową

PC2_KS_W05 Zna specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z podstawowymi chorobami przewlekłymi

PC2_KS_W02 Zna współczesne środki informatyczne służące wspomaganiu edukacji i terapii uczniów z niepełnosprawnością ruchową

PC2_KS_W02 Zna zasady współpracy szkoły macierzystej ze szkołą terapeutyczną (w zakładzie leczniczym)

Umiejętności

PC2_KS_U01 PC2_KS_U03 Potrafi określić poziom wydolności wysiłkowej ucznia na podstawie jego charakterystyki

PC2_KS_U02 Potrafi dokonać adaptacji scenariusza lekcji do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością ruchową i/lub chorobą przewlekłą

Kompetencje społeczne

PC2_KS_K02 Rozumie potrzebę doskonalenia sposobów kształcenia w Polsce w celu lepszego dostosowania nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Konieczna
Prowadzący grup: Iwona Konieczna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: zadanie praktyczne realizowane na zajęciach, kolokwium pisemne (pytania otwarte)

Pełny opis:

Identyfikacja trudności edukacyjnych ucznia z niepełnosprawnością ruchową

Wyznaczniki procesu edukacyjnego w odniesieniu do ucznia z niepełnosprawnością ruchową

Czynniki warunkujące proces uczenia się, przebieg uczenia się i osiągnięcia szkolne ucznia z niepełnosprawnością ruchową

Podział wyników rozpoznania indywidualnych potrzeb na sprzyjające i niesprzyjające rozwojowi ucznia z niepełnosprawnością ruchową

Metody pracy z uczniem z niepełnosprawnością ruchową, pomoce techniczne, środki dydaktyczne

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Borkowska M. (2005), Niepełnosprawność ruchowa u dzieci. W: Uczeń z niepełnosprawnością ruchową w szkole ogólnodostępnej. Loska, M., Myślińska, D. (red). Warszawa: MENiS.

Brzezińska, A.I., Ohme, M., Resler-Maj, A., Kaczan, R., Wiliński, M. (2009). Jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży z ograniczeniami sprawności. Gdańsk: GWP.

Jaszczuk J., Przybylska E. (2005). Wykorzystanie specjalistycznych pomocy i przyborów szkolnych w edukacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. W: Uczeń z niepełnosprawnością ruchową w szkole ogólnodostępnej.

Majewicz P. (2012). Psychospołeczna adaptacja osób z niepełnosprawnością ruchową w okresie dorosłości. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Loska M. (2005): Uczniowie z mózgowym porażeniem dziecięcy. Osiągnięcia edukacyjne. Warszawa: WSiP.

Literatura uzupełniająca:

Borkowska, M. (1997). Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Usprawnienia ruchowe. Warszawa: WSiP.

Chmielik, J., Michałowicz, R., Michałowska-Mrożek, J., Mrożek, K. (1997). Mózgowe porażenie dziecięce – wskazówki dla rodziców. Warszawa: PZWL.

Levitt S. (2007). Rehabilitacja w porażeniu mózgowym i zaburzeniach ruchu. Warszawa: PZWL.

Loska, M., Myślińska, D. (2005). Uczeń z niepełnosprawnością ruchową w szkole ogólnodostępnej. Warszawa: MENiS.

Mazanek, E. (1998). Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Wychowanie i nauczanie. Warszawa: WSiP.

Mazanek, E. (2004). Mózgowe porażenie dziecięce – problemy psychologiczno-pedagogiczne. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Pilecka, W., Majewicz, P., Zawadzki, A. (1999). Jak wspomagać psychospołeczny rozwój dzieci niepełnosprawnych somatycznie. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.

Ziątek, K., Jaszczuk, J. (2004). Dziecko niepełnosprawne ruchowo na drodze do niezależności. Warszawa: Stowarzyszenie Spokojne Jutro.

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

dyskusja

praca z tekstem

działania praktyczne

metoda sytuacyjna

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW

Godziny kontaktowe

warsztaty i ćwiczenia 20

Przygotowanie się do zajęć, lektury 70

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 35

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.