Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody pracy ze sprawcą przemocy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-MSP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody pracy ze sprawcą przemocy
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązk. dla II r. PC, spec. nienaucz. (kont.): pedag. resoc. z prof. społ., (2-l) niestacj. II st.
Obowiązk. dla II r. PC, spec. nienaucz. (kont.): pedag. resoc. z prof. społ., (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC2_KS_W01 Zna na poziomie rozszerzonym teoretyczne koncepcje oddziaływań terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec sprawców przemocy.

PC2_KS_W02 Ma uporządkowaną , pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat metod oddziaływań terapeutycznych wobec sprawców przemocy.

PC2_KS_W04 Ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę o podstawach prawnych oddziaływań resocjalizacyjnych i terapeutycznych wobec sprawców przemocy.

Umiejętności

PC2_KS_U02 Potrafi wykorzystywać specjalistyczną wiedzę z zakresu psychologii, socjologii i pedagogiki specjalnej do projektowania oddziaływań terapeutycznych wobec sprawców przemocy.

PC2_KS_U03 Umie dobrać odpowiednie metody i strategie oddziaływań edukacyjnych i terapeutycznych do specyficznej sytuacji osoby stosującej przemoc.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bilska
Prowadzący grup: Ewa Bilska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- Kolokwium pisemne

- Prezentacja podczas zajęć

- Esej: Gdzie leżą granice "dostosowywania" człowieka do oczekiwań społecznych?

- Obecność na zajęciach: dopuszczalna jest 1 nieobecność na zajęciach

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do przedmiotu

2. Sprawcy przemocy w rodzinie – portret psychologiczny, uwarunkowania, skutki przemocy wobec najbliższych

3. Mechanizmy „dziedziczenia” wzorców przemocy w rodzinie

4. Procedura Niebieskich kart. Polski system wsparcia ofiar i sprawców przemocy w rodzinie

5. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie

6. Przemoc rówieśnicza, przejawy, uwarunkowania

7. Trening zastępowania agresji w pracy z agresywną młodzieżą

8. Sprawcy agresywnych przestępstw – portret psychologiczny

9. Trening zastępowania agresji w pracy z osobami dorosłymi przebywającymi w zakładach karnych

10. Przestępcy seksualni – portret psychologiczny

11. Programy terapeutyczne dla sprawców przemocy seksualnej

12. Granice interwencji naprawczej.

13. Kolokwium sprawdzające wiedzę

Literatura:

Bartkowicz Z. (1996). Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach resocjalizacyjnych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

- Goldstein A., Glick B., Gibbs J. (2004). ART - Program Zastępowania Agresji. Instytut Amity. Warszawa 2004.

- Pastwa-Wojciechowska, B. (2009). Skuteczność resocjalizacji przestępców seksualnych o cechach psychopatycznych - przegląd badań. Przegląd Więziennictwa Polskiego

- Rejzner A., Szczepanik P. (red.). (2009). Terapia w resocjalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.

- Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Dziennik Ustaw 2006 nr 127 poz. 890

- Siemionow J. (2011). Niedostosowanie społeczne nieletnich. Działania, zmiana, efektywność. Warszawa: Difin.

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia- 30godzin

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 20 godzin

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 20 godzin

Łącznie - 100 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bilska
Prowadzący grup: Ewa Bilska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie przedmiotu:

- Kolokwium pisemne

- Prezentacja wybranego modelu pracy ze sprawca przemocy podczas zajęć

- Esej: Gdzie leżą granice "dostosowywania" człowieka do oczekiwań społecznych?

- Obecność na zajęciach: dopuszczalna jest 1 nieobecność na zajęciach

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do przedmiotu

2. Sprawcy przemocy w rodzinie – portret psychologiczny, uwarunkowania, skutki przemocy wobec najbliższych

3. Mechanizmy „dziedziczenia” wzorców przemocy w rodzinie

4. Procedura Niebieskich kart. Polski system wsparcia ofiar i sprawców przemocy w rodzinie

5. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie

6. Przemoc rówieśnicza, przejawy, uwarunkowania

7. Trening zastępowania agresji w pracy z agresywną młodzieżą

8. Sprawcy agresywnych przestępstw – portret psychologiczny

9. Trening zastępowania agresji w pracy z osobami dorosłymi przebywającymi w zakładach karnych

10. Przestępcy seksualni – portret psychologiczny

11. Programy terapeutyczne dla sprawców przemocy seksualnej

12. Granice interwencji naprawczej.

13. Kolokwium sprawdzające wiedzę

Literatura:

Lektury:

- Bartkowicz Z. (1996). Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach resocjalizacyjnych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

- Goldstein A., Glick B., Gibbs J. (2004). ART - Program Zastępowania Agresji. Instytut Amity. Warszawa 2004.

- Pastwa-Wojciechowska, B. (2009). Skuteczność resocjalizacji przestępców seksualnych o cechach psychopatycznych - przegląd badań. Przegląd Więziennictwa Polskiego

- Rejzner A., Szczepanik P. (red.). (2009). Terapia w resocjalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.

- Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Dziennik Ustaw 2006 nr 127 poz. 890

- Siemionow J. (2011). Niedostosowanie społeczne nieletnich. Działania, zmiana, efektywność. Warszawa: Difin.

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia- 30godzin

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 20 godzin

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 20 godzin

Łącznie - 100 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik
Prowadzący grup: Tomasz Głowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

sposoby oceny:

aktywność studenta

obecność na zajęciach

przygotowanie zajęć o charakterze korekcyjno-edukacyjnym

kolokwium na koniec zajęć

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do przedmiotu

2. Definicja, mechanizmy i rodzaje przemocy, uwarunkowania

3. Sprawcy przemocy w rodzinie – portret psychologiczny, typologia

4. Diagnoza przemocy

5. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, implikacje dla praktyki

6. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie, wytyczne dla programów

7. Rodzaje programów korekcyjno-edukacyjnych - ujęcie ogólne, założenia koncepcje

8. Trening zastępowania agresji

9. Program DULUTH

10. Program według terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu

11. Programy RODZINA

12. Granice interwencji naprawczej.

Literatura:

• Goldstein A., Glick B., Gibbs J. (2004). ART - Program Zastępowania Agresji. Instytut Amity. Warszawa 2004.

• Herzberger S. D., Przemoc domowa. Perspektywa psychologii społecznej, PARPA, Warszawa 2002.

- Krahe B., Agresja, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2006.

• Pospiszyl I., Przemoc w rodzinie, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994.

• Rode D., Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie. Charakterystyka sprawców, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.

• Widera – Wysoczańska A., Mechanizmy przemocy w rodzinie. Z pokolenia na pokolenie, Difin SA, Warszawa 2010.

• http://www.mpips.gov.pl/przemoc-w-rodzinie/diagnoza-zjawiska-przemocy-w-rodzinie-w-polsce/ -

„Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie w Polsce”. Projekt opracowany i zrealizowany przez Instytut Badania Rynku i Opinii Millward Brown SMG/KRC na zamówienie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, praca z książką, film, wizyty studyjne, ćwiczenie umiejętności

Godziny kontaktowe, ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30

Przygotowanie się do egzaminu - 20

Przygotowanie zajęć korekcyjno-edukacyjnych - 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik
Prowadzący grup: Tomasz Głowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

sposoby oceny:

aktywność studenta

obecność na zajęciach

przygotowanie zajęć o charakterze korekcyjno-edukacyjnym

kolokwium na koniec zajęć

Pełny opis:

Wprowadzenie do przedmiotu

2. Definicja, mechanizmy i rodzaje przemocy, uwarunkowania

3. Osoby stosujące przemocy w rodzinie – portret psychologiczny, typologia

4. Diagnoza przemocy

5. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, implikacje dla praktyki

6. Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, wytyczne dla programów

7. Rodzaje programów korekcyjno-edukacyjnych - ujęcie ogólne, założenia koncepcje

8. Trening Zastępowania Agresji

9. Program DULUTH

10. Program według terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu

11. Program RODZINA

12. Granice interwencji naprawczej.

Literatura:

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (https://rownosc.info/media/uploads/konwencja_o_zwalczaniu_przemocy.pdf)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

Uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

Dutton D. G., Przemoc w rodzinie, Bertelsmann Media, Warszawa 2001

Dyjakon D., Diagnoza i psychoterapia sprawców przemocy domowej. Bezpieczeństwo i zmiana, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014

Goldstein A., Glick B., Gibbs J. (2004). ART - Program Zastępowania Agresji. Instytut Amity. Warszawa 2004.

Herzberger S. D., Przemoc domowa. Perspektywa psychologii społecznej, PARPA, Warszawa 2002.

Krahe B., Agresja, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2006.

Pospiszyl I., Przemoc w rodzinie, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994.

Rode D., Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie. Charakterystyka sprawców, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.

Widera – Wysoczańska A., Mechanizmy przemocy w rodzinie. Z pokolenia na pokolenie, Difin SA, Warszawa 2010.

• http://www.mpips.gov.pl/przemoc-w-rodzinie/diagnoza-zjawiska-przemocy-w-rodzinie-w-polsce/ -

„Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie w Polsce”. Projekt opracowany i zrealizowany przez Instytut Badania Rynku i Opinii Millward Brown SMG/KRC na zamówienie Ministerstwa Pracy i Polityki Społeczne

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, praca z książką, film, wizyty studyjne, ćwiczenie umiejętności

Godziny kontaktowe, ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30

Przygotowanie się do egzaminu - 20

Przygotowanie zajęć korekcyjno-edukacyjnych - 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik
Prowadzący grup: Tomasz Głowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

sposoby oceny:

aktywność studenta

obecność na zajęciach

przygotowanie zajęć o charakterze korekcyjno-edukacyjnym

kolokwium na koniec zajęć

Pełny opis:

Wprowadzenie do przedmiotu

2. Definicja, mechanizmy i rodzaje przemocy, uwarunkowania

3. Osoby stosujące przemocy w rodzinie – portret psychologiczny, typologia

4. Diagnoza przemocy

5. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, implikacje dla praktyki

6. Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, wytyczne dla programów

7. Rodzaje programów korekcyjno-edukacyjnych - ujęcie ogólne, założenia koncepcje

8. Trening Zastępowania Agresji

9. Program DULUTH

10. Program według terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu

11. Program RODZINA

12. Granice interwencji naprawczej.

Literatura:

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (https://rownosc.info/media/uploads/konwencja_o_zwalczaniu_przemocy.pdf)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

Uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

Dutton D. G., Przemoc w rodzinie, Bertelsmann Media, Warszawa 2001

Dyjakon D., Diagnoza i psychoterapia sprawców przemocy domowej. Bezpieczeństwo i zmiana, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014

Goldstein A., Glick B., Gibbs J. (2004). ART - Program Zastępowania Agresji. Instytut Amity. Warszawa 2004.

Herzberger S. D., Przemoc domowa. Perspektywa psychologii społecznej, PARPA, Warszawa 2002.

Krahe B., Agresja, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2006.

Pospiszyl I., Przemoc w rodzinie, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994.

Rode D., Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie. Charakterystyka sprawców, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.

Widera – Wysoczańska A., Mechanizmy przemocy w rodzinie. Z pokolenia na pokolenie, Difin SA, Warszawa 2010.

• http://www.mpips.gov.pl/przemoc-w-rodzinie/diagnoza-zjawiska-przemocy-w-rodzinie-w-polsce/ -

„Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie w Polsce”. Projekt opracowany i zrealizowany przez Instytut Badania Rynku i Opinii Millward Brown SMG/KRC na zamówienie Ministerstwa Pracy i Polityki Społeczne

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, praca z książką, film, przygotowanie ćwiczeń, ćwiczenie umiejętności

Godziny kontaktowe, ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30

Przygotowanie się do egzaminu - 20

Przygotowanie zajęć korekcyjno-edukacyjnych - 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik
Prowadzący grup: Tomasz Głowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

sposoby oceny:

aktywność studenta

obecność na zajęciach

przygotowanie zajęć o charakterze korekcyjno-edukacyjnym

kolokwium na koniec zajęć

Pełny opis:

Wprowadzenie do przedmiotu

2. Definicja, mechanizmy i rodzaje przemocy, uwarunkowania

3. Osoby stosujące przemocy w rodzinie – portret psychologiczny, typologia

4. Diagnoza przemocy

5. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, implikacje dla praktyki

6. Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, wytyczne dla programów

7. Rodzaje programów korekcyjno-edukacyjnych - ujęcie ogólne, założenia koncepcje

8. Trening Zastępowania Agresji

9. Program DULUTH

10. Program według terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu

11. Program RODZINA

12. Granice interwencji naprawczej.

Literatura:

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (https://rownosc.info/media/uploads/konwencja_o_zwalczaniu_przemocy.pdf)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

Uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

Dutton D. G., Przemoc w rodzinie, Bertelsmann Media, Warszawa 2001

Dyjakon D., Diagnoza i psychoterapia sprawców przemocy domowej. Bezpieczeństwo i zmiana, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014

Goldstein A., Glick B., Gibbs J. (2004). ART - Program Zastępowania Agresji. Instytut Amity. Warszawa 2004.

Herzberger S. D., Przemoc domowa. Perspektywa psychologii społecznej, PARPA, Warszawa 2002.

Krahe B., Agresja, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2006.

Pospiszyl I., Przemoc w rodzinie, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994.

Rode D., Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie. Charakterystyka sprawców, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.

Widera – Wysoczańska A., Mechanizmy przemocy w rodzinie. Z pokolenia na pokolenie, Difin SA, Warszawa 2010.

• http://www.mpips.gov.pl/przemoc-w-rodzinie/diagnoza-zjawiska-przemocy-w-rodzinie-w-polsce/ -

„Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie w Polsce”. Projekt opracowany i zrealizowany przez Instytut Badania Rynku i Opinii Millward Brown SMG/KRC na zamówienie Ministerstwa Pracy i Polityki Społeczne

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, praca z książką, film, przygotowanie ćwiczeń, ćwiczenie umiejętności

Godziny kontaktowe, ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30

Przygotowanie się do egzaminu - 20

Przygotowanie zajęć korekcyjno-edukacyjnych - 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.