Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy z uczniem w grupie zróżnicowanej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-MPG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy z uczniem w grupie zróżnicowanej
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec. naucz.: edukacja integracyjna i włączająca, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla II r. PC, spec. naucz.: edukacja integracyjna i włączająca, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC2_KS_W01 Zna zasady uniwersalnego projektowania zajęć edukacyjnych

PC2_KS_W01 Zna podstawowe cechy koncepcji nauczania otwartego

PC2_KS_W03 Zna programy tutoringu rówieśniczego

PC2_KS_W04 PC2_KS_W02 Zna podstawę programową kształcenia ogólnego i jej zastosowania w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

PC2_KS_W01 Zna zadania nauczyciela wspierającego (nauczyciela ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym) pracującego w klasie integracyjnej

Umiejętności

PC2_KS_U02 Potrafi zmodyfikować karty pracy do specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia

PC2_KS_U02 Umie stosować poznane metody aktywne i umiejętnie dobierać je do zaistniałej na lekcji sytuacji

PC2_KS_U02 Opracowuje scenariusz zajęć w klasach integracyjnych z uwzględnieniem możliwości ich indywidualizacji w konwencji nauczania otwartego

Kompetencje społeczne

PC2_KS_K02 Rozumie potrzebę doskonalenia sposobów kształcenia w Polsce w celu lepszego dostosowania nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Al-Khamisy
Prowadzący grup: Danuta Al-Khamisy, Anna Bielak-Bajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pytania egzaminacyjne, wypowiedzi w dyskusji.projekty indywidualne

Pełny opis:

Wykład:

1. Grupa, jako zbiorowość jednostek, jej prawa w społeczeństwie w kwestii przyjmowania pewnych pozycji i zależności jednostek. Role w grupie. Wielokierunkowe porozumiewanie się w grupie. Trudności / wady pracy grupowej: Praca w grupach – organizacja zespołów oraz ich ocena.

2. Etapy uczenia się w klasie w małych grupach, organizacja klasy, kierowanie małymi grupami. Tutoring rówiesniczy jako forma wsparcia dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

3. Praca w małych grupach i uczenie się kooperacyjne jakostrategia dialogowej edukacji, aranżacja przestrzeni do pracy w grupach.

4. Ocenianie włączające i ocenianie kształtujące w grupie zróżnicowanej.

Ćwiczenia:

1. Analiza podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów pod kątem dostosowania zawartych w niej treści do zróżnicowanych potrzeb uczniów.

2. Analiza przykładowego programu nauczania (jego celów lub planowanych efektów) pod kątem trudności w jego realizacji przez uczniów o specjalnych bądź specyficznych potrzebach edukacyjnych.

3. Zadania nauczyciela w kształceniu włączającym. Zespół wspierający i zasady dobrej współpracy. Współpraca z rodzicami.

4. Organizacja klasy w kształceniu włączającym z uwzględnieniem klimatu klasy. Elastyczność doboru i stosowania metod w kształceniu włączającym.

5. Omówienie wybranych metod aktywizujących krąg praca w małych grupach (zasady doboru par i grup oraz różne techniki pracy grupowej) rysunek, linia czasu. gry i zabawy dydaktyczne, burza mózgów, dyskusja, za i przeciw”, drama, metoda projektów, mapa pojęciowa, meta plan, piramida priorytetów.

6. Rola współpracy i wsparcia rówieśniczego w kształceniu włączającym. Dostosowanie form i warunków sprawdzania wiedzy

i umiejętności do zdiagnozowanych u uczniów zaburzeń.

7. Ocenianie i motywowanie uczniów, umiejętne stosowanie pochwał.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Al-Khamisy D., Edukacja włączająca edukacją dialogu. W poszukiwaniu modelu edukacji dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym,. Wyd. APS, Warszawa 2013.

2. Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna. Przewodnik: Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? MEN, Warszawa 2010.

3. Flis, R., Specyfika postępowania z uczniami w klasach integracyjnych, IBnD.

4. Rozporządzenie MEN z dn. 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie z dn. 20 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 156, poz. 1046) oraz z dn. 17 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 228, poz. 1491).

5. Rozporządzenia MEN z dn. 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, (opublikowane w Dz. U. Nr 4, poz. 17 w dn. 15 stycznia 2009 r.), załączniki: 2, 3, 4.

6. Reid J, Forrestal P, Cook J; " Uczenie się w małych grupach w klasie "; WSiP, W-wa 1996

7. Szumski G., Firkowska-Mankiewicz A., Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, Wyd. APS, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Rau K., Ziętkiewicz E.: Jak aktywizować uczniów. „Burza mózgów” i inne techniki w edukacji. Oficyna E.Brudnik, A.Moszyńska, B.Owczarska Wydawnicza G&P, Poznań 2000."Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie" Zakład Wydawniczy SFS Kielce 2000.

2. Florek A.: Dziecko w grupie. Warszawa, Wyd. Pedagog, 2010

3. Zacharuk T., Edukacja włączająca szansą dla wszystkich uczniów. Meritum. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny Nr 1(20) 2011

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Al-Khamisy
Prowadzący grup: Danuta Al-Khamisy, Anna Bielak-Bajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Smogorzewska
Prowadzący grup: Beata Rola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Rola
Prowadzący grup: Beata Rola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Rola, Agnieszka Wołowicz
Prowadzący grup: Beata Rola, Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Lejzerowicz
Prowadzący grup: Magda Lejzerowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pytania egzaminacyjne, wypowiedzi w dyskusji, przygotowanie prezentacji nt. wybranej metody pracy w grupie zróżnicowanej

Pełny opis:

Wykład:

1. Grupa, jako zbiorowość jednostek, jej prawa w społeczeństwie w kwestii przyjmowania pewnych pozycji i zależności jednostek. Role w grupie. Wielokierunkowe porozumiewanie się w grupie. Trudności / wady pracy grupowej: Praca w grupach – organizacja zespołów oraz ich ocena.

2. Etapy uczenia się w klasie w małych grupach, organizacja klasy, kierowanie małymi grupami. Tutoring rówiesniczy jako forma wsparcia dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

3. Praca w małych grupach i uczenie się kooperacyjne jakostrategia dialogowej edukacji, aranżacja przestrzeni do pracy w grupach.

4. Ocenianie włączające i ocenianie kształtujące w grupie zróżnicowanej.

Ćwiczenia:

1. Analiza podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów pod kątem dostosowania zawartych w niej treści do zróżnicowanych potrzeb uczniów.

2. Analiza przykładowego programu nauczania (jego celów lub planowanych efektów) pod kątem trudności w jego realizacji przez uczniów o specjalnych bądź specyficznych potrzebach edukacyjnych.

3. Zadania nauczyciela w kształceniu włączającym. Zespół wspierający i zasady dobrej współpracy. Współpraca z rodzicami.

4. Organizacja klasy w kształceniu włączającym z uwzględnieniem klimatu klasy. Elastyczność doboru i stosowania metod w kształceniu włączającym.

5. Omówienie wybranych metod aktywizujących krąg praca w małych grupach (zasady doboru par i grup oraz różne techniki pracy grupowej) rysunek, linia czasu. gry i zabawy dydaktyczne, burza mózgów, dyskusja, za i przeciw”, drama, metoda projektów, mapa pojęciowa, meta plan, piramida priorytetów.

6. Rola współpracy i wsparcia rówieśniczego w kształceniu włączającym. Dostosowanie form i warunków sprawdzania wiedzy

i umiejętności do zdiagnozowanych u uczniów zaburzeń.

7. Ocenianie i motywowanie uczniów, umiejętne stosowanie pochwał.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Al-Khamisy D., Edukacja włączająca edukacją dialogu. W poszukiwaniu modelu edukacji dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym,. Wyd. APS, Warszawa 2013.

2. Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna. Przewodnik: Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? MEN, Warszawa 2010.

3. Flis, R., Specyfika postępowania z uczniami w klasach integracyjnych, IBnD.

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534)

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356)

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2018 poz. 1679).

7. Reid J, Forrestal P, Cook J; " Uczenie się w małych grupach w klasie "; WSiP, W-wa 1996

8. Szumski G., Firkowska-Mankiewicz A., Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, Wyd. APS, Warszawa 2010.

9. Szczepkowska-Szcześniak K., Grupa różnowiekowa - przymus czy najlepszy wybór?, https://mmp.fio.org.pl/index.php/materialy-edukacyjne/metodyka-pracy-w-malym-przedszkolu/95-grupa-roznowiekowa-przymus-czy-najlepszy-wybor

10. Szczepkowska-Szcześniak K., Uniszewska K., Wychowanie w grupie zróżnicowanej wiekowo, https://mmp.fio.org.pl/index.php/materialy-edukacyjne/metodyka-pracy-w-malym-przedszkolu/157-wychowanie-w-grupie-zroznicowanej-wiekowo

Literatura uzupełniająca:

1. Rau K., Ziętkiewicz E.: Jak aktywizować uczniów. „Burza mózgów” i inne techniki w edukacji. Oficyna E.Brudnik, A.Moszyńska, B.Owczarska Wydawnicza G&P, Poznań 2000."Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie" Zakład Wydawniczy SFS Kielce 2000.

2. Florek A.: Dziecko w grupie. Warszawa, Wyd. Pedagog, 2010

3. Zacharuk T., Edukacja włączająca szansą dla wszystkich uczniów. Meritum. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny Nr 1(20) 2011

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kasper Sipowicz
Prowadzący grup: Magda Lejzerowicz, Kasper Sipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

WYKŁAD:

Pomiar efektów kształcenia: wiedza - egzamin pisemny, umiejętności - dyskusja, kompetencje społeczne - pogłębiona świadomość o metodyce pracy z uczniem w grupie zróżnicowanej.

Egzamin pisemny odbędzie się w terminie zerowym 09.05.2020 oraz 27.06.2020 formie testu jednokrotnego wyboru (17 pytań) w aplikacji MS Forms. Link do testu zostanie udostępniony studentom na platformie MS Teams.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ćwiczenia: wypowiedzi w dyskusji, przygotowanie prezentacji nt. wybranej metody pracy w grupie zróżnicowanej

Pełny opis:

WYKŁAD:

1. Struktura małej grupy społecznej.

2. Proces grupowy.

3. Wybrane funkcje w grupie zróżnicowanej: lider, mędrzec, klaun, kozioł ofiarny, wyraziciel emocji itp.

4. Funkcjonowanie grupy zróżnicowanej we względu na: inteligencję, temperament, status społeczno-ekonomiczny dziecka.

5. Dostosowanie zadań do indywidualnego profilu ucznia w kontekście procesu grupowego.

6. Dbałość nauczyciela o niewykluczanie z grupy.

7. Wykorzystanie procesu grupowego w nauczaniu i wychowaniu ucznia w kontekście kształtowania umiejętności kooperacji w grupie.

8. Facylitacja społeczna i rozproszenie odpowiedzialności w grupie - metody przeciwdziałania.

9. Dostosowywanie zadań w pracy grupowej do kompetencji osobistych ucznia i jego pozycji w grupie.

*********************************************************

W związku z pandemią koronawirusa:

15.03.20 - przesłanie prezentacji w Power Point z komentarzami autorskimi na adres mailowy grupy studentów wraz z zadaniami do realizacji. Prezentacja dotyczyła następujących zagadnień: proces grupowy.

UWAGA: od 26.04.20 kolejne wykłady w dostępie synchronicznym w aplikacji Teams zgodnie z planem studiów (tj. 26.04, godz. 15:45-18:10) Możliwość zadawania pytań na czacie. Harmonogram zadań i materiały udostępnione na wyżej wskazanej platformie. Link do zespołu na MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a41aa38bd702947b3a9080d960bcd2b51%40thread.tacv2/conversations?groupId=bcf520c5-5ac9-4aa9-b8eb-52c26014e207&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ĆWICZENIA:

1. Analiza podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów pod kątem dostosowania zawartych w niej treści do zróżnicowanych potrzeb uczniów.

2. Analiza przykładowego programu nauczania (jego celów lub planowanych efektów) pod kątem trudności w jego realizacji przez uczniów o specjalnych bądź specyficznych potrzebach edukacyjnych.

3. Zadania nauczyciela w kształceniu włączającym. Zespół wspierający i zasady dobrej współpracy. Współpraca z rodzicami.

4. Organizacja klasy w kształceniu włączającym z uwzględnieniem klimatu klasy. Elastyczność doboru i stosowania metod w kształceniu włączającym.

5. Omówienie wybranych metod aktywizujących krąg praca w małych grupach (zasady doboru par i grup oraz różne techniki pracy grupowej) rysunek, linia czasu. gry i zabawy dydaktyczne, burza mózgów, dyskusja, za i przeciw”, drama, metoda projektów, mapa pojęciowa, meta plan, piramida priorytetów.

6. Rola współpracy i wsparcia rówieśniczego w kształceniu włączającym. Dostosowanie form i warunków sprawdzania wiedzy

i umiejętności do zdiagnozowanych u uczniów zaburzeń.

7. Ocenianie i motywowanie uczniów, umiejętne stosowanie pochwał.

Metodyka grupa 1

Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów w dniach

14.03.20, godz. 13.15-15.40, 29.03.20, godz. 13.15-15.40, z wykorzystaniem aplikacji facebook, grupa na facebooku utworzona przez studentów, dedykowana dla przedmiotu. Harmonogram zadań i materiały udostępnione na wyżej wskazanej grupie.

18.04.20, godz. 15.45-19.50, 25.04.20, godz. 18.15-19.50, 10.05, godz. 10.30 – 14.00 z wykorzystaniem aplikacji teams. Harmonogram zadań i materiały udostępnione na wyżej wskazanej grupie.

Metodyka grupa 2

Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów w dniach

14.03.20, godz. 15.45-18.10, 29.03.20, godz. 10.30-12.55, z wykorzystaniem aplikacji facebook, grupa na facebooku utworzona przez studentów, dedykowana dla przedmiotu. Harmonogram zadań i materiały udostępnione na wyżej wskazanej grupie.

18.04.20, godz. 13.15-15.40, 26.04.20, godz. 8.00-10.25, 10.05, godz. 15.45 – 18.10 z wykorzystaniem aplikacji teams. Harmonogram zadań i materiały udostępnione na wyżej wskazanej grupie.

Link do zespołu na MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa3c77868da834652a3861401fff1a954%40thread.tacv2/conversations?groupId=8feb33aa-102c-4813-b90a-d0d4ead3dfa5&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Literatura:

WYKŁADY:

Głodkowska, J. (2017). Dydaktyka specjalna. Od wzorca do interpretacji. Warszawa: WN PWN.

Głodkowska, J. (red.) (2017). Dydaktyka specjalna. Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych. Warszawa: WN PWN.

Głodkowska, J. (red.) (2010). Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wyd. APS.

Głodkowska, J. (red.) (2011). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wyd. APS.

Kozak, A. (2010). Proces grupowy: poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Pawlik, J. (2008). Psychoterapia analityczna. Procesy i zjawiska grupowe. Warszawa: ENETEIA.

Sipowicz, K., Pietras, T. (2017). Wprowadzenie do pedagogiki inkluzyjnej/włączającej. Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

Wasilewski, B.W., Engel, L. (red.) (2011). Grupowy trening balintowski. Teoria i zastosowanie. Warszawa: Eneteia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ĆWICZENIA:

Literatura obowiązkowa:

1. Al-Khamisy D., Edukacja włączająca edukacją dialogu. W poszukiwaniu modelu edukacji dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym,. Wyd. APS, Warszawa 2013.

2. Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna. Przewodnik: Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? MEN, Warszawa 2010.

3. Flis, R., Specyfika postępowania z uczniami w klasach integracyjnych, IBnD.

4. Rozporządzenie MEN z dn. 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie z dn. 20 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 156, poz. 1046) oraz z dn. 17 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 228, poz. 1491).

5. Rozporządzenia MEN z dn. 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, (opublikowane w Dz. U. Nr 4, poz. 17 w dn. 15 stycznia 2009 r.), załączniki: 2, 3, 4.

6. Reid J, Forrestal P, Cook J; " Uczenie się w małych grupach w klasie "; WSiP, W-wa 1996

7. Szumski G., Firkowska-Mankiewicz A., Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, Wyd. APS, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Rau K., Ziętkiewicz E.: Jak aktywizować uczniów. „Burza mózgów” i inne techniki w edukacji. Oficyna E.Brudnik, A.Moszyńska, B.Owczarska Wydawnicza G&P, Poznań 2000."Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie" Zakład Wydawniczy SFS Kielce 2000.

2. Florek A.: Dziecko w grupie. Warszawa, Wyd. Pedagog, 2010

3. Zacharuk T., Edukacja włączająca szansą dla wszystkich uczniów. Meritum. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny Nr 1(20) 2011

Uwagi:

WYKŁADY:

Metody dydaktyczne:

Metody podające wykład z wykorzystaniem technik audiowizualnych (10 godz.).

Ocenie poddana jest:

Wiedza na temat metodyki pracy z uczniem w grupie zróżnicowanej.

Nakład pracy własnej studenta:

- analiza zalecanej literatury przedmiotu (50 godz.)

- analiza treści wykładów (50 godz.)

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego (50 godz.)

(Przyjęto zasadę, że 25-30 godz. pracy własnej studenta odpowiada 1 punkt ECTS).

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

KOREKTA SYLABUSA W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA:

Na czas edukacji on-line prowadzenie pracy i monitorowanie wykonywania zadań przez studentów na platformie MS Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.