Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-MNU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 11.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC2_KS_W01 zna cele oraz treści kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym na I, II, III i IV etapie edukacyjnym,

PC2_KS_W02 zna metody i formy kształcenia i wychowania uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną na I, II, III i IV etapie edukacyjnym,

PC2_KS_W02, PC2_KS_W04 zna dokumentację edukacyjno-terapeutyczną obowiązującą w kształceniu specjalnym uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną na I, II, III i IV etapie edukacyjnym,

PC2_KS_W05 zna trudności w opanowaniu programu kształcenia przez uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną, ich przejawy, przyczyny, sposoby niwelowania,

PC2_KS_W03 zna środki informatyczne możliwe do wykorzystania w edukacji i rehabilitacji uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną,

PC2_KS_U03, PC2_KS_U02 potrafi dostosować proces kształcenia i wychowania do indywidualnych specjalnych potrzeb ucznia z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną,

PC2_KS_U02 potrafi dokonać krytycznej analizy zajęć dydaktycznych realizowania I, II, III i IV etapie edukacyjnym,

PC2_KS_U02 potrafi opracować scenariusz lekcji dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym realizowanych na I, II, III i IV etapie edukacyjnym,

PC2_KS_K02, PC2_KS_U03 prezentuje swoje umiejętności dotyczące tworzenia sytuacji zadaniowych i wykonanych prac.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Przybylski
Prowadzący grup: Lidia Klaro-Celej, Stefan Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin

Pełny opis:

WYKŁAD

Podstawy prawne kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Charakterystyka ucznia z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

Obowiązująca dokumentacja obowiązującą w kształceniu specjalnym uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością.

Założenia i zasady konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

Teoretyczne podstawy rewalidacji. Przedmiot i zakres rewalidacji. Diagnoza pedagogiczna – cel, zakres.

Metody nauczania dzieci z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

Środki dydaktyczne stosowane w pracy edukacyjno-terapeutycznej.

ĆWICZENIA

Określenie trudności ucznia w poszczególnych sferach wynikające z oceny poziomu funkcjonowania.Zasady konstruowania programów edukacyjno-terapeutycznych.Zasady interpretowania wyników rozpoznania zaleceń do rewalidacji indywidualnej formułowanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.Analiza programu nauczania oraz podstawy programowej.Możliwości i sposoby nauczania dzieci niepełnosprawnych pewnych technik szkolnych (pisanie, czytanie, liczenie).Interpretacja wyników rozpozna i formułowanie celów edukacyjno - terapeutycznych. Określenie trudności ucznia w poszczególnych sferach wynikające z oceny poziomu funkcjonowania.

Opracowanie:

• indywidualnego programu przedmiotowego,

• indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym.,

• planu wynikowego

Opracowanie konspektu zajęć z wykorzystaniem odpowiednich metod, form i środków dydaktycznych.

Przeprowadzenie zajęć z zakresu wybranej metody nauczania wg przygotowanego konspektu zajęć

Sposoby oceniania osiągnięć uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

Współpraca szkoły specjalnej z rodzicami – formy współpracy, pedagogizacja rodziców.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Klaczak M., Majewicz P., Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Kraków 2006

2. Brauner A.i F., Postępowanie wychowawcze w upośledzeniu umysłowym, Warszawa 1995

3. Piszczek M., Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym. Część I. Warszawa 2001

4. Naprawa R., Tanajewska A., Korzeniewska E., Gotowi do startu. Program edukacji i wychowania dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym., Gdańsk 2012

5. Podstawa Programowa

6. Program nauczania

Literatura uzupełniająca:

1. Pietras T., Gałecki P,, Bobińska K. (red), Niepełnosprawność intelektualna, Wrocława 2012

2. Klaro – Celej L., Mossakowska L. Komentarz do programu wychowania i nauczania dzieci i młodzieży w stopniu umiarkowanym i znacznym. Warszawa , WsiP 2. Pilecki J. (red.) Usprawnianie, wychowanie i nauczanie osób z głębszym uposledzeniem umysłowym, WSP, Kraków 1999

3. Polkowska I. Praca rewalidacyjna z dzieckiem upośledzonym umysłowo w szkole życia – WsiP

4. Lovass O. Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo, WsiP, 1993

5. Carr J. , Pomoc dziecku uposledzonemu . PZWL

6. Doman G. ; Jak nauczyć małe dziecko czytać, Excalibur, 1992

7. Pileccy J.W.: Stymulacja psychoruchowa dzieci o obnizonej sprawności umysłowej. WSP – Kraków, 1995

8. Brauner A. F. : Dziecko zagubione w rzeczywistości , WsiP 1993

9. Piszczek M (red.) Przewodnik dla nauczycieli ucznió upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. CMPPP, W- wa, 2001

10. Olechnowicz H. Wychowanie i nauczanie głębiej upośledzonych umysłowo. WsiP 1979

11. Kielinj J., Krok po kroku . GWP, Gdańsk 2012

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład-15, ćwiczenia 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do testu 30

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji (innych samodzielnych prac) 90

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 11

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Lidia Klaro-Celej, Agnieszka Lubowiedzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

1) samodzielnie opracowany (na podstawie orzeczenie i WOPFU) IPET osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym;

2)interpretacja orzeczenia

3) opracowany konspekt zajęć

4) test końcowy

Pełny opis:

WYKŁAD

Podstawy prawne kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Charakterystyka ucznia z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

Obowiązująca dokumentacja obowiązującą w kształceniu specjalnym uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością.

Założenia i zasady konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

Teoretyczne podstawy rewalidacji. Przedmiot i zakres rewalidacji. Diagnoza pedagogiczna – cel, zakres.

Metody nauczania dzieci z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

Środki dydaktyczne stosowane w pracy edukacyjno-terapeutycznej.

ĆWICZENIA

Określenie trudności ucznia w poszczególnych sferach wynikające z oceny poziomu funkcjonowania.Zasady konstruowania programów edukacyjno-terapeutycznych.Zasady interpretowania wyników rozpoznania zaleceń do rewalidacji indywidualnej formułowanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.Analiza programu nauczania oraz podstawy programowej.Możliwości i sposoby nauczania dzieci niepełnosprawnych pewnych technik szkolnych (pisanie, czytanie, liczenie).Interpretacja wyników rozpozna i formułowanie celów edukacyjno - terapeutycznych. Określenie trudności ucznia w poszczególnych sferach wynikające z oceny poziomu funkcjonowania.

Opracowanie:

• indywidualnego programu przedmiotowego,

• indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym.,

• planu wynikowego

Opracowanie konspektu zajęć z wykorzystaniem odpowiednich metod, form i środków dydaktycznych.

Przeprowadzenie zajęć z zakresu wybranej metody nauczania wg przygotowanego konspektu zajęć

Sposoby oceniania osiągnięć uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

Współpraca szkoły specjalnej z rodzicami – formy współpracy, pedagogizacja rodziców.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Klaczak M., Majewicz P., Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Kraków 2006

2. Brauner A.i F., Postępowanie wychowawcze w upośledzeniu umysłowym, Warszawa 1995

3. Piszczek M., Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym. Część I. Warszawa 2001

4. Naprawa R., Tanajewska A., Korzeniewska E., Gotowi do startu. Program edukacji i wychowania dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym., Gdańsk 2012

5. Podstawa Programowa

6. Program nauczania

Literatura uzupełniająca:

1. Pietras T., Gałecki P,, Bobińska K. (red), Niepełnosprawność intelektualna, Wrocława 2012

2. Klaro – Celej L., Mossakowska L. Komentarz do programu wychowania i nauczania dzieci i młodzieży w stopniu umiarkowanym i znacznym. Warszawa , WsiP 2. Pilecki J. (red.) Usprawnianie, wychowanie i nauczanie osób z głębszym uposledzeniem umysłowym, WSP, Kraków 1999

3. Polkowska I. Praca rewalidacyjna z dzieckiem upośledzonym umysłowo w szkole życia – WsiP

4. Lovass O. Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo, WsiP, 1993

5. Carr J. , Pomoc dziecku uposledzonemu . PZWL

6. Doman G. ; Jak nauczyć małe dziecko czytać, Excalibur, 1992

7. Pileccy J.W.: Stymulacja psychoruchowa dzieci o obnizonej sprawności umysłowej. WSP – Kraków, 1995

8. Brauner A. F. : Dziecko zagubione w rzeczywistości , WsiP 1993

9. Piszczek M (red.) Przewodnik dla nauczycieli ucznió upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. CMPPP, W- wa, 2001

10. Olechnowicz H. Wychowanie i nauczanie głębiej upośledzonych umysłowo. WsiP 1979

11. Kielinj J., Krok po kroku . GWP, Gdańsk 2012

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 75

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do testu 30

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji (innych samodzielnych prac) 90

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 11

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Przybylski
Prowadzący grup: Stefan Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin

Pełny opis:

WYKŁAD

Podstawy prawne kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Charakterystyka ucznia z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

Obowiązująca dokumentacja obowiązującą w kształceniu specjalnym uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością.

Założenia i zasady konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

Teoretyczne podstawy rewalidacji. Przedmiot i zakres rewalidacji. Diagnoza pedagogiczna – cel, zakres.

Metody nauczania dzieci z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

Środki dydaktyczne stosowane w pracy edukacyjno-terapeutycznej.

ĆWICZENIA

Określenie trudności ucznia w poszczególnych sferach wynikające z oceny poziomu funkcjonowania.Zasady konstruowania programów edukacyjno-terapeutycznych.Zasady interpretowania wyników rozpoznania zaleceń do rewalidacji indywidualnej formułowanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.Analiza programu nauczania oraz podstawy programowej.Możliwości i sposoby nauczania dzieci niepełnosprawnych pewnych technik szkolnych (pisanie, czytanie, liczenie).Interpretacja wyników rozpozna i formułowanie celów edukacyjno - terapeutycznych. Określenie trudności ucznia w poszczególnych sferach wynikające z oceny poziomu funkcjonowania.

Opracowanie:

• indywidualnego programu przedmiotowego,

• indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym.,

• planu wynikowego

Opracowanie konspektu zajęć z wykorzystaniem odpowiednich metod, form i środków dydaktycznych.

Przeprowadzenie zajęć z zakresu wybranej metody nauczania wg przygotowanego konspektu zajęć

Sposoby oceniania osiągnięć uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

Współpraca szkoły specjalnej z rodzicami – formy współpracy, pedagogizacja rodziców.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Klaczak M., Majewicz P., Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Kraków 2006

2. Brauner A.i F., Postępowanie wychowawcze w upośledzeniu umysłowym, Warszawa 1995

3. Piszczek M., Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym. Część I. Warszawa 2001

4. Naprawa R., Tanajewska A., Korzeniewska E., Gotowi do startu. Program edukacji i wychowania dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym., Gdańsk 2012

5. Podstawa Programowa

6. Program nauczania

Literatura uzupełniająca:

1. Pietras T., Gałecki P,, Bobińska K. (red), Niepełnosprawność intelektualna, Wrocława 2012

2. Klaro – Celej L., Mossakowska L. Komentarz do programu wychowania i nauczania dzieci i młodzieży w stopniu umiarkowanym i znacznym. Warszawa , WsiP 2. Pilecki J. (red.) Usprawnianie, wychowanie i nauczanie osób z głębszym uposledzeniem umysłowym, WSP, Kraków 1999

3. Polkowska I. Praca rewalidacyjna z dzieckiem upośledzonym umysłowo w szkole życia – WsiP

4. Lovass O. Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo, WsiP, 1993

5. Carr J. , Pomoc dziecku uposledzonemu . PZWL

6. Doman G. ; Jak nauczyć małe dziecko czytać, Excalibur, 1992

7. Pileccy J.W.: Stymulacja psychoruchowa dzieci o obnizonej sprawności umysłowej. WSP – Kraków, 1995

8. Brauner A. F. : Dziecko zagubione w rzeczywistości , WsiP 1993

9. Piszczek M (red.) Przewodnik dla nauczycieli ucznió upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. CMPPP, W- wa, 2001

10. Olechnowicz H. Wychowanie i nauczanie głębiej upośledzonych umysłowo. WsiP 1979

11. Kielinj J., Krok po kroku . GWP, Gdańsk 2012

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 45

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do testu 30

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji (innych samodzielnych prac) 90

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 11

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Przybylski
Prowadzący grup: Lidia Klaro-Celej, Stefan Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin

Pełny opis:

WYKŁAD

Podstawy prawne kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Charakterystyka ucznia z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

Obowiązująca dokumentacja obowiązującą w kształceniu specjalnym uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością.

Założenia i zasady konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

Teoretyczne podstawy rewalidacji. Przedmiot i zakres rewalidacji. Diagnoza pedagogiczna – cel, zakres.

Metody nauczania dzieci z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

Środki dydaktyczne stosowane w pracy edukacyjno-terapeutycznej.

ĆWICZENIA

Określenie trudności ucznia w poszczególnych sferach wynikające z oceny poziomu funkcjonowania.Zasady konstruowania programów edukacyjno-terapeutycznych.Zasady interpretowania wyników rozpoznania zaleceń do rewalidacji indywidualnej formułowanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.Analiza programu nauczania oraz podstawy programowej.Możliwości i sposoby nauczania dzieci niepełnosprawnych pewnych technik szkolnych (pisanie, czytanie, liczenie).Interpretacja wyników rozpozna i formułowanie celów edukacyjno - terapeutycznych. Określenie trudności ucznia w poszczególnych sferach wynikające z oceny poziomu funkcjonowania.

Opracowanie:

• indywidualnego programu przedmiotowego,

• indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym.,

• planu wynikowego

Opracowanie konspektu zajęć z wykorzystaniem odpowiednich metod, form i środków dydaktycznych.

Przeprowadzenie zajęć z zakresu wybranej metody nauczania wg przygotowanego konspektu zajęć

Sposoby oceniania osiągnięć uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

Współpraca szkoły specjalnej z rodzicami – formy współpracy, pedagogizacja rodziców.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Klaczak M., Majewicz P., Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Kraków 2006

2. Brauner A.i F., Postępowanie wychowawcze w upośledzeniu umysłowym, Warszawa 1995

3. Piszczek M., Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym. Część I. Warszawa 2001

4. Naprawa R., Tanajewska A., Korzeniewska E., Gotowi do startu. Program edukacji i wychowania dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym., Gdańsk 2012

5. Podstawa Programowa

6. Program nauczania

Literatura uzupełniająca:

1. Pietras T., Gałecki P,, Bobińska K. (red), Niepełnosprawność intelektualna, Wrocława 2012

2. Klaro – Celej L., Mossakowska L. Komentarz do programu wychowania i nauczania dzieci i młodzieży w stopniu umiarkowanym i znacznym. Warszawa , WsiP 2. Pilecki J. (red.) Usprawnianie, wychowanie i nauczanie osób z głębszym uposledzeniem umysłowym, WSP, Kraków 1999

3. Polkowska I. Praca rewalidacyjna z dzieckiem upośledzonym umysłowo w szkole życia – WsiP

4. Lovass O. Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo, WsiP, 1993

5. Carr J. , Pomoc dziecku uposledzonemu . PZWL

6. Doman G. ; Jak nauczyć małe dziecko czytać, Excalibur, 1992

7. Pileccy J.W.: Stymulacja psychoruchowa dzieci o obnizonej sprawności umysłowej. WSP – Kraków, 1995

8. Brauner A. F. : Dziecko zagubione w rzeczywistości , WsiP 1993

9. Piszczek M (red.) Przewodnik dla nauczycieli ucznió upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. CMPPP, W- wa, 2001

10. Olechnowicz H. Wychowanie i nauczanie głębiej upośledzonych umysłowo. WsiP 1979

11. Kielinj J., Krok po kroku . GWP, Gdańsk 2012

Uwagi:

Metody kształcenia: dyskusja, "burza mózgów", prezentacja multimedialna.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład - 15, ćwiczenia 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury 45

Przygotowanie się do testu 45

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji (innych samodzielnych prac) 90

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 11

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Przybylski
Prowadzący grup: Agnieszka Lubowiedzka, Stefan Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin

Pełny opis:

WYKŁAD

Podstawy prawne kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Charakterystyka ucznia z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

Obowiązująca dokumentacja obowiązującą w kształceniu specjalnym uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością.

Założenia i zasady konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

Teoretyczne podstawy rewalidacji. Przedmiot i zakres rewalidacji. Diagnoza pedagogiczna – cel, zakres.

Metody nauczania dzieci z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

Środki dydaktyczne stosowane w pracy edukacyjno-terapeutycznej.

ĆWICZENIA

Określenie trudności ucznia w poszczególnych sferach wynikające z oceny poziomu funkcjonowania.Zasady konstruowania programów edukacyjno-terapeutycznych.Zasady interpretowania wyników rozpoznania zaleceń do rewalidacji indywidualnej formułowanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.Analiza programu nauczania oraz podstawy programowej.Możliwości i sposoby nauczania dzieci niepełnosprawnych pewnych technik szkolnych (pisanie, czytanie, liczenie).Interpretacja wyników rozpozna i formułowanie celów edukacyjno - terapeutycznych. Określenie trudności ucznia w poszczególnych sferach wynikające z oceny poziomu funkcjonowania.

Opracowanie:

• indywidualnego programu przedmiotowego,

• indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym.,

• planu wynikowego

Opracowanie konspektu zajęć z wykorzystaniem odpowiednich metod, form i środków dydaktycznych.

Przeprowadzenie zajęć z zakresu wybranej metody nauczania wg przygotowanego konspektu zajęć

Sposoby oceniania osiągnięć uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

Współpraca szkoły specjalnej z rodzicami – formy współpracy, pedagogizacja rodziców.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Klaczak M., Majewicz P., Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Kraków 2006

2. Brauner A.i F., Postępowanie wychowawcze w upośledzeniu umysłowym, Warszawa 1995

3. Piszczek M., Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym. Część I. Warszawa 2001

4. Naprawa R., Tanajewska A., Korzeniewska E., Gotowi do startu. Program edukacji i wychowania dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym., Gdańsk 2012

5. Podstawa Programowa

6. Program nauczania

Literatura uzupełniająca:

1. Pietras T., Gałecki P,, Bobińska K. (red), Niepełnosprawność intelektualna, Wrocława 2012

2. Klaro – Celej L., Mossakowska L. Komentarz do programu wychowania i nauczania dzieci i młodzieży w stopniu umiarkowanym i znacznym. Warszawa , WsiP 2. Pilecki J. (red.) Usprawnianie, wychowanie i nauczanie osób z głębszym uposledzeniem umysłowym, WSP, Kraków 1999

3. Polkowska I. Praca rewalidacyjna z dzieckiem upośledzonym umysłowo w szkole życia – WsiP

4. Lovass O. Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo, WsiP, 1993

5. Carr J. , Pomoc dziecku uposledzonemu . PZWL

6. Doman G. ; Jak nauczyć małe dziecko czytać, Excalibur, 1992

7. Pileccy J.W.: Stymulacja psychoruchowa dzieci o obnizonej sprawności umysłowej. WSP – Kraków, 1995

8. Brauner A. F. : Dziecko zagubione w rzeczywistości , WsiP 1993

9. Piszczek M (red.) Przewodnik dla nauczycieli ucznió upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. CMPPP, W- wa, 2001

10. Olechnowicz H. Wychowanie i nauczanie głębiej upośledzonych umysłowo. WsiP 1979

11. Kielinj J., Krok po kroku . GWP, Gdańsk 2012

Uwagi:

Metody kształcenia: dyskusja, "burza mózgów",prezentacja multimedialna.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład-15, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do testu 30

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji (innych samodzielnych prac) 90

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 11

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.