Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkole podstawowej i gimnazjum - 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-MN1c Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkole podstawowej i gimnazjum - 1
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Ob. dla I r. PC, spec. naucz. (kwal.): eduk. i reh. osób z niepełn. intelekt., (2-l) niest. II st.
Ob. dla I r. PC, spec. naucz. (kwal.): eduk. i reh. osób z niepełn. intelekt., (2-l) stac. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC2_KS_W01 zna cele oraz treści kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na pierwszym etapie edukacyjnym,

PC2_KS_W02 zna metody i formy kształcenia i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną na pierwszym etapie edukacyjnym,

PC2_KS_W02 PC2_KS_W01 zna zasady kształcenia i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną na pierwszym etapie edukacyjnym,

PC2_KS_W02 PC2_KS_W04 zna dokumentację edukacyjno - terapeutyczną obowiązującą w kształceniu specjalnym uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na pierwszym etapie edukacyjnym,

PC2_KS_W05 zna trudności w opanowaniu programu kształcenia przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, ich przejawy, przyczyny, sposoby niwelowania,

PC2_KS_W03 zna środki informatyczne możliwe do wykorzystania w edukacji i rehabilitacji uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną,

PC2_KS_U03 potrafi dostosować proces kształcenia i wychowania do indywidualnych specjalnych potrzeb ucznia z lekką niepełnosprawnością intelektualną,

PC2_KS_U02 potrafi dokonać krytycznej analizy zajęć dydaktycznych realizowanych na pierwszym etapie edukacyjnym,

PC2_KS_K02 potrafi współpracować w grupie realizując zadania

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Smolińska
Prowadzący grup: Anna Liszewska, Katarzyna Smolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. WIEDZA

- egzamin końcowy (pisemny): pytania zamknięte i/lub otwarte

2. UMIEJĘTNOŚCI

- egzamin końcowy (pisemny): pytania otwarte i zamknięte

- protokoły z hospitacji

3. KOMPETENCJE

- egzamin końcowy (pisemny): pytania otwarte i zamknięte

Pełny opis:

Treści wykładów:

1. Specyfika procesu uczenia się uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną i jego uwarunkowania.

2. Podstawy prawne edukacji uczniów z lekką niepełnoprawnością intelektualną na I etapie edukacji.

3. Proces kształcenia i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną na I etapie edukacji.

4. Kształcenie zintegrowane w edukacji początkowej.

5. Kontrola wiadomości i umiejętności uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w klasach I – III.

6. Cele i treści kształcenia i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną na II i III etapie edukacji.

7. Zasady kształcenia i uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną na II i III etapie edukacji.

Treści ćwiczeń:

1. Podstawa programowa, programy kształcenia w klasach początkowych cele i struktura treści edukacji elementarnej, kryteria doboru treści kształcenia, kryteria analizy wartości podręcznika dla ucznia i jego przydatności dydaktycznej , cele nauczania i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

2. Kształcenie zintegrowane uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim - specyfika nauczania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

3. Organizacja nauczania i wychowania uczniów.

4.Plany nauczania w klasach I – III szkoły podstawowej dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

5. Edukacja polonistyczna:

a. Cele edukacji polonistycznej.

b. Metody nauki pisania i czytania.

c. Podstawowe rodzaje wypowiedzi ustnych i pisemnych.

6.Edukacja matematyczna:

a. Cele edukacji matematycznej.

b. Orientacja w przestrzeni, porządkowanie, klasyfikowanie.

c. Monografia liczby naturalnej.

d. Kształtowanie pojęcia dodawania i odejmowania.

e. Kształtowanie pojęcia mnożenia i dzielenia.

f. Kształtowanie pojęć geometrycznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa: 

1. Baczyńska H., (1981). Metodyka nauczania gramatyki w klasach I-III szkoły podstawowej. Warszawa: WSiP.

2. Borzyszkowska H., (1983). (red.) Nauczanie dzieci upośledzonych umysłowo w klasach specjalnych. Warszawa: WSiP.

3. Bruner J.,(1974). W poszukiwaniu teorii nauczania. Warszawa: PWN.

4. Cackowska M., (1984). Nauka czytania i pisania w klasach przedszkolnych. Warszawa: WSiP.

5. Cackowska M.,(1990). Rozwiązywanie zadań tekstowych w klasach I-III. Warszawa.

6. Czelakowska, D. (2012). Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Kraków: Oficyna Wyd. Impuls.

7. Dziedzic S., (1970). Metoda ośrodków pracy W: Szkoła Specjalna Nr 4.

8. Filip, J., T. Rams, T. (2000). Dziecko w świecie matematyki. Kraków: Oficyna Wyd. Impuls.

9. Kosakowski C., (2001). (red.) Nauczanie i wychowanie osób lekko upośledzonych umysłowo. Toruń.

10. Kosińska A., Polak A., Żliżka D., (1999). Uczę metodą ośrodków pracy. Materiały pomocnicze dla nauczycieli. Warszawa: WSiP.

11. Kulpa J., Więckowski R., (1983). Metodyka nauczania języka polskiego w klasach początkowych. Warszawa:

12. Mikrut A., Wyczesany J., (2001). Elementy metodyki nauczania początkowego dzieci upośledzonych umysłowo. Kraków: Impuls.

13. Nowik, J. (2009). Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole: Wydawnictwo NOWIK.

14. Podstawa programowa kształcenia ogólnego.

15. Sadowska, S. (red), (2006). Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Wybrane problemy teorii i praktyki.Toruń: Akapit Wydawnictwo Edukacyjne.

16. Semadeni, Z. (1981-1985). (red.), Nauczanie początkowe matematyki, T. 1-4. Warszawa: WSiP.

17. Siwek, H. (2004). Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym. Rola edukacji matematycznej. Kraków: Wyd. Naukowe AP.

18. Tkaczyk G., (2001). Metodyka nauczania i wychowania początkowego w szkole specjalnej. Lublin.

Literatura uzupełniająca:

1. Hemmerling W.,(1984). Zabawy w nauczaniu początkowym. WSiP. Warszawa.

2. Lipska ,E., Przychodzińska ,M., (1991). Muzyka w nauczaniu początkowym. Warszawa: WSiP.

3. Smoczyńska-Nachtman, U. (1992). Muzyka dla dzieci. Warszawa: WSiP.

4. Więckowski R., (1985). Ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne i syntaktyczne w klasach początkowych. Warszawa.

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

wykład

dyskusja

praca z tekstem

działania praktyczne

metoda sytuacyjna

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW

liczba godzin kontaktowych:

wykład - 15

ćwiczenia - 30

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury - 10

liczba godzin przygotowania się do egzaminu - 10

liczba godzin hospitacji - 30 studia stacjonarne

sumaryczna liczba punktów ECTS - 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Smolińska
Prowadzący grup: Beata Rola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. WIEDZA

- egzamin końcowy (pisemny): pytania zamknięte i/lub otwarte

2. UMIEJĘTNOŚCI

- egzamin końcowy (pisemny): pytania otwarte i zamknięte

3. KOMPETENCJE

- egzamin końcowy (pisemny): pytania otwarte i zamknięte

Pełny opis:

Treści wykładów:

1. Specyfika procesu uczenia się uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną i jego uwarunkowania.

2. Podstawy prawne edukacji uczniów z lekką niepełnoprawnością intelektualną na I etapie edukacji.

3. Proces kształcenia i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną na I etapie edukacji.

4. Kształcenie zintegrowane w edukacji początkowej.

5. Kontrola wiadomości i umiejętności uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w klasach I – III.

6. Cele i treści kształcenia i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną na II i III etapie edukacji.

7. Zasady kształcenia i uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną na II i III etapie edukacji.

Treści ćwiczeń:

1. Podstawa programowa, programy kształcenia w klasach początkowych cele i struktura treści edukacji elementarnej, kryteria doboru treści kształcenia, kryteria analizy wartości podręcznika dla ucznia i jego przydatności dydaktycznej , cele nauczania i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

2. Kształcenie zintegrowane uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim - specyfika nauczania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

3. Organizacja nauczania i wychowania uczniów.

4.Plany nauczania w klasach I – III szkoły podstawowej dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

5. Edukacja polonistyczna:

a. Cele edukacji polonistycznej.

b. Metody nauki pisania i czytania.

c. Podstawowe rodzaje wypowiedzi ustnych i pisemnych.

6.Edukacja matematyczna:

a. Cele edukacji matematycznej.

b. Orientacja w przestrzeni, porządkowanie, klasyfikowanie.

c. Monografia liczby naturalnej.

d. Kształtowanie pojęcia dodawania i odejmowania.

e. Kształtowanie pojęcia mnożenia i dzielenia.

f. Kształtowanie pojęć geometrycznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa: 

1. Baczyńska H., (1981). Metodyka nauczania gramatyki w klasach I-III szkoły podstawowej. Warszawa: WSiP.

2. Borzyszkowska H., (1983). (red.) Nauczanie dzieci upośledzonych umysłowo w klasach specjalnych. Warszawa: WSiP.

3. Bruner J.,(1974). W poszukiwaniu teorii nauczania. Warszawa: PWN.

4. Cackowska M., (1984). Nauka czytania i pisania w klasach przedszkolnych. Warszawa: WSiP.

5. Cackowska M.,(1990). Rozwiązywanie zadań tekstowych w klasach I-III. Warszawa.

6. Czelakowska, D. (2012). Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Kraków: Oficyna Wyd. Impuls.

7. Dziedzic S., (1970). Metoda ośrodków pracy W: Szkoła Specjalna Nr 4.

8. Filip, J., T. Rams, T. (2000). Dziecko w świecie matematyki. Kraków: Oficyna Wyd. Impuls.

9. Kosakowski C., (2001). (red.) Nauczanie i wychowanie osób lekko upośledzonych umysłowo. Toruń.

10. Kosińska A., Polak A., Żliżka D., (1999). Uczę metodą ośrodków pracy. Materiały pomocnicze dla nauczycieli. Warszawa: WSiP.

11. Kulpa J., Więckowski R., (1983). Metodyka nauczania języka polskiego w klasach początkowych. Warszawa:

12. Mikrut A., Wyczesany J., (2001). Elementy metodyki nauczania początkowego dzieci upośledzonych umysłowo. Kraków: Impuls.

13. Nowik, J. (2009). Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole: Wydawnictwo NOWIK.

14. Podstawa programowa kształcenia ogólnego.

15. Sadowska, S. (red), (2006). Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Wybrane problemy teorii i praktyki.Toruń: Akapit Wydawnictwo Edukacyjne.

16. Semadeni, Z. (1981-1985). (red.), Nauczanie początkowe matematyki, T. 1-4. Warszawa: WSiP.

17. Siwek, H. (2004). Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym. Rola edukacji matematycznej. Kraków: Wyd. Naukowe AP.

18. Tkaczyk G., (2001). Metodyka nauczania i wychowania początkowego w szkole specjalnej. Lublin.

Literatura uzupełniająca:

1. Hemmerling W.,(1984). Zabawy w nauczaniu początkowym. WSiP. Warszawa.

2. Lipska ,E., Przychodzińska ,M., (1991). Muzyka w nauczaniu początkowym. Warszawa: WSiP.

3. Smoczyńska-Nachtman, U. (1992). Muzyka dla dzieci. Warszawa: WSiP.

4. Więckowski R., (1985). Ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne i syntaktyczne w klasach początkowych. Warszawa.

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

wykład

dyskusja

praca z tekstem

działania praktyczne

metoda sytuacyjna

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW

liczba godzin kontaktowych:

wykład - 15

ćwiczenia - 30

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury - 10

liczba godzin przygotowania się do egzaminu - 10

liczba godzin hospitacji - 15 tylko studia stacjonarne

sumaryczna liczba punktów ECTS - 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Młynarczyk-Karabin
Prowadzący grup: Ewelina Młynarczyk-Karabin, Agnieszka Żabińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- egzamin końcowy (pisemny): pytania zamknięte i/lub otwarte

- kolokwium pisemne

Pełny opis:

Treści wykładów:

1. Specyfika procesu uczenia się uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną i jego uwarunkowania.

2. Podstawy prawne edukacji uczniów z lekką niepełnoprawnością intelektualną na I etapie edukacji.

3. Proces kształcenia i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną na I etapie edukacji.

4. Kształcenie zintegrowane w edukacji początkowej.

5. Kontrola wiadomości i umiejętności uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w klasach I – III.

6. Cele i treści kształcenia i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną na II i III etapie edukacji.

7. Zasady kształcenia i uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną na II i III etapie edukacji.

Treści ćwiczeń:

1. Podstawa programowa, programy kształcenia w klasach początkowych cele i struktura treści edukacji elementarnej, kryteria doboru treści kształcenia, kryteria analizy wartości podręcznika dla ucznia i jego przydatności dydaktycznej , cele nauczania i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

2. Kształcenie zintegrowane uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim - specyfika nauczania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

3. Organizacja nauczania i wychowania uczniów.

4.Plany nauczania w klasach I – III szkoły podstawowej dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

5. Edukacja polonistyczna:

a. Cele edukacji polonistycznej.

b. Metody nauki pisania i czytania.

c. Podstawowe rodzaje wypowiedzi ustnych i pisemnych.

6.Edukacja matematyczna:

a. Cele edukacji matematycznej.

b. Orientacja w przestrzeni, porządkowanie, klasyfikowanie.

c. Monografia liczby naturalnej.

d. Kształtowanie pojęcia dodawania i odejmowania.

e. Kształtowanie pojęcia mnożenia i dzielenia.

f. Kształtowanie pojęć geometrycznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa: 

1. Baczyńska H., (1981). Metodyka nauczania gramatyki w klasach I-III szkoły podstawowej. Warszawa: WSiP.

2. Borzyszkowska H., (1983). (red.) Nauczanie dzieci upośledzonych umysłowo w klasach specjalnych. Warszawa: WSiP.

3. Bruner J.,(1974). W poszukiwaniu teorii nauczania. Warszawa: PWN.

4. Cackowska M., (1984). Nauka czytania i pisania w klasach przedszkolnych. Warszawa: WSiP.

5. Cackowska M.,(1990). Rozwiązywanie zadań tekstowych w klasach I-III. Warszawa.

6. Czelakowska, D. (2012). Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Kraków: Oficyna Wyd. Impuls.

7. Dziedzic S., (1970). Metoda ośrodków pracy W: Szkoła Specjalna Nr 4.

8. Filip, J., T. Rams, T. (2000). Dziecko w świecie matematyki. Kraków: Oficyna Wyd. Impuls.

9. Kosakowski C., (2001). (red.) Nauczanie i wychowanie osób lekko upośledzonych umysłowo. Toruń.

10. Kosińska A., Polak A., Żliżka D., (1999). Uczę metodą ośrodków pracy. Materiały pomocnicze dla nauczycieli. Warszawa: WSiP.

11. Kulpa J., Więckowski R., (1983). Metodyka nauczania języka polskiego w klasach początkowych. Warszawa:

12. Mikrut A., Wyczesany J., (2001). Elementy metodyki nauczania początkowego dzieci upośledzonych umysłowo. Kraków: Impuls.

13. Nowik, J. (2009). Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole: Wydawnictwo NOWIK.

14. Podstawa programowa kształcenia ogólnego.

15. Sadowska, S. (red), (2006). Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Wybrane problemy teorii i praktyki.Toruń: Akapit Wydawnictwo Edukacyjne.

16. Semadeni, Z. (1981-1985). (red.), Nauczanie początkowe matematyki, T. 1-4. Warszawa: WSiP.

17. Siwek, H. (2004). Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym. Rola edukacji matematycznej. Kraków: Wyd. Naukowe AP.

18. Tkaczyk G., (2001). Metodyka nauczania i wychowania początkowego w szkole specjalnej. Lublin.

Literatura uzupełniająca:

1. Hemmerling W.,(1984). Zabawy w nauczaniu początkowym. WSiP. Warszawa.

2. Lipska ,E., Przychodzińska ,M., (1991). Muzyka w nauczaniu początkowym. Warszawa: WSiP.

3. Smoczyńska-Nachtman, U. (1992). Muzyka dla dzieci. Warszawa: WSiP.

4. Więckowski R., (1985). Ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne i syntaktyczne w klasach początkowych. Warszawa.

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

wykład

dyskusja

praca z tekstem

działania praktyczne

metoda sytuacyjna

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW

liczba godzin kontaktowych:

wykład - 15

ćwiczenia - 30

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury - 10

liczba godzin przygotowania się do egzaminu - 10

liczba godzin hospitacji - 30 studia stacjonarne

sumaryczna liczba punktów ECTS - 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Młynarczyk-Karabin
Prowadzący grup: Monika Gałkowska, Agnieszka Żabińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- egzamin końcowy (pisemny): pytania zamknięte i/lub otwarte

- kolokwium pisemne

Pełny opis:

Treści wykładów:

1. Specyfika procesu uczenia się uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną i jego uwarunkowania.

2. Podstawy prawne edukacji uczniów z lekką niepełnoprawnością intelektualną na I etapie edukacji.

3. Proces kształcenia i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną na I etapie edukacji.

4. Kształcenie zintegrowane w edukacji początkowej.

5. Kontrola wiadomości i umiejętności uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w klasach I – III.

6. Cele i treści kształcenia i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną na II i III etapie edukacji.

7. Zasady kształcenia i uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną na II i III etapie edukacji.

Treści ćwiczeń:

1. Podstawa programowa, programy kształcenia w klasach początkowych cele i struktura treści edukacji elementarnej, kryteria doboru treści kształcenia, kryteria analizy wartości podręcznika dla ucznia i jego przydatności dydaktycznej , cele nauczania i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

2. Kształcenie zintegrowane uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim - specyfika nauczania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

3. Organizacja nauczania i wychowania uczniów.

4.Plany nauczania w klasach I – III szkoły podstawowej dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

5. Edukacja polonistyczna:

a. Cele edukacji polonistycznej.

b. Metody nauki pisania i czytania.

c. Podstawowe rodzaje wypowiedzi ustnych i pisemnych.

6.Edukacja matematyczna:

a. Cele edukacji matematycznej.

b. Orientacja w przestrzeni, porządkowanie, klasyfikowanie.

c. Monografia liczby naturalnej.

d. Kształtowanie pojęcia dodawania i odejmowania.

e. Kształtowanie pojęcia mnożenia i dzielenia.

f. Kształtowanie pojęć geometrycznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa: 

1. Baczyńska H., (1981). Metodyka nauczania gramatyki w klasach I-III szkoły podstawowej. Warszawa: WSiP.

2. Borzyszkowska H., (1983). (red.) Nauczanie dzieci upośledzonych umysłowo w klasach specjalnych. Warszawa: WSiP.

3. Bruner J.,(1974). W poszukiwaniu teorii nauczania. Warszawa: PWN.

4. Cackowska M., (1984). Nauka czytania i pisania w klasach przedszkolnych. Warszawa: WSiP.

5. Cackowska M.,(1990). Rozwiązywanie zadań tekstowych w klasach I-III. Warszawa.

6. Czelakowska, D. (2012). Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Kraków: Oficyna Wyd. Impuls.

7. Dziedzic S., (1970). Metoda ośrodków pracy W: Szkoła Specjalna Nr 4.

8. Filip, J., T. Rams, T. (2000). Dziecko w świecie matematyki. Kraków: Oficyna Wyd. Impuls.

9. Kosakowski C., (2001). (red.) Nauczanie i wychowanie osób lekko upośledzonych umysłowo. Toruń.

10. Kosińska A., Polak A., Żliżka D., (1999). Uczę metodą ośrodków pracy. Materiały pomocnicze dla nauczycieli. Warszawa: WSiP.

11. Kulpa J., Więckowski R., (1983). Metodyka nauczania języka polskiego w klasach początkowych. Warszawa:

12. Mikrut A., Wyczesany J., (2001). Elementy metodyki nauczania początkowego dzieci upośledzonych umysłowo. Kraków: Impuls.

13. Nowik, J. (2009). Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole: Wydawnictwo NOWIK.

14. Podstawa programowa kształcenia ogólnego.

15. Sadowska, S. (red), (2006). Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Wybrane problemy teorii i praktyki.Toruń: Akapit Wydawnictwo Edukacyjne.

16. Semadeni, Z. (1981-1985). (red.), Nauczanie początkowe matematyki, T. 1-4. Warszawa: WSiP.

17. Siwek, H. (2004). Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym. Rola edukacji matematycznej. Kraków: Wyd. Naukowe AP.

18. Tkaczyk G., (2001). Metodyka nauczania i wychowania początkowego w szkole specjalnej. Lublin.

Literatura uzupełniająca:

1. Hemmerling W.,(1984). Zabawy w nauczaniu początkowym. WSiP. Warszawa.

2. Lipska ,E., Przychodzińska ,M., (1991). Muzyka w nauczaniu początkowym. Warszawa: WSiP.

3. Smoczyńska-Nachtman, U. (1992). Muzyka dla dzieci. Warszawa: WSiP.

4. Więckowski R., (1985). Ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne i syntaktyczne w klasach początkowych. Warszawa.

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

wykład

dyskusja

praca z tekstem

działania praktyczne

metoda sytuacyjna

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW

liczba godzin kontaktowych:

wykład - 15

ćwiczenia - 30

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury - 10

liczba godzin przygotowania się do egzaminu - 10

liczba godzin hospitacji - 15 tylko studia stacjonarne

sumaryczna liczba punktów ECTS - 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Żabińska
Prowadzący grup: Ewelina Młynarczyk-Karabin, Agnieszka Żabińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- egzamin końcowy (pisemny): pytania zamknięte i/lub otwarte

- kolokwium pisemne

Pełny opis:

Treści wykładów:

1. Specyfika procesu uczenia się uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną i jego uwarunkowania.

2. Podstawy prawne edukacji uczniów z lekką niepełnoprawnością intelektualną na I etapie edukacji.

3. Proces kształcenia i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną na I etapie edukacji.

4. Kształcenie zintegrowane w edukacji początkowej.

5. Kontrola wiadomości i umiejętności uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w klasach I – III.

6. Cele i treści kształcenia i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną na II i III etapie edukacji.

7. Zasady kształcenia i uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną na II i III etapie edukacji.

Treści ćwiczeń:

1. Podstawa programowa, programy kształcenia w klasach początkowych cele i struktura treści edukacji elementarnej, kryteria doboru treści kształcenia, kryteria analizy wartości podręcznika dla ucznia i jego przydatności dydaktycznej , cele nauczania i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

2. Kształcenie zintegrowane uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim - specyfika nauczania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

3. Organizacja nauczania i wychowania uczniów.

4.Plany nauczania w klasach I – III szkoły podstawowej dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

5. Edukacja polonistyczna:

a. Cele edukacji polonistycznej.

b. Metody nauki pisania i czytania.

c. Podstawowe rodzaje wypowiedzi ustnych i pisemnych.

6.Edukacja matematyczna:

a. Cele edukacji matematycznej.

b. Orientacja w przestrzeni, porządkowanie, klasyfikowanie.

c. Monografia liczby naturalnej.

d. Kształtowanie pojęcia dodawania i odejmowania.

e. Kształtowanie pojęcia mnożenia i dzielenia.

f. Kształtowanie pojęć geometrycznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa: 

1. Baczyńska H., (1981). Metodyka nauczania gramatyki w klasach I-III szkoły podstawowej. Warszawa: WSiP.

2. Borzyszkowska H., (1983). (red.) Nauczanie dzieci upośledzonych umysłowo w klasach specjalnych. Warszawa: WSiP.

3. Bruner J.,(1974). W poszukiwaniu teorii nauczania. Warszawa: PWN.

4. Cackowska M., (1984). Nauka czytania i pisania w klasach przedszkolnych. Warszawa: WSiP.

5. Cackowska M.,(1990). Rozwiązywanie zadań tekstowych w klasach I-III. Warszawa.

6. Czelakowska, D. (2012). Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Kraków: Oficyna Wyd. Impuls.

7. Dziedzic S., (1970). Metoda ośrodków pracy W: Szkoła Specjalna Nr 4.

8. Filip, J., T. Rams, T. (2000). Dziecko w świecie matematyki. Kraków: Oficyna Wyd. Impuls.

9. Kosakowski C., (2001). (red.) Nauczanie i wychowanie osób lekko upośledzonych umysłowo. Toruń.

10. Kosińska A., Polak A., Żliżka D., (1999). Uczę metodą ośrodków pracy. Materiały pomocnicze dla nauczycieli. Warszawa: WSiP.

11. Kulpa J., Więckowski R., (1983). Metodyka nauczania języka polskiego w klasach początkowych. Warszawa:

12. Mikrut A., Wyczesany J., (2001). Elementy metodyki nauczania początkowego dzieci upośledzonych umysłowo. Kraków: Impuls.

13. Nowik, J. (2009). Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole: Wydawnictwo NOWIK.

14. Podstawa programowa kształcenia ogólnego.

15. Sadowska, S. (red), (2006). Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Wybrane problemy teorii i praktyki.Toruń: Akapit Wydawnictwo Edukacyjne.

16. Semadeni, Z. (1981-1985). (red.), Nauczanie początkowe matematyki, T. 1-4. Warszawa: WSiP.

17. Siwek, H. (2004). Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym. Rola edukacji matematycznej. Kraków: Wyd. Naukowe AP.

18. Tkaczyk G., (2001). Metodyka nauczania i wychowania początkowego w szkole specjalnej. Lublin.

Literatura uzupełniająca:

1. Hemmerling W.,(1984). Zabawy w nauczaniu początkowym. WSiP. Warszawa.

2. Lipska ,E., Przychodzińska ,M., (1991). Muzyka w nauczaniu początkowym. Warszawa: WSiP.

3. Smoczyńska-Nachtman, U. (1992). Muzyka dla dzieci. Warszawa: WSiP.

4. Więckowski R., (1985). Ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne i syntaktyczne w klasach początkowych. Warszawa.

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

wykład

dyskusja

praca z tekstem

działania praktyczne

metoda sytuacyjna

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW

liczba godzin kontaktowych:

wykład - 15

ćwiczenia - 30

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury - 10

liczba godzin przygotowania się do egzaminu - 10

liczba godzin hospitacji - 15 tylko studia stacjonarne

sumaryczna liczba punktów ECTS - 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Żabińska
Prowadzący grup: Ewelina Młynarczyk-Karabin, Agnieszka Żabińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. WIEDZA

- egzamin końcowy (pisemny): pytania zamknięte i/lub otwarte

2. UMIEJĘTNOŚCI

- egzamin końcowy (pisemny): pytania otwarte i zamknięte

- protokoły z hospitacji

3. KOMPETENCJE

- egzamin końcowy (pisemny): pytania otwarte i zamknięte

Pełny opis:

Treści wykładów:

1. Specyfika procesu uczenia się uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną i jego uwarunkowania.

2. Podstawy prawne edukacji uczniów z lekką niepełnoprawnością intelektualną na I etapie edukacji.

3. Proces kształcenia i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną na I etapie edukacji.

4. Kształcenie zintegrowane w edukacji początkowej.

5. Kontrola wiadomości i umiejętności uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w klasach I – III.

6. Cele i treści kształcenia i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną na II i III etapie edukacji.

7. Zasady kształcenia i uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną na II i III etapie edukacji.

Treści ćwiczeń:

1. Podstawa programowa, programy kształcenia w klasach początkowych cele i struktura treści edukacji elementarnej, kryteria doboru treści kształcenia, kryteria analizy wartości podręcznika dla ucznia i jego przydatności dydaktycznej , cele nauczania i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

2. Kształcenie zintegrowane uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim - specyfika nauczania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

3. Organizacja nauczania i wychowania uczniów.

4.Plany nauczania w klasach I – III szkoły podstawowej dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

5. Edukacja polonistyczna:

a. Cele edukacji polonistycznej.

b. Metody nauki pisania i czytania.

c. Podstawowe rodzaje wypowiedzi ustnych i pisemnych.

6.Edukacja matematyczna:

a. Cele edukacji matematycznej.

b. Orientacja w przestrzeni, porządkowanie, klasyfikowanie.

c. Monografia liczby naturalnej.

d. Kształtowanie pojęcia dodawania i odejmowania.

e. Kształtowanie pojęcia mnożenia i dzielenia.

f. Kształtowanie pojęć geometrycznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa: 

1. Baczyńska H., (1981). Metodyka nauczania gramatyki w klasach I-III szkoły podstawowej. Warszawa: WSiP.

2. Borzyszkowska H., (1983). (red.) Nauczanie dzieci upośledzonych umysłowo w klasach specjalnych. Warszawa: WSiP.

3. Bruner J.,(1974). W poszukiwaniu teorii nauczania. Warszawa: PWN.

4. Cackowska M., (1984). Nauka czytania i pisania w klasach przedszkolnych. Warszawa: WSiP.

5. Cackowska M.,(1990). Rozwiązywanie zadań tekstowych w klasach I-III. Warszawa.

6. Czelakowska, D. (2012). Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Kraków: Oficyna Wyd. Impuls.

7. Dziedzic S., (1970). Metoda ośrodków pracy W: Szkoła Specjalna Nr 4.

8. Filip, J., T. Rams, T. (2000). Dziecko w świecie matematyki. Kraków: Oficyna Wyd. Impuls.

9. Kosakowski C., (2001). (red.) Nauczanie i wychowanie osób lekko upośledzonych umysłowo. Toruń.

10. Kosińska A., Polak A., Żliżka D., (1999). Uczę metodą ośrodków pracy. Materiały pomocnicze dla nauczycieli. Warszawa: WSiP.

11. Kulpa J., Więckowski R., (1983). Metodyka nauczania języka polskiego w klasach początkowych. Warszawa:

12. Mikrut A., Wyczesany J., (2001). Elementy metodyki nauczania początkowego dzieci upośledzonych umysłowo. Kraków: Impuls.

13. Nowik, J. (2009). Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole: Wydawnictwo NOWIK.

14. Podstawa programowa kształcenia ogólnego.

15. Sadowska, S. (red), (2006). Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Wybrane problemy teorii i praktyki.Toruń: Akapit Wydawnictwo Edukacyjne.

16. Semadeni, Z. (1981-1985). (red.), Nauczanie początkowe matematyki, T. 1-4. Warszawa: WSiP.

17. Siwek, H. (2004). Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym. Rola edukacji matematycznej. Kraków: Wyd. Naukowe AP.

18. Tkaczyk G., (2001). Metodyka nauczania i wychowania początkowego w szkole specjalnej. Lublin.

Literatura uzupełniająca:

1. Hemmerling W.,(1984). Zabawy w nauczaniu początkowym. WSiP. Warszawa.

2. Lipska ,E., Przychodzińska ,M., (1991). Muzyka w nauczaniu początkowym. Warszawa: WSiP.

3. Smoczyńska-Nachtman, U. (1992). Muzyka dla dzieci. Warszawa: WSiP.

4. Więckowski R., (1985). Ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne i syntaktyczne w klasach początkowych. Warszawa.

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

wykład

dyskusja

praca z tekstem

działania praktyczne

metoda sytuacyjna

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW

liczba godzin kontaktowych:

wykład - 15

ćwiczenia - 30

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury - 10

liczba godzin przygotowania się do egzaminu - 10

liczba godzin hospitacji - 15 tylko studia stacjonarne

sumaryczna liczba punktów ECTS - 5

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.