Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kształcenie integracyjne i włączające

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-KIN3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kształcenie integracyjne i włączające
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Ob. dla I r. PC, spec. naucz. (kwal.): eduk. i reh. osób z niepełn. intelekt., (2-l) niest. II st.
Ob. dla I r. PC, spec. naucz. (kwal.): eduk. i reh. osób z niepełn. intelekt., (2-l) stac. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC2_KS_W04, PC2_KS_W03 zna założenia i formy organizacji kształcenia integracyjnego i włączającego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną,

PC2_KS_W04 zna podstawy prawne organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach kształcenia integracyjnego i włączającego,

PC2_KS_U03, PC2_KS_U02 potrafi dostosować proces kształcenia i wychowania do indywidualnych specjalnych potrzeb ucznia,

PC2_KS_K02 potrafi współpracować w grupie realizując zadania,

PC2_KS_K02, PC2_KS_U03 prezentuje swoje umiejętności dotyczące tworzenia sytuacji zadaniowych i wykonanych prac.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Jurkiewicz
Prowadzący grup: Małgorzata Sekułowicz, Katarzyna Smolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

kolokwium, praca w grupach, ustne wypowiedzi studenta

Pełny opis:

Pedagogika włączająca, kształcenie integracyjne- ustalenia terminologiczne;

Przepisy prawa regulujące edukację integracyjną i włączającą;

Podstawy prawne inkluzji i integracji;

Problemy etyczne integracji;

Nauczanie integracyjne i rozwiązania edukacyjne wspomagające realizację idei integracji;

Integracja w teorii i praktyce społecznej;

Odpowiedzialna edukacja integracyjna i włączająca;

Wychowanie do integracji. Integracja szkolna i społeczna na świecie i w Polsce;

Organizacja procesu edukacyjno- wychowawczego w placówce integracyjnej i ogólnodostępnej;

Opracowywanie scenariuszy zajęć edukacyjnych dla zróżnicowanej grupy uczniów;

Opracowywanie scenariuszy zajęć integracyjnych dla zróżnicowanej grupy uczniów;

Przygotowanie dokumentacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną i ucznia z deficytami parcjalnymi

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Fairbairn G., Fairbairn S., Integracja dzieci o specjalnych potrzebach, CMPPP MEN, Warszawa 2000

Szumski G., Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych: sens i granice zmiany edukacyjnej, Wyd. APS, PWN, Warszawa 2006

Szumski G., Wokół integracji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, Wyd. APS, Warszawa 2010

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, 1, MEN, Warszawa 2010

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, 1, MEN, Warszawa 2010

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, MEN, Warszawa 2010;

Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2010r. NR 228, poz.1489),

Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1490)

Literatura uzupełniająca:

Al.-Khamisy D. (red.), Integracja społeczna. Praktyczne próby wdrażania, Warszawa 2002

Bogucka J.(red.), Szkoła dla wszystkich, CMPPP MEN, Warszawa 2000

Dykcik W.(red.), Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych, Poznań 1996.

Grygier U., Praca w klasie integracyjnej. Materiały pomocnicze dla klas IV-VI i gimnazjum, Kraków 2004

Maciarz A., Integracja społeczna dzieci niepełnosprawnych, Warszawa 1987

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10

Inne formy (prowadzenie i obserwacja zajęć) 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Sekułowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Młynarczyk-Karabin
Prowadzący grup: Kalina Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ustne wypowiedzi studenta, kolokwium, przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w grupie studenckiej i placówce integracyjnej lub ogólnodostępnej, do której uczęszczają uczniowie niepełnosprawni

Pełny opis:

Pedagogika włączająca, kształcenie integracyjne- ustalenia terminologiczne;

Przepisy prawa regulujące edukację integracyjną i włączającą;

Podstawy prawne inkluzji i integracji;

Problemy etyczne integracji;

Nauczanie integracyjne i rozwiązania edukacyjne wspomagające realizację idei integracji;

Integracja w teorii i praktyce społecznej;

Odpowiedzialna edukacja integracyjna i włączająca;

Wychowanie do integracji. Integracja szkolna i społeczna w Polsce i na świecie;

Organizacja procesu edukacyjno- wychowawczego w placówce integracyjnej i ogólnodostępnej;

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Fairbairn G., Fairbairn S., Integracja dzieci o specjalnych potrzebach, CMPPP MEN, Warszawa 2000

Szumski G., Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych: sens i granice zmiany edukacyjnej, Wyd. APS, PWN, Warszawa 2006

Szumski G., Wokół integracji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, Wyd. APS, Warszawa 2010

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, 1, MEN, Warszawa 2010

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, 1, MEN, Warszawa 2010

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, MEN, Warszawa 2010;

Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2010r. NR 228, poz.1489),

Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1490)

UZUPEŁNIAJĄCA:

Al.-Khamisy D. (red.), Integracja społeczna. Praktyczne próby wdrażania, Warszawa 2002

Bogucka J.(red.), Szkoła dla wszystkich, CMPPP MEN, Warszawa 2000

Dykcik W.(red.), Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych, Poznań 1996.

Grygier U., Praca w klasie integracyjnej. Materiały pomocnicze dla klas IV-VI i gimnazjum, Kraków 2004

Maciarz A., Integracja społeczna dzieci niepełnosprawnych, Warszawa 1987

Uwagi:

Metody kształcenia: Burza mózgów, prezentacja, dyskusja, zajęć praktycznych, ćwiczenia

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10

Inne formy (prowadzenie i obserwacja zajęć) 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Smogorzewska
Prowadzący grup: Adam Krasnosielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Prowadzący: mgr Adam Krasnosielski

Forma zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie na ocenę

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Ocena wypowiedzi pisemnych i ustnych

Ocena prac wykonywanych w czasie zajęć i na potrzeby zajęć

Ocena prowadzonych zajęć

Pełny opis:

1. Pedagogika włączająca, kształcenie integracyjne- ustalenia terminologiczne;

Integracja edukacyjna a integracja społeczna

Przepisy prawa regulujące edukację integracyjną i włączającą;

Nauczanie integracyjne i rozwiązania edukacyjne wspomagające realizację idei integracji (2h)

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Interpretacja orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego (3h)

3. Prowadzenie WOPFU (3h)

4. Tworzenie IPETów (3h)

5. Integracja w teorii i praktyce społecznej;

Odpowiedzialna edukacja integracyjna i włączająca (2h)

6. Wychowanie do integracji. Integracja szkolna i społeczna w Polsce i na świecie (4h)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Szumski G., Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych: sens i granice zmiany edukacyjnej, Wyd. APS, PWN, Warszawa 2006

Szumski G., Wokół integracji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, Wyd. APS, Warszawa 2010

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, 1, MEN, Warszawa 2010

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, 1, MEN, Warszawa 2010

Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2010r. NR 228, poz.1489),

Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1490)

UZUPEŁNIAJĄCA:

Al.-Khamisy D. (red.), Integracja społeczna. Praktyczne próby wdrażania, Warszawa 2002.

Uwagi:

Metody kształcenia: Burza mózgów, prezentacja, dyskusja, zajęć praktycznych, ćwiczenia

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia (15h)

Przygotowanie się do zajęć, lektury (5h)

Przygotowanie się do egzaminu (5h)

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji (5h)

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1pkt.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Rola
Prowadzący grup: Katarzyna Czech-Ostrowska, Joanna Smogorzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

pisemne przygotowanie opisu wyników najnowszych badań (polskich i zagranicznych) dotyczących włączania osób niepełnosprawnościami w wybranym obszarze Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych

przygotowanie dyskusji w tym temacie dla grupy

obserwacji aktywności słuchaczy podczas zajęć (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć)

Pełny opis:

Pedagogika włączająca, kształcenie integracyjne- ustalenia terminologiczne;

Przepisy prawa regulujące edukację integracyjną i włączającą;

Podstawy prawne inkluzji i integracji;

Problemy etyczne integracji;

Nauczanie integracyjne i rozwiązania edukacyjne wspomagające realizację idei integracji;

Integracja w teorii i praktyce społecznej;

Odpowiedzialna edukacja integracyjna i włączająca;

Wychowanie do integracji. Integracja szkolna i społeczna na świecie i w Polsce;

Organizacja procesu edukacyjno- wychowawczego w placówce integracyjnej i ogólnodostępnej;

Opracowywanie scenariuszy zajęć edukacyjnych dla zróżnicowanej grupy uczniów;

Opracowywanie scenariuszy zajęć integracyjnych dla zróżnicowanej grupy uczniów;

Przygotowanie dokumentacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną i ucznia z deficytami parcjalnymi.

Literatura:

Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Dz. U. 2012 poz. 1169

Chrzanowska, I. (2015). Pedagogika specjalna. Kraków: Impuls

Szumski G. (2010). Wokół edukacji włączającej. Warszawa: Wydawnictwo APS

Szumski G. (2009). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa: PWN-APS

Wołowicz – Roszkowska, A. (2013). Zanikanie? Trajektorie tożsamości kobiet z niepełnosprawnością. Warszawa: APS

Uwagi:

Metody kształcenia: Burza mózgów, prezentacja, dyskusja, zajęć praktycznych, ćwiczenia

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10

Inne formy (prowadzenie i obserwacja zajęć) 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Młynarczyk-Karabin
Prowadzący grup: Oksana Pietraszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ustne wypowiedzi studenta, kolokwium, przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w grupie studenckiej i placówce integracyjnej lub ogólnodostępnej, do której uczęszczają uczniowie niepełnosprawni

Pełny opis:

Pedagogika włączająca, kształcenie integracyjne- ustalenia terminologiczne;

Przepisy prawa regulujące edukację integracyjną i włączającą;

Podstawy prawne inkluzji i integracji;

Problemy etyczne integracji;

Nauczanie integracyjne i rozwiązania edukacyjne wspomagające realizację idei integracji;

Integracja w teorii i praktyce społecznej;

Odpowiedzialna edukacja integracyjna i włączająca;

Wychowanie do integracji. Integracja szkolna i społeczna w Polsce i na świecie;

Organizacja procesu edukacyjno- wychowawczego w placówce integracyjnej i ogólnodostępnej;

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Fairbairn G., Fairbairn S., Integracja dzieci o specjalnych potrzebach, CMPPP MEN, Warszawa 2000

Szumski G., Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych: sens i granice zmiany edukacyjnej, Wyd. APS, PWN, Warszawa 2006

Szumski G., Wokół integracji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, Wyd. APS, Warszawa 2010

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, 1, MEN, Warszawa 2010

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, 1, MEN, Warszawa 2010

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, MEN, Warszawa 2010;

Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2010r. NR 228, poz.1489),

Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1490)

UZUPEŁNIAJĄCA:

Al.-Khamisy D. (red.), Integracja społeczna. Praktyczne próby wdrażania, Warszawa 2002

Bogucka J.(red.), Szkoła dla wszystkich, CMPPP MEN, Warszawa 2000

Dykcik W.(red.), Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych, Poznań 1996.

Grygier U., Praca w klasie integracyjnej. Materiały pomocnicze dla klas IV-VI i gimnazjum, Kraków 2004

Maciarz A., Integracja społeczna dzieci niepełnosprawnych, Warszawa 1987

Uwagi:

Metody kształcenia: Burza mózgów, prezentacja, dyskusja, zajęć praktycznych, ćwiczenia

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10

Inne formy (prowadzenie i obserwacja zajęć) 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Smogorzewska
Prowadzący grup: Katarzyna Czech-Ostrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Sposoby pomiaru efektów:

- pisemne przygotowanie opisu wyników najnowszych badań (polskich i zagranicznych) dotyczących włączania osób niepełnosprawnościami w wybranym obszarze Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych

- przygotowanie dyskusji na powyższy temat dla grupy

- ocena aktywności słuchaczy podczas zajęć (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć)

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu identyfikację istniejących barier w zakresie włączania osób niepełnosprawnych w życie społeczne, oraz poznanie polskich i zagranicznych propozycji przezwyciężania tych barier.

Obszary analiz dotyczących wybranych artykułów Konwencji Osób z Niepełnosprawnościami,to m.in.: sytuacja niepełnosprawnych kobiet (art. 7), prawa do życia (art. 9), niezależnego życia i włączania w społeczeństwo (art. 19), poszanowania domu i rodziny (art.23), edukacji (art.24), zdrowia (art.25), pracy i zatrudnienia (art.27).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Dz. U. 2012 poz. 1169

Chrzanowska, I. (2015). Pedagogika specjalna. Kraków: Impuls

Szumski G. (2010). Wokół edukacji włączającej. Warszawa: Wydawnictwo APS

Literatura uzupełniająca:

Szumski G. (2009). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa: PWN-APS

Wołowicz – Roszkowska, A. (2013). Zanikanie? Trajektorie tożsamości kobiet z niepełnosprawnością. Warszawa: APS

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, dyskusja, samodzielna praca, film

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia – 15 godzin

Liczba punktów ECTS: 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Smogorzewska
Prowadzący grup: Katarzyna Czech-Ostrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Sposoby pomiaru efektów:

- pisemne przygotowanie opisu wyników najnowszych badań (polskich i zagranicznych) dotyczących włączania osób niepełnosprawnościami w wybranym obszarze Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych

- przygotowanie dyskusji na powyższy temat dla grupy

- ocena aktywności słuchaczy podczas zajęć (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć)

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu identyfikację istniejących barier w zakresie włączania osób niepełnosprawnych w życie społeczne, oraz poznanie polskich i zagranicznych propozycji przezwyciężania tych barier.

Obszary analiz dotyczących wybranych artykułów Konwencji Osób z Niepełnosprawnościami,to m.in.: sytuacja niepełnosprawnych kobiet (art. 7), prawa do życia (art. 9), niezależnego życia i włączania w społeczeństwo (art. 19), poszanowania domu i rodziny (art.23), edukacji (art.24), zdrowia (art.25), pracy i zatrudnienia (art.27).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Dz. U. 2012 poz. 1169

Chrzanowska, I. (2015). Pedagogika specjalna. Kraków: Impuls

Szumski G. (2010). Wokół edukacji włączającej. Warszawa: Wydawnictwo APS

Literatura uzupełniająca:

Szumski G. (2009). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa: PWN-APS

Wołowicz – Roszkowska, A. (2013). Zanikanie? Trajektorie tożsamości kobiet z niepełnosprawnością. Warszawa: APS

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, dyskusja, samodzielna praca, film

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia – 15 godzin

Liczba punktów ECTS: 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Smogorzewska
Prowadzący grup: Oksana Pietraszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Smogorzewska
Prowadzący grup: Oksana Pietraszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.