Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza i terapia logopedyczna osób z NMPK

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-DNM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza i terapia logopedyczna osób z NMPK
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC2_KS_W02

Potrafi opisać zasady diagnozy i terapii dzieci z NMPK

PC2_KS_W05

Umie wyjaśnić dobór metod diagnostycznych i terapeutycznych stosownie do potrzeb pacjenta

PC2_KS_U02

Poddaje trafnej analizie objawy zaburzeń w mowie i w piśmie dzieci z NMPK

PC2_KS_U02

Umie zaprojektować program terapii dla dziecka z NMPK

PC2_KS_U02

Umie prowadzić zajęcia logopedyczne z dzieckiem z NMPK

PC2_KK_K04, PC2_KS_K01

Jest wrażliwy na indywidualne potrzeby edukacyjne pacjenta z NMPK

PC2_KK_K04, PC2_KS_K01

Umie elastycznie dostosować formy kontaktu z dzieckiem do jego możliwości

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Aleksandra Karwowska, Joanna Kwasiborska-Dudek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

Wykład:

1.Wyjaśnienie terminologii (alalia; afazja-dziecięca, wrodzona, pierwotna; dysfazja; opóźniony rozwój mowy; niedokształcenie mowy o typie afazji, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego, SLI).

2.Przedstawienie etiologii i patomechanizmu zaburzenia

3.Zestawienie charakterystycznych objawów poszczególnych typów NMPK

4. Zaburzenia językowe i niejęzykowe w NMPK

5. Diagnoza dzieci z NMPK - przegląd narzędzi diagnostycznych

6.Metody wykorzystywane w terapii logopedycznej dzieci z NMPK

Ćwiczenia, warsztaty:

1.Diagnoza dzieci z NMPK

2. Diagnoza różnicowa NMPK z innymi zaburzeniami mowy

3. Konstruowanie szczegółowego planu zajęć (tworzenie konspektów zajęć)

4.Prowadzenie zajęć logopedycznych z dziećmi z NMPK

Literatura:

1. Herzyk A. (1992) "Afazja i mutyzm dziecięcy", Lublin.

2. Kordyl Z. ( 1969) "Psychologiczne problemy afazji dziecięcej", PWN, Warszawa.

3. Leonard L. (2005) "SLI- Specyficzne zaburzenia komunikacji językowej", Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

4. Sovak M. "Alalia", Logopedia 10, Lublin.

5. Stecko E. (1994) "Badanie słuchu odróżniające alalię sensoryczną od niedosłuchu". w: "Zaburzenia mowy u dzieci - wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne", Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

6. Zaleski T.(1992) "Opóźniony rozwój mowy u dzieci", PZWL, Warszawa.

7. Parol Z. (1997) „Dziecko z niedokształceniem mowy. Diagnoza, analiza, terapia.” Warszawa WSiP

8. Styczek I.(1979) „Logopedia” Warszawa PWN

9. Lichaczewski B. (1999) „Problematyka niedokształcenia mowy pochodzenia korowego w literaturze polskiej i rosyjskiej. Analiza porównawcza” – praca magisterska, Warszawa Dilling-Ostrowska E. (1994) „Rozwój i zaburzenia mowy u dzieci w zależności od stopnia dojrzałości układu nerwowego.” [w:] J.Szumska „Zaburzenia mowy u dzieci. Wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne” Warszawa: wyd. UW

10. Pruszewicz A. (red.) (1992) „Foniatria kliniczna” Warszawa PZWL

11. Przesmycka-Kamińska J. „Edukacja dzieci z niedokształceniem mowy pochodzenia korowego oraz dzieci i młodzieży z afazją.”

Uwagi:

Metody kształcenia - wykład, ćwiczenia, dyskusje, konsultacje indywidualne, prezentacje multimedialne, zajęcia praktyczne-hospitacje

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 15g + 15g

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10g

Przygotowanie się do egzaminu 15g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10g

Inne formy – przygotowanie do hospitacji i przeprowadzenia zajęć 10g

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Aleksandra Karwowska, Marlena Kurowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiarów efektów kształcenia:

- egzamin pisemny końcowy,

- obserwacja słuchaczy podczas zajęć (przygotowanie merytoryczne i praktyczne)

- ocena zajęć praktycznych (zajęcia logopedyczne prowadzone przez studentów z pacjentem z diagnozą NMPK) oraz przygotowanie konspektów prowadzonych przez siebie zajęć logopedycznych

Pełny opis:

Wykład:

1.Charakterystyczne objawy niejęzykowe i językowe. Ilustracje filmowe

2. Badanie logopedyczne. Narzędzia diagnostyczne. Diagnoza róznicowa

3. Diagnoza różnicowa – niedokształcenie mowy pochodzenia korowego a: proste opóźnienie rozwoju mowy, niedokształcenie mowy uwarunkowane niepełnosprawnością intelektualną, autyzm.

4. Proces stymulowania rozwoju mowy i języka.

Ćwiczenia, warsztaty:

1.Diagnoza dzieci z NMPK

2. Diagnoza różnicowa NMPK z innymi zaburzeniami mowy

3. Konstruowanie szczegółowego planu zajęć (tworzenie konspektów zajęć logopedycznych)

4.Prowadzenie zajęć logopedycznych z dziećmi z NMPK

Literatura:

1. Dilling – Ostrowska E. (1982) ”Rozwój i zaburzenia mowy u dzieci w zależności od stopnia dojrzałości układu nerwowego”. [w:] red.J.Szumska „Zaburzenia mowy u dzieci”, Warszawa.

2. Emiluta – Rozya D. (2002) „Projekt „Badania mowy” Ireny Styczek jako pierwowzór logopedycznego postępowania diagnostycznego”, Szkoła Specjalna nr 3.

3. Emiluta-Rozya D. 2007, „Opóźniony rozwój mowy a opóźnienie rozwoju mowy”, Poradnik Językowy nr. 8, s.54-65.

4. Emiluta-Rozya D. 2008 "Madyfikacja zestawienia form zaburzeń mowy H. Mierzejewskiej i D. Emiluty-Rozya, [w:] J. Porajski-Pomsta (red.) Diagnoza i terapia w logopedii, , Elipsa, Warszawa.

5. Emiluta-Rozya D. 2013, "Całościowe badanie logopedyczne z materiałem obrazkowym". Wydawnictwo Akademii Padagogiki Specjalnej, Warszawa.

6. Herzyk A. (1992) „Afazja i mutyzm dziecięcy”, Lublin.

7. Herzyk A. (1993) „Mózgowa organizacja języka

w ontogenezie. Ujęcie neuropsychologiczne”, Audiofonologia T.V., Warszawa-Lublin.

8. Kaczmarek B. (1986) „Z zagadnień kształtowania mowy u dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego”. „Zagadnienia wychowawcze a zdrowie psychiczne”. Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej nr 2-3, Warszawa.

9. Kaczmarek B. ( 1993) „Mowa a kształtowanie się asymetrii mózgowej”. [w:] Scholasticus 4-5, Linea, Wrocław-Lublin.

10. Kordyl Z. ( 1969) „Psychologiczne problemy afazji dziecięcej”, PWN, Warszawa.

11. Kułakowska Z. współ. Konera W. (2003) „Wczesne uszkodzenie dojrzewającego mózgu. Od neurofizjologii do rehabilitacji”. Folium. Lublin

12. Kurowska M. (2008) „Rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi

i samodzielnego wypowiadania u dzieci niedokształceniem mowy pochodzenia korowego”. [w:] Diagnoza i Terapia w Logopedii (red.) Porayski-Pomsta J., Elipsa, Warszawa.

13. Kurowska M. (2009) „Umiejętność tworzenia opisu i opowiadania przez dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego”. [w:] Poradnik Językowy z. 8, Warszawa.

14. Kurowska M. (2012) „Rozwijanie aktywności werbalnej jako działanie diagnostyczno-usprawniajace”[w:] Interwencja logopedyczna. Zagadnienia ogólne i praktyka, red. Porayski-Pomsta J, Przybysz-Piwko M., Elipsa, Warszawa.

15. Kurowska M. (2012) „Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego w świetle materiału badawczego”. [w:] Poradnik Językowy z.10, Warszawa..

16. Kurowska M. (2015) „Rokowania dotyczące rozwoju mowy i języka u dzieci

z zaburzeniami uwarunkowanymi uszkodzeniami i/lub dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego”, "Poradnik Językowy", z.5, Warszawa.

17. Maryniak A. (2000) „Rozwój dzieci z guzami mózgu”, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa

18. Paluch A., Drewniak-Wołosz E., Mikosza L. (2003) „Afa-Skala. Jak badać mowę dziecka afatycznego?”, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

19. Parol U.Z. (1989) „ Dziecko z niedokształceniem mowy”, WSiP, Warszawa.

20. Parol U.Z. (1998) „Diagnostyka logopedyczna

w przypadkach alalii (niedokształcenia mowy o typie afazji”. Szkoła Specjalna nr 3.

21. Przybysz- Piwkowa M. (1993) „Jak pomóc dziecku z trudnościami w komunikacji werbalnej w poznawaniu morfologii języka”, Uniwersytet Gdański

22. Sovak M. „Alalia”, Logopedia 10, Lublin.

23. Stecko E. (1994) „Badanie słuchu odróżniające alalię sensoryczną od niedosłuchu”. w: „Zaburzenia mowy u dzieci – wczesnerozpoznawanie i postępowanie logopedyczne”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

24. Zaleski T.(1992) „Opóźniony rozwój mowy u dzieci”, PZWL, Warszawa

25. Leonard L. (2005) „SLI- Specyficzne zaburzenia komunikacji językowej”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

26. Szeląg E. (1996) „ Różnice indywidualne a mózgowe mechanizmy mowy. Przegląd badań własnych.”, Logopedia nr 23, Lublin.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład, ćwiczenia, warsztaty, dyskusja dydaktyczna, konsultacje indywidualne, prezentacje multimedialne, zajęcia praktyczne- zajęcia próbne prowadzone przez studentów

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 15 + 15

Przygotowanie się do zajęć(np. lektura tekstu) 20

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, zajęć próbnych 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.