Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza i terapia logopedyczna osób z autyzmem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-DAU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza i terapia logopedyczna osób z autyzmem
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, spec. naucz.: logopedia, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla I r. PC, spec. naucz.: logopedia, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC2_KK_W01, PC2_KK_W02, PC2_KK_W04

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą klasyfikacji i terminologii zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD)

PC2_KS_W01

Umie wyjaśnić dobór metod terapeutycznych stosownie do potrzeb dziecka

PC2_KK_U02, PC2_KS_U03

Potrafi formułować diagnozę logopedyczną dziecka z ASD

PC2_KS_U02

Umie stworzyć program terapii logopedycznej dla dziecka z ASD

PC2_KS_U02

Umie prowadzić zajęcia logopedyczne z dzieckiem z ASD

PC2_KS_K02

Potrafi skierować rodziców lub opiekunów dziecka do odpowiednich specjalistów w celu uzyskania pomocy wielospecjalistycznej

PC2_KK_K04, PC2_KS_K01

Jest wrażliwy na potrzeby edukacyjne dziecka z ASD

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Aleksandra Karwowska, Joanna Kwasiborska-Dudek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

Wykład:

1. Pojęcie autyzmu, a także ASD (zaburzenia ze spektrum autyzmu)

2. Klasyfikacje DSMIV, ICD-10

3. Przyczyny ASD

4. Czas wystąpienia ASD, pierwsze objawy

5. Reakcje na środowisko fizyczne, rozwój poznawczy, rozwój ruchowy, inne zachowania osób z autyzmem

6. Teoria Delecato, Teoria umysłu, Neurony zwierciadlane, Teoria centralnej koherencji

7. Mowa osób z ASD (zaburzenia rozwoju mowy, podstawowe deficyty językowe w komunikowaniu się osób z autyzmem)

8. Diagnoza ASD - przegląd narzędzi diagnostycznych

9. Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem: terapia behawioralna, Metoda Opcji, ESDM, RDI, Handle, Metoda Tomatisa, SI, Program Aktywności Knillów, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, muzykoterapia, AAC

Ćwiczenia, warsztaty:

1. Formułowanie diagnozy logopedycznej dziecka z ASD

2. Diagnoza różnicowa zaburzeń mowy dziecka z ASD z innymi zaburzeniami mowy

3. Konstruowanie szczegółowego planu zajęć (tworzenie konspektów zajęć)

4. Prowadzenie zajęć logopedycznych z dziećmi z ASD

Literatura:

1. Pietras T., Witusik A., Gałecki P. „Autyzm – epidemiologia, diagnoza i terapia” Continuo, Wrocław 2010

2. Atwood T. „Zespół Aspergera” Zysk i S-ka Poznań, 2006

3. Winter M. „Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien” Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2006  

4. Lovaas I. ”Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo” WSiP, Warszawa, 1993

5. Pisula E. „Autyzm, przyczyny, symptomy, terapia” Wydawnictwo Harmonia. Gdańsk 2010

6. Pisula E. „Autyzm u dzieci. Diagnoza, klasyfikacja, etiologia” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

7. Komender J., Jagielska G., Bryńska A., „Autyzm i Zespół Aspergera” PZWL, Warszawa 2009

8. Jackson L. „Świry, dziwadła i Zespół Aspergera” Fraszka Edukacyjna Warszawa 2010

9. Schopler E., Reichler R. J., Bashford A., Lansing M. D.,. Marcus L. M "Profil psychoedukacyjny", SPOA, Gdańsk 1995r.

10. Cieszyńska J., Korendo M. „Karty diagnozy. 10 etapów rozwoju dziecka od 4. do 36. miesiąca życia”, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2008.

11. Jaklewicz H. (red.) „Edukacja osób autystycznych w praktyce i badaniach naukowych” – konferencja naukowa, Gdańsk, 1997, Wydawnictwo Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk, 1998

12. Błeszyński J. (red.) „Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem” Oficyna Wydawnicza Impuls. Kraków 2005

13. Hilde De Clercq „Autyzm od wewnątrz – przewodnik” Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacją „Synapsis”, 2007

Uwagi:

Metody kaształcenia - wykład, ćwiczenia, dyskusje, konsultacje indywidualne, prezentacje multimedialne, zajęcia praktyczne-hospitacje

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 15 + 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10

Inne formy – przygotowanie do hospitacji i przeprowadzenia zajęć 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Aleksandra Karwowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiarów efektów kształcenia:

- pisemne kolokwium końcowe (pytania testowe)

- obserwacja słuchaczy podczas zajęć (przygotowanie merytoryczne i praktyczne)

- ocena zajęć praktycznych (prowadzenie zajęć logopedycznych z dziećmi z zaburzeniami spektrum autyzmu oraz przygotowanie konspektów prowadzonych przez siebie zajęć)

Pełny opis:

Treści:

1. Przegląd narzędzi do badań przesiewowych zaburzeń komunikacyjnych i społecznych

2. Przegląd narzędzi do diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu

3. Metody terapii osób z ASD

4. Proces stymulowania rozwoju komunikacji osób z ASD.

5. Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji w autyzmie z innymi formami zaburzonego rozwoju mowy.

6. Konstruowanie szczegółowego planu zajęć logopedycznych dla dzieci ze spektrum autyzmu.

Literatura:

- "Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem" red. B. Kaczmarek, A. Wojciechowska, Impuls, Kraków 2015

- "Spektrum autyzmu - neurorozwojowe zaburzenia współwystępujące" red. A. Rozetti, F. Rybakowski, KTA, Łódź-Warszawa, 2015

- "Dotrzeć do dziecka z autyzmem. Jak pomóc dzieciom nawiązywać relacje, komunikować się i myśleć. Metoda Floortime." S. Greenspan, S.Wieder, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład, ćwiczenia, warsztaty, dyskusje, konsultacje indywidualne, prezentacje multimedialne, zajęcia praktyczne-hospitacje

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach np. ćwiczenia, warsztaty 15 + 15

Przygotowanie się do zajęć(np. lektura tekstu) 20

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę 15

Przygotowanie referatu, zajęć próbnych 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Aleksandra Karwowska, Joanna Kwasiborska-Dudek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiarów efektów kształcenia:

- pisemny egzamin końcowy

- obserwacja słuchaczy podczas zajęć (przygotowanie merytoryczne i praktyczne)

- ocena zajęć praktycznych (prowadzenie zajęć logopedycznych z dziećmi z zaburzeniami spektrum autyzmu oraz przygotowanie konspektów prowadzonych przez siebie zajęć)

Pełny opis:

Treści:

1. Przegląd narzędzi do badań przesiewowych zaburzeń komunikacyjnych i społecznych

2. Przegląd narzędzi do diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu

3. Metody terapii osób z ASD

4. Proces stymulowania rozwoju komunikacji osób z ASD.

5. Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji w autyzmie z innymi formami zaburzonego rozwoju mowy.

6. Konstruowanie szczegółowego planu zajęć logopedycznych dla dzieci ze spektrum autyzmu.

Literatura:

- "Early Start Denver Model dla małych dzieci z autyzmem" S. Rogers, G. Dawson, Fundacja Rozwiązać Autyzm, W-wa 2015

- "Metoda wczesnego startu dla dzieci z autyzmem (ESDM)" S. Rogers, G. Dawson,L. Vismara, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015

- "Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem" red. B. Kaczmarek, A. Wojciechowska, Impuls, Kraków 2015

- "Spektrum autyzmu - neurorozwojowe zaburzenia współwystępujące" red. A. Rozetti, F. Rybakowski, KTA, Łódź-Warszawa, 2015

- "Dotrzeć do dziecka z autyzmem. Jak pomóc dzieciom nawiązywać relacje, komunikować się i myśleć. Metoda Floortime." S. Greenspan, S.Wieder, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład, ćwiczenia, warsztaty, dyskusja dydaktyczna, konsultacje indywidualne, prezentacje multimedialne, zajęcia praktyczne- zajęcia próbne

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 15 + 15

Przygotowanie się do zajęć(np. lektura tekstu) 15

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, zajęć próbnych 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Aleksandra Karwowska, Elżbieta Sadowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiarów efektów kształcenia:

- pisemny egzamin końcowy

- obserwacja słuchaczy podczas zajęć (przygotowanie merytoryczne i praktyczne)

- ocena zajęć praktycznych (prowadzenie zajęć logopedycznych z dziećmi z zaburzeniami spektrum autyzmu oraz przygotowanie konspektów prowadzonych przez siebie zajęć)

Pełny opis:

Treści:

1. Przegląd narzędzi do badań przesiewowych zaburzeń komunikacyjnych i społecznych

2. Przegląd narzędzi do diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu

3. Metody terapii osób z ASD

4. Proces stymulowania rozwoju komunikacji osób z ASD.

5. Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji w autyzmie z innymi formami zaburzonego rozwoju mowy.

6. Konstruowanie szczegółowego planu zajęć logopedycznych dla dzieci ze spektrum autyzmu.

Literatura:

- "Early Start Denver Model dla małych dzieci z autyzmem" S. Rogers, G. Dawson, Fundacja Rozwiązać Autyzm, W-wa 2015

- "Metoda wczesnego startu dla dzieci z autyzmem (ESDM)" S. Rogers, G. Dawson,L. Vismara, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015

- "Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem" red. B. Kaczmarek, A. Wojciechowska, Impuls, Kraków 2015

- "Spektrum autyzmu - neurorozwojowe zaburzenia współwystępujące" red. A. Rozetti, F. Rybakowski, KTA, Łódź-Warszawa, 2015

- "Dotrzeć do dziecka z autyzmem. Jak pomóc dzieciom nawiązywać relacje, komunikować się i myśleć. Metoda Floortime." S. Greenspan, S.Wieder, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład, ćwiczenia, warsztaty, dyskusja dydaktyczna, konsultacje indywidualne, prezentacje multimedialne, zajęcia praktyczne- zajęcia próbne

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 15 + 15

Przygotowanie się do zajęć(np. lektura tekstu) 15

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, zajęć próbnych 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Aleksandra Karwowska, Joanna Kwasiborska-Dudek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiarów efektów kształcenia:

- pisemny egzamin końcowy

- obserwacja słuchaczy podczas zajęć (przygotowanie merytoryczne i praktyczne)

- ocena zajęć praktycznych (prowadzenie zajęć logopedycznych z dziećmi z zaburzeniami spektrum autyzmu oraz przygotowanie konspektów prowadzonych przez siebie zajęć)

Pełny opis:

Treści:

1. Przegląd narzędzi do badań przesiewowych zaburzeń komunikacyjnych i społecznych

2. Przegląd narzędzi do diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu

3. Metody terapii osób z ASD

4. Proces stymulowania rozwoju komunikacji osób z ASD.

5. Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji w autyzmie z innymi formami zaburzonego rozwoju mowy.

Laboratorium/Warsztaty:

- próby diagnostyczne w praktyce

- proces terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu

- Konstruowanie szczegółowego planu zajęć logopedycznych dla dzieci ze spektrum autyzmu

Literatura:

- "Early Start Denver Model dla małych dzieci z autyzmem" S. Rogers, G. Dawson, Fundacja Rozwiązać Autyzm, W-wa 2015

- "Metoda wczesnego startu dla dzieci z autyzmem (ESDM)" S. Rogers, G. Dawson,L. Vismara, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015

- "Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem" red. B. Kaczmarek, A. Wojciechowska, Impuls, Kraków 2015

- "Spektrum autyzmu - neurorozwojowe zaburzenia współwystępujące" red. A. Rozetti, F. Rybakowski, KTA, Łódź-Warszawa, 2015

- "Dotrzeć do dziecka z autyzmem. Jak pomóc dzieciom nawiązywać relacje, komunikować się i myśleć. Metoda Floortime." S. Greenspan, S.Wieder, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład, ćwiczenia, warsztaty, dyskusja dydaktyczna, konsultacje indywidualne, prezentacje multimedialne, zajęcia praktyczne- zajęcia próbne

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 15 + 15

Przygotowanie się do zajęć(np. lektura tekstu) 15

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, zajęć próbnych 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Aleksandra Karwowska, Elżbieta Sadowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiarów efektów kształcenia:

- pisemny egzamin końcowy

- obserwacja słuchaczy podczas zajęć (przygotowanie merytoryczne i praktyczne)

- ocena zajęć praktycznych (prowadzenie zajęć logopedycznych z dziećmi z zaburzeniami spektrum autyzmu oraz przygotowanie konspektów prowadzonych przez siebie zajęć)

Pełny opis:

Treści:

1. Przegląd narzędzi do badań przesiewowych zaburzeń komunikacyjnych i społecznych

2. Przegląd narzędzi do diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu

3. Metody terapii osób z ASD

4. Proces stymulowania rozwoju komunikacji osób z ASD.

5. Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji w autyzmie z innymi formami zaburzonego rozwoju mowy.

Laboratorium/Warsztaty:

- próby diagnostyczne w praktyce

- proces terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu

- Konstruowanie szczegółowego planu zajęć logopedycznych dla dzieci ze spektrum autyzmu.

Literatura:

- "Early Start Denver Model dla małych dzieci z autyzmem" S. Rogers, G. Dawson, Fundacja Rozwiązać Autyzm, W-wa 2015

- "Metoda wczesnego startu dla dzieci z autyzmem (ESDM)" S. Rogers, G. Dawson,L. Vismara, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015

- "Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem" red. B. Kaczmarek, A. Wojciechowska, Impuls, Kraków 2015

- "Spektrum autyzmu - neurorozwojowe zaburzenia współwystępujące" red. A. Rozetti, F. Rybakowski, KTA, Łódź-Warszawa, 2015

- "Dotrzeć do dziecka z autyzmem. Jak pomóc dzieciom nawiązywać relacje, komunikować się i myśleć. Metoda Floortime." S. Greenspan, S.Wieder, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład, ćwiczenia, warsztaty, dyskusja dydaktyczna, konsultacje indywidualne, prezentacje multimedialne, zajęcia praktyczne- zajęcia próbne

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 15 + 15

Przygotowanie się do zajęć(np. lektura tekstu) 15

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, zajęć próbnych 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Aleksandra Karwowska, Joanna Kwasiborska-Dudek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiarów efektów kształcenia:

- pisemny egzamin końcowy

- obserwacja słuchaczy podczas zajęć (przygotowanie merytoryczne i praktyczne)

- ocena zajęć praktycznych (prowadzenie zajęć logopedycznych z dziećmi z zaburzeniami spektrum autyzmu oraz przygotowanie konspektów prowadzonych przez siebie zajęć)

Pełny opis:

Treści:

1. Przegląd narzędzi do badań przesiewowych zaburzeń komunikacyjnych i społecznych

2. Przegląd narzędzi do diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu

3. Metody terapii osób z ASD

4. Proces stymulowania rozwoju komunikacji osób z ASD.

5. Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji w autyzmie z innymi formami zaburzonego rozwoju mowy.

Laboratorium/Warsztaty:

- próby diagnostyczne w praktyce

- proces terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu

- Konstruowanie szczegółowego planu zajęć logopedycznych dla dzieci ze spektrum autyzmu

Literatura:

- "Early Start Denver Model dla małych dzieci z autyzmem" S. Rogers, G. Dawson, Fundacja Rozwiązać Autyzm, W-wa 2015

- "Metoda wczesnego startu dla dzieci z autyzmem (ESDM)" S. Rogers, G. Dawson,L. Vismara, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015

- "Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem" red. B. Kaczmarek, A. Wojciechowska, Impuls, Kraków 2015

- "Spektrum autyzmu - neurorozwojowe zaburzenia współwystępujące" red. A. Rozetti, F. Rybakowski, KTA, Łódź-Warszawa, 2015

- "Dotrzeć do dziecka z autyzmem. Jak pomóc dzieciom nawiązywać relacje, komunikować się i myśleć. Metoda Floortime." S. Greenspan, S.Wieder, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład, ćwiczenia, warsztaty, dyskusja dydaktyczna, konsultacje indywidualne, prezentacje multimedialne, zajęcia praktyczne- zajęcia próbne

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 15 + 15

Przygotowanie się do zajęć(np. lektura tekstu) 15

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, zajęć próbnych 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Aleksandra Karwowska, Joanna Kwasiborska-Dudek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.