Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka pedagogiczna dyplomowa w specjalnych szkołach dla dzieci z wadą słuchu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5P-STP2c Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka pedagogiczna dyplomowa w specjalnych szkołach dla dzieci z wadą słuchu
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obow. dla IIr. PC, spec. naucz.: surdopedagogika z terapią pedagogiczną, (2-l) niest. II st.
Obow. dla IIr. PC, spec. naucz.: surdopedagogika z terapią pedagogiczną, (2-l) stac. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

DRUKI DO POBRANIA

Uwaga ! dokumenty należy drukować dwustronnie.

Studia stacjonarne

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

Studia niestacjonarne

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC2_KS_W04 zna organizację i założenia programowe kształcenia i wychowania dzieci z wadą słuchu ze specyficznymi trudnościami szkolnymi, w ramach konkretnej placówki edukacyjnej (w której student realizował praktykę) na poziomie klas 1-3 specjalnej szkoły podstawowej

PC2_KS_W03 PC2_KS_W05 zna specjalne potrzeby edukacyjne i specyfikę pracy z uczniem z wadą słuchu w klasach 1-3 specjalnej szkoły podstawowej, w tym formy i rodzaje zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz zajęć o charakterze rewalidacyjnym, podstawowe cele, metody i formy pracy oraz zasady realizacji funkcji kształcącej, opiekuńczo -wychowawczej i rewalidacyjnej w ramach indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET)

PC2_KS_W03 PC2_KS_W04 zna założenia i zasady pracy zespołu wspierającego rozwój ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, działania innych specjalistów i organizowane przez nich formy działań wpierających ucznia z wadą słuchu w ramach zajęć lekcyjno-wychowawczych oraz pozalekcyjnych na poziomie klas 1-3 szkoły podstawowej specjalnej, w której student odbywał praktykę

PC2_KS_W01 Wyjaśnia na poziomie podstawowym koncepcje edukacji, diagnozy i terapii dzieci z wadą słuchu ze specyficznymi trudnościami szkolnymi i rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów

PC2_KS_W03 Opisuje na poziomie podstawowym system wsparcia dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami szkolnymi w szkołach, potrafi wyjaśnić ich specyfikę i zachodzące procesy

PC2_KS_W05 Wykazuje się podstawową wiedzą o uczestnikach diagnozy, edukacji i terapii dzieci z wada słuchu ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi oraz o metodach diagnozowania ich potrzeb i oceny jakości usług

PC2_KS_W04 zna organizację i założenia programowe kształcenia i wychowania dzieci z wadą słuchu ze specyficznymi trudnościami szkolnymi, w ramach konkretnej placówki edukacyjnej (w której student realizował praktykę) na poziomie klas 1-3 specjalnej szkoły podstawowej

Umiejętności

PC2_KS_U01 Wykorzystuje i integruje wiedzę teoretyczną z zakresu surdopedagogiki oraz z diagnozy i terapii w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych i terapeutycznych dzieci z wadą słuchu ze specyficznymi trudnościami szkolnymi

PC2_KS_U02 Wykorzystuje i integruje wiedzę teoretyczną z zakresu surdopedagogiki i terapii pedagogicznej w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych i terapeutycznych

PC2_KS_U01 Dobiera adekwatnie metody, techniki i narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych działań diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie wsparcia dziecka z wada słuchu

PC2_KS_U03 Potrafi dokonać analizy obserwowanych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, określając ich tematykę, cele, metody, formy, środki dydaktyczne, etapy lekcji, rodzaje zabaw/ ćwiczeń/ zajęć oraz sposób uwzględniania specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka z wadą słuchu w ramach prowadzenia zajęć lekcyjnych;

PC2_KS_U02 PC2_KS_U03 potrafi dokonać anonimowej charakterystyki ucznia z wadą słuchu o specjalnych potrzebach edukacyjnych (diagnozę funkcjonalną) –na podstawie własnych obserwacji, analizy udostępnionych dokumentów, dotyczących określonego ucznia oraz informacji, zdobytych od nauczycieli i specjalistów.

PC2_KS_U03 Potrafi zaplanować zajęcia lekcyjne w klasie na poziomie edukacji wczesnoszkolnej we współpracy z nauczycielem prowadzącym, określając zakres czynności nauczyciela oraz dostosowując metody, formy i pomoce dydaktycznego indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia z wadą słuchu o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

PC2_KS_U03 Potrafi przeprowadzić zajęcia lekcyjne w wybranej placówce specjalnej na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, zgodnie z opracowaną koncepcją oraz dokonywać na bieżąco potrzebnych modyfikacji, dostosowując proces nauczania do potrzeb i możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz aktywnie współpracując z nauczycielem głównym w ramach przebiegu zajęć.

Kompetencje społeczne

PC2_KK_K01 Dostrzega indywidualne potrzeby i możliwości uczniów z wadą słuchu o specjalnych potrzebach edukacyjnych i udziela im odpowiedniego wsparcia w toku prowadzonych zajęć szkolnych

PC2_KK_K01 PC2_KK_K02 PC2_KS_K01 Dokonuje systematycznej analizy poziomu własnej wiedzy i umiejętności, własnych oraz obserwowanych działań edukacyjno-wychowawczych; wyraża gotowość do korygowania błędów metodycznych, doskonalenia posiadanych umiejętności oraz zdobywania nowych praktycznych kompetencji pedagogicznych poprzez aktywną współpracę z nauczycielami bądź innymi specjalistami w ramach realizacji zadań praktyki i pełne zaangażowanie w ich wypełnianie.

PC2_KK_K04 PC2_KS_K02 Identyfikuje się z rolą i zadaniami nauczyciela, radzi sobie w rzeczywistości edukacyjnej -w różnych sytuacjach, starając się przejąć odpowiedzialność za wszystkie aspekty nauczania ( m.in.: organizacja lekcji, wyjść czy rozwiązywanie konfliktów wychowawczych, współpraca z nauczycielem prowadzącym i innymi specjalistami) oraz aktywnie uczestniczy w życiu kl

asy i placówki także w formach pozalekcyjnych i pozaszkolnych

PC2_KK_K03 Dostrzega sens, wartość i potrzebę działań na rzecz podnoszenia efektywności kształcenia dzieci z wadą słuchu ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi/ i poszukiwania optymalnych form kształcenia.

PC2_KK_K04 Jest przekonany o konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzega zasad etyki zawodowej, podejmując odpowiedzialność za właściwe przygotowanie do pracy na stanowisku nauczyciela.

PC2_KS_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego

PC2_KS_K01 Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania diagnostyczne i terapeutyczne oraz ich skutki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Wereszka
Prowadzący grup: Katarzyna Wereszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Wereszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Wereszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.