Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka pedagogiczna specjalistyczna w gabinetach logopedycznych w placówkach kształcenia specjalnego oraz poradniach specjalistycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5P-LOG1a Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka pedagogiczna specjalistyczna w gabinetach logopedycznych w placówkach kształcenia specjalnego oraz poradniach specjalistycznych
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, spec. naucz.: logopedia, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla I r. PC, spec. naucz.: logopedia, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

DRUKI DO POBRANIA

Uwaga ! dokumenty należy drukować dwustronnie.

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC2_KK_W04, PC2_KS_W05 Potrafi scharakteryzować ogólne zasady działania placówki specjalistycznej, w której odbywa praktykę (jej strukturę organizacyjną i zadania logopedy w tej strukturze).

PC2_KK_W04, PC2_KS_W01, PC2_KK_W05 Potrafi podać zasady współpracy logopedy z rodzinami pacjentów z neurogennymi zaburzeniami mowy

Umiejętności

PC2_KS_U01, PC2_KS_U02 Potrafi dokonać analizy dokumentów dotyczących osób z neurogennymi zaburzeniami mowy korzystających z pomocy logopedy (w tym dokumentacji z badań wielospecjalistycznych: medycznych, pedagogicznych, psychologicznych).

PC2_KS_U01, PC2_KS_U02, PC2_KK_U02, PC2_KS_U03 Potrafi sporządzić anonimową charakterystykę umiejętności komunikacyjnych i językowych (w tym oceny stanu mowy) osób korzystających z pomocy logopedy (podczas zajęć hospitacyjnych)

PC2_KS_U01, PC2_KS_U02, PC2_KK_U03 Prawidłowo przygotowuje i przeprowadza zajęcia logopedyczne z pacjentami z neurogennymi patologiami mowy (pod kierunkiem logopedy przyjmującego praktykantów)

PC2_KS_U02, PC2_KK_U02 Poprawnie prowadzi dokumentację logopedyczną (potrafi przygotować konspekty planowanych zajęć i prawidłowo udokumentować zrealizowane zajęcia logopedyczne)

Kompetencje społeczne

PC2_KK_K03, PC2_KK_K04, PC2_KS_K01 Jest wrażliwy na indywidualne potrzeby przyjmowanych pacjentów

PC2_KS_K02 Potrafi współdziałać z logopedą prowadzącym praktyki i innymi specjalistami w placówce

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Żulewska
Prowadzący grup: Justyna Żulewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- potwierdzenie odbycia praktyki przez zakładowego opiekuna, ocena studenta dokonana przez opiekuna praktyki w placówce

-weryfikacja osiągniętych efektów praktyki poprzez analizę dokumentacji sporządzonej przez studenta i rozmowę indywidualną ze studentem, zaliczenie praktyki przez opiekuna praktyk z ramienia uczelni

Termin zaliczania praktyki do 25 września 2017 roku

Dokumentacja praktyk obejmuje:

1. Kartę praktykanta APS

2. Dokumentację przebiegu praktyk:

-protokół hospitacji zajęć

-protokół samodzielnie prowadzonych zajęć

3. Kartę oceny przebiegu praktyki

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania placówki, szczególnie z jej strukturą organizacyjną, ogólnymi planami pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz sposobami ich realizacji.

2. Dokonanie ogólnej analizy pracy zespołu zatrudnionego w placówce, m.in. pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, nauczyciela-wychowawcy i innych specjalistów

3. Poznanie specyfiki (form i zasad) pracy logopedy w placówce:

- poznanie metod i narzędzi dokonywania diagnozy i prowadzenia terapii logopedycznej osób z różnymi zaburzeniami mowy,

- poznanie zasad współpracy z rodziną osoby korzystającej z pomocy logopedy.

4. Dokonanie analizy dokumentów (w tym dokumentacji z badań wielospecjalistycznych; medycznych, pedagogicznych, psychologicznych) osób korzystających z pomocy logopedy.

5. Hospitacje zajęć logopedycznych prowadzonych przez logopedę w placówce (po 4 godziny w 2 placówkach lub 8 godzin w jednej palcówce z osobami z dwoma różnymi zaburzeniami mowy)

6. Samodzielne prowadzenie zajęć logopedycznych (po 12 godz. w 2 placówkach lub 24 godz. w jednej placówce) z osobami z dwoma różnymi zaburzeniami mowy

7. Prowadzenie dokumentacji hospitowanych i prowadzonych przez siebie zajęć logopedycznych

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Działania praktyczne wprowadzające do pracy logopedycznej, obejmujące obserwację i uczestnictwo w różnych formach działalności realizowanej przez logopedów.

NAKŁAD PRAC STUDENTA:

-godziny kontaktowe: 40 godzin

- przygotowanie się do zajęć - 10 godzin

-inne formy: 10 godzin

LICZBA PUNKTÓW ECTS : 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Jedlińska
Prowadzący grup: Agnieszka Jedlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Praktyki studenckie są integralną częścią studiów. Zgodnie z planami, programami kształcenia, podlegają zaliczeniu i są bezpośrednio powiązane z przedmiotami metodycznymi określonej specjalności.

Wymiar realizacyjny praktyk jest zgodny ze standardami kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów na specjalnościach nauczycielskich.

Pełny opis:

1) kształcenie kompetencji praktycznych studentów w zakresie działań pedagogicznych umożliwiających nabywanie doświadczeń związanych z funkcjonowaniem systemu oświaty i wychowania, specyfiką placówek edukacyjnych, rehabilitacyjnych i wychowawczych oraz innych zakładów pracy zgodnych z profilem realizowanych specjalności;

2) praktyczna weryfikacja wiedzy zdobytej podczas studiów w ramach przedmiotów kształcenia podstawowego i kierunkowego oraz przedmiotów metodycznych kształcenia specjalnościowego.

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe 40

E-learning -

Przygotowanie się do zajęć 10

Przygotowanie się do egzaminu -

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji -

Inne formy (przygotowanie dokumentacji praktyki) 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Żulewska
Prowadzący grup: Justyna Żulewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Jedlińska
Prowadzący grup: Agnieszka Jedlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Praktyki studenckie są integralną częścią studiów. Zgodnie z planami, programami kształcenia, podlegają zaliczeniu i są bezpośrednio powiązane z przedmiotami metodycznymi określonej specjalności.

Wymiar realizacyjny praktyk jest zgodny ze standardami kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów na specjalnościach nauczycielskich.

Pełny opis:

1) kształcenie kompetencji praktycznych studentów w zakresie działań pedagogicznych umożliwiających nabywanie doświadczeń związanych z funkcjonowaniem systemu oświaty i wychowania, specyfiką placówek edukacyjnych, rehabilitacyjnych i wychowawczych oraz innych zakładów pracy zgodnych z profilem realizowanych specjalności;

2) praktyczna weryfikacja wiedzy zdobytej podczas studiów w ramach przedmiotów kształcenia podstawowego i kierunkowego oraz przedmiotów metodycznych kształcenia specjalnościowego.

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe 40

Przygotowanie się do zajęć 20

Inne formy (przygotowanie dokumentacji praktyki) 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Żulewska
Prowadzący grup: Justyna Żulewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Jedlińska
Prowadzący grup: Agnieszka Jedlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Jedlińska
Prowadzący grup: Agnieszka Jedlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.