Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane systemy i metody wsparcia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5F-WSM1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane systemy i metody wsparcia
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. pedagogiki specjalnej (PC), (2-l) niestacjonarne II st.
Obowiązkowe dla I r. pedagogiki specjalnej (PC), (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC2_KK_W04

Zna na poziomie poszerzonym i pogłębionym założenia koncepcyjne wspierania osób o zróżnicowanych potrzebach

PC2_KK_W02

Posiada usystematyzowany zasób terminologiczny dotyczący wspierania osób o zróżnicowanych potrzebach

PC2_KK_W03

Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o systemach wsparcia osób o zróżnicowanych potrzebach

PC2_KK_W03

Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o doborze i zastosowaniu wybranych metod wspierania osób o zróżnicowanych potrzebach

PC2_KK_U02

Potrafi spójnie wypowiedzieć się na temat systemów i metod wsparcia, wykorzystując wybrane ujęcia koncepcyjne

PC2_KK_K04

Ma świadomość przestrzegania zasad etyki w pracy z osobami o zróżnicowanych potrzebach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Sekułowicz
Prowadzący grup: Małgorzata Sekułowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: egzamin pisemny, udział w dyskusji

Pełny opis:

1. Wsparcie – definicja, rodzaje, typy, systemy wsparcia

2. Teoretyczne ramy dla problematyki wsparcia społecznego

3. Typy wsparcia

4. „Sytuacje trudne” – rodzaje, systemy radzenia sobie

5. Rola wsparcia społecznego w procesie radzenia sobie

6. Radzenie sobie rodziców dzieci z niepełnosprawnością w sytuacji otrzymywania wsparcia społecznego

7. Czynniki decydujące o skuteczności działań wspierających

8. Cel i efektywność wsparcia społecznego

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Al-Khamisy D. (2013). Edukacja włączająca edukacją dialogu. W poszukiwaniu modelu edukacji ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo APS.

2. Kawczyńska-Butrym Z. (1994). Rodziny osób niepełnosprawnych. Warszawa: Wydaw. Inst. Filozofii i Socjologii PAN.

4. Kulesza E.M. (red.). (2011). Rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym. Warszawa: Wydawnictwo: APS.

5. Sęk H., (1986) Wsparcie społeczne – co zrobić, aby stało się pojęciem naukowym ,,Przegląd Psychologiczny’’ nr 3, 791–799

6. Sek H., Cieślak R. (2004). Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: PWN.

Uzupełniająca

1. Sekułowicz M. (2000) Matki dzieci niepełnosprawnych wobec problemów życiowych Wydawnictwo Naukowe UW

2. Sekułowicz M. (2013). Wypalanie się sił rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Wrocław Wydawnictwo Naukowe DSW

Uwagi:

Metody kształcenia: Wykład, dyskusja, studium przypadku

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25 godz.

Przygotowanie się do egzaminu 30 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kasper Sipowicz
Prowadzący grup: Kasper Sipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia: wiedza - egzamin, umiejętności - dyskusja, kompetencje społeczne - pogłębiona świadomość znaczenia systemów i metod wsparcia w pracy z osobami z niepełnosprawnością.

Pełny opis:

1. Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością w kontekście polityki społecznej państwa, jego ustroju polityczno-ekonomicznego.

2. Filozoficzne aspekty wsparcia społecznego - od Darwina do Kropotkina.

3. Kontrowersje wokół koncepcji sprzecznych ze wsparciem społecznym - socjaldarwinizm i eugenika.

4. Model macierzy wsparcia - faza wejścia, faza procesu i faza wyjścia. Aspekt jednostkowy, lokalny i globalny.

5. Instytucje wsparcia społecznego: pomoc socjalna, system rentowy, środowiskowe domy pomocy społecznej, hostele, warsztaty terapii zajęciowej.

6. Ekonomia społeczna jako forma aktywizacji osób nieprzystosowanych społecznie do rynku pracy.

7. Pomoc psychologiczna - stres, fazy stresu, interwencja kryzysowa i psychoterapia.

8. Formy wsparcia instytucjonalnego na szczeblu Unii Europejskiej.

Literatura:

- Kropotkin, P. (2006). Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju. Poznań: Biblioteka Klasyków Anarchizmu.

- Marzec-Holka, K. (red.) (2005). Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej. Bydgoszcz: Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

- Piketty, T. (2015a). Kapitał w XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

- Piketty, T. (2015b). Ekonomia nierówności. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

- Podgórska-Jachnik, D. (2014). Praca socjalna z osobami bezdomnymi. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

- Podgórska-Jachnik, D. (2014). Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

- Podgórska-Jachnik, D., Pietras, T. (2014). Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

- Sipowicz, K., Najbert. E., Pietras, T. (2017). Wielowymiarowy aspekt kryzysu w teorii i praktyce. Będzin: Wyd. e-bookowo.

- Spicker, P. (2014). Polityka społeczna - teoria. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

- Standing, G. (2014). Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

- Thornicroft, G., Tansella, M. (2010). W stronę lepszej psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

- Therborn, G. (2015). Nierówność, która zabija. Jak globalny wzrost nierówności niszczy życie milionów i jak z tym walczyć. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

- metoda podająca wykład z użyciem technik audiowizualnych (15 godz.)

Ocenie poddana jest:

- wiedza na temat wybranych systemów i metod wsparcia.

Nakład pracy własnej studenta:

- analiza zalecanej literatury przedmiotu (10 godz.)

- analiza treści wykładów (15 godz.)

- przygotowanie do egzaminu (25 godz.)

(Przyjęto zasadę, że 25-30 godz. pracy własnej studenta odpowiada 1 punkt ECTS).

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Al-Khamisy
Prowadzący grup: Danuta Al-Khamisy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: egzamin pisemny, udział w dyskusji

Pełny opis:

1. Wsparcie – definicja, rodzaje, typy, systemy wsparcia

2. Teoretyczne ramy dla problematyki wsparcia społecznego

3. Typy, rodzaje wsparcia, źródła wsparcia, wsparcie wg modelu dialogowego

4. „Sytuacje trudne” – rodzaje, systemy radzenia sobie

5. Rola wsparcia społecznego w procesie radzenia sobie

6. Radzenie sobie rodziców dzieci z niepełnosprawnością w sytuacji otrzymywania wsparcia społecznego

7. Czynniki decydujące o skuteczności działań wspierających

8. Cel i efektywność wsparcia społecznego

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Al-Khamisy D. (2013). Edukacja włączająca edukacją dialogu. W poszukiwaniu modelu edukacji ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo APS.

2. Kawczyńska-Butrym Z. (1994). Rodziny osób niepełnosprawnych. Warszawa: Wydaw. Inst. Filozofii i Socjologii PAN.

4. Kulesza E.M. (red.). (2011). Rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym. Warszawa: Wydawnictwo: APS.

5. Sęk H., (1986) Wsparcie społeczne – co zrobić, aby stało się pojęciem naukowym ,,Przegląd Psychologiczny’’ nr 3, 791–799

6. Sek H., Cieślak R. (2004). Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: PWN.

Uzupełniająca

1. Sekułowicz M. (2000) Matki dzieci niepełnosprawnych wobec problemów życiowych Wydawnictwo Naukowe UW

2. Sekułowicz M. (2013). Wypalanie się sił rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Wrocław Wydawnictwo Naukowe DSW

Uwagi:

Metody kształcenia: Wykład, dyskusja, studium przypadku

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25 godz.

Przygotowanie się do egzaminu 30 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kasper Sipowicz
Prowadzący grup: Kasper Sipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: egzamin pisemny, udział w dyskusji

Pełny opis:

1. Wsparcie – definicja, rodzaje, typy, systemy wsparcia

2. Teoretyczne ramy dla problematyki wsparcia społecznego

3. Typy wsparcia

4. „Sytuacje trudne” – rodzaje, systemy radzenia sobie

5. Rola wsparcia społecznego w procesie radzenia sobie

6. Radzenie sobie rodziców dzieci z niepełnosprawnością w sytuacji otrzymywania wsparcia społecznego

7. Czynniki decydujące o skuteczności działań wspierających

8. Cel i efektywność wsparcia społecznego

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Al-Khamisy D. (2013). Edukacja włączająca edukacją dialogu. W poszukiwaniu modelu edukacji ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo APS.

2. Kawczyńska-Butrym Z. (1994). Rodziny osób niepełnosprawnych. Warszawa: Wydaw. Inst. Filozofii i Socjologii PAN.

4. Kulesza E.M. (red.). (2011). Rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym. Warszawa: Wydawnictwo: APS.

5. Sęk H., (1986) Wsparcie społeczne – co zrobić, aby stało się pojęciem naukowym ,,Przegląd Psychologiczny’’ nr 3, 791–799

6. Sek H., Cieślak R. (2004). Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: PWN.

Uzupełniająca

1. Sekułowicz M. (2000) Matki dzieci niepełnosprawnych wobec problemów życiowych Wydawnictwo Naukowe UW

2. Sekułowicz M. (2013). Wypalanie się sił rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Wrocław Wydawnictwo Naukowe DSW

Uwagi:

Metody kształcenia: Wykład, dyskusja, studium przypadku

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25 godz.

Przygotowanie się do egzaminu 30 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Gasik
Prowadzący grup: Justyna Gasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Gasik
Prowadzący grup: Justyna Gasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Gasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Gasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Gasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.