Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne koncepcje pedagogiki specjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5F-WKC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje pedagogiki specjalnej
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

1. WIEDZA

Po zakończeniu przedmiotu student:

PC2_KK_W01

Ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę o specyficeprzedmiotowej i metodologicznej nauk

humanistycznych i społecznych, którą jest w stanie twórczo rozwijać w kontekście zagadnień pedagogiki specjalnej

PC2_KK_W02

Posiada usystematyzowany zasób terminologiczny z zakresu pedagogiki specjalnej rozszerzony o terminy stosowane w naukach humanistycznych i społecznych.

PC2_KK_W08

Ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i normetycznych w rehabilitacji, edukacji, terapii i resocjalizacji

2. UMIEJĘTNOŚCI

Po zakończeniu przedmiotu student:

PC2_KK_U02

Posiada umiejętność spójnego, precyzyjnego i rozbudowanego wypowiadania się w mowie i piśmie,

oraz formułowania konstruktywnych uzasadnień natematy dotyczące różnych zagadnień z pedagogiki specjalnej, wykorzystując różne ujęcia teoretyczne zdorobku pedagogiki specjalnej, jak i innych nauk humanistycznych i społecznych

PC2_KK_U04

Potrafi rozpoznawać ważną empirycznie przestrzeń badawczą z zakresu pedagogiki specjalnej, ustalać

założenia koncepcyjne badań, prowadzić badania,analizować i interpretować wyniki, forować wnioski oraz dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki specjalnej

PC2_KK_U05

Potrafi planować i kierować własnym rozwojem, a także inspirować innych do działań na rzecz uczenia

się przez całe życie

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Po zakończeniu przedmiotu student:

PC2_KK_K01

Potrafi ocenić poziom swojej wiedzy i umiejętności i określić potrzeby w zakresie rozwoju osobistego i

zawodowego

PC2_KK_K02

Docenia znaczenie ciągłego poszerzania wiedzy iumiejętności zakresu pedagogiki specjalnej w

powiązaniu z naukami humanistycznymi,społecznymi i medycznymi oraz budowania warsztatu pracy pedagoga specjalnego

PC2_KK_K03

Docenia bogatą tradycję oraz dorobek pedagogiki specjalnej oraz utożsamia się z jej wartościami,

celami i zadaniami

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Szczupał
Prowadzący grup: Bernadeta Szczupał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pedagogika specjalna jako nauka. Podstawowe pojęcia.

Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Przeobrażenia i aktualizacje paradygmatyczne w pedagogice specjalnej związane z niepełnosprawnością.

Postawy społeczne wobec niepełnosprawnych. Idea integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem.

Edukacja włączająca i integracyjna dzieci z niepełnosprawnością.Współczesne rozwiązania organizacyjne stosowane w kształceniu dzieci z niepełnosprawnością.

Podmiotowość, autonomia i godność osób z niepełnosprawnością we współczesnym społeczeństwie.

Pedagogika specjalna wobec aktualnych zagrożeń i wyzwań ponowoczesności, rozwój pedagogiki specjalnej.

Normalizacja współczesnych warunków życia osób z niepełnosprawnością.

Wybrane współczesne koncepcje i metody rehabilitacji. Systemowe działania społecznego wsparcia w opiece, terapii, rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością.

Pełny opis:

Pedagogika specjalna jako nauka. Podstawowe pojęcia. Teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej. Relacje pedagogiki specjalnej z innymi dyscyplinami naukowymi i pedagogiką.

Subdyscypliny pedagogiki specjalnej. Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami (niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, przewlekle chorych, osób z autyzmem).

Idee humanistyczne w koncepcjach pedagogiki specjalnej.

Przeobrażenia i aktualizacje paradygmatyczne w pedagogice specjalnej związane z niepełnosprawnością.

Postawy społeczne wobec niepełnosprawnych. Idea integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem.

Edukacja włączająca i integracyjna dzieci z niepełnosprawnością.Współczesne rozwiązania organizacyjne stosowane w kształceniu dzieci z niepełnosprawnością

Podmiotowość, autonomia i godność osób z niepełnosprawnością we współczesnym społeczeństwie.

Pedagogika specjalna wobec aktualnych zagrożeń i wyzwań ponowoczesności, rozwój pedagogiki specjalnej.

Diagnoza i wczesna interwencja, wspomaganie rozwoju, wspólczesne wyrównywanie szans edukacyjnych osób z niepełnosprawnością.

Wybrane zagadnienia z pedagogiki resocjalizacyjnej i aktualne formy profilaktyki niedostosowania społecznego.

Kreatywność osób niepełnosprawnych w różnych przejawach ludzkiej aktywności. Uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w kulturze i sztuce.

Normalizacja współczesnych warunków życia osób z niepełnosprawnością.

Wybrane współczesne koncepcje i metody rehabilitacji. Systemowe działania społecznego wsparcia w opiece, terapii, rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością.

Rehabilitacja społeczna i zawodowa oraz wybrane współczesne formy zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

Analiza porównawcza i typologia systemów kształcenia specjalnego w Polsce na tle systemów w innych państwach oraz wybranych problemów, dotyczących efektywności, wyrównywania szans edukacyjnych, kształcenia nauczycieli.

Literatura:

iteratura obowiązkowa:

Dykcik W. (red.): Pedagogika specjalna. Poznań 2009.

Dykcik W.: Tendencje rozwoju pedagogiki specjalnej: osiągnięcia naukowe i praktyka. Poznań 2010

Krause A. :Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej. Kraków 2010.

Obuchowska I. (red.): Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa 2005.

Piekut - Brodzka D., Kuczyńska - Kwapisz J. (red.): Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa 2009

Sękowska Z.: Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa 2000.

Zawiślak A.:, Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej. Kraków 2009

Literatura uzupełniająca:

Danielewicz D., Pisula E.: Terapia i edukacja osób z autyzmem, Warszawa 2009

Dykcik W.: Pedagogika specjalna wobec aktualnych sytuacji i problemów osób niepełnosprawnych. Poznań 2005

Głodkowska J., Giryński A. (red.): Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną – od bierności do aktywności. Kraków 2006.

Kosakowski Cz.: Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej. Toruń 2003.

Rzedzicka K.D., Kobylańska A. (red.): Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny. Na pograniczach pedagogiki specjalnej. Kraków 2003.

Speck O.: Niepełnosprawni w społeczeństwie. Gdańsk 2005.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Szczupał
Prowadzący grup: Bernadeta Szczupał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

Egzamin w formie pisemnej obejmujący swym zakresem tematykę wykładów.

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu: Współczesne koncepcje pedagogiki specjalnej

1. Współczesne paradygmaty w pedagogice specjalnej

2. Zasady pedagogiki specjalnej

3. Koncepcje normalizacji w pedagogice specjalnej

4. Autonomia i podmiotowość osób z niepełnosprawnością

5. Godność osób z niepełnosprawnością

6. Koncepcja praw osób z niepełnosprawnością

7. Edukacja integracyjna i włączająca

8. System kształcenia specjalnego

9. Koncepcje i modele twórczości osób z niepełnosprawnością.Biblioterapia jako forma twórczości i metoda pedagogiki specjalnej.

10. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością

11. Funkcjonowanie i wsparcie dziecka z FASD

12. Współczesne koncepcje wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością

13. Współczesne koncepcje samodzielności osób starszych

14. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością

Pełny opis:

Pedagogika specjalna jako nauka. Podstawowe pojęcia. Teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej. Relacje pedagogiki specjalnej z innymi dyscyplinami naukowymi i pedagogiką.

Subdyscypliny pedagogiki specjalnej. Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami (niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, przewlekle chorych, osób z autyzmem).

Idee humanistyczne w koncepcjach pedagogiki specjalnej.

Przeobrażenia i aktualizacje paradygmatyczne w pedagogice specjalnej związane z niepełnosprawnością.

Postawy społeczne wobec niepełnosprawnych. Idea integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem.

Edukacja włączająca i integracyjna dzieci z niepełnosprawnością.Współczesne rozwiązania organizacyjne stosowane w kształceniu dzieci z niepełnosprawnością

Podmiotowość, autonomia i godność osób z niepełnosprawnością we współczesnym społeczeństwie.

Pedagogika specjalna wobec aktualnych zagrożeń i wyzwań ponowoczesności, rozwój pedagogiki specjalnej.

Diagnoza i wczesna interwencja, wspomaganie rozwoju, wspólczesne wyrównywanie szans edukacyjnych osób z niepełnosprawnością.

Wybrane zagadnienia z pedagogiki resocjalizacyjnej i aktualne formy profilaktyki niedostosowania społecznego.

Kreatywność osób niepełnosprawnych w różnych przejawach ludzkiej aktywności. Uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w kulturze i sztuce.

Normalizacja współczesnych warunków życia osób z niepełnosprawnością.

Wybrane współczesne koncepcje i metody rehabilitacji. Systemowe działania społecznego wsparcia w opiece, terapii, rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością.

Rehabilitacja społeczna i zawodowa oraz wybrane współczesne formy zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

Analiza porównawcza i typologia systemów kształcenia specjalnego w Polsce na tle systemów w innych państwach oraz wybranych problemów, dotyczących efektywności, wyrównywania szans edukacyjnych, kształcenia nauczycieli.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

CHrzanowska I.: Pedagogika specjalna. Kraków 2015.

Dykcik W. (red.): Pedagogika specjalna. Poznań 2009.

Dykcik W.: Tendencje rozwoju pedagogiki specjalnej: osiągnięcia naukowe i praktyka. Poznań 2010

Krause A. :Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej. Kraków 2010.

Obuchowska I. (red.): Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa 2005.

Piekut - Brodzka D., Kuczyńska - Kwapisz J. (red.): Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa 2009

Sękowska Z.: Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa 2000.

Zawiślak A.:, Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej. Kraków 2009

Literatura uzupełniająca:

Danielewicz D., Pisula E.: Terapia i edukacja osób z autyzmem, Warszawa 2009

Dykcik W.: Pedagogika specjalna wobec aktualnych sytuacji i problemów osób niepełnosprawnych. Poznań 2005

Głodkowska J., Giryński A. (red.): Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną – od bierności do aktywności. Kraków 2006.

Kosakowski Cz.: Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej. Toruń 2003.

Rzedzicka K.D., Kobylańska A. (red.): Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny. Na pograniczach pedagogiki specjalnej. Kraków 2003.

Speck O.: Niepełnosprawni w społeczeństwie. Gdańsk 2005.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, studiowanie literatury

Nakład pracy studenta:

GODZINY KONTAKTOWE - 30 H WYKŁADU

Studiowanie literatury - 30h

Przygotowanie się do egzaminu - 30h

Inne formy - 20

Liczba punktów ECTS: 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Gasik
Prowadzący grup: Justyna Gasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

Egzamin w formie pisemnej obejmujący swym zakresem tematykę wykładów.

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu: Współczesne koncepcje pedagogiki specjalnej

1. Współczesne paradygmaty w pedagogice specjalnej

2. Zasady pedagogiki specjalnej

3. Koncepcje normalizacji w pedagogice specjalnej

4. Autonomia i podmiotowość osób z niepełnosprawnością

5. Godność osób z niepełnosprawnością

6. Koncepcja praw osób z niepełnosprawnością

7. Postawy społeczne i naznaczanie społeczne osób z niepełnosprawnością

8. Edukacja integracyjna i włączająca

9. System kształcenia specjalnego

10. Koncepcje i modele twórczości osób z niepełnosprawnością

11. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością

12. Współczesne koncepcje wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością

13. Psychospołeczne funkcjonowanie osób starszych

14. Seksualność osób z niepełnosprawnością

Pełny opis:

Pedagogika specjalna jako nauka. Podstawowe pojęcia. Teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej. Relacje pedagogiki specjalnej z innymi dyscyplinami naukowymi i pedagogiką.

Subdyscypliny pedagogiki specjalnej. Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami (niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, przewlekle chorych, osób z autyzmem).

Idee humanistyczne w koncepcjach pedagogiki specjalnej.

Przeobrażenia i aktualizacje paradygmatyczne w pedagogice specjalnej związane z niepełnosprawnością.

Postawy społeczne wobec niepełnosprawnych. Idea integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem.

Edukacja włączająca i integracyjna dzieci z niepełnosprawnością.Współczesne rozwiązania organizacyjne stosowane w kształceniu dzieci z niepełnosprawnością

Podmiotowość, autonomia i godność osób z niepełnosprawnością we współczesnym społeczeństwie.

Pedagogika specjalna wobec aktualnych zagrożeń i wyzwań ponowoczesności, rozwój pedagogiki specjalnej.

Diagnoza i wczesna interwencja, wspomaganie rozwoju, wspólczesne wyrównywanie szans edukacyjnych osób z niepełnosprawnością.

Wybrane zagadnienia z pedagogiki resocjalizacyjnej i aktualne formy profilaktyki niedostosowania społecznego.

Kreatywność osób niepełnosprawnych w różnych przejawach ludzkiej aktywności. Uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w kulturze i sztuce.

Normalizacja współczesnych warunków życia osób z niepełnosprawnością.

Wybrane współczesne koncepcje i metody rehabilitacji. Systemowe działania społecznego wsparcia w opiece, terapii, rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością.

Rehabilitacja społeczna i zawodowa oraz wybrane współczesne formy zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

Analiza porównawcza i typologia systemów kształcenia specjalnego w Polsce na tle systemów w innych państwach oraz wybranych problemów, dotyczących efektywności, wyrównywania szans edukacyjnych, kształcenia nauczycieli.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dykcik W. (red.): Pedagogika specjalna. Poznań 2009.

Dykcik W.: Tendencje rozwoju pedagogiki specjalnej: osiągnięcia naukowe i praktyka. Poznań 2010

Krause A. :Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej. Kraków 2010.

Obuchowska I. (red.): Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa 2005.

Piekut - Brodzka D., Kuczyńska - Kwapisz J. (red.): Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa 2009

Sękowska Z.: Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa 2000.

Zawiślak A.:, Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej. Kraków 2009

Literatura uzupełniająca:

Danielewicz D., Pisula E.: Terapia i edukacja osób z autyzmem, Warszawa 2009

Dykcik W.: Pedagogika specjalna wobec aktualnych sytuacji i problemów osób niepełnosprawnych. Poznań 2005

Głodkowska J., Giryński A. (red.): Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną – od bierności do aktywności. Kraków 2006.

Kosakowski Cz.: Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej. Toruń 2003.

Rzedzicka K.D., Kobylańska A. (red.): Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny. Na pograniczach pedagogiki specjalnej. Kraków 2003.

Speck O.: Niepełnosprawni w społeczeństwie. Gdańsk 2005.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, studiowanie literatury

Nakład pracy studenta:

GODZINY KONTAKTOWE - 15 H WYKŁADU

Studiowanie literatury - 45h

Przygotowanie się do egzaminu - 45h

Inne formy - 20

Liczba punktów ECTS: 5

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.