Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań społecznych z elementami statystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5F-MSS1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań społecznych z elementami statystyki
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. pedagogiki specjalnej (PC), (2-l) niestacjonarne II st.
Obowiązkowe dla I r. pedagogiki specjalnej (PC), (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC2_KK_W07 Posiada rozszerzoną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie pedagogiki specjalnej

PC2_KK_W07 Zna i opisuje przykłady obserwacyjnych i eksperymentalnych metod badawczych. Zna kryteria doboru odpowiednich do sformułowanych problemów metod i technik badawczych

PC2_KK_W07 Dostrzega i opisuje ważną empirycznie przestrzeń badawczą pedagogiki specjalnej

PC2_KK_W07 Zna założenia prowadzenia analiz ilościowych i jakościowych wyników badań. Opisuje podstawowe metody opisu statystycznego i wnioskowania oraz kryteria ich doboru

Umiejętności

PC2_KK_U04 Rozpoznaje ważną empirycznie przestrzeń badawczą z zakresu pedagogiki specjalnej

PC2_KK_U04 Określa założenia koncepcyjne badań i przeprowadza badania

PC2_KK_U04 Analizuje i interpretuje wyniki badań, formułuje wnioski pedagogiczne z badań

PC2_KK_U04 Określa kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki specjalnej

Kompetencje społeczne

PC2_KK_K04 Ma świadomość konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Grabowska
Prowadzący grup: Elżbieta Grabowska, Ewa Jakimowska, Barbara Pilipczuk, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do opracowania wyników typowej badawczej pracy magisterskiej.

Sposób pomiaru efektów kształcenia to

-ocena ustnych i pisemnych wypowiedzi z pracy indywidualnej i grupowej na zajęciach,

- ocena prac domowych zaliczających umiejętność doboru, liczenia i interpretacji wskaźników i testów

- ocena kolokwiów.

Obowiązkowe dla każdego studenta jest zaliczenie kursu e- learningu

"Opis statystyczny"

Pełny opis:

Treści programowe (wykład)

1. Wprowadzenie do opisu statystycznego

2. Przegląd podstawowych metod i technik badawczych

3. Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego

4. Przegląd podstawowych testów statystycznych

Treści programowe (ćwiczenia)

1. Wskaźniki położenia i rozproszenia dla danych jakościowych

2. Wskaźniki współzależności dla danych porządkowych

3. Wskaźniki położenia i rozproszenia dla danych ilościowych

4. Wskaźniki asymetrii

5. Wskaźniki współzależności dla danych ilościowych

6. Dobór i interpretacja testów statystycznych

Literatura:

Obowiązkowa: A. Góralski - „Metody opisu i wnioskowanie statystycznego dla psychologów i pedagogów”, Wyd. PWN, Warszawa 1987

Uzupełniająca:

E. Babbie- „Podstawy badań społecznych”, PWN, Warszawa 2008

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 2007

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 1996

P.Francuz, R.Mackiewicz – „Liczby nie wiedzą skąd pochodzą” Przewodnik po metodologii i statystyce. Wyd. KUL Lublin 2007

A. Góralski (red) - „Metody badań pedagogicznych w zarysie”, Wyd. Universitas Rediviva. Warszawa 2009

H.H. Kruger – „Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

M. Łobocki - „Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych”, Impuls, Kraków 2006

T. Pilch, T. Bauman - „Zasady badań pedagogicznych”, Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2001

K. Rubacha – „Metodologia badań nad edukacją”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

B. Śliwerski – „Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych” t.2, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006

G. Wieczorkowska, J. Wierzbiński – „Statystyka. Analiza badań społecznych”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007

Uwagi:

Metody kształcenia

- podające: elementy wykładu i wyjaśniania zagadnień

-problemowe: analiza przypadków, rozwiązywanie typowych i kluczowych zadań wraz z interpretacją wyników

-praca grupowa

-ćwiczenia praktyczne z analizą możliwych zastosowań

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 30; wykłady 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 60

e-learning 20

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Grabowska
Prowadzący grup: Elżbieta Grabowska, Aleksandra Hoffman, Renata Nguyen, Barbara Pilipczuk, Dorota Plesiewicz, Anna Proń, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do opracowania wyników typowej badawczej pracy magisterskiej.

Zaliczenie przedmiotu następuje na podstawie

- wypowiedzi ustnych,

- prac domowych

- kolokwium przeprowadzanego na ćwiczeniach

- każdy student musi zaliczyć e- learning - ścieżka: Opis statystyczny

Pełny opis:

Wykłady -zagadnienia

1. Wprowadzenie do statystyki i opisu statystycznego

2. Powtórzenie kluczowych informacji o metodach badań

pedagogicznych

3. Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego

4. Przegląd podstawowych testów statystycznych

Ćwiczenia - zagadnienia

1. Wskaźniki położenia i rozproszenia dla danych jakościowych

2. Wskaźniki współzależności dla danych jakościowych

3. Wskaźniki położenia i rozproszenia dla danych ilościowych

4. Wskaźniki asymetrii

5.Wskaźniki współzależności dla danych ilościowych

6. Zasady doboru sposobu opracowania i interpretacji wyników opisu i

wnioskowania statystycznego

Literatura:

Obowiązkowa: A. Góralski - „Metody opisu i wnioskowanie statystycznego dla psychologów i pedagogów”, Wyd. PWN, Warszawa 1987

Uzupełniająca:

E. Babbie- „Podstawy badań społecznych”, PWN, Warszawa 2008

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 2007

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 1996

P.Francuz, R.Mackiewicz – „Liczby nie wiedzą skąd pochodzą” Przewodnik po metodologii i statystyce. Wyd. KUL Lublin 2007

A. Góralski (red) - „Metody badań pedagogicznych w zarysie”, Wyd. Universitas Rediviva. Warszawa 2009

H.H. Kruger – „Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

M. Łobocki - „Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych”, Impuls, Kraków 2006

T. Pilch, T. Bauman - „Zasady badań pedagogicznych”, Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2001

K. Rubacha – „Metodologia badań nad edukacją”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

B. Śliwerski – „Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych” t.2, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006

G. Wieczorkowska, J. Wierzbiński – „Statystyka. Analiza badań społecznych”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007

Uwagi:

Metody kształcenia

- podające: elementy wykładu i wyjaśniania zagadnień

-problemowe: analiza przypadków, rozwiązywanie typowych i kluczowych zadań wraz z interpretacją wyników

-praca grupowa

-ćwiczenia praktyczne z analizą możliwych zastosowań

Godziny kontaktowe: wykład 12 , ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć , prace domowe 30,

lektury 50

e-learning 20

Przygotowanie referatu, prezentacji 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Grabowska
Prowadzący grup: Elżbieta Grabowska, Ewa Jakimowska, Barbara Pilipczuk, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do opracowania wyników typowej badawczej pracy magisterskiej.

Sposób pomiaru efektów kształcenia to

-ocena ustnych i pisemnych wypowiedzi z pracy indywidualnej i grupowej na zajęciach,

- ocena prac domowych zaliczających umiejętność doboru, liczenia i interpretacji wskaźników i testów

- ocena kolokwiów.

Obowiązkowe dla każdego studenta jest zaliczenie kursu e- learningu

"Opis statystyczny"

Pełny opis:

Wykłady -zagadnienia

1. Wprowadzenie do statystyki i opisu statystycznego

2. Powtórzenie kluczowych informacji o metodach badań

pedagogicznych

3. Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego

4. Przegląd podstawowych testów statystycznych

Ćwiczenia - zagadnienia

1. Wskaźniki położenia i rozproszenia dla danych jakościowych

2. Wskaźniki współzależności dla danych jakościowych

3. Wskaźniki położenia i rozproszenia dla danych ilościowych

4. Wskaźniki asymetrii

5.Wskaźniki współzależności dla danych ilościowych

6. Zasady doboru sposobu opracowania i interpretacji wyników opisu i

wnioskowania statystycznego

Literatura:

Obowiązkowa: A. Góralski - „Metody opisu i wnioskowanie statystycznego dla psychologów i pedagogów”, Wyd. PWN, Warszawa 1987

Uzupełniająca:

E. Babbie- „Podstawy badań społecznych”, PWN, Warszawa 2008

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 2007

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 1996

P.Francuz, R.Mackiewicz – „Liczby nie wiedzą skąd pochodzą” Przewodnik po metodologii i statystyce. Wyd. KUL Lublin 2007

A. Góralski (red) - „Metody badań pedagogicznych w zarysie”, Wyd. Universitas Rediviva. Warszawa 2009

H.H. Kruger – „Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

M. Łobocki - „Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych”, Impuls, Kraków 2006

T. Pilch, T. Bauman - „Zasady badań pedagogicznych”, Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2001

K. Rubacha – „Metodologia badań nad edukacją”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

B. Śliwerski – „Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych” t.2, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006

G. Wieczorkowska, J. Wierzbiński – „Statystyka. Analiza badań społecznych”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007

Uwagi:

Metody kształcenia

- podające: wykład i wyjaśniania zagadnień

-problemowe: analiza przypadków, rozwiązywanie typowych i kluczowych zadań wraz z interpretacją wyników

-praca grupowa

-ćwiczenia praktyczne z analizą możliwych zastosowań

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 30; wykłady 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 60

e-learning 20

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Grabowska
Prowadzący grup: Elżbieta Grabowska, Aleksandra Hoffman, Barbara Pilipczuk, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do opracowania wyników typowej badawczej pracy magisterskiej.

Zaliczenie przedmiotu następuje na podstawie

- wypowiedzi ustnych,

- prac domowych

- kolokwium przeprowadzanego na ćwiczeniach

Pełny opis:

Wykłady -zagadnienia

1. Wprowadzenie do statystyki i opisu statystycznego

2. Powtórzenie kluczowych informacji o metodach badań

pedagogicznych

3. Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego

4. Przegląd podstawowych testów statystycznych

Ćwiczenia - zagadnienia

1. Wskaźniki położenia i rozproszenia dla danych jakościowych

2. Wskaźniki współzależności dla danych jakościowych

3. Wskaźniki położenia i rozproszenia dla danych ilościowych

4.Wskaźniki współzależności dla danych ilościowych

5. Zasady doboru sposobu opracowania i interpretacji wyników opisu i

wnioskowania statystycznego

Literatura:

Obowiązkowa: A. Góralski - „Metody opisu i wnioskowanie statystycznego dla psychologów i pedagogów”, Wyd. PWN, Warszawa 1987

Uzupełniająca:

E. Babbie- „Podstawy badań społecznych”, PWN, Warszawa 2008

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 2007

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 1996

P.Francuz, R.Mackiewicz – „Liczby nie wiedzą skąd pochodzą” Przewodnik po metodologii i statystyce. Wyd. KUL Lublin 2007

A. Góralski (red) - „Metody badań pedagogicznych w zarysie”, Wyd. Universitas Rediviva. Warszawa 2009

H.H. Kruger – „Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

M. Łobocki - „Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych”, Impuls, Kraków 2006

T. Pilch, T. Bauman - „Zasady badań pedagogicznych”, Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2001

K. Rubacha – „Metodologia badań nad edukacją”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

B. Śliwerski – „Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych” t.2, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006

G. Wieczorkowska, J. Wierzbiński – „Statystyka. Analiza badań społecznych”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007

Uwagi:

Metody kształcenia

- podające: wykład i wyjaśniania zagadnień

-problemowe: analiza przypadków, rozwiązywanie typowych i kluczowych zadań wraz z interpretacją wyników

-praca grupowa

-ćwiczenia praktyczne z analizą możliwych zastosowań

Godziny kontaktowe: wykład 12 , ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć , prace domowe 30,

lektury 50

e-learning 20

Przygotowanie referatu, prezentacji 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Grabowska
Prowadzący grup: Elżbieta Grabowska, Ewa Jakimowska, Barbara Pilipczuk, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do opracowania wyników typowej badawczej pracy magisterskiej.

Sposób pomiaru efektów kształcenia to

-ocena ustnych i pisemnych wypowiedzi z pracy indywidualnej i grupowej na zajęciach,

- ocena prac domowych zaliczających umiejętność doboru, liczenia i interpretacji wskaźników i testów

- ocena kolokwiów.

- zaliczenie wykładów w formie testu

Obowiązkowe dla każdego studenta jest zaliczenie kursu e- learningu

"Opis statystyczny"

Pełny opis:

Wykłady -zagadnienia

1. Wprowadzenie do statystyki i opisu statystycznego

2. Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego

3. Przegląd podstawowych testów statystycznych

4. Powtórzenie kluczowych informacji o procedurze badawczej pedagogiki

Ćwiczenia - zagadnienia

1. Wskaźniki położenia i rozproszenia dla danych jakościowych

2. Wskaźniki współzależności dla danych jakościowych

3. Wskaźniki położenia i rozproszenia dla danych ilościowych

4. Wskaźniki asymetrii

5.Wskaźniki współzależności dla danych ilościowych

6. Zasady doboru sposobu opracowania i interpretacji wyników opisu i wnioskowania statystycznego

Literatura:

Obowiązkowa: A. Góralski - „Metody opisu i wnioskowanie statystycznego dla psychologów i pedagogów”, Wyd. PWN, Warszawa 1987

Uzupełniająca:

E. Babbie- „Podstawy badań społecznych”, PWN, Warszawa 2008

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 2007

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 1996

P.Francuz, R.Mackiewicz – „Liczby nie wiedzą skąd pochodzą” Przewodnik po metodologii i statystyce. Wyd. KUL Lublin 2007

A. Góralski (red) - „Metody badań pedagogicznych w zarysie”, Wyd. Universitas Rediviva. Warszawa 2009

H.H. Kruger – „Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

M. Łobocki - „Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych”, Impuls, Kraków 2006

T. Pilch, T. Bauman - „Zasady badań pedagogicznych”, Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2001

K. Rubacha – „Metodologia badań nad edukacją”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

B. Śliwerski – „Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych” t.2, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006

G. Wieczorkowska, J. Wierzbiński – „Statystyka. Analiza badań społecznych”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007

Uwagi:

Metody kształcenia

- podające: wykład i wyjaśniania zagadnień

-problemowe: analiza przypadków, rozwiązywanie typowych i kluczowych zadań wraz z interpretacją wyników

-praca grupowa

-ćwiczenia praktyczne z analizą możliwych zastosowań

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 30; wykłady 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 60

e-learning 20

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Pilipczuk
Prowadzący grup: Elżbieta Grabowska, Barbara Pilipczuk, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena ustnych i pisemnych wyników rozwiązania zadań podczas pracy indywidualnej i grupowej na zajęciach;

- ocena odrabianych prac domowych oraz kolokwiów;

- zaliczenie e - kursu "Opis statystyczny"

Pełny opis:

ZAGADNIENIA

1. Procedura postępowania badawczego

- formułowanie problemów i hipotez badawczych

- dobór metod badań (obserwacyjne i eksperymentalne)

- etapy analizy danych (opis próby i wnioskowanie statystyczne)

- uogólnienie wyników badań – wnioski

2. Metody obserwacyjne: obserwacja bezpośrednia i pośrednia

3. Metody eksperymentalne

4. Podstawowe metody opisu statystycznego

4.1. Kryteria doboru metod opisu danych

4.2. Miary położenia (modalna, mediana, średnia arytmetyczna, środek przedziału zmienności)

4.3. Miary rozproszenia (dyspersja względna klasyfikacji; rozstęp, kwartyle; odchylenie standardowe, wariancja)

4.4. Miary współzależności (współczynnik siły związku; współczynniki korelacji rang Spearmana; współczynnik korelacji liniowej Pearsona)

5. Podstawowe metody wnioskowania

5.1. Kryteria doboru testów statystycznych ze względu na:

hipotezy statystyczne (istotności różnic, niezależności, zgodności),rodzaj badanych cech oraz typ rozkładu danych

5.2. Procedura wnioskowania statystycznego

5.3. Testy istotności różnic (test porównywania częstości; test Fishera; test Studenta dla prób niezależnych, test Studenta dla prób zależnych)

5.4. Testy niezależności (χ2 Pearsona; test Studenta szacowania istotności współczynnika korelacji liniowej)

5.5. Testy zgodności (test χ2 zgodności)

Literatura:

Obowiązkowa:

A. Góralski - „Metody opisu i wnioskowanie statystycznego dla psychologów i pedagogów”, Wyd. PWN, Warszawa 1987

A. Góralski (red) - „Metody badań pedagogicznych w zarysie”, Wyd. Universitas Rediviva. Warszawa 2009

Uzupełniająca:

E. Babbie- „Podstawy badań społecznych”, PWN, Warszawa 2008

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 2007

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 1996

P.Francuz, R.Mackiewicz – „Liczby nie wiedzą skąd pochodzą” Przewodnik po metodologii i statystyce. Wyd. KUL Lublin 2007

H. H. Kruger – „Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

M. Łobocki - „Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych”, Impuls, Kraków 2006

T. Pilch, T. Bauman - „Zasady badań pedagogicznych”, Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2001

K. Rubacha – „Metodologia badań nad edukacją”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

B. Śliwerski – „Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych” t.2, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006

G. Wieczorkowska, J. Wierzbiński – „Statystyka. Analiza badań społecznych”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- podające: wykład

- problemowe: analiza przypadków, rozwiązywanie nietypowych i kluczowych problemów wraz z interpretacją wyników

- praktyczne - rozwiązywanie typowych zadań wraz z interpretacją wyników

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 15; wykłady 12

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20

e-learning 20

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Pilipczuk, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.