Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka specjalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5F-DYS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka specjalna
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC (C1), (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla II r. PC (C1), (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC2_KK_W04 Zna podstawową terminologię stosowaną w dydaktyce specjalnej

PC2_KS_W02 Zna cele, zasady, warunki stosowania oraz etapy określonych metod wykorzystywanych w dydaktyce specjalnej

Umiejętności

PC2_KS_U02 Wykorzystuje zdobytą wiedzę teoretyczną dotyczącą metod stosowanych w dydaktyce specjalnej w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Kompetencje społeczne

PC2_KK_K01 Potrafi ocenić poziom swojej wiedzy i umiejętności dotyczący wybranych metod dydaktyki specjalnej oraz określić potrzeby w zakresie doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wałachowska
Prowadzący grup: Justyna Gasik, Magdalena Wałachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwia cząstkowe pisemne (5 sprawdzianów)

- test końcowy zaliczeniowy (pytania otwarte i zamknięte)

- prace zaliczeniowe grupowe: mapa myśli, projekt edukacyjny (przygotowanie warsztatów lub pomocy dydaktycznej), scenariusz zajęć reedukacyjnych realizowanych metodą baśniowych spotkań

- obserwacja aktywności słuchaczy podczas ćwiczeń (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć)

Pełny opis:

Treści programowe ćwiczenia:

1. Mindmapping (pojęcie kartografii umysłu; proces tworzenia mapy myśli w ujęciu indywidualnym i grupowym; zalety i wady twórczego notowania; metody, zasady i zalecenia dotyczące techniki tworzenia map myśli; zakres możliwych zastosowań mindmapping’u)

2. Metoda Projektów (historia, definicje, rodzaje projektów i możliwe sposoby zastosowania; zadania nauczyciela i ucznia w metodzie projektów; etapy realizacji zadania metodą projektów; walory dydaktyczne i wychowawcze metody projektów)

3. Metoda Baśniowych Spotkań (metoda baśniowych spotkań, jako strategia postępowania pedagogicznego; zadania i zasady pracy nauczyciela stosującego metodę; etapy pracy metodą baśniowych spotkań; zasady służące tworzeniu programu korekcyjno-terapeutycznego; przykładowe obszary ćwiczeń dla poszczególnych zakresów wrażliwości edukacyjnej ucznia)

4. Techniki C. Freinet’a (pojęcie szkoły alternatywnej - jej przykłady w Europie i Ameryce; biografia C. Freinet’a; główne założenia pedagogiki C. Freinet’a i jej innowacje dydaktyczne; praktyka funkcjonowania szkoły C. Freinet’a; techniki pracy szkolnej wykorzystywane w szkole frenetowskiej)

5. Szkoła Super („szkoła super” jako amerykańska strategia nauczania wykorzystująca techniki oddziaływania instrumentalnego; teoretyczne założenia eksperymentu pedagogicznego - "szkoła super"; metody nauczania „szkoły super”; metody zbierania i zapisu danych o postępach dydaktyczno – wychowawczych ucznia; metody kształcenia nauczycieli w programie „szkoły super”)

6. Gry i zabawy dydaktyczne (definicje pojęć: rozrywka umysłowa, zabawa, zagadka, gra, gra dydaktyczna; rola gry i zabawy dydaktycznej w procesie kształcenia młodszych uczniów; struktura zagadki, proces jej rozwiązywania, walory rozwijające aktywność intelektualną uczniów; zalety gier dydaktycznych; klasyfikacje gier dydaktycznych; zasady wprowadzania gier dydaktycznych; gra symulacyjna i zasady jej konstruowania)

7. Gry i zabawy interakcyjne (zalety stosowania gier i zabaw interakcyjnych w praktyce pedagogicznej; cele nauczania realizowane poprzez stosowanie gier i zabaw interakcyjnych; etapy pracy dydaktycznej przy użyciu gier i zabaw interakcyjnych; praktyczne przykłady gier i zabaw interakcyjnych do zastosowania)

8. Metody aktywizujące (pojęcia metod i technik aktywizujących; cechy metod aktywizujących; zadania nauczyciela i ucznia podczas pracy z wykorzystaniem technik aktywizujących; walory edukacyjne technik aktywizujących; praktyczne przykłady technik aktywizujących do zastosowania - "myślące kapelusze", "drzewo decyzyjne", "rybi szkielet", "kula śniegowa", "kosz i walizeczka")

9. Aspekt wychowawczy w kształceniu (definicje pojęć: praktyka pozytywna, autokorekcja, hiperkorekcja, modelowanie i wzmacnianie; etapy, zasady i warunki stosowania wymienionych strategii postępowania wychowawczego; przykłady praktycznych zastosowań)

10. Trening wizualizacji (definicja pojęcia „twórcza wizualizacja”; schemat przebiegu treningu wizualizacji; zasady przebiegu treningu i okoliczności jego zastosowania)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Głodkowska, J. (red.). (2010). Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Wyczesany, J. (red.). (2014). Dydaktyka specjalna wybrane zagadnienia. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Literatura uzupełniająca:

Azrin, N. H. i Besalel, V. A. (2000). Jak stosować praktykę pozytywną, autokorekcję i hiperkorekcję. Seria: R. V. Hall, M. L. Hall, Jak kierować zachowaniem. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

Brudnik, E., Moszyńska A. i Owczarska, B. (2010). Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących. Kielce: Oficyna Wydawnicza Nauczycieli.

Buzan, T. i Buzan, B. (2003). Mapy twoich myśli. Łódź: Wydawnictwo „Ravi”.

Chałas, K. (2000). Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo „Nowa Era”.

Day, J. (1997). Twórcza wizualizacja dla dzieci. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Głodkowska, J. (2001). Zabawa i nauka w kręgu baśni. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Goźlińska, E. (2004). Jak skonstruować grę dydaktyczną. Warszawa: WSiP.

Hall, R. V. i Hall, M. L. (2000). Jak stosować wzmocnienia. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

Haring, N. G. i Schiefelbusch, R. L. (red.). (1982). Nauczanie specjalne. Warszawa: PWN.

Kapica, G. (1986). Rozrywki umysłowe w nauczaniu początkowym. Warszawa: WSiP.

Semenowicz, H. (2009). Freinet w Polsce. Próby realizacji koncepcji pedagogicznej C. Freinet’a w szkole polskiej. Gniezno: Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta.

Striefel, S. (2000). Jak uczyć przez modelowanie i imitację. Gdańsk: Wydawnictwo Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

Vopel, K. W. (2009). Gry i zabawy interacyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. 1-4. Kielce: Wydawnictwo „Jedność”.

Uwagi:

Metody kształcenia:

rozmowa kierowana, dyskusja, prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, burza mózgów, mapy myśli, gry interakcyjne, gry dydaktyczne, projekty grupowe, praca z tekstem

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe (ćwiczenia) - 30 godzin

przygotowanie się do zajęć (lektury) - 30 godzin

przygotowanie się do zaliczenia - 20 godzin

przygotowanie prac zaliczeniowych - 40 godzin

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 120 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Paradowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwia cząstkowe pisemne

- prace zaliczeniowe grupowe: mapa myśli, projekt edukacyjny, scenariusz zajęć realizowanych metodą baśniowych spotkań

- obserwacja aktywności słuchaczy podczas ćwiczeń (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć)

Pełny opis:

1. Metody aktywizujące (rybi szkielet, myślące kapelusze, kosz i walizeczka, drzewko decyzyjne, kula śniegowa)

2. Metody wychowawcze: modelowanie, praktyka pozytywna, hiperkorekcja, autokorekcja

3. Metoda projektów

4.Techniki Freineta

5. Metoda baśniowych spotkań

6. Szkoła Super

7. Gry interakcyjne

8. Mind mapping

Literatura:

Azrin, N. H. i Besalel, V. A. (2000). Jak stosować praktykę pozytywną, autokorekcję i hiperkorekcję. Seria: R. V. Hall, M. L. Hall, Jak kierować zachowaniem. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

Brudnik, E., Moszyńska A. i Owczarska, B. (2010). Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących. Kielce: Oficyna Wydawnicza Nauczycieli.

Buzan, T. i Buzan, B. (2003). Mapy twoich myśli. Łódź: Wydawnictwo „Ravi”.

Chałas, K. (2000). Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo „Nowa Era”.

Głodkowska, J. (2001). Zabawa i nauka w kręgu baśni. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Goźlińska, E. (2004). Jak skonstruować grę dydaktyczną. Warszawa: WSiP.

Hall, R. V. i Hall, M. L. (2000). Jak stosować wzmocnienia. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

Haring, N. G. i Schiefelbusch, R. L. (red.). (1982). Nauczanie specjalne. Warszawa: PWN.

Semenowicz H.(1980). Freinet w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo WSiP

Semenowicz, H. (2009). Freinet w Polsce. Próby realizacji koncepcji pedagogicznej C. Freinet’a w szkole polskiej. Gniezno: Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta.

Striefel, S. (2000). Jak uczyć przez modelowanie i imitację. Gdańsk: Wydawnictwo Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

Vopel, K. W. (2009). Gry i zabawy interacyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. 1-4. Kielce: Wydawnictwo „Jedność”.

Uwagi:

Metody kształcenia: metody aktywizujące, projekt, praca z tekstem, gry dydaktyczne, gry interakcyjne.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe, ćwiczenia - 30;

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 35;

Przygotowanie się do kolokwiów - 15;

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 25.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Trochimiak
Prowadzący grup: Mariusz Maciątek, Barbara Trochimiak, Magdalena Wałachowska, Ewelina Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwia cząstkowe pisemne

- prace zaliczeniowe grupowe: mapa myśli, projekt edukacyjny, scenariusz zajęć realizowanych metodą baśniowych spotkań

- obserwacja aktywności słuchaczy podczas ćwiczeń (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć)

Pełny opis:

1. Metody aktywizujące (rybi szkielet, myślące kapelusze, kosz i walizeczka, drzewko decyzyjne, kula śniegowa)

2. Metody wychowawcze: modelowanie, praktyka pozytywna, hiperkorekcja, autokorekcja

3. Metoda projektów

4.Techniki Freineta

5. Metoda baśniowych spotkań

6. Szkoła Super

7. Gry interakcyjne

8. Mind mapping

Literatura:

Azrin, N. H. i Besalel, V. A. (2000). Jak stosować praktykę pozytywną, autokorekcję i hiperkorekcję. Seria: R. V. Hall, M. L. Hall, Jak kierować zachowaniem. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

Brudnik, E., Moszyńska A. i Owczarska, B. (2010). Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących. Kielce: Oficyna Wydawnicza Nauczycieli.

Buzan, T. i Buzan, B. (2003). Mapy twoich myśli. Łódź: Wydawnictwo „Ravi”.

Chałas, K. (2000). Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo „Nowa Era”.

Głodkowska, J. (2001). Zabawa i nauka w kręgu baśni. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Goźlińska, E. (2004). Jak skonstruować grę dydaktyczną. Warszawa: WSiP.

Hall, R. V. i Hall, M. L. (2000). Jak stosować wzmocnienia. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

Haring, N. G. i Schiefelbusch, R. L. (red.). (1982). Nauczanie specjalne. Warszawa: PWN.

Semenowicz H.(1980). Freinet w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo WSiP

Semenowicz, H. (2009). Freinet w Polsce. Próby realizacji koncepcji pedagogicznej C. Freinet’a w szkole polskiej. Gniezno: Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta.

Striefel, S. (2000). Jak uczyć przez modelowanie i imitację. Gdańsk: Wydawnictwo Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

Vopel, K. W. (2009). Gry i zabawy interacyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. 1-4. Kielce: Wydawnictwo „Jedność”.

Uwagi:

Metody kształcenia: metody aktywizujące, projekt, praca z tekstem, gry dydaktyczne, gry interakcyjne.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe, ćwiczenia - 15;

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 35;

Przygotowanie się do kolokwiów - 15;

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 25.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Paradowska
Prowadzący grup: Elżbieta Paradowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwia cząstkowe pisemne

- prace zaliczeniowe grupowe: mapa myśli, projekt edukacyjny, scenariusz indywidualnych zajęć korekcyjno - usprawniających realizowanych metodą baśniowych spotkań

- obserwacja aktywności słuchaczy podczas ćwiczeń (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć)

Pełny opis:

1. Metody aktywizujące (pojęcia- metody i techniki aktywizujące; metody aktywizujące a metody tradycyjne - porównanie;stadia w procesie uczenia się; walory edukacyjne technik aktywizujących; praktyczne przykłady technik aktywizujących - rybi szkielet, myślące kapelusze, kosz i walizeczka, drzewko decyzyjne, kula śniegowa).

2. Metody wychowawcze: modelowanie, praktyka pozytywna, hiperkorekcja, autokorekcja (zakres pojęciowy, cechy charakterystyczne w/w metod; przykłady zastosowań- analiza).

3. Metoda projektów (historia powstania metody projektów;definicja metody projektów;klasyfikacja projektów z uwzględnieniem różnych kryteriów;zadania nauczyciela w metodzie projektów;zadania ucznia w metodzie projektów;etapy realizacji zadania metodą projektów;walory dydaktyczne metody projektów;walory wychowawcze metody projektów; przykładowe obszary zastosowania metody projektów;przykłady pracy metodą projektów – analiza przykładowych projektów edukacyjnych w oparciu o literaturę).

4.Techniki C. Freineta (pojęcie szkoły alternatywnej – przykłady w Europie i Ameryce;kluczowe założenia pedagogiki Freineta; praktyka funkcjonowania szkoły Freineta - techniki pracy szkolnej wykorzystywane w szkole frenetowskiej;organizacja klasy – pracowni w szkole frenetowskiej; aktualne przykłady stosowania w szkole technik Freineta w Polsce i na świecie).

5. Metoda Baśniowych Spotkań(cechy baśni; jej znaczenie dla rozwoju dziecka;metoda baśniowych spotkań jako metoda postępowania pedagogicznego; jej miejsce w systematyce metod; cel/przeznaczenie metody; zasady pracy nauczyciela pracującego metodą baśniowych spotkań;etapy pracy metodą baśniowych spotkań;zasady służące tworzeniu programu korekcyjno – usprawniającego; przykładowe obszary ćwiczeń dla różnych zakresów wrażliwości edukacyjnej ucznia; przykładowe scenariusze zajęć korekcyjno -usprawniających prowadzonych metodą baśniowych spotkań - analiza).

6. Szkoła Super(teoretyczne założenia eksperymentu pedagogicznego "szkoła super"; metody nauczania stosowane w "szkole super";metody zbierania i zapisu danych o postępach dydaktyczno – wychowawczych ucznia; wyniki eksperymentu "szkoła super"; zastosowanie opisanych metod -ćwiczenia praktyczne.

7. Gry i zabawy interakcyjne (zalety stosowania gier i zabaw interakcyjnych w praktyce pedagogicznej - zasady decydujące o ich skuteczności; cele nauczania realizowane przez zastosowanie gier i zabaw interakcyjnych;etapy pracy dydaktycznej przy ich użyciu; praktyczne przykłady zastosowania gier i zabaw interakcyjnych.

8. Gry i zabawy dydaktyczne (pojęcia: rozrywka umysłowa, zagadka, zabawa; rola gry i zabawy dydaktycznej w procesie kształcenia młodszych uczniów; rodzaje rozrywek umysłowych;struktura zagadki; proces jej rozwiązywania; główne obszary zastosowania rozrywek umysłowych w nauczaniu początkowym;gra dydaktyczna- definicja pojęcia; zalety gier dydaktycznych; klasyfikacja gier dydaktycznych; zasady wprowadzania gier dydaktycznych; praktyczne przykłady zastosowania rozrywek umysłowych).

9. Mindmapping (pojęcie kartografii umysłu; proces/etapy tworzenia map myśli w ujęciu indywidualnym, grupowym i w tandemie; zasady i zalecenia dotyczące tworzenia map myśli; rodzaje map myśli - wg. różnych kryteriów; zalety stosowania map myśli;zakres możliwych zastosowań mindmappingu; przykładowe mapy myśli - analiza).

10. Trening wizualizacji (definicja pojęcia "twórcza wizualizacja"; schemat przebiegu treningu wizualizacji;zasady i okoliczności stosowania treningu wizualizacji).

Literatura:

Azrin, N. H. i Besalel, V. A. (2000). Jak stosować praktykę pozytywną, autokorekcję i hiperkorekcję. Seria: R. V. Hall, M. L. Hall, Jak kierować zachowaniem. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

Brudnik, E., Moszyńska A. i Owczarska, B. (2010). Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących. Kielce: Oficyna Wydawnicza Nauczycieli.

Buzan, T. i Buzan, B. (2003). Mapy twoich myśli. Łódź: Wydawnictwo „Ravi”.

Chałas, K. (2000). Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo „Nowa Era”.

Day, J. (1997). Twórcza wizualizacja dla dzieci. Poznań:Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Głodkowska, J. (2001). Zabawa i nauka w kręgu baśni. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Goźlińska, E. (2004). Jak skonstruować grę dydaktyczną. Warszawa: WSiP.

Hall, R. V. i Hall, M. L. (2000). Jak stosować wzmocnienia. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

Haring, N. G. i Schiefelbusch, R. L. (red.). (1982). Nauczanie specjalne. Warszawa: PWN.

Kapica, G. (1986). Rozrywki umysłowe w nauczaniu początkowym. Warszawa: WSiP.

Semenowicz H.(1980). Freinet w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo WSiP

Semenowicz, H. (2009). Freinet w Polsce. Próby realizacji koncepcji pedagogicznej C. Freinet’a w szkole polskiej. Gniezno: Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta.

Striefel, S. (2000). Jak uczyć przez modelowanie i imitację. Gdańsk: Wydawnictwo Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

Vopel, K. W. (2009). Gry i zabawy interacyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. 1-4. Kielce: Wydawnictwo „Jedność”.

Uwagi:

Metody kształcenia: rozmowa kierowana, dyskusja, prezentacja multimedialna przez prowadzącego ćwiczenia; mapy myśli, metody aktywizujące, zabawy/gry dydaktyczne, gry interakcyjne. projekty grupowe, praca z tekstem

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe, ćwiczenia - 30;

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 35;

Przygotowanie się do kolokwiów - 15;

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 25.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gosk
Prowadzący grup: Urszula Gosk, Mariusz Maciątek, Barbara Trochimiak, Ewelina Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwia cząstkowe pisemne

- prace zaliczeniowe grupowe: mapa myśli, projekt edukacyjny, scenariusz zajęć realizowanych metodą baśniowych spotkań

- obserwacja aktywności słuchaczy podczas ćwiczeń (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć)

Pełny opis:

1. Metody aktywizujące (rybi szkielet, myślące kapelusze, kosz i walizeczka, drzewko decyzyjne, kula śniegowa)

2. Metody wychowawcze: modelowanie, praktyka pozytywna, hiperkorekcja, autokorekcja

3. Metoda projektów

4.Techniki Freineta

5. Metoda baśniowych spotkań

6. Szkoła Super

7. Gry interakcyjne

8. Mind mapping

Literatura:

Azrin, N. H. i Besalel, V. A. (2000). Jak stosować praktykę pozytywną, autokorekcję i hiperkorekcję. Seria: R. V. Hall, M. L. Hall, Jak kierować zachowaniem. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

Brudnik, E., Moszyńska A. i Owczarska, B. (2010). Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących. Kielce: Oficyna Wydawnicza Nauczycieli.

Buzan, T. i Buzan, B. (2003). Mapy twoich myśli. Łódź: Wydawnictwo „Ravi”.

Chałas, K. (2000). Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo „Nowa Era”.

Głodkowska, J. (2001). Zabawa i nauka w kręgu baśni. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Goźlińska, E. (2004). Jak skonstruować grę dydaktyczną. Warszawa: WSiP.

Hall, R. V. i Hall, M. L. (2000). Jak stosować wzmocnienia. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

Haring, N. G. i Schiefelbusch, R. L. (red.). (1982). Nauczanie specjalne. Warszawa: PWN.

Semenowicz H.(1980). Freinet w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo WSiP

Semenowicz, H. (2009). Freinet w Polsce. Próby realizacji koncepcji pedagogicznej C. Freinet’a w szkole polskiej. Gniezno: Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta.

Striefel, S. (2000). Jak uczyć przez modelowanie i imitację. Gdańsk: Wydawnictwo Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

Vopel, K. W. (2009). Gry i zabawy interacyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. 1-4. Kielce: Wydawnictwo „Jedność”.

Uwagi:

Metody kształcenia: metody aktywizujące, projekt, praca z tekstem, gry dydaktyczne, gry interakcyjne.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe, ćwiczenia - 15;

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 35;

Przygotowanie się do kolokwiów - 15;

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 25.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Paradowska
Prowadzący grup: Elżbieta Paradowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwia cząstkowe pisemne

- prace zaliczeniowe grupowe: mapa myśli, projekt edukacyjny, scenariusz indywidualnych zajęć korekcyjno - usprawniających realizowanych metodą baśniowych spotkań

- aktywności słuchaczy podczas ćwiczeń (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć)

Pełny opis:

1. Metody aktywizujące (pojęcia- metody i techniki aktywizujące; metody aktywizujące a metody tradycyjne - porównanie;stadia w procesie uczenia się; walory edukacyjne technik aktywizujących; praktyczne przykłady technik aktywizujących - rybi szkielet, myślące kapelusze, kosz i walizeczka, drzewko decyzyjne, kula śniegowa).

2. Metody wychowawcze: modelowanie, praktyka pozytywna, hiperkorekcja, autokorekcja (zakres pojęciowy, cechy charakterystyczne w/w metod; przykłady zastosowań- analiza).

3. Metoda projektów (historia powstania metody projektów;definicja metody projektów;klasyfikacja projektów z uwzględnieniem różnych kryteriów;zadania nauczyciela w metodzie projektów;zadania ucznia w metodzie projektów;etapy realizacji zadania metodą projektów;walory dydaktyczne metody projektów;walory wychowawcze metody projektów; przykładowe obszary zastosowania metody projektów;przykłady pracy metodą projektów – analiza przykładowych projektów edukacyjnych w oparciu o literaturę).

4.Techniki C. Freineta (pojęcie szkoły alternatywnej – przykłady w Europie i Ameryce;kluczowe założenia pedagogiki Freineta; praktyka funkcjonowania szkoły Freineta - techniki pracy szkolnej wykorzystywane w szkole frenetowskiej;organizacja klasy – pracowni w szkole frenetowskiej; aktualne przykłady stosowania w szkole technik Freineta w Polsce i na świecie).

5. Metoda Baśniowych Spotkań(cechy baśni; jej znaczenie dla rozwoju dziecka;metoda baśniowych spotkań jako metoda postępowania pedagogicznego; jej miejsce w systematyce metod; cel/przeznaczenie metody; zasady pracy nauczyciela pracującego metodą baśniowych spotkań;etapy pracy metodą baśniowych spotkań;zasady służące tworzeniu programu korekcyjno – usprawniającego; przykładowe obszary ćwiczeń dla różnych zakresów wrażliwości edukacyjnej ucznia; przykładowe scenariusze zajęć korekcyjno -usprawniających prowadzonych metodą baśniowych spotkań - analiza).

6. Szkoła Super(teoretyczne założenia eksperymentu pedagogicznego "szkoła super"; metody nauczania stosowane w "szkole super";metody zbierania i zapisu danych o postępach dydaktyczno – wychowawczych ucznia; wyniki eksperymentu "szkoła super"; zastosowanie opisanych metod -ćwiczenia praktyczne.

7. Gry i zabawy interakcyjne (zalety stosowania gier i zabaw interakcyjnych w praktyce pedagogicznej - zasady decydujące o ich skuteczności; cele nauczania realizowane przez zastosowanie gier i zabaw interakcyjnych;etapy pracy dydaktycznej przy ich użyciu; praktyczne przykłady zastosowania gier i zabaw interakcyjnych.

8. Gry i zabawy dydaktyczne (pojęcia: rozrywka umysłowa, zagadka, zabawa; rola gry i zabawy dydaktycznej w procesie kształcenia młodszych uczniów; rodzaje rozrywek umysłowych;struktura zagadki; proces jej rozwiązywania; główne obszary zastosowania rozrywek umysłowych w nauczaniu początkowym;gra dydaktyczna- definicja pojęcia; zalety gier dydaktycznych; klasyfikacja gier dydaktycznych; zasady wprowadzania gier dydaktycznych; praktyczne przykłady zastosowania rozrywek umysłowych).

9. Mindmapping (pojęcie kartografii umysłu; proces/etapy tworzenia map myśli w ujęciu indywidualnym, grupowym i w tandemie; zasady i zalecenia dotyczące tworzenia map myśli; rodzaje map myśli - wg. różnych kryteriów; zalety stosowania map myśli;zakres możliwych zastosowań mindmappingu; przykładowe mapy myśli - analiza).

10. Trening wizualizacji (definicja pojęcia "twórcza wizualizacja"; schemat przebiegu treningu wizualizacji;zasady i okoliczności stosowania treningu wizualizacji).

Literatura:

Azrin, N. H. i Besalel, V. A. (2000). Jak stosować praktykę pozytywną, autokorekcję i hiperkorekcję. Seria: R. V. Hall, M. L. Hall, Jak kierować zachowaniem. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

Brudnik, E., Moszyńska A. i Owczarska, B. (2010). Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących. Kielce: Oficyna Wydawnicza Nauczycieli.

Buzan, T. i Buzan, B. (2003). Mapy twoich myśli. Łódź: Wydawnictwo „Ravi”.

Chałas, K. (2000). Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo „Nowa Era”.

Day, J. (1997). Twórcza wizualizacja dla dzieci. Poznań:Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Głodkowska, J. (2001). Zabawa i nauka w kręgu baśni. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Goźlińska, E. (2004). Jak skonstruować grę dydaktyczną. Warszawa: WSiP.

Hall, R. V. i Hall, M. L. (2000). Jak stosować wzmocnienia. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

Haring, N. G. i Schiefelbusch, R. L. (red.). (1982). Nauczanie specjalne. Warszawa: PWN.

Kapica, G. (1986). Rozrywki umysłowe w nauczaniu początkowym. Warszawa: WSiP.

Semenowicz H.(1980). Freinet w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo WSiP

Semenowicz, H. (2009). Freinet w Polsce. Próby realizacji koncepcji pedagogicznej C. Freinet’a w szkole polskiej. Gniezno: Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta.

Striefel, S. (2000). Jak uczyć przez modelowanie i imitację. Gdańsk: Wydawnictwo Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

Vopel, K. W. (2009). Gry i zabawy interacyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. 1-4. Kielce: Wydawnictwo „Jedność”.

Uwagi:

Metody kształcenia: rozmowa kierowana, dyskusja, prezentacja multimedialna przez prowadzącego ćwiczenia; mapy myśli, metody aktywizujące, zabawy/gry dydaktyczne, gry interakcyjne. projekty grupowe, praca z tekstem

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe, ćwiczenia - 30;

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 35;

Przygotowanie się do kolokwiów - 15;

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 25.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Trochimiak
Prowadzący grup: Marcin Lerka, Agnieszka Łomża, Mariusz Maciątek, Barbara Trochimiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwia cząstkowe pisemne

- prace zaliczeniowe grupowe: mapa myśli, projekt edukacyjny, scenariusz zajęć realizowanych metodą baśniowych spotkań

- obserwacja aktywności słuchaczy podczas ćwiczeń (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć)

Pełny opis:

1. Metody aktywizujące (rybi szkielet, myślące kapelusze, kosz i walizeczka, drzewko decyzyjne, kula śniegowa)

2. Metody wychowawcze: modelowanie, praktyka pozytywna, hiperkorekcja, autokorekcja

3. Metoda projektów

4.Techniki Freineta

5. Metoda baśniowych spotkań

6. Szkoła Super

7. Gry interakcyjne i dydaktyczne

8. Mind mapping

Literatura:

Azrin, N. H. i Besalel, V. A. (2000). Jak stosować praktykę pozytywną, autokorekcję i hiperkorekcję. Seria: R. V. Hall, M. L. Hall, Jak kierować zachowaniem. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

Brudnik, E., Moszyńska A. i Owczarska, B. (2010). Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących. Kielce: Oficyna Wydawnicza Nauczycieli.

Buzan, T. i Buzan, B. (2003). Mapy twoich myśli. Łódź: Wydawnictwo „Ravi”.

Chałas, K. (2000). Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo „Nowa Era”.

Głodkowska, J. (2001). Zabawa i nauka w kręgu baśni. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Goźlińska, E. (2004). Jak skonstruować grę dydaktyczną. Warszawa: WSiP.

Haring, N. G. i Schiefelbusch, R. L. (red.). (1982). Nauczanie specjalne. Warszawa: PWN.

Semenowicz H.(1980). Freinet w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo WSiP

Striefel, S. (2000). Jak uczyć przez modelowanie i imitację. Gdańsk: Wydawnictwo Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

Vopel, K. W. (2009). Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. 1-4. Kielce: Wydawnictwo „Jedność”.

Uwagi:

Metody kształcenia: metody aktywizujące, projekt, praca z tekstem, gry dydaktyczne, gry interakcyjne.

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe, ćwiczenia - 15;

przygotowanie się do zajęć, lektury - 45;

przygotowanie się do kolokwiów - 15;

przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 25.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Paradowska
Prowadzący grup: Elżbieta Paradowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- pisemne kolokwia cząstkowe;

- prace zaliczeniowe grupowe: mapa myśli, projekt edukacyjny, scenariusz zajęć realizowanych metodą baśniowych spotkań;

- obserwacja aktywności słuchaczy podczas ćwiczeń (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć; aktywność podczas zajęć).

Pełny opis:

1. Metody aktywizujące (pojęcia- metody i techniki aktywizujące; metody aktywizujące a metody tradycyjne - porównanie;stadia w procesie uczenia się; walory edukacyjne technik aktywizujących; praktyczne przykłady technik aktywizujących - rybi szkielet, myślące kapelusze, kosz i walizeczka, drzewko decyzyjne, kula śniegowa).

2. Metody wychowawcze: modelowanie, praktyka pozytywna, hiperkorekcja, autokorekcja (zakres pojęciowy, cechy charakterystyczne w/w metod; przykłady zastosowań- analiza).

3. Metoda projektów (historia powstania metody projektów;definicja metody projektów;klasyfikacja projektów z uwzględnieniem różnych kryteriów;zadania nauczyciela w metodzie projektów;zadania ucznia w metodzie projektów;etapy realizacji zadania metodą projektów;walory dydaktyczne metody projektów;walory wychowawcze metody projektów; przykładowe obszary zastosowania metody projektów;przykłady pracy metodą projektów – analiza przykładowych projektów edukacyjnych w oparciu o literaturę).

4.Techniki C. Freineta (pojęcie szkoły alternatywnej – przykłady w Europie i Ameryce;kluczowe założenia pedagogiki Freineta; praktyka funkcjonowania szkoły Freineta - techniki pracy szkolnej wykorzystywane w szkole frenetowskiej;organizacja klasy – pracowni w szkole frenetowskiej; aktualne przykłady stosowania w szkole technik Freineta w Polsce i na świecie).

5. Metoda Baśniowych Spotkań(cechy baśni; jej znaczenie dla rozwoju dziecka;metoda baśniowych spotkań jako metoda postępowania pedagogicznego; jej miejsce w systematyce metod; cel/przeznaczenie metody; zasady pracy nauczyciela pracującego metodą baśniowych spotkań;etapy pracy metodą baśniowych spotkań;zasady służące tworzeniu programu korekcyjno – usprawniającego; przykładowe obszary ćwiczeń dla różnych zakresów wrażliwości edukacyjnej ucznia; przykładowe scenariusze zajęć korekcyjno -usprawniających prowadzonych metodą baśniowych spotkań - analiza).

6. Szkoła Super(teoretyczne założenia eksperymentu pedagogicznego "szkoła super"; metody nauczania stosowane w "szkole super";metody zbierania i zapisu danych o postępach dydaktyczno – wychowawczych ucznia; wyniki eksperymentu "szkoła super"; zastosowanie opisanych metod -ćwiczenia praktyczne.

7. Gry i zabawy interakcyjne (zalety stosowania gier i zabaw interakcyjnych w praktyce pedagogicznej - zasady decydujące o ich skuteczności; cele nauczania realizowane przez zastosowanie gier i zabaw interakcyjnych;etapy pracy dydaktycznej przy ich użyciu; praktyczne przykłady zastosowania gier i zabaw interakcyjnych.

8. Gry i zabawy dydaktyczne (pojęcia: rozrywka umysłowa, zagadka, zabawa; rola gry i zabawy dydaktycznej w procesie kształcenia młodszych uczniów; rodzaje rozrywek umysłowych;struktura zagadki; proces jej rozwiązywania; główne obszary zastosowania rozrywek umysłowych w nauczaniu początkowym;gra dydaktyczna- definicja pojęcia; zalety gier dydaktycznych; klasyfikacja gier dydaktycznych; zasady wprowadzania gier dydaktycznych; praktyczne przykłady zastosowania rozrywek umysłowych).

9. Mindmapping (pojęcie kartografii umysłu; proces/etapy tworzenia map myśli w ujęciu indywidualnym, grupowym i w tandemie; zasady i zalecenia dotyczące tworzenia map myśli; rodzaje map myśli - wg. różnych kryteriów; zalety stosowania map myśli;zakres możliwych zastosowań mindmappingu; przykładowe mapy myśli - analiza).

10. Trening wizualizacji (definicja pojęcia "twórcza wizualizacja"; schemat przebiegu treningu wizualizacji;zasady i okoliczności stosowania treningu wizualizacji).

Literatura:

Azrin, N. H. i Besalel, V. A. (2000). Jak stosować praktykę pozytywną, autokorekcję i hiperkorekcję. Seria: R. V. Hall, M. L. Hall, Jak kierować zachowaniem. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

Brudnik, E., Moszyńska A. i Owczarska, B. (2010). Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących. Kielce: Oficyna Wydawnicza Nauczycieli.

Buzan, T. i Buzan, B. (2003). Mapy twoich myśli. Łódź: Wydawnictwo „Ravi”.

Chałas, K. (2000). Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo „Nowa Era”.

Głodkowska, J. (2001). Zabawa i nauka w kręgu baśni. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Goźlińska, E. (2004). Jak skonstruować grę dydaktyczną. Warszawa: WSiP.

Haring, N. G. i Schiefelbusch, R. L. (red.). (1982). Nauczanie specjalne. Warszawa: PWN.

Semenowicz H.(1980). Freinet w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo WSiP

Striefel, S. (2000). Jak uczyć przez modelowanie i imitację. Gdańsk: Wydawnictwo Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

Vopel, K. W. (2009). Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. 1-4. Kielce: Wydawnictwo „Jedność”.

Uwagi:

Metody kształcenia: metody aktywizujące, projekt, praca z tekstem, gry dydaktyczne, gry interakcyjne.

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe, ćwiczenia - 30;

przygotowanie się do zajęć, lektury - 35;

przygotowanie się do kolokwiów - 15;

przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 25.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Trochimiak
Prowadzący grup: Marcin Lerka, Mariusz Maciątek, Barbara Trochimiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- pisemne kolokwia cząstkowe;

- prace zaliczeniowe grupowe: mapa myśli, projekt edukacyjny, scenariusz zajęć realizowanych metodą baśniowych spotkań;

- obserwacja aktywności słuchaczy podczas ćwiczeń (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć).

Pełny opis:

1. Metody aktywizujące (rybi szkielet, myślące kapelusze, kosz i walizeczka, drzewko decyzyjne, kula śniegowa)

2. Metody wychowawcze: modelowanie, praktyka pozytywna, hiperkorekcja, autokorekcja

3. Metoda projektów

4.Techniki Freineta

5. Metoda baśniowych spotkań

6. Szkoła Super

7. Gry interakcyjne i dydaktyczne

8. Mind mapping

Literatura:

Azrin, N. H. i Besalel, V. A. (2000). Jak stosować praktykę pozytywną, autokorekcję i hiperkorekcję. Seria: R. V. Hall, M. L. Hall, Jak kierować zachowaniem. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

Brudnik, E., Moszyńska A. i Owczarska, B. (2010). Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących. Kielce: Oficyna Wydawnicza Nauczycieli.

Buzan, T. i Buzan, B. (2003). Mapy twoich myśli. Łódź: Wydawnictwo „Ravi”.

Chałas, K. (2000). Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo „Nowa Era”.

Głodkowska, J. (2001). Zabawa i nauka w kręgu baśni. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Goźlińska, E. (2004). Jak skonstruować grę dydaktyczną. Warszawa: WSiP.

Haring, N. G. i Schiefelbusch, R. L. (red.). (1982). Nauczanie specjalne. Warszawa: PWN.

Semenowicz H.(1980). Freinet w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo WSiP

Striefel, S. (2000). Jak uczyć przez modelowanie i imitację. Gdańsk: Wydawnictwo Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

Vopel, K. W. (2009). Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. 1-4. Kielce: Wydawnictwo „Jedność”.

Uwagi:

Metody kształcenia: metody aktywizujące, projekt, praca z tekstem, gry dydaktyczne, gry interakcyjne.

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe, ćwiczenia - 15;

przygotowanie się do zajęć, lektury - 45;

przygotowanie się do kolokwiów - 20;

przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 20.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Paradowska
Prowadzący grup: Elżbieta Paradowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- pisemne kolokwia cząstkowe;

- prace zaliczeniowe grupowe: mapa myśli, scenariusz zajęć realizowanych metodą baśniowych spotkań;

- obserwacja aktywności słuchaczy podczas ćwiczeń (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć; aktywność podczas zajęć).

Pełny opis:

1. Metody aktywizujące (pojęcia- metody i techniki aktywizujące; metody aktywizujące a metody tradycyjne - porównanie;stadia w procesie uczenia się; walory edukacyjne technik aktywizujących; praktyczne przykłady technik aktywizujących - rybi szkielet, myślące kapelusze, kosz i walizeczka, drzewko decyzyjne, kula śniegowa).

2. Metody wychowawcze: modelowanie, praktyka pozytywna, hiperkorekcja, autokorekcja (zakres pojęciowy, cechy charakterystyczne w/w metod; przykłady zastosowań- analiza).

3. Metoda projektów (historia powstania metody projektów;definicja metody projektów;klasyfikacja projektów z uwzględnieniem różnych kryteriów;zadania nauczyciela w metodzie projektów;zadania ucznia w metodzie projektów;etapy realizacji zadania metodą projektów;walory dydaktyczne metody projektów;walory wychowawcze metody projektów; przykładowe obszary zastosowania metody projektów;przykłady pracy metodą projektów – analiza przykładowych projektów edukacyjnych w oparciu o literaturę).

4.Techniki C. Freineta (pojęcie szkoły alternatywnej – przykłady w Europie i Ameryce;kluczowe założenia pedagogiki Freineta; praktyka funkcjonowania szkoły Freineta - techniki pracy szkolnej wykorzystywane w szkole frenetowskiej;organizacja klasy – pracowni w szkole frenetowskiej; aktualne przykłady stosowania w szkole technik Freineta w Polsce i na świecie).

5. Metoda Baśniowych Spotkań(cechy baśni; jej znaczenie dla rozwoju dziecka;metoda baśniowych spotkań jako metoda postępowania pedagogicznego; jej miejsce w systematyce metod; cel/przeznaczenie metody; zasady pracy nauczyciela pracującego metodą baśniowych spotkań;etapy pracy metodą baśniowych spotkań;zasady służące tworzeniu programu korekcyjno – usprawniającego; przykładowe obszary ćwiczeń dla różnych zakresów wrażliwości edukacyjnej ucznia; przykładowe scenariusze zajęć korekcyjno -usprawniających prowadzonych metodą baśniowych spotkań - analiza).

6. Szkoła Super(teoretyczne założenia eksperymentu pedagogicznego "szkoła super"; metody nauczania stosowane w "szkole super";metody zbierania i zapisu danych o postępach dydaktyczno – wychowawczych ucznia; wyniki eksperymentu "szkoła super"; zastosowanie opisanych metod -ćwiczenia praktyczne.

7. Gry i zabawy interakcyjne (zalety stosowania gier i zabaw interakcyjnych w praktyce pedagogicznej - zasady decydujące o ich skuteczności; cele nauczania realizowane przez zastosowanie gier i zabaw interakcyjnych;etapy pracy dydaktycznej przy ich użyciu; praktyczne przykłady zastosowania gier i zabaw interakcyjnych.

8. Gry i zabawy dydaktyczne (pojęcia: rozrywka umysłowa, zagadka, zabawa; rola gry i zabawy dydaktycznej w procesie kształcenia młodszych uczniów; rodzaje rozrywek umysłowych;struktura zagadki; proces jej rozwiązywania; główne obszary zastosowania rozrywek umysłowych w nauczaniu początkowym;gra dydaktyczna- definicja pojęcia; zalety gier dydaktycznych; klasyfikacja gier dydaktycznych; zasady wprowadzania gier dydaktycznych; praktyczne przykłady zastosowania rozrywek umysłowych).

9. Mindmapping (pojęcie kartografii umysłu; proces/etapy tworzenia map myśli w ujęciu indywidualnym, grupowym i w tandemie; zasady i zalecenia dotyczące tworzenia map myśli; rodzaje map myśli - wg. różnych kryteriów; zalety stosowania map myśli;zakres możliwych zastosowań mindmappingu; przykładowe mapy myśli - analiza).

10. Trening wizualizacji (definicja pojęcia "twórcza wizualizacja"; schemat przebiegu treningu wizualizacji;zasady i okoliczności stosowania treningu wizualizacji).

Literatura:

Azrin, N. H. i Besalel, V. A. (2000). Jak stosować praktykę pozytywną, autokorekcję i hiperkorekcję. Seria: R. V. Hall, M. L. Hall, Jak kierować zachowaniem. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

Brudnik, E., Moszyńska A. i Owczarska, B. (2010). Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących. Kielce: Oficyna Wydawnicza Nauczycieli.

Buzan, T. i Buzan, B. (2003). Mapy twoich myśli. Łódź: Wydawnictwo „Ravi”.

Chałas, K. (2000). Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo „Nowa Era”.

Głodkowska, J. (2001). Zabawa i nauka w kręgu baśni. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Goźlińska, E. (2004). Jak skonstruować grę dydaktyczną. Warszawa: WSiP.

Haring, N. G. i Schiefelbusch, R. L. (red.). (1982). Nauczanie specjalne. Warszawa: PWN.

Semenowicz H.(1980). Freinet w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo WSiP

Striefel, S. (2000). Jak uczyć przez modelowanie i imitację. Gdańsk: Wydawnictwo Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

Vopel, K. W. (2009). Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. 1-4. Kielce: Wydawnictwo „Jedność”.

Uwagi:

Metody kształcenia: metody aktywizujące, projekt, praca z tekstem, gry dydaktyczne, gry interakcyjne.

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe, ćwiczenia - 30;

przygotowanie się do zajęć, lektury - 35;

przygotowanie się do kolokwiów - 20;

przygotowanie prac zaliczeniowych - 20.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Paradowska
Prowadzący grup: Marcin Lerka, Mariusz Maciątek, Elżbieta Paradowska, Magdalena Wałachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium- test jednokrotnego wyboru

- prace zaliczeniowe grupowe: mapa myśli,scenariusz zajęć realizowanych metodą baśniowych spotkań;

- obserwacja aktywności słuchaczy podczas ćwiczeń (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć; aktywność podczas zajęć).

Pełny opis:

1. Metody aktywizujące (pojęcia- metody i techniki aktywizujące; metody aktywizujące a metody tradycyjne - porównanie; walory edukacyjne technik aktywizujących; praktyczne przykłady technik aktywizujących - rybi szkielet, myślące kapelusze, kosz i walizeczka, drzewko decyzyjne, kula śniegowa).

2. Metody wychowawcze: modelowanie, praktyka pozytywna, hiperkorekcja, autokorekcja (zakres pojęciowy, cechy charakterystyczne w/w metod; przykłady zastosowań- analiza).

3. Metoda projektów (geneza i definicja metody projektów; klasyfikacja projektów z uwzględnieniem różnych kryteriów; etapy realizacji zadania metodą projektów, zadania ucznia i zadania nauczyciela w metodzie projektów;walory dydaktyczne metody projektów;walory wychowawcze metody projektów; analiza przykładowych projektów edukacyjnych w oparciu o literaturę).

4.Techniki C. Freineta (pojęcie szkoły alternatywnej; kluczowe założenia pedagogiki Freineta; techniki pracy szkolnej wykorzystywane w szkole frenetowskiej;organizacja klasy – pracowni w szkole frenetowskiej; aktualne przykłady stosowania w szkole technik Freineta w Polsce i na świecie).

5. Metoda Baśniowych Spotkań(cechy baśni; jej znaczenie dla rozwoju dziecka;metoda baśniowych spotkań jako metoda postępowania pedagogicznego; jej miejsce w systematyce metod; cel/przeznaczenie metody BS- w nawiązaniu do charakterystyki sytuacji rozwojowej grupy docelowej, zasady pracy nauczyciela pracującego metodą baśniowych spotkań;etapy pracy metodą baśniowych spotkań;zasady służące tworzeniu programu korekcyjno – usprawniającego; analiza przykładowych scenariuszy indywidualnych zajęć korekcyjno - usprawniających prowadzonych metodą baśniowych spotkań w odniesieniu do literatury).

6. Szkoła Super(teoretyczne założenia eksperymentu pedagogicznego "szkoła super"; metody nauczania stosowane w "szkole super";metody zbierania i zapisu danych o postępach dydaktyczno – wychowawczych ucznia; wyniki eksperymentu "szkoła super"; zastosowanie opisanych metod -ćwiczenia praktyczne.

7. Gry interakcyjne i dydaktyczne (Ad- gry i zabawy interakcyjne:zalety stosowania gier i zabaw interakcyjnych; cele nauczania realizowane przez zastosowanie gier i zabaw interakcyjnych;etapy pracy dydaktycznej przy ich użyciu; praktyczne przykłady zastosowania gier i zabaw interakcyjnych.

Ad: gry i zabawy dydaktyczne: wyjaśnienie pojęć - rozrywka umysłowa, zagadka, zabawa/zabawa dydaktyczna; wybrane rodzaje zabaw dydaktycznych (zagadek);rola zabaw umysłowych(zabaw dydaktycznych) w procesie kształcenia młodszych uczniów;struktura zagadki i proces jej rozwiązywania; główne obszary zastosowania rozrywek umysłowych w nauczaniu początkowym;gra dydaktyczna- definicja pojęcia; zalety gier dydaktycznych; klasyfikacja gier dydaktycznych; praktyczne przykłady zastosowania rozrywek umysłowych i gier dydaktycznych.

8. Mindmapping (pojęcie kartografii umysłu; proces/etapy tworzenia map myśli w ujęciu indywidualnym i grupowym; zasady dotyczące tworzenia map myśli; rodzaje map myśli - wg. różnych kryteriów; zalety stosowania map myśli;zakres możliwych zastosowań mindmappingu; przykładowe mapy myśli - analiza).

Literatura:

Azrin, N. H. i Besalel, V. A. (2000). Jak stosować praktykę pozytywną, autokorekcję i hiperkorekcję. Seria: R. V. Hall, M. L. Hall, Jak kierować zachowaniem. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

Brudnik, E., Moszyńska A. i Owczarska, B. (2010). Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących. Kielce: Oficyna Wydawnicza Nauczycieli.

Buzan, T. i Buzan, B. (2003). Mapy twoich myśli. Łódź: Wydawnictwo „Ravi”.

Chałas, K. (2000). Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo „Nowa Era”.

Głodkowska, J. (2001). Zabawa i nauka w kręgu baśni. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Goźlińska, E. (2004). Jak skonstruować grę dydaktyczną. Warszawa: WSiP.

Haring, N. G. i Schiefelbusch, R. L. (red.). (1982). Nauczanie specjalne. Warszawa: PWN.

Semenowicz H.(1980). Freinet w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo WSiP

Striefel, S. (2000). Jak uczyć przez modelowanie i imitację. Gdańsk: Wydawnictwo Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

Vopel, K. W. (2009). Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. 1-4. Kielce: Wydawnictwo „Jedność”.

Uwagi:

Metody kształcenia: metody aktywizujące, projekt, praca z tekstem, gry dydaktyczne, gry interakcyjne.

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe, ćwiczenia - 15;

przygotowanie się do zajęć, lektury - 45;

przygotowanie się do kolokwiów - 20;

przygotowanie prac zaliczeniowych - 20.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.