Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-ZZL1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE spec. nienaucz.: ped. pracy i zarz. zasob. ludzkimi, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla II r. PE spec. nienaucz.: ped. pracy i zarz. zasob. ludzkimi, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE2_W07

- Ma uporządkowaną i rozszerzoną wiedzę z zakresu organizowania i funkcjonowania systemu zarządzania ludźmi.

PE2_W08

- Ma uporządkowaną i ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych funkcjonujących w zakładach pracy.

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U01

- Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji przy użyciu różnych źródeł na temat zjawisk społecznych zachodzących w miejscu pracy odnoszących się do procesu zarządzania ludźmi oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych.

PE2_U03

- Potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

PE2_U09 - Potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych mających miejsce w miejscu pracy podczas procesu zarządzania ludźmi i prognozować przebieg ich rozwiązania oraz przewidywać skutki planowanych działań.

PE2_U12 - Potrafi pracować w zespole podczas realizacji działań symulujących problemowe sytuacje zachodzące w miejscach pracy; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania, potrafi przyjąć rolę lidera w zespole wytyczającym rozwiązania problemów w zarządzaniu ludźmi w różnych strukturach przedsiębiorstw.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE2_K05

- Jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej w działaniach związanych z zarządzaniem ludźmi.

- Poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań o charakterze pedagogicznym, zachodzących w miejscu pracy.

PE2_K06

- Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania z zakresu zarządzania ludźmi oraz ich skutki.

- Czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych.

PE2_K09

- Wykazuje wrażliwość i gotowość działania na rzecz osób wymagających opieki, pomocy i szczególnej troski, zatrudnionych w różnych strukturach przedsiębiorstw.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Jeruszka
Prowadzący grup: Urszula Jeruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

WIEDZA

- ocena odpowiedzi na pytania rekonstruujące wiedzę;

- ocena wypowiedzi ustnych w toku dyskusji dydaktycznej prowadzonej podczas zajęć;

- egzamin pisemny erudycyjno-problemowy

- ocena pisemnych prac przygotowanych na zajęcia

UMIEJĘTNOŚCI

- ocena odpowiedzi na pytania otwarte wskazujące na rozumienie i nabycie umiejętności kognitywnych;

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć

- ocena przygotowanych na zajęcia: pisemnej pracy zaliczeniowej i prezentacji multimedialnej wymagających nabycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uczestniczenia w procesach produkcji i dystrybucji wiedzy opartych na wykorzystaniu technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

- ocena pisemnej pracy oraz ustnych wypowiedzi prezentowanych na zajęciach;

- egzamin pisemny erudycyjno-problemowy

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena odpowiedzi na pytania wskazujące na nabycie kompetencji społecznych związanych z efektywną komunikacją, samodzielnością, odpowiedzialnością, skuteczną współpracą zespołową, etycznym postępowaniem, kulturą osobistą i kulturą pracy;

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

- ocena odpowiedzi na pytania wskazujące na nabycie kompetencji społecznych związanych z efektywną komunikacją, samodzielnością, odpowiedzialnością, decyzyjnością, skuteczną współpracą zespołową;

- ocena jakości pisemnych prac przygotowanych na zajęcia

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Istota i podstawowe zadania zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL). ZZL w kontekście pedagogiki pracy. Kapitał ludzki. Rola zasobów ludzkich w organizacji w oparciu o teorię kapitału ludzkiego. Trendy rozwojowe ZZL.

2. Strategia personalna. Integracja strategii personalnej ze strategią organizacji. Egzogeniczne i endogeniczne uwarunkowania efektywnego ZZL w organizacji. Style kierowania ludźmi w organizacjach.

3. Zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w organizacji. Zarządzanie wiekiem, międzypokoleniowe zarządzanie kadrami. Modele zarządzania różnorodnością zasobów ludzkich w organizacji: model adaptacyjny, konsolidacyjny, biznesowy.

4. Analiza pracy i opis stanowiska pracy jako podstawa ZZL. Zakres opisu stanowiska pracy. ZZL oparte na kompetencjach. Profile kompetencyjne.

5. Dobór pracowników. Metody rekrutacji i selekcji. Techniki i instrumenty doboru pracowników w organizacji: ogłoszenia, analiza aplikacji kandydatów do pracy, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusze oceny kandydatów. Autoprezentacja.

6. Motywowanie pracowników. Różne formy motywowania. Rola wynagradzania w ZZL. Tworzenie systemu wynagradzania w organizacji.

7. Rozwój pracowników. Cele i rodzaje szkoleń. Budowanie ścieżki szkoleń pracowników. Budowanie ścieżki awansu zawodowego. Rola mentoringu w procesie pracy.

8. System ocen pracowniczych. Istota i znaczenie ocen pracowniczych. Kryteria oceniania. Wykorzystywanie systemu ocen w zarządzaniu organizacjami

ĆWICZENIA

1. Opisanie procesu doboru pracowników w organizacji, w której pracują/pracowali studenci, ze szczególnym uwzględnienie technik selekcji.

2. Przygotowanie opisu kilku stanowisk pracy, z różnych poziomów zarządzania, na podstawie wymagań kompetencyjnych w organizacji, w której pracuje student – praca indywidualna, prezentacja na ćwiczeniach, dyskusja.

3. Przygotowanie listu motywacyjnego, listu polecającego oraz własnych predyspozycji, mocnych i słabych stron w związku z poszukiwaniem pracy – praca indywidualna, prezentacja na ćwiczeniach, dyskusja.

4. Przygotowanie merytoryczno-organizacyjne rozmowy kwalifikacyjnej w ramach naboru na określone stanowisko we wskazanym typie organizacji. Symulacja przebiegu rozmów kwalifikacyjnych i ocen kandydatów do pracy – praca zespołowa, dyskusja.

5. Budowanie systemu szkoleń dla wybranej ścieżki szkoleń. Inscenizacja i ocena efektów szkolenia kształtującego umiejętność pracy zespołowej.

6. Przygotowanie projektu systemu ocen pracowników z uwzględnieniem uwarunkowań egzogenicznych i endogenicznych, w tym struktury zatrudnienia w konkretnej organizacji – praca zespołowa, dyskusja.

7. Projekt koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi wg strategii organizacji, w której pracują studenci – praca indywidualna, dyskusja.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

• Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna Kraków 2012

• Borkowska S., red., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość. IPiSS, Warszawa 2006.

• Jeruszka U. Kompetencje. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Difin, Warszawa 2016.

• Juchnowicz M., Zarządzanie przez zaangażowanie: koncepcja, kontrowersje, aplikacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

• Król H. Ludwiczyński A. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. PWN Warszawa 2006

UZUPEŁNIAJĄCA:

• Pawlak Z. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Poltext. Warszawa 2011,

• Juchnowicz M., Najlepsze praktyki w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Metodyka badania. Opisy przypadków , Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, 2011.

• Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody , wyd. II zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

Czasopisma:

• „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”,

• "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów"

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład problemowy,

- prezentacja multimedialna

- dyskusja dydaktyczna,

- ćwiczenia praktyczne

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury, dyskursu podczas zajęć 20 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia, egzaminu 30 godz.

Przygotowanie pisemnie wykonanych projektów i prezentacja w trakcie ćwiczeń 20 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Jeruszka
Prowadzący grup: Zdzisław Czajka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

WIEDZA

- ocena wypowiedzi ustnych w toku dyskusji prowadzonej podczas zajęć

- ocena projektów przygotowanych w trakcie ćwiczeń

- egzamin pisemny

UMIEJĘTNOŚCI

- ocena projektów dotyczących różnych elementów ZZL w konkretnej organizacji, rozwiązywanych w trakcie ćwiczeń, prezentacja wykonanych projektów

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskusji prowadzonej podczas zajęć

- ocena jakości projektów wykonywanych przez studentów oraz ustnych wypowiedzi prezentowanych na zajęciach;

- praca zespołowa dotycząca określenia koncepcji ZZL w konkretnej organizacji, wynikająca z jej strategii

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena odpowiedzi na pytania wskazujące na nabycie kompetencji społecznych związanych z efektywną komunikacją, samodzielnością, odpowiedzialnością, skuteczną współpracą zespołową, etycznym postępowaniem, kulturą osobistą i kulturą pracy;

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć;

- ocena odpowiedzi na pytania wskazujące na nabycie kompetencji społecznych związanych z efektywną komunikacją, samodzielnością, odpowiedzialnością, decyzyjnością, skuteczną współpracą zespołową;

- ocena zaangażowania merytorycznego studenta w przygotowane projekty

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

WYKŁAD

1. Istota zasobów ludzkich, kapitału ludzkiego i ZZL, polityka i strategia personalna a ZZL

2. Uwarunkowania efektywnego ZZL w organizacji

3. Podział ról między uczestnikami ZZL w organizacji

4. Analiza pracy i opis stanowiska pracy jako podstawa ZZL, zakres opisu pracy, opis a standardy kwalifikacyjne i profile kompetencyjne

5. Proces doboru personelu w organizacji – metody rekrutacji i selekcji, techniki selekcji, rozmowa kwalifikacyjna

6. Motywowanie pracowników – różne formy motywowania, rola wynagradzania w ZZL, tworzenie systemu wynagradzania w organizacji

7. System ocen pracowniczych – istota i znaczenie ocen, kryteria oceniania, projektowanie systemu ocen w organizacji, wykorzystanie systemu ocen w zarządzaniu organizacjami

ĆWICZENIA

1. Przedstawienie wyników badań w zakresie aktualnego stanu ZZL w polskich organizacjach (wprowadzenie do ćwiczeń)

2. Opisanie procesu kadrowego w organizacjach, w których pracują studenci, ocena jakości procesu na podstawie posiadanej wiedzy (praca indywidualna, dyskusja)

3. Przygotowanie opisu kilku stanowisk pracy z różnych poziomów zarządzania na podstawie organizacji w której pracuje student, prezentacja na ćwiczeniach (praca indywidualna, dyskusja)

4. Przygotowanie listu motywacyjnego, listu polecającego oraz własnych mocnych i słabych stron w związku z poszukiwaniem pracy, prezentacja na ćwiczeniach (praca indywidualna, dyskusja)

5. Przygotowanie pytań do rozmowy kwalifikacyjnej ustrukturyzowanej uwzględniającej różne aspekty kwalifikacji kandydatów, inscenizacja rozmowy kwalifikacyjnej (praca zespołowa)

6. Przygotowanie projektu systemu ocen pracowników z uwzględnieniem uwarunkowań i struktury zatrudnienia w konkretnej organizacji (praca indywidualna)

7. Projekt koncepcji ZZL wynikający ze strategii konkretnej organizacji, np. organizacji w których pracują studenci (praca zespołowa)

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

- Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna Kraków 2012

- Czajka Z. Gospodarowanie kapitałem ludzkim. Uniwersytet w Białymstoku. Białystok 2011,

- Król H. Ludwiczyński A. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. PWN Warszawa 2006

UZUPEŁNIAJĄCA:

- Pawlak Z. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Poltext. Warszawa 2011,

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład problemowy,

- prezentacja praktyk zarządzania personelem w organizacjach w których pracują studenci,

- dyskusja,

- ćwiczenia praktyczne – opis i analiza elementów procesu kadrowego np. organizacji w której student pracuje

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia, konsultacje 35 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury, dyskursu podczas zajęć 25 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia, egzaminu 20 godz.

Przygotowanie pisemnie wykonanych projektów i prezentacja w trakcie ćwiczeń 20 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Jeruszka
Prowadzący grup: Urszula Jeruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

WIEDZA

- ocena odpowiedzi na pytania rekonstruujące wiedzę;

- ocena wypowiedzi ustnych w toku dyskusji dydaktycznej prowadzonej podczas zajęć;

- egzamin pisemny erudycyjno-problemowy

- ocena pisemnych prac przygotowanych na zajęcia

UMIEJĘTNOŚCI

- ocena odpowiedzi na pytania otwarte wskazujące na rozumienie i nabycie umiejętności kognitywnych;

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć

- ocena przygotowanych na zajęcia: pisemnej pracy zaliczeniowej i prezentacji multimedialnej wymagających nabycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uczestniczenia w procesach produkcji i dystrybucji wiedzy opartych na wykorzystaniu technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

- ocena pisemnej pracy oraz ustnych wypowiedzi prezentowanych na zajęciach;

- egzamin pisemny erudycyjno-problemowy

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena odpowiedzi na pytania wskazujące na nabycie kompetencji społecznych związanych z efektywną komunikacją, samodzielnością, odpowiedzialnością, skuteczną współpracą zespołową, etycznym postępowaniem, kulturą osobistą i kulturą pracy;

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

- ocena odpowiedzi na pytania wskazujące na nabycie kompetencji społecznych związanych z efektywną komunikacją, samodzielnością, odpowiedzialnością, decyzyjnością, skuteczną współpracą zespołową;

- ocena jakości pisemnych prac przygotowanych na zajęcia

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Istota i podstawowe zadania zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL). ZZL w kontekście pedagogiki pracy. Kapitał ludzki. Rola zasobów ludzkich w organizacji w oparciu o teorię kapitału ludzkiego. Trendy rozwojowe ZZL.

2. Strategia personalna. Integracja strategii personalnej ze strategią organizacji. Egzogeniczne i endogeniczne uwarunkowania efektywnego ZZL w organizacji. Style kierowania ludźmi w organizacjach.

3. Zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w organizacji. Zarządzanie wiekiem, międzypokoleniowe zarządzanie kadrami. Modele zarządzania różnorodnością zasobów ludzkich w organizacji: model adaptacyjny, konsolidacyjny, biznesowy.

4. Analiza pracy i opis stanowiska pracy jako podstawa ZZL. Zakres opisu stanowiska pracy. ZZL oparte na kompetencjach. Profile kompetencyjne.

5. Dobór pracowników. Metody rekrutacji i selekcji. Techniki i instrumenty doboru pracowników w organizacji: ogłoszenia, analiza aplikacji kandydatów do pracy, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusze oceny kandydatów. Autoprezentacja.

6. Motywowanie pracowników. Różne formy motywowania. Rola wynagradzania w ZZL. Tworzenie systemu wynagradzania w organizacji.

7. Rozwój pracowników. Cele i rodzaje szkoleń. Budowanie ścieżki szkoleń pracowników. Budowanie ścieżki awansu zawodowego. Rola mentoringu w procesie pracy.

8. System ocen pracowniczych. Istota i znaczenie ocen pracowniczych. Kryteria oceniania. Wykorzystywanie systemu ocen w zarządzaniu organizacjami

ĆWICZENIA

1. Opisanie procesu doboru pracowników w organizacji, w której pracują/pracowali studenci, ze szczególnym uwzględnienie technik selekcji.

2. Przygotowanie opisu kilku stanowisk pracy, z różnych poziomów zarządzania, na podstawie wymagań kompetencyjnych w organizacji, w której pracuje student – praca indywidualna, prezentacja na ćwiczeniach, dyskusja.

3. Przygotowanie listu motywacyjnego, listu polecającego oraz własnych predyspozycji, mocnych i słabych stron w związku z poszukiwaniem pracy – praca indywidualna, prezentacja na ćwiczeniach, dyskusja.

4. Przygotowanie merytoryczno-organizacyjne rozmowy kwalifikacyjnej w ramach naboru na określone stanowisko we wskazanym typie organizacji. Symulacja przebiegu rozmów kwalifikacyjnych i ocen kandydatów do pracy – praca zespołowa, dyskusja.

5. Budowanie systemu szkoleń dla wybranej ścieżki szkoleń. Inscenizacja i ocena efektów szkolenia kształtującego umiejętność pracy zespołowej.

6. Przygotowanie projektu systemu ocen pracowników z uwzględnieniem uwarunkowań egzogenicznych i endogenicznych, w tym struktury zatrudnienia w konkretnej organizacji – praca zespołowa, dyskusja.

7. Projekt koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi wg strategii organizacji, w której pracują studenci – praca indywidualna, dyskusja.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

• Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna Kraków 2012

• Borkowska S., red., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość. IPiSS, Warszawa 2006.

• Jeruszka U. Kompetencje. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Difin, Warszawa 2016.

• Juchnowicz M., Zarządzanie przez zaangażowanie: koncepcja, kontrowersje, aplikacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

• Król H. Ludwiczyński A. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. PWN Warszawa 2006

UZUPEŁNIAJĄCA:

• Pawlak Z. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Poltext. Warszawa 2011,

• Juchnowicz M., Najlepsze praktyki w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Metodyka badania. Opisy przypadków , Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, 2011.

• Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody , wyd. II zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

Czasopisma:

• „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”,

• "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów"

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład problemowy,

- prezentacja multimedialna

- dyskusja dydaktyczna,

- ćwiczenia praktyczne

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury, dyskursu podczas zajęć 20 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia, egzaminu 30 godz.

Przygotowanie pisemnie wykonanych projektów i prezentacja w trakcie ćwiczeń 20 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Jeruszka
Prowadzący grup: Zdzisław Czajka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

WIEDZA

- ocena wypowiedzi ustnych w toku dyskusji prowadzonej podczas zajęć

- ocena projektów przygotowanych w trakcie ćwiczeń

- egzamin pisemny

UMIEJĘTNOŚCI

- ocena projektów dotyczących różnych elementów ZZL w konkretnej organizacji, rozwiązywanych w trakcie ćwiczeń, prezentacja wykonanych projektów

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskusji prowadzonej podczas zajęć

- ocena jakości projektów wykonywanych przez studentów oraz ustnych wypowiedzi prezentowanych na zajęciach;

- praca zespołowa dotycząca określenia koncepcji ZZL w konkretnej organizacji, wynikająca z jej strategii

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena odpowiedzi na pytania wskazujące na nabycie kompetencji społecznych związanych z efektywną komunikacją, samodzielnością, odpowiedzialnością, skuteczną współpracą zespołową, etycznym postępowaniem, kulturą osobistą i kulturą pracy;

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć;

- ocena odpowiedzi na pytania wskazujące na nabycie kompetencji społecznych związanych z efektywną komunikacją, samodzielnością, odpowiedzialnością, decyzyjnością, skuteczną współpracą zespołową;

- ocena zaangażowania merytorycznego studenta w przygotowane projekty

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

WYKŁAD

1. Istota zasobów ludzkich, kapitału ludzkiego i ZZL, polityka i strategia personalna a ZZL

2. Uwarunkowania efektywnego ZZL w organizacji

3. Podział ról między uczestnikami ZZL w organizacji

4. Analiza pracy i opis stanowiska pracy jako podstawa ZZL, zakres opisu pracy, opis a standardy kwalifikacyjne i profile kompetencyjne

5. Proces doboru personelu w organizacji – metody rekrutacji i selekcji, techniki selekcji, rozmowa kwalifikacyjna

6. Motywowanie pracowników – różne formy motywowania, rola wynagradzania w ZZL, tworzenie systemu wynagradzania w organizacji

7. System ocen pracowniczych – istota i znaczenie ocen, kryteria oceniania, projektowanie systemu ocen w organizacji, wykorzystanie systemu ocen w zarządzaniu organizacjami

ĆWICZENIA

1. Przedstawienie wyników badań w zakresie aktualnego stanu ZZL w polskich organizacjach (wprowadzenie do ćwiczeń)

2. Opisanie procesu kadrowego w organizacjach, w których pracują studenci, ocena jakości procesu na podstawie posiadanej wiedzy (praca indywidualna, dyskusja)

3. Przygotowanie opisu kilku stanowisk pracy z różnych poziomów zarządzania na podstawie organizacji w której pracuje student, prezentacja na ćwiczeniach (praca indywidualna, dyskusja)

4. Przygotowanie listu motywacyjnego, listu polecającego oraz własnych mocnych i słabych stron w związku z poszukiwaniem pracy, prezentacja na ćwiczeniach (praca indywidualna, dyskusja)

5. Przygotowanie pytań do rozmowy kwalifikacyjnej ustrukturyzowanej uwzględniającej różne aspekty kwalifikacji kandydatów, inscenizacja rozmowy kwalifikacyjnej (praca zespołowa)

6. Przygotowanie projektu systemu ocen pracowników z uwzględnieniem uwarunkowań i struktury zatrudnienia w konkretnej organizacji (praca indywidualna)

7. Projekt koncepcji ZZL wynikający ze strategii konkretnej organizacji, np. organizacji w których pracują studenci (praca zespołowa)

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

- Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna Kraków 2012

- Czajka Z. Gospodarowanie kapitałem ludzkim. Uniwersytet w Białymstoku. Białystok 2011,

- Król H. Ludwiczyński A. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. PWN Warszawa 2006

UZUPEŁNIAJĄCA:

- Pawlak Z. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Poltext. Warszawa 2011,

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład problemowy,

- prezentacja praktyk zarządzania personelem w organizacjach w których pracują studenci,

- dyskusja,

- ćwiczenia praktyczne – opis i analiza elementów procesu kadrowego np. organizacji w której student pracuje

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia, konsultacje 35 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury, dyskursu podczas zajęć 25 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia, egzaminu 20 godz.

Przygotowanie pisemnie wykonanych projektów i prezentacja w trakcie ćwiczeń 20 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Jeruszka
Prowadzący grup: Urszula Jeruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

WIEDZA

- ocena odpowiedzi na pytania rekonstruujące wiedzę;

- ocena wypowiedzi ustnych w toku dyskusji dydaktycznej prowadzonej podczas zajęć;

- egzamin pisemny erudycyjno-problemowy

- ocena pisemnych prac przygotowanych na zajęcia

UMIEJĘTNOŚCI

- ocena odpowiedzi na pytania otwarte wskazujące na rozumienie i nabycie umiejętności kognitywnych;

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć

- ocena przygotowanych na zajęcia: pisemnej pracy zaliczeniowej i prezentacji multimedialnej wymagających nabycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uczestniczenia w procesach produkcji i dystrybucji wiedzy opartych na wykorzystaniu technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

- ocena pisemnej pracy oraz ustnych wypowiedzi prezentowanych na zajęciach;

- egzamin pisemny erudycyjno-problemowy

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena odpowiedzi na pytania wskazujące na nabycie kompetencji społecznych związanych z efektywną komunikacją, samodzielnością, odpowiedzialnością, skuteczną współpracą zespołową, etycznym postępowaniem, kulturą osobistą i kulturą pracy;

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

- ocena odpowiedzi na pytania wskazujące na nabycie kompetencji społecznych związanych z efektywną komunikacją, samodzielnością, odpowiedzialnością, decyzyjnością, skuteczną współpracą zespołową;

- ocena jakości pisemnych prac przygotowanych na zajęcia

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Istota i podstawowe zadania zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL). ZZL w kontekście pedagogiki pracy. Kapitał ludzki. Rola zasobów ludzkich w organizacji w oparciu o teorię kapitału ludzkiego. Trendy rozwojowe ZZL.

2. Strategia personalna. Integracja strategii personalnej ze strategią organizacji. Egzogeniczne i endogeniczne uwarunkowania efektywnego ZZL w organizacji. Style kierowania ludźmi w organizacjach.

3. Zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w organizacji. Zarządzanie wiekiem, międzypokoleniowe zarządzanie kadrami. Modele zarządzania różnorodnością zasobów ludzkich w organizacji: model adaptacyjny, konsolidacyjny, biznesowy.

4. Analiza pracy i opis stanowiska pracy jako podstawa ZZL. Zakres opisu stanowiska pracy. ZZL oparte na kompetencjach. Profile kompetencyjne.

5. Dobór pracowników. Metody rekrutacji i selekcji. Techniki i instrumenty doboru pracowników w organizacji: ogłoszenia, analiza aplikacji kandydatów do pracy, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusze oceny kandydatów. Autoprezentacja.

6. Motywowanie pracowników. Różne formy motywowania. Rola wynagradzania w ZZL. Tworzenie systemu wynagradzania w organizacji.

7. Rozwój pracowników. Cele i rodzaje szkoleń. Budowanie ścieżki szkoleń pracowników. Budowanie ścieżki awansu zawodowego. Rola mentoringu w procesie pracy.

8. System ocen pracowniczych. Istota i znaczenie ocen pracowniczych. Kryteria oceniania. Wykorzystywanie systemu ocen w zarządzaniu organizacjami

ĆWICZENIA

1. Opisanie procesu doboru pracowników w organizacji, w której pracują/pracowali studenci, ze szczególnym uwzględnienie technik selekcji.

2. Przygotowanie opisu kilku stanowisk pracy, z różnych poziomów zarządzania, na podstawie wymagań kompetencyjnych w organizacji, w której pracuje student – praca indywidualna, prezentacja na ćwiczeniach, dyskusja.

3. Przygotowanie listu motywacyjnego, listu polecającego oraz własnych predyspozycji, mocnych i słabych stron w związku z poszukiwaniem pracy – praca indywidualna, prezentacja na ćwiczeniach, dyskusja.

4. Przygotowanie merytoryczno-organizacyjne rozmowy kwalifikacyjnej w ramach naboru na określone stanowisko we wskazanym typie organizacji. Symulacja przebiegu rozmów kwalifikacyjnych i ocen kandydatów do pracy – praca zespołowa, dyskusja.

5. Budowanie systemu szkoleń dla wybranej ścieżki szkoleń. Inscenizacja i ocena efektów szkolenia kształtującego umiejętność pracy zespołowej.

6. Przygotowanie projektu systemu ocen pracowników z uwzględnieniem uwarunkowań egzogenicznych i endogenicznych, w tym struktury zatrudnienia w konkretnej organizacji – praca zespołowa, dyskusja.

7. Projekt koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi wg strategii organizacji, w której pracują studenci – praca indywidualna, dyskusja.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

• Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna Kraków 2012

• Borkowska S., red., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość. IPiSS, Warszawa 2006.

• Jeruszka U. Kompetencje. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Difin, Warszawa 2016.

• Juchnowicz M., Zarządzanie przez zaangażowanie: koncepcja, kontrowersje, aplikacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

• Król H. Ludwiczyński A. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. PWN Warszawa 2006

UZUPEŁNIAJĄCA:

• Pawlak Z. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Poltext. Warszawa 2011,

• Juchnowicz M., Najlepsze praktyki w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Metodyka badania. Opisy przypadków , Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, 2011.

• Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody , wyd. II zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

Czasopisma:

• „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”,

• "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów"

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład problemowy,

- prezentacja multimedialna

- dyskusja dydaktyczna,

- ćwiczenia praktyczne

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury, dyskursu podczas zajęć 20 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia, egzaminu 30 godz.

Przygotowanie pisemnie wykonanych projektów i prezentacja w trakcie ćwiczeń 20 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Jeruszka
Prowadzący grup: Zdzisław Czajka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

WIEDZA

- ocena wypowiedzi ustnych w toku dyskusji prowadzonej podczas zajęć

- ocena projektów przygotowanych w trakcie ćwiczeń

- egzamin pisemny

UMIEJĘTNOŚCI

- ocena projektów dotyczących różnych elementów ZZL w konkretnej organizacji, rozwiązywanych w trakcie ćwiczeń, prezentacja wykonanych projektów

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskusji prowadzonej podczas zajęć

- ocena jakości projektów wykonywanych przez studentów oraz ustnych wypowiedzi prezentowanych na zajęciach;

- praca zespołowa dotycząca określenia koncepcji ZZL w konkretnej organizacji, wynikająca z jej strategii

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena odpowiedzi na pytania wskazujące na nabycie kompetencji społecznych związanych z efektywną komunikacją, samodzielnością, odpowiedzialnością, skuteczną współpracą zespołową, etycznym postępowaniem, kulturą osobistą i kulturą pracy;

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć;

- ocena odpowiedzi na pytania wskazujące na nabycie kompetencji społecznych związanych z efektywną komunikacją, samodzielnością, odpowiedzialnością, decyzyjnością, skuteczną współpracą zespołową;

- ocena zaangażowania merytorycznego studenta w przygotowane projekty

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

WYKŁAD

1. Istota zasobów ludzkich, kapitału ludzkiego i ZZL, polityka i strategia personalna a ZZL

2. Uwarunkowania efektywnego ZZL w organizacji

3. Podział ról między uczestnikami ZZL w organizacji

4. Analiza pracy i opis stanowiska pracy jako podstawa ZZL, zakres opisu pracy, opis a standardy kwalifikacyjne i profile kompetencyjne

5. Proces doboru personelu w organizacji – metody rekrutacji i selekcji, techniki selekcji, rozmowa kwalifikacyjna

6. Motywowanie pracowników – różne formy motywowania, rola wynagradzania w ZZL, tworzenie systemu wynagradzania w organizacji

7. System ocen pracowniczych – istota i znaczenie ocen, kryteria oceniania, projektowanie systemu ocen w organizacji, wykorzystanie systemu ocen w zarządzaniu organizacjami

ĆWICZENIA

1. Przedstawienie wyników badań w zakresie aktualnego stanu ZZL w polskich organizacjach (wprowadzenie do ćwiczeń)

2. Opisanie procesu kadrowego w organizacjach, w których pracują studenci, ocena jakości procesu na podstawie posiadanej wiedzy (praca indywidualna, dyskusja)

3. Przygotowanie opisu kilku stanowisk pracy z różnych poziomów zarządzania na podstawie organizacji w której pracuje student, prezentacja na ćwiczeniach (praca indywidualna, dyskusja)

4. Przygotowanie listu motywacyjnego, listu polecającego oraz własnych mocnych i słabych stron w związku z poszukiwaniem pracy, prezentacja na ćwiczeniach (praca indywidualna, dyskusja)

5. Przygotowanie pytań do rozmowy kwalifikacyjnej ustrukturyzowanej uwzględniającej różne aspekty kwalifikacji kandydatów, inscenizacja rozmowy kwalifikacyjnej (praca zespołowa)

6. Przygotowanie projektu systemu ocen pracowników z uwzględnieniem uwarunkowań i struktury zatrudnienia w konkretnej organizacji (praca indywidualna)

7. Projekt koncepcji ZZL wynikający ze strategii konkretnej organizacji, np. organizacji w których pracują studenci (praca zespołowa)

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

- Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna Kraków 2012

- Czajka Z. Gospodarowanie kapitałem ludzkim. Uniwersytet w Białymstoku. Białystok 2011,

- Król H. Ludwiczyński A. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. PWN Warszawa 2006

UZUPEŁNIAJĄCA:

- Pawlak Z. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Poltext. Warszawa 2011,

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład problemowy,

- prezentacja praktyk zarządzania personelem w organizacjach w których pracują studenci,

- dyskusja,

- ćwiczenia praktyczne – opis i analiza elementów procesu kadrowego np. organizacji w której student pracuje

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia, konsultacje 35 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury, dyskursu podczas zajęć 25 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia, egzaminu 20 godz.

Przygotowanie pisemnie wykonanych projektów i prezentacja w trakcie ćwiczeń 20 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.