Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-ZZL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PE2_W07

- ma uporządkowaną i rozszerzoną wiedzę z zakresu organizowania i funkcjonowania systemu zarządzania ludźmi w organizacji

PE2_W08

- ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach rynku pracy, ich strukturach społecznych funkcjonujących w zakładach pracy

PE2_W18

- ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą znaczenia kapitału ludzkiego w działalności gospodarczej/przedsiębiorstwach oraz kształtowania stanu kapitału ludzkiego

PE2_W20

- ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą znaczenia kontekstu kulturowego i organizacyjnego dla efektywności funkcjonowania pracownika w organizacji

PE2_U01

- posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych

PE2_U03

- potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki oraz z obszaru innych nauk społecznych, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych

PE2_U09

- potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązania oraz przewidywać skutki planowanych działań w obszarach praktycznych realizowanej specjalności

PE2_U12

- potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania, potrafi przyjąć rolę lidera w zespole

PE2_U13

- potrafi realizować zadania i rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne w zakresie określonym specjalnością studiów

PE2_K05

- jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych

PE2_K06

- odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych

PE2_K09

- wykazuje wrażliwość i gotowość działania na rzecz osób wymagających opieki, pomocy i szczególnej troski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Jeruszka
Prowadzący grup: Urszula Jeruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Jeruszka
Prowadzący grup: Urszula Jeruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

WIEDZA

- ocena odpowiedzi na pytania rekonstruujące wiedzę;

- ocena wypowiedzi ustnych w toku dyskusji dydaktycznej prowadzonej podczas zajęć;

- egzamin pisemny erudycyjno-problemowy

- ocena pisemnych prac przygotowanych na zajęcia

UMIEJĘTNOŚCI

- ocena odpowiedzi na pytania otwarte wskazujące na rozumienie i nabycie umiejętności kognitywnych;

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć

- ocena przygotowanych na zajęcia: pisemnej pracy zaliczeniowej i prezentacji multimedialnej wymagających nabycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uczestniczenia w procesach produkcji i dystrybucji wiedzy opartych na wykorzystaniu technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

- ocena pisemnej pracy oraz ustnych wypowiedzi prezentowanych na zajęciach;

- egzamin pisemny erudycyjno-problemowy

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena odpowiedzi na pytania wskazujące na nabycie kompetencji społecznych związanych z efektywną komunikacją, samodzielnością, odpowiedzialnością, skuteczną współpracą zespołową, etycznym postępowaniem, kulturą osobistą i kulturą pracy;

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

- ocena odpowiedzi na pytania wskazujące na nabycie kompetencji społecznych związanych z efektywną komunikacją, samodzielnością, odpowiedzialnością, decyzyjnością, skuteczną współpracą zespołową;

- ocena jakości pisemnych prac przygotowanych na zajęcia

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Rynek pracy jako miejsce transakcji kupna – sprzedaży usług pracy oraz ich warunków. Kompetencje a kwalifikacje i kapitał ludzki. Pojęcie i znaczenie kapitału ludzkiego w działalności gospodarczej (ujęcie makro-) i dla poszczególnych osób (ujęcie mikro- jako indywidualnego kapitału ludzkiego). Ewolucja podejścia i rozumienia kompetencji, kwalifikacji i kapitału ludzkiego. Zasoby ludzkie a potencjał ludzki i kapitał ludzki. Formy inwestowania w kapitał ludzki. Metody budowy kapitału ludzkiego w organizacji.

2. Istota i zadania zarządzania zasobami ludzkimi /ZZL/. Podstawowe obszary zarządzania zasobami ludzkimi: pozyskiwanie pracowników, ich motywowanie, rozwój, ocenianie, wynagradzanie. Aktualne trendy rozwojowe w ZZL.

3. Egzogeniczne i endogeniczne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Główne wyzwania zarządzania ludźmi wobec zróżnicowanych grup pracowników. Zarządzanie uwzględniające paradygmat różnorodności zasobów ludzkich w organizacji. Modele zarządzania różnorodnością zasobów ludzkich w organizacji: model adaptacyjny, konsolidacyjny, biznesowy.

4. Zapobieganie dysfunkcjom w miejscu pracy (pracoholizm, stres, mobbing, dyskryminacja) jako zadanie ZZL (zwłaszcza bezpośrednich kierowników). ZZL a organizacyjne uwarunkowania pracy.

5. Współczesne podejścia - paradygmaty zarządzania zasobami ludzkimi: neopozytywistyczno-funkcjonalistyczno-systemowy, interpretatywno-symboliczny, radykalny strukturalizm, postmodernizm oraz ich syntetyczna charakterystyka.

6. Istota strategii firmy i strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. Różne ujęcia relacji „strategia firmy – strategia zarządzania zasobami ludzkimi": ujęcie klasyczne, ewolucyjne, systemowe, procesowe; podejście: reaktywne, aktywne, interaktywne. Proces integracji strategii zarządzania zasobami ludzkimi ze strategią firmy.

7. Funkcjonalne ujęcie efektów ZZL. Założenia teoretyczne (perspektywa behawioralna, kapitału ludzkiego, zasobowa teoria firmy) opisania relacji „praktyki ZZL – wyniki organizacji”. Badania relacji „praktyki ZZL – wyniki organizacji” w trzech paradygmatach nauk o zarządzaniu: funkcjonalizmu, interpretatywizmu i nurtu krytycznego/strukturalizmu.

8. Bariery wprowadzania strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. Humanizacja zarządzania.

ĆWICZENIA

1. Zagadnienie kierowania - obszar problemowy (obszar badań) pedagogiki pracy. Umiejętności kierownicze w różnych strukturach umiejętnościowych pracowników administracji szkolnej/edukacyjnej i nauczycieli. Kierowanie a zarządzanie ludźmi.

2. Menadżerowie a liderzy. Cechy różniące menadżerów i liderów. Czy menadżer może być jednocześnie liderem? Tradycyjne i nowe role organizacyjne i kompetencyjne menadżerów.

3. Od zarządzania do przywództwa. Rola lidera zmiany w porównaniu z rolą menadżera w przedsiębiorstwie. Cechy charakteru i pożądane działania skutecznego lidera zmiany. Różnica pomiędzy działaniem menadżera (zarządzanie) i lidera (przywództwo) – studia i badania przykładów/dobrych praktyk.

4. Osobowościowe uwarunkowania gotowości pracowników do zmian organizacyjnych. Postawy pracowników wobec zmian: zachowawcza, wyczekująca, innowacyjna. Czynniki osobowościowe w kształtowaniu postaw wobec zmian organizacyjnych wg pięcioczynnikowego modelu osobowości (Big Five).

5. Rola komunikacji w procesie planowanych zmian organizacyjnych. Podejście do zmian organizacyjnych. Adaptator a innowator – analiza podejścia i efektów działań.

6. Efektywność strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. Proces integracji strategii zarządzania zasobami ludzkimi ze strategią firmy – na przykładzie studiów dobrych praktyk.

7. Praktyki zarządzania międzypokoleniowego w obszarze rekrutacji i selekcji pracowników. Charakterystyka poszczególnych pokoleń rynku pracy. Zarządzanie międzygeneracyjne. Rekrutacja międzygeneracyjna. Specyfika instrumentów naboru dla poszczególnych pokoleń. Jak przyciągać do pracy różnorodne talenty?

8. Rozwój poziomy i pionowy pracowników, mobilność pionowa i pozioma pracowników – studia przypadków/dobrych przykładów. Szkolenia, staże, zróżnicowanie i stopniowy wzrost złożoności zadań, wsparcie merytoryczne i psychiczne przez przełożonych i współpracowników – instrumentami /stymulatorami rozwoju zawodowego pracowników. Związki pomiędzy procesem opracowywania programu szkoleniowego a decyzjami selekcyjnymi.

Literatura:

• Borkowska S., red., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość. IPiSS, Warszawa 2006.

• Borkowska S., Psychologiczne i organizacyjne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Rynek pracy i wykorzystanie potencjału pracy w Polsce, red., Rajkiewicz A., Orczyk J., IPiSS, Warszawa 2014.

• Chmiel N., red., Psychologia pracy i organizacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.

• Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami: perspektywa firmowa i osobista, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

• Juchnowicz M., Zarządzanie przez zaangażowanie: koncepcja, kontrowersje, aplikacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

• Karney J. E., Psychopedagogika pracy, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.

• Ławrynowicz M., Poszukiwanie efektów ZZL – refleksja nad głównymi nurtami badawczymi, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3-4 (98-99), 2014.

• Pocztowski A., Kroswergencja w zarządzaniu zasobami ludzkimi, [w:] Rynek pracy i wykorzystanie potencjału pracy w Polsce, red., Rajkiewicz A., Orczyk J., IPiSS, Warszawa 2014.

• Pocztowski A., Strategiczne aspekty rozwoju zasobów ludzkich, [w:] Przyszłość pracy w XXI wieku, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2004.

• Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, wyd. II zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

• Oleksyn T., Oleksyn A.E., Menadżerowie a liderzy, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3-4 (62-63), 2008.

• Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

• Rogozińska-Pawełczyk A., Osobowościowe uwarunkowania gotowości pracowników do zmian, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 2 (91), 2013.

• Sułkowski Ł., W poszukiwaniu paradygmatu zarządzania zasobami ludzkimi, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3-4 (98-99), 2014.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład problemowy,

- prezentacja multimedialna

- dyskusja dydaktyczna,

- ćwiczenia praktyczne

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia, konsultacje 35 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury, dyskursu podczas zajęć 35 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia, egzaminu 30 godz.

Przygotowanie pisemnie wykonanych projektów i prezentacja w trakcie ćwiczeń 30 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Jeruszka
Prowadzący grup: Zdzisław Czajka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

WIEDZA

- ocena wypowiedzi ustnych w toku dyskusji prowadzonej podczas zajęć

- ocena projektów przygotowanych w trakcie ćwiczeń

- egzamin pisemny

UMIEJĘTNOŚCI

- ocena projektów dotyczących różnych elementów ZZL w konkretnej organizacji, rozwiązywanych w trakcie ćwiczeń, prezentacja wykonanych projektów

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskusji prowadzonej podczas zajęć

- ocena jakości projektów wykonywanych przez studentów oraz ustnych wypowiedzi prezentowanych na zajęciach;

- praca zespołowa dotycząca określenia koncepcji ZZL w konkretnej organizacji, wynikająca z jej strategii

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena odpowiedzi na pytania wskazujące na nabycie kompetencji społecznych związanych z efektywną komunikacją, samodzielnością, odpowiedzialnością, skuteczną współpracą zespołową, etycznym postępowaniem, kulturą osobistą i kulturą pracy;

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć;

- ocena odpowiedzi na pytania wskazujące na nabycie kompetencji społecznych związanych z efektywną komunikacją, samodzielnością, odpowiedzialnością, decyzyjnością, skuteczną współpracą zespołową;

- ocena zaangażowania merytorycznego studenta w przygotowane projekty

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

WYKŁAD

1. Istota zasobów ludzkich, kapitału ludzkiego i ZZL, polityka i strategia personalna a ZZL

2. Uwarunkowania efektywnego ZZL w organizacji

3. Podział ról między uczestnikami ZZL w organizacji

4. Analiza pracy i opis stanowiska pracy jako podstawa ZZL, zakres opisu pracy, opis a standardy kwalifikacyjne i profile kompetencyjne

5. Proces doboru personelu w organizacji – metody rekrutacji i selekcji, techniki selekcji, rozmowa kwalifikacyjna

6. Motywowanie pracowników – różne formy motywowania, rola wynagradzania w ZZL, tworzenie systemu wynagradzania w organizacji

7. System ocen pracowniczych – istota i znaczenie ocen, kryteria oceniania, projektowanie systemu ocen w organizacji, wykorzystanie systemu ocen w zarządzaniu organizacjami

ĆWICZENIA

1. Przedstawienie wyników badań w zakresie aktualnego stanu ZZL w polskich organizacjach (wprowadzenie do ćwiczeń)

2. Opisanie procesu kadrowego w organizacjach, w których pracują studenci, ocena jakości procesu na podstawie posiadanej wiedzy (praca indywidualna, dyskusja)

3. Przygotowanie opisu kilku stanowisk pracy z różnych poziomów zarządzania na podstawie organizacji w której pracuje student, prezentacja na ćwiczeniach (praca indywidualna, dyskusja)

4. Przygotowanie listu motywacyjnego, listu polecającego oraz własnych mocnych i słabych stron w związku z poszukiwaniem pracy, prezentacja na ćwiczeniach (praca indywidualna, dyskusja)

5. Przygotowanie pytań do rozmowy kwalifikacyjnej ustrukturyzowanej uwzględniającej różne aspekty kwalifikacji kandydatów, inscenizacja rozmowy kwalifikacyjnej (praca zespołowa)

6. Przygotowanie projektu systemu ocen pracowników z uwzględnieniem uwarunkowań i struktury zatrudnienia w konkretnej organizacji (praca indywidualna)

7. Projekt koncepcji ZZL wynikający ze strategii konkretnej organizacji, np. organizacji w których pracują studenci (praca zespołowa)

Literatura:

- Pawlak Z. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Poltext. Warszawa 2011,

- Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna Kraków 2012

- Czajka Z. Gospodarowanie kapitałem ludzkim. Uniwersytet w Białymstoku. Białystok 2011,

- Król H. Ludwiczyński A. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. PWN Warszawa 2006

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład problemowy,

- prezentacja praktyk zarządzania personelem w organizacjach w których pracują studenci,

- dyskusja,

- ćwiczenia praktyczne – opis i analiza elementów procesu kadrowego np. organizacji w której student pracuje

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia, konsultacje 35 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury, dyskursu podczas zajęć 35 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia, egzaminu 30 godz.

Przygotowanie pisemnie wykonanych projektów i prezentacja w trakcie ćwiczeń 30 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Jeruszka
Prowadzący grup: Urszula Jeruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

WIEDZA

- ocena odpowiedzi na pytania rekonstruujące wiedzę;

- ocena wypowiedzi ustnych w toku dyskusji dydaktycznej prowadzonej podczas zajęć;

- egzamin pisemny erudycyjno-problemowy

- ocena pisemnych prac przygotowanych na zajęcia

UMIEJĘTNOŚCI

- ocena odpowiedzi na pytania otwarte wskazujące na rozumienie i nabycie umiejętności kognitywnych;

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć

- ocena przygotowanych na zajęcia: pisemnej pracy zaliczeniowej i prezentacji multimedialnej wymagających nabycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uczestniczenia w procesach produkcji i dystrybucji wiedzy opartych na wykorzystaniu technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

- ocena pisemnej pracy oraz ustnych wypowiedzi prezentowanych na zajęciach;

- egzamin pisemny erudycyjno-problemowy

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena odpowiedzi na pytania wskazujące na nabycie kompetencji społecznych związanych z efektywną komunikacją, samodzielnością, odpowiedzialnością, skuteczną współpracą zespołową, etycznym postępowaniem, kulturą osobistą i kulturą pracy;

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

- ocena odpowiedzi na pytania wskazujące na nabycie kompetencji społecznych związanych z efektywną komunikacją, samodzielnością, odpowiedzialnością, decyzyjnością, skuteczną współpracą zespołową;

- ocena jakości pisemnych prac przygotowanych na zajęcia

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Istota i podstawowe zadania/obszary zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL). Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście nauk o zarządzaniu oraz pedagogiki pracy. Aktualne trendy rozwojowe w ZZL. Integracja strategii ZZL ze strategią organizacji (firmy, przedsiębiorstwa). Strategiczne ZZL.

2. Kapitał ludzki i kapitał społeczny. Rola zasobów ludzkich w organizacjach w oparciu o teorię kapitału ludzkiego i kapitału społecznego. Style kierowania. Błędy w kierowaniu/zarządzaniu ludźmi w organizacji.

3. Egzogeniczne i endogeniczne uwarunkowania efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Zarządzanie uwzględniające paradygmat różnorodności zasobów ludzkich w organizacji. Modele zarządzania różnorodnością zasobów ludzkich w organizacji: model adaptacyjny, konsolidacyjny, biznesowy.

4. Analiza i wartościowanie pracy. Opis stanowiska pracy jako podstawa ZZL. Standardy kompetencji zawodowych. Profile kompetencyjne.

5. Dobór pracowników. Metody rekrutacji i selekcji. Instrumenty procesu doboru pracowników w organizacji: ogłoszenia o poszukiwaniu pracowników, analiza aplikacji kandydatów do pracy, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusze oceny kandydatów. Autoprezentacja.

6. Motywowanie i kontrola pracowników w różnych typach organizacji. Różne formy motywowania pracowników. Rola wynagradzania w ZZL. Tworzenie systemu wynagradzania w organizacji.

7. Rozwój i aktywizacja zawodowa pracowników. Cele i rodzaje szkoleń. Budowanie ścieżki szkoleń pracowników. Rola edukacji ustawicznej i mentoringu w procesie pracy.

8. Istota i znaczenie ocen pracowniczych. Strategie oceny personelu i budowanie ścieżek awansu zawodowego.

ĆWICZENIA

1. Menadżer a lider. Cechy różniące menedżerów i liderów. Rola lidera w porównaniu z rolą menedżera w organizacji. Różnica pomiędzy działaniem menedżera (zarządzanie) i lidera (przywództwo). Analiza przykładów i tzw. dobrych praktyk - praca zespołowa, dyskusja.

2. Opisanie procesu doboru pracowników w organizacji, w której pracują/pracowali studenci, ze szczególnym uwzględnieniem technik selekcji.

3. Przygotowanie opisu kilku stanowisk pracy, z różnych poziomów zarządzania, na podstawie wymagań w organizacji, w której pracuje student - praca indywidualna i prezentacja jej wyników na ćwiczeniach.

4. Przygotowanie merytoryczno-organizacyjne rozmowy kwalifikacyjnej w ramach naboru na określone stanowisko we wskazanym typie organizacji. Symulacja przebiegu rozmów kwalifikacyjnych i ocen kandydatów do pracy – praca zespołowa, dyskusja.

5. Inscenizacja i ocena efektów szkolenia kształtującego umiejętność pracy zespołowej.

6. Budowanie systemu szkoleń w wybranej ścieżki szkoleń - praca zespołowa

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

• Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna Kraków 2012

• Borkowska S., red., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość. IPiSS, Warszawa 2006.

• Jeruszka U. Kompetencje. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Difin, Warszawa 2016.

• Juchnowicz M., Zarządzanie przez zaangażowanie: koncepcja, kontrowersje, aplikacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

• Król H. Ludwiczyński A. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. PWN Warszawa 2006

UZUPEŁNIAJĄCA:

• Pawlak Z. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Poltext. Warszawa 2011,

• Juchnowicz M., Najlepsze praktyki w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Metodyka badania. Opisy przypadków , Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, 2011.

• Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody , wyd. II zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

Czasopisma:

• „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”,

• "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów"

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład problemowy,

- prezentacja multimedialna

- dyskusja dydaktyczna,

- ćwiczenia praktyczne

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia, konsultacje 35 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury, dyskursu podczas zajęć 35 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia, egzaminu 30 godz.

Przygotowanie pisemnie wykonanych projektów i prezentacja w trakcie ćwiczeń 30 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Jeruszka
Prowadzący grup: Urszula Jeruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

WIEDZA

- ocena odpowiedzi na pytania rekonstruujące wiedzę;

- ocena wypowiedzi ustnych w toku dyskusji dydaktycznej prowadzonej podczas zajęć;

- egzamin pisemny erudycyjno-problemowy

- ocena pisemnych prac przygotowanych na zajęcia

UMIEJĘTNOŚCI

- ocena odpowiedzi na pytania otwarte wskazujące na rozumienie i nabycie umiejętności kognitywnych;

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć

- ocena przygotowanych na zajęcia: pisemnej pracy zaliczeniowej i prezentacji multimedialnej wymagających nabycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uczestniczenia w procesach produkcji i dystrybucji wiedzy opartych na wykorzystaniu technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

- ocena pisemnej pracy oraz ustnych wypowiedzi prezentowanych na zajęciach;

- egzamin pisemny erudycyjno-problemowy

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena odpowiedzi na pytania wskazujące na nabycie kompetencji społecznych związanych z efektywną komunikacją, samodzielnością, odpowiedzialnością, skuteczną współpracą zespołową, etycznym postępowaniem, kulturą osobistą i kulturą pracy;

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

- ocena odpowiedzi na pytania wskazujące na nabycie kompetencji społecznych związanych z efektywną komunikacją, samodzielnością, odpowiedzialnością, decyzyjnością, skuteczną współpracą zespołową;

- ocena jakości pisemnych prac przygotowanych na zajęcia

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

WYKŁAD

1. Istota zasobów ludzkich, kapitału ludzkiego i ZZL, polityka i strategia personalna a ZZL

2. Uwarunkowania efektywnego ZZL w organizacji

3. Podział ról między uczestnikami ZZL w organizacji

4. Analiza pracy i opis stanowiska pracy jako podstawa ZZL, zakres opisu pracy, opis a standardy kwalifikacyjne i profile kompetencyjne

5. Proces doboru personelu w organizacji – metody rekrutacji i selekcji, techniki selekcji, rozmowa kwalifikacyjna

6. Motywowanie pracowników – różne formy motywowania, rola wynagradzania w ZZL, tworzenie systemu wynagradzania w organizacji

7. System ocen pracowniczych – istota i znaczenie ocen, kryteria oceniania, projektowanie systemu ocen w organizacji, wykorzystanie systemu ocen w zarządzaniu organizacjami

ĆWICZENIA

1. Przedstawienie wyników badań w zakresie aktualnego stanu ZZL w polskich organizacjach (wprowadzenie do ćwiczeń)

2. Opisanie procesu kadrowego w organizacjach, w których pracują studenci, ocena jakości procesu na podstawie posiadanej wiedzy (praca indywidualna, dyskusja)

3. Przygotowanie opisu kilku stanowisk pracy z różnych poziomów zarządzania na podstawie organizacji w której pracuje student, prezentacja na ćwiczeniach (praca indywidualna, dyskusja)

4. Przygotowanie listu motywacyjnego, listu polecającego oraz własnych mocnych i słabych stron w związku z poszukiwaniem pracy, prezentacja na ćwiczeniach (praca indywidualna, dyskusja)

5. Przygotowanie pytań do rozmowy kwalifikacyjnej ustrukturyzowanej uwzględniającej różne aspekty kwalifikacji kandydatów, inscenizacja rozmowy kwalifikacyjnej (praca zespołowa)

6. Przygotowanie projektu systemu ocen pracowników z uwzględnieniem uwarunkowań i struktury zatrudnienia w konkretnej organizacji (praca indywidualna)

7. Projekt koncepcji ZZL wynikający ze strategii konkretnej organizacji, np. organizacji w których pracują studenci (praca zespołowa)

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

- Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna Kraków 2012

- Czajka Z. Gospodarowanie kapitałem ludzkim. Uniwersytet w Białymstoku. Białystok 2011,

- Król H. Ludwiczyński A. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. PWN Warszawa 2006

UZUPEŁNIAJĄCA:

- Pawlak Z. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Poltext. Warszawa 2011,

- Czasopisma:

• „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”,

• "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów"

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład problemowy,

- prezentacja multimedialna

- dyskusja dydaktyczna,

- ćwiczenia praktyczne

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia, konsultacje 35 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury, dyskursu podczas zajęć 35 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia, egzaminu 30 godz.

Przygotowanie pisemnie wykonanych projektów i prezentacja w trakcie ćwiczeń 30 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.