Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesny rynek pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-WRP2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesny rynek pracy
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE spec. nienaucz.: ped. pracy i zarz. zasob. ludzkimi, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla I r. PE spec. nienaucz.: ped. pracy i zarz. zasob. ludzkimi, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE2_W07

- Ma uporządkowaną i rozszerzoną wiedzę z zakresu organizowania i funkcjonowania procesów zachodzących na rynku pracy.

PE2_W08

- Ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach rynku pracy oraz zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych w miejscu pracy.

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U01

- Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji przy użyciu różnych źródeł na temat zjawisk społecznych zachodzących na rynku pracy, odnoszących się do procesu pozyskiwania, utrzymywania i zmiany zatrudnienia oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych.

PE2_U03

- Potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie rynku pracy, a w szczególności prowadzącymi działania o charakterze edukacyjnym w miejscu pracy, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

PE2_U13

- Potrafi realizować zadania i rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne odnoszące się do funkcjonowania podmiotów osobowych na współczesnym rynku pracy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE2_K05

- Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z funkcjonowaniem na rynku pracy; Poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań o charakterze pedagogicznym, zachodzących w różnych strukturach zatrudnienia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Jeruszka
Prowadzący grup: Urszula Jeruszka, Barbara Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Wykład - test sprawdzający zapamiętanie i zrozumienie podstaw wiedzy o rynku pracy i jej wykorzystywanie w analizie lokalnego rynku pracy, właściwego dla miejsca zamieszkania studenta.

Ćwiczenia wymagają aktywnego uczestnictwa podczas zajęć, efekty sprawdzane są poprzez prowadzenie bieżącej ewaluacji.

• Ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć/ Prezentacja na zajęciach/ Esej (PE2_U01, PE2_U03, PE2_U13)

• Ocena prac grupowych (PE2_W07, PE2_W08, PE2_W18)

• Ocena poziomu i jakości uczestnictwa w prowadzonym podczas zajęć (PE2_K05, PE2_K06, PE2_K09)

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Ogólna charakterystyka rynku pracy:

• rynek pracy i jego kategorie,

• kompetencyjna charakterystyka zasobów pracy, demograficzne wskaźniki zasobów pracy,

• podaż i popyt na pracę,

• aktywni zawodowo, pracujący, zatrudnieni, struktura zatrudnienia,

• badanie aktywności ekonomicznej ludności,

2. Pasywna i aktywna polityka rynku pracy. Instrumenty polityki rynku pracy.

• zadania pasywnej i aktywnej polityki rynku pracy

• instrumenty polityki rynku pracy: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, świadczenia urzędów pracy, w tym zasiłek dla bezrobotnych, dodatki szkoleniowe, stypendia, dodatki aktywizacyjne

• monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

3. Zasobowa i strumieniowa analiza rynku pracy

• wielkości charakteryzujące zasobową analizę rynku pracy,

• wielkości charakteryzujące strumieniową analizę rynku pracy

4. Bezrobocie

• istota i skutki bezrobocia, bezrobotny, stopa bezrobocia, rodzaje bezrobocia (frykcyjne, strukturalne, długookresowe, ukryte), dynamika bezrobocia,

• przekształcenia struktury zatrudnienia,

• efektywność mechanizmu dopasowania na rynku pracy,

• przemiany w strukturze bezrobocia

5. Elastyczność rynku pracy i jej rodzaje.

• elastyczność organizacji i czasu pracy oraz form zatrudnienia

• mobilność zasobów pracy,

• dynamika i struktura procesów migracyjnych:

- definicje migracji i ich rodzaje,

- współczesna sytuacja migracyjna,

- perspektywy polskiej migracji zarobkowej i edukacyjnej

6. Szara strefa rynku pracy

• szara gospodarka i zatrudnienie nierejestrowane w Polsce,

• przyczyny podejmowania pracy nierejestrowanej,

• przyczyny oferowania pracy nierejestrowanej,

• skutki oferowania i podejmowania pracy nierejestrowanej

7. Dyskryminacja i segmentacja na rynku pracy. Wizje rozwojowe polskiego rynku pracy.

• przejawy dyskryminacji,

• rodzaje dyskryminacji,

• przyczyny segmentacji rynku pracy

ĆWICZENIA

1. Omówienie charakterystycznych cech współczesnego rynku pracy,

2. Tranzycja wejścia na rynek pracy,

3. Omówienie wybranych problemów współczesnego rynku pracy i opracowanie ich według wytycznych:

• Sytuacja kobiet na rynku pracy i bezrobocie wśród kobiet (skala problemu, przyczyny, kampanie społeczne dotyczące sytuacji kobiet na rynku pracy),

• Sytuacja wśród absolwentów (skala zjawiska, sytuacja młodych ludzi na rynku pracy, po jakich kierunkach największe szanse znalezienia pracy, możliwości zdobywania doświadczenia przez studentów/absolwentów i wchodzenia na rynek pracy),

• Osoby niepełnosprawne na rynku pracy i bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych,

• Sytuacja osób skazanych na rynku pracy, Programy i kampanie na rzecz zwalczania bezrobocia (założenia programów i kampanii, adresaci, sposoby realizacji),

• Samozatrudnienie w Polsce i krajach UE,

• Rozwój nowoczesnych technologii a nowe możliwości na rynku pracy,

• Crowdfunding, impact investing, venture capital, aniołowie biznesu (buisness angel, angel inwestor),

• Startupy! (czym są, jak działają, przykłady ciekawych polskich startupów),

• Ekonomia społeczna (czym jest, jak działa, szanse i zagrożenia, spółdzielnie socjalne, przykłady),

4. Jakościowa analiza ofert pracy (ogłoszenia na popularnych oraz specjalistycznych portalach oraz w gazetach).

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

• Raport: Diagnoza Społeczna 2015, J. Czapliński, T. Panek, red., Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015

• Kwiatkowski E., Kryńska E., Podstawy wiedzy o rynku pracy. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013

• Kwiatkowski S.M., Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy, IBE, Warszawa 2004.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

• Borkowska S., red., Przyszłość pracy w XXI wieku, PAN – IPiSS - GUS, Warszawa 2004.

• Bogaj A., Kwiatkowski S.M., red., Szkoła a rynek pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

• Gerlach R., red., Praca człowieka w XXI Wieku. Konteksty – wyzwania – zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008.

• Kryńska E., red., Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, IPiSS, Warszawa 2005.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład

- ćwiczenia praktyczne

- analiza tekstów źródłowych

- metody aktywizujące i problemowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 15 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kowalczyk
Prowadzący grup: Urszula Jeruszka, Barbara Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Wykład - test sprawdzający zapamiętanie i zrozumienie podstaw wiedzy o rynku pracy i jej wykorzystywanie w analizie lokalnego rynku pracy, właściwego dla miejsca zamieszkania studenta.

Ćwiczenia wymagają aktywnego uczestnictwa podczas zajęć, efekty sprawdzane są poprzez prowadzenie bieżącej ewaluacji.

• Ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć/ Prezentacja na zajęciach/ Esej (PE2_U01, PE2_U03, PE2_U13)

• Ocena prac grupowych (PE2_W07, PE2_W08, PE2_W18)

• Ocena poziomu i jakości uczestnictwa w prowadzonym podczas zajęć (PE2_K05, PE2_K06, PE2_K09)

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Ogólna charakterystyka rynku pracy:

• rynek pracy i jego kategorie,

• kompetencyjna charakterystyka zasobów pracy, demograficzne wskaźniki zasobów pracy,

• podaż i popyt na pracę,

• aktywni zawodowo, pracujący, zatrudnieni, struktura zatrudnienia,

• badanie aktywności ekonomicznej ludności,

2. Pasywna i aktywna polityka rynku pracy. Instrumenty polityki rynku pracy.

• zadania pasywnej i aktywnej polityki rynku pracy

• instrumenty polityki rynku pracy: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, świadczenia urzędów pracy, w tym zasiłek dla bezrobotnych, dodatki szkoleniowe, stypendia, dodatki aktywizacyjne

• monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

3. Zasobowa i strumieniowa analiza rynku pracy

• wielkości charakteryzujące zasobową analizę rynku pracy,

• wielkości charakteryzujące strumieniową analizę rynku pracy

4. Bezrobocie

• istota i skutki bezrobocia, bezrobotny, stopa bezrobocia, rodzaje bezrobocia (frykcyjne, strukturalne, długookresowe, ukryte), dynamika bezrobocia,

• przekształcenia struktury zatrudnienia,

• efektywność mechanizmu dopasowania na rynku pracy,

• przemiany w strukturze bezrobocia

5. Elastyczność rynku pracy i jej rodzaje.

• elastyczność organizacji i czasu pracy oraz form zatrudnienia

• mobilność zasobów pracy,

• dynamika i struktura procesów migracyjnych:

- definicje migracji i ich rodzaje,

- współczesna sytuacja migracyjna,

- perspektywy polskiej migracji zarobkowej i edukacyjnej

6. Szara strefa rynku pracy

• szara gospodarka i zatrudnienie nierejestrowane w Polsce,

• przyczyny podejmowania pracy nierejestrowanej,

• przyczyny oferowania pracy nierejestrowanej,

• skutki oferowania i podejmowania pracy nierejestrowanej

7. Dyskryminacja i segmentacja na rynku pracy. Wizje rozwojowe polskiego rynku pracy.

• przejawy dyskryminacji,

• rodzaje dyskryminacji,

• przyczyny segmentacji rynku pracy

ĆWICZENIA

1. Omówienie charakterystycznych cech współczesnego rynku pracy,

2. Tranzycja wejścia na rynek pracy,

3. Omówienie wybranych problemów współczesnego rynku pracy i opracowanie ich według wytycznych:

• Sytuacja kobiet na rynku pracy i bezrobocie wśród kobiet (skala problemu, przyczyny, kampanie społeczne dotyczące sytuacji kobiet na rynku pracy),

• Sytuacja wśród absolwentów (skala zjawiska, sytuacja młodych ludzi na rynku pracy, po jakich kierunkach największe szanse znalezienia pracy, możliwości zdobywania doświadczenia przez studentów/absolwentów i wchodzenia na rynek pracy),

• Osoby niepełnosprawne na rynku pracy i bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych,

• Sytuacja osób skazanych na rynku pracy, Programy i kampanie na rzecz zwalczania bezrobocia (założenia programów i kampanii, adresaci, sposoby realizacji),

• Samozatrudnienie w Polsce i krajach UE,

• Rozwój nowoczesnych technologii a nowe możliwości na rynku pracy,

• Crowdfunding, impact investing, venture capital, aniołowie biznesu (buisness angel, angel inwestor),

• Startupy! (czym są, jak działają, przykłady ciekawych polskich startupów),

• Ekonomia społeczna (czym jest, jak działa, szanse i zagrożenia, spółdzielnie socjalne, przykłady),

4. Jakościowa analiza ofert pracy (ogłoszenia na popularnych oraz specjalistycznych portalach oraz w gazetach).

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

• Raport: Diagnoza Społeczna 2015, J. Czapliński, T. Panek, red., Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015

• Kwiatkowski E., Kryńska E., Podstawy wiedzy o rynku pracy. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013

• Kwiatkowski S.M., Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy, IBE, Warszawa 2004.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

• Borkowska S., red., Przyszłość pracy w XXI wieku, PAN – IPiSS - GUS, Warszawa 2004.

• Bogaj A., Kwiatkowski S.M., red., Szkoła a rynek pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

• Gerlach R., red., Praca człowieka w XXI Wieku. Konteksty – wyzwania – zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008.

• Kryńska E., red., Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, IPiSS, Warszawa 2005.

• Bieżące numery Kwartalnika Rynek Pracy

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład

- ćwiczenia praktyczne

- analiza tekstów źródłowych

- metody aktywizujące i problemowe

- praca w grupach

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 15 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kowalczyk
Prowadzący grup: Urszula Jeruszka, Barbara Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Wykład - test sprawdzający zapamiętanie i zrozumienie podstaw wiedzy o rynku pracy i jej wykorzystywanie w analizie lokalnego rynku pracy, właściwego dla miejsca zamieszkania studenta.

Ćwiczenia wymagają aktywnego uczestnictwa podczas zajęć, efekty sprawdzane są poprzez prowadzenie bieżącej ewaluacji.

• Ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć/ Prezentacja na zajęciach/ Esej (PE2_U01, PE2_U03, PE2_U13)

• Ocena prac grupowych (PE2_W07, PE2_W08, PE2_W18)

• Ocena poziomu i jakości uczestnictwa w prowadzonym podczas zajęć (PE2_K05, PE2_K06, PE2_K09)

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Ogólna charakterystyka rynku pracy:

• rynek pracy i jego kategorie,

• kompetencyjna charakterystyka zasobów pracy, demograficzne wskaźniki zasobów pracy,

• podaż i popyt na pracę,

• aktywni zawodowo, pracujący, zatrudnieni, struktura zatrudnienia,

• badanie aktywności ekonomicznej ludności,

2. Pasywna i aktywna polityka rynku pracy. Instrumenty polityki rynku pracy.

• zadania pasywnej i aktywnej polityki rynku pracy

• instrumenty polityki rynku pracy: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, świadczenia urzędów pracy, w tym zasiłek dla bezrobotnych, dodatki szkoleniowe, stypendia, dodatki aktywizacyjne

• monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

3. Zasobowa i strumieniowa analiza rynku pracy

• wielkości charakteryzujące zasobową analizę rynku pracy,

• wielkości charakteryzujące strumieniową analizę rynku pracy

4. Bezrobocie

• istota i skutki bezrobocia, bezrobotny, stopa bezrobocia, rodzaje bezrobocia (frykcyjne, strukturalne, długookresowe, ukryte), dynamika bezrobocia,

• przekształcenia struktury zatrudnienia,

• efektywność mechanizmu dopasowania na rynku pracy,

• przemiany w strukturze bezrobocia

5. Elastyczność rynku pracy i jej rodzaje.

• elastyczność organizacji i czasu pracy oraz form zatrudnienia

• mobilność zasobów pracy,

• dynamika i struktura procesów migracyjnych:

- definicje migracji i ich rodzaje,

- współczesna sytuacja migracyjna,

- perspektywy polskiej migracji zarobkowej i edukacyjnej

6. Szara strefa rynku pracy

• szara gospodarka i zatrudnienie nierejestrowane w Polsce,

• przyczyny podejmowania pracy nierejestrowanej,

• przyczyny oferowania pracy nierejestrowanej,

• skutki oferowania i podejmowania pracy nierejestrowanej

7. Dyskryminacja i segmentacja na rynku pracy. Wizje rozwojowe polskiego rynku pracy.

• przejawy dyskryminacji,

• rodzaje dyskryminacji,

• przyczyny segmentacji rynku pracy

ĆWICZENIA

Ćwiczenia realizowane w formie warsztatowej, w oparciu o stworzoną przez studentów personę. Ćwiczenia pozwalają na ćwiczenie kompetencji aktywnego uczestnictwa w rynku pracy. Podczas ćwiczeń rozwiązywane są problemy dotyczące następujących zagadnień:

• charakterystyczne cechy współczesnego rynku pracy,

• tranzycja wejścia na rynek pracy,

• wybór pracy i negocjowanie warunków zatrudnienia,

• zmiana miejsca pracy - jakościowa analiza ofert pracy dokonywana przez studentów,

• start-upy jako forma zatrudnienia i samozatrudnienia na współczesnym rynku pracy,

• praca a ekonomia współdzielenia,

• kultura organizacyjna w miejscu pracy,

• interweniowanie w trudnych sytuacjach w pracy

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

• Raport: Diagnoza Społeczna 2015, J. Czapliński, T. Panek, red., Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015

• Kwiatkowski E., Kryńska E., Podstawy wiedzy o rynku pracy. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013

• Kwiatkowski S.M., Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy, IBE, Warszawa 2004.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

• Borkowska S., red., Przyszłość pracy w XXI wieku, PAN – IPiSS - GUS, Warszawa 2004.

• Bogaj A., Kwiatkowski S.M., red., Szkoła a rynek pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

• Gerlach R., red., Praca człowieka w XXI Wieku. Konteksty – wyzwania – zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008.

• Kryńska E., red., Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, IPiSS, Warszawa 2005.

• Bieżące numery Kwartalnika Rynek Pracy

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład

- ćwiczenia praktyczne

- analiza tekstów źródłowych

- metody aktywizujące i problemowe

- praca w grupach

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 15 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kowalczyk
Prowadzący grup: Urszula Jeruszka, Barbara Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Wykład - test sprawdzający zapamiętanie i zrozumienie podstaw wiedzy o rynku pracy i jej wykorzystywanie w analizie lokalnego rynku pracy, właściwego dla miejsca zamieszkania studenta.

Ćwiczenia wymagają aktywnego uczestnictwa podczas zajęć, efekty sprawdzane są poprzez prowadzenie bieżącej ewaluacji.

• Ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć/ Prezentacja na zajęciach/ Esej (PE2_U01, PE2_U03, PE2_U13)

• Ocena prac grupowych (PE2_W07, PE2_W08, PE2_W18)

• Ocena poziomu i jakości uczestnictwa w prowadzonym podczas zajęć (PE2_K05, PE2_K06, PE2_K09)

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Ogólna charakterystyka rynku pracy:

• rynek pracy i jego kategorie,

• kompetencyjna charakterystyka zasobów pracy, demograficzne wskaźniki zasobów pracy,

• podaż i popyt na pracę,

• aktywni zawodowo, pracujący, zatrudnieni, struktura zatrudnienia,

• badanie aktywności ekonomicznej ludności,

2. Pasywna i aktywna polityka rynku pracy. Instrumenty polityki rynku pracy.

• zadania pasywnej i aktywnej polityki rynku pracy

• instrumenty polityki rynku pracy: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, świadczenia urzędów pracy, w tym zasiłek dla bezrobotnych, dodatki szkoleniowe, stypendia, dodatki aktywizacyjne

• monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

3. Zasobowa i strumieniowa analiza rynku pracy

• wielkości charakteryzujące zasobową analizę rynku pracy,

• wielkości charakteryzujące strumieniową analizę rynku pracy

4. Bezrobocie

• istota i skutki bezrobocia, bezrobotny, stopa bezrobocia, rodzaje bezrobocia (frykcyjne, strukturalne, długookresowe, ukryte), dynamika bezrobocia,

• przekształcenia struktury zatrudnienia,

• efektywność mechanizmu dopasowania na rynku pracy,

• przemiany w strukturze bezrobocia

5. Elastyczność rynku pracy i jej rodzaje.

• elastyczność organizacji i czasu pracy oraz form zatrudnienia

• mobilność zasobów pracy,

• dynamika i struktura procesów migracyjnych:

- definicje migracji i ich rodzaje,

- współczesna sytuacja migracyjna,

- perspektywy polskiej migracji zarobkowej i edukacyjnej

6. Szara strefa rynku pracy

• szara gospodarka i zatrudnienie nierejestrowane w Polsce,

• przyczyny podejmowania pracy nierejestrowanej,

• przyczyny oferowania pracy nierejestrowanej,

• skutki oferowania i podejmowania pracy nierejestrowanej

7. Dyskryminacja i segmentacja na rynku pracy. Wizje rozwojowe polskiego rynku pracy.

• przejawy dyskryminacji,

• rodzaje dyskryminacji,

• przyczyny segmentacji rynku pracy

ĆWICZENIA

Ćwiczenia realizowane w formie warsztatowej, w oparciu o stworzoną przez studentów personę. Ćwiczenia pozwalają na ćwiczenie kompetencji aktywnego uczestnictwa w rynku pracy. Podczas ćwiczeń rozwiązywane są problemy dotyczące następujących zagadnień:

• charakterystyczne cechy współczesnego rynku pracy,

• tranzycja wejścia na rynek pracy,

• wybór pracy i negocjowanie warunków zatrudnienia,

• zmiana miejsca pracy - jakościowa analiza ofert pracy dokonywana przez studentów,

• start-upy jako forma zatrudnienia i samozatrudnienia na współczesnym rynku pracy,

• praca a ekonomia współdzielenia,

• kultura organizacyjna w miejscu pracy,

• interweniowanie w trudnych sytuacjach w pracy

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

• Raport: Diagnoza Społeczna 2015, J. Czapliński, T. Panek, red., Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015

• Kwiatkowski E., Kryńska E., Podstawy wiedzy o rynku pracy. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013

• Kwiatkowski S.M., Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy, IBE, Warszawa 2004.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

• Borkowska S., red., Przyszłość pracy w XXI wieku, PAN – IPiSS - GUS, Warszawa 2004.

• Bogaj A., Kwiatkowski S.M., red., Szkoła a rynek pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

• Gerlach R., red., Praca człowieka w XXI Wieku. Konteksty – wyzwania – zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008.

• Kryńska E., red., Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, IPiSS, Warszawa 2005.

• Bieżące numery Kwartalnika Rynek Pracy

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład

- ćwiczenia praktyczne

- analiza tekstów źródłowych

- metody aktywizujące i problemowe

- praca w grupach

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 15 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Jeruszka
Prowadzący grup: Urszula Jeruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Jeruszka
Prowadzący grup: Urszula Brzezińska, Urszula Jeruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Urszula Jeruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.