Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesny rynek pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-WRP1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesny rynek pracy
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PE2_W07

ma uporządkowaną i rozszerzoną wiedzę z zakresu organizowania i funkcjonowania systemu zarządzania ludźmi oraz procesów zachodzących na rynku pracy z uwzględnieniem podstaw organizacji działalności gospodarczej

ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach rynku pracy, ich strukturach społecznych funkcjonujących w zakładach pracy

PE2_W18

ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą znaczenia kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach wiedzy;

zna zasady i mechanizmy funkcjonowania współczesnego rynku pracy w odniesieniu do kapitału ludzkiego i prywatnej przedsiębiorczości

PE2_U01

posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych

PE2_U03

potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych

PE2_U13

potrafi realizować zadania i rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne w zakresie określonym specjalnością studiów

PE2_K05

jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych

PE2_K06

odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych

PE2_K09

wykazuje wrażliwość i gotowość działania na rzecz osób wymagających opieki, pomocy i szczególnej troski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Jeruszka
Prowadzący grup: Urszula Jeruszka, Barbara Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kowalczyk
Prowadzący grup: Urszula Jeruszka, Barbara Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kowalczyk
Prowadzący grup: Urszula Jeruszka, Barbara Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kowalczyk
Prowadzący grup: Urszula Jeruszka, Barbara Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Wykład - test sprawdzający zapamiętanie i zrozumienie podstaw wiedzy o rynku pracy i jej wykorzystywanie w analizie lokalnego rynku pracy, właściwego dla miejsca zamieszkania studenta.

Ćwiczenia wymagają aktywnego uczestnictwa podczas zajęć, efekty sprawdzane są poprzez prowadzenie bieżącej ewaluacji.

• Ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć/ Prezentacja na zajęciach/ Esej (PE2_U01, PE2_U03, PE2_U13)

• Ocena prac grupowych (PE2_W07, PE2_W08, PE2_W18)

• Ocena poziomu i jakości uczestnictwa w prowadzonym podczas zajęć (PE2_K05, PE2_K06, PE2_K09)

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Ogólna charakterystyka rynku pracy:

• rynek pracy i jego kategorie,

• kompetencyjna charakterystyka zasobów pracy, demograficzne wskaźniki zasobów pracy,

• podaż i popyt na pracę,

• aktywni zawodowo, pracujący, zatrudnieni, struktura zatrudnienia,

• badanie aktywności ekonomicznej ludności,

2. Pasywna i aktywna polityka rynku pracy. Instrumenty polityki rynku pracy.

• zadania pasywnej i aktywnej polityki rynku pracy

• instrumenty polityki rynku pracy: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, świadczenia urzędów pracy, w tym zasiłek dla bezrobotnych, dodatki szkoleniowe, stypendia, dodatki aktywizacyjne

• monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

3. Zasobowa i strumieniowa analiza rynku pracy

• wielkości charakteryzujące zasobową analizę rynku pracy,

• wielkości charakteryzujące strumieniową analizę rynku pracy

4. Bezrobocie

• istota i skutki bezrobocia, bezrobotny, stopa bezrobocia, rodzaje bezrobocia (frykcyjne, strukturalne, długookresowe, ukryte), dynamika bezrobocia,

• przekształcenia struktury zatrudnienia,

• efektywność mechanizmu dopasowania na rynku pracy,

• przemiany w strukturze bezrobocia

5. Elastyczność rynku pracy i jej rodzaje.

• elastyczność organizacji i czasu pracy oraz form zatrudnienia

• mobilność zasobów pracy,

• dynamika i struktura procesów migracyjnych:

- definicje migracji i ich rodzaje,

- współczesna sytuacja migracyjna,

- perspektywy polskiej migracji zarobkowej i edukacyjnej

6. Szara strefa rynku pracy

• szara gospodarka i zatrudnienie nierejestrowane w Polsce,

• przyczyny podejmowania pracy nierejestrowanej,

• przyczyny oferowania pracy nierejestrowanej,

• skutki oferowania i podejmowania pracy nierejestrowanej

7. Dyskryminacja i segmentacja na rynku pracy. Wizje rozwojowe polskiego rynku pracy.

• przejawy dyskryminacji,

• rodzaje dyskryminacji,

• przyczyny segmentacji rynku pracy

ĆWICZENIA

1. Omówienie charakterystycznych cech współczesnego rynku pracy,

2. Tranzycja wejścia na rynek pracy,

3. Omówienie wybranych problemów współczesnego rynku pracy i opracowanie ich według wytycznych:

• Sytuacja kobiet na rynku pracy i bezrobocie wśród kobiet (skala problemu, przyczyny, kampanie społeczne dotyczące sytuacji kobiet na rynku pracy),

• Sytuacja wśród absolwentów (skala zjawiska, sytuacja młodych ludzi na rynku pracy, po jakich kierunkach największe szanse znalezienia pracy, możliwości zdobywania doświadczenia przez studentów/absolwentów i wchodzenia na rynek pracy),

• Osoby niepełnosprawne na rynku pracy i bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych,

• Sytuacja osób skazanych na rynku pracy, Programy i kampanie na rzecz zwalczania bezrobocia (założenia programów i kampanii, adresaci, sposoby realizacji),

• Samozatrudnienie w Polsce i krajach UE,

• Rozwój nowoczesnych technologii a nowe możliwości na rynku pracy,

• Crowdfunding, impact investing, venture capital, aniołowie biznesu (buisness angel, angel inwestor),

• Startupy! (czym są, jak działają, przykłady ciekawych polskich startupów),

• Ekonomia społeczna (czym jest, jak działa, szanse i zagrożenia, spółdzielnie socjalne, przykłady),

4. Jakościowa analiza ofert pracy (ogłoszenia na popularnych oraz specjalistycznych portalach oraz w gazetach).

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

• Raport: Diagnoza Społeczna 2015, J. Czapliński, T. Panek, red., Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015

• Kwiatkowski E., Kryńska E., Podstawy wiedzy o rynku pracy. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013

• Kwiatkowski S.M., Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy, IBE, Warszawa 2004.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

• Borkowska S., red., Przyszłość pracy w XXI wieku, PAN – IPiSS - GUS, Warszawa 2004.

• Bogaj A., Kwiatkowski S.M., red., Szkoła a rynek pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

• Gerlach R., red., Praca człowieka w XXI Wieku. Konteksty – wyzwania – zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008.

• Kryńska E., red., Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, IPiSS, Warszawa 2005.

• Bieżące numery Kwartalnika Rynek Pracy

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład

- ćwiczenia praktyczne

- analiza tekstów źródłowych

- metody aktywizujące i problemowe

- praca w grupach

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 10 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kowalczyk
Prowadzący grup: Urszula Jeruszka, Barbara Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Wykład - test sprawdzający zapamiętanie i zrozumienie podstaw wiedzy o rynku pracy i jej wykorzystywanie w analizie lokalnego rynku pracy, właściwego dla miejsca zamieszkania studenta.

Ćwiczenia wymagają aktywnego uczestnictwa podczas zajęć, efekty sprawdzane są poprzez prowadzenie bieżącej ewaluacji.

• Ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć/ Prezentacja na zajęciach/ Esej (PE2_U01, PE2_U03, PE2_U13)

• Ocena prac grupowych (PE2_W07, PE2_W08, PE2_W18)

• Ocena poziomu i jakości uczestnictwa w prowadzonym podczas zajęć (PE2_K05, PE2_K06, PE2_K09)

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Ogólna charakterystyka rynku pracy:

• rynek pracy i jego kategorie,

• kompetencyjna charakterystyka zasobów pracy, demograficzne wskaźniki zasobów pracy,

• podaż i popyt na pracę,

• aktywni zawodowo, pracujący, zatrudnieni, struktura zatrudnienia,

• badanie aktywności ekonomicznej ludności,

2. Pasywna i aktywna polityka rynku pracy. Instrumenty polityki rynku pracy.

• zadania pasywnej i aktywnej polityki rynku pracy

• instrumenty polityki rynku pracy: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, świadczenia urzędów pracy, w tym zasiłek dla bezrobotnych, dodatki szkoleniowe, stypendia, dodatki aktywizacyjne

• monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

3. Zasobowa i strumieniowa analiza rynku pracy

• wielkości charakteryzujące zasobową analizę rynku pracy,

• wielkości charakteryzujące strumieniową analizę rynku pracy

4. Bezrobocie

• istota i skutki bezrobocia, bezrobotny, stopa bezrobocia, rodzaje bezrobocia (frykcyjne, strukturalne, długookresowe, ukryte), dynamika bezrobocia,

• przekształcenia struktury zatrudnienia,

• efektywność mechanizmu dopasowania na rynku pracy,

• przemiany w strukturze bezrobocia

5. Elastyczność rynku pracy i jej rodzaje.

• elastyczność organizacji i czasu pracy oraz form zatrudnienia

• mobilność zasobów pracy,

• dynamika i struktura procesów migracyjnych:

- definicje migracji i ich rodzaje,

- współczesna sytuacja migracyjna,

- perspektywy polskiej migracji zarobkowej i edukacyjnej

6. Szara strefa rynku pracy

• szara gospodarka i zatrudnienie nierejestrowane w Polsce,

• przyczyny podejmowania pracy nierejestrowanej,

• przyczyny oferowania pracy nierejestrowanej,

• skutki oferowania i podejmowania pracy nierejestrowanej

7. Dyskryminacja i segmentacja na rynku pracy. Wizje rozwojowe polskiego rynku pracy.

• przejawy dyskryminacji,

• rodzaje dyskryminacji,

• przyczyny segmentacji rynku pracy

ĆWICZENIA

1. Omówienie charakterystycznych cech współczesnego rynku pracy,

2. Tranzycja wejścia na rynek pracy,

3. Omówienie wybranych problemów współczesnego rynku pracy i opracowanie ich według wytycznych:

• Sytuacja kobiet na rynku pracy i bezrobocie wśród kobiet (skala problemu, przyczyny, kampanie społeczne dotyczące sytuacji kobiet na rynku pracy),

• Sytuacja wśród absolwentów (skala zjawiska, sytuacja młodych ludzi na rynku pracy, po jakich kierunkach największe szanse znalezienia pracy, możliwości zdobywania doświadczenia przez studentów/absolwentów i wchodzenia na rynek pracy),

• Osoby niepełnosprawne na rynku pracy i bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych,

• Sytuacja osób skazanych na rynku pracy, Programy i kampanie na rzecz zwalczania bezrobocia (założenia programów i kampanii, adresaci, sposoby realizacji),

• Samozatrudnienie w Polsce i krajach UE,

• Rozwój nowoczesnych technologii a nowe możliwości na rynku pracy,

• Crowdfunding, impact investing, venture capital, aniołowie biznesu (buisness angel, angel inwestor),

• Startupy! (czym są, jak działają, przykłady ciekawych polskich startupów),

• Ekonomia społeczna (czym jest, jak działa, szanse i zagrożenia, spółdzielnie socjalne, przykłady),

4. Jakościowa analiza ofert pracy (ogłoszenia na popularnych oraz specjalistycznych portalach oraz w gazetach).

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

• Raport: Diagnoza Społeczna 2015, J. Czapliński, T. Panek, red., Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015

• Kwiatkowski E., Kryńska E., Podstawy wiedzy o rynku pracy. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013

• Kwiatkowski S.M., Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy, IBE, Warszawa 2004.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

• Borkowska S., red., Przyszłość pracy w XXI wieku, PAN – IPiSS - GUS, Warszawa 2004.

• Bogaj A., Kwiatkowski S.M., red., Szkoła a rynek pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

• Gerlach R., red., Praca człowieka w XXI Wieku. Konteksty – wyzwania – zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008.

• Kryńska E., red., Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, IPiSS, Warszawa 2005.

• Bieżące numery Kwartalnika Rynek Pracy

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład

- ćwiczenia praktyczne

- analiza tekstów źródłowych

- metody aktywizujące i problemowe

- praca w grupach

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 10 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.