Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-TSO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria pracy socjalnej
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wydział Nauk Pedagogicznych, kierunek:Pedagogika, specjalności: Pedagogika opiekuńczo - socjalna;I DU PE - POS, studia uzupełniające magisterskie;

Pełny opis:

1. Instruktaż wprowadzajacy.

2.Geneza pracy socjalnej. Idea samopomocy. Różnice pomiędzy opieką społeczną a pracą socjalną. Pedagogika społeczna, socjologia, antropologia jako obszary wiedzy wspomagające pracę socjalną.

2.Naukowe podstawy pracy socjalnej – koncepcje różnych dyscyplin obszaru nauk społecznych.

3.Systemowe podejście do pracy socjalnej. Obszar wiedzy na temat systemów społecznych.Organizacyjne podejście do pracy socjalnej.

4.Socjologiczne koncepcje pracy socjalnej.Teoria stadiów rozwoju społecznego. Modele psychodynamiczne. Pozytywistyczna i postpozytywistyczna ideologia pracy socjalnej.

5.Psychologiczne koncepcje w pracy socjalnej.

6.Ekologiczne koncepcje pracy socjalnej.

7.Strategie rozwiązywania konfliktów w pracy socjalnej.

8.Twórcze podejście do problemów klienta w pracy socjalnej skoncentrowane na rozwiązaniach.

9. Interwencyjność socjalna.

10. Ewolucja metodyki pracy socjalnej.

11.Metoda indywidualnych przypadków.Podejście aktywizacyjne w pracy z indywidualnym przypadkiem. Empowerment w pracy socjalnej.

12 Metoda pracy grupowej w pracy socjalnej. Podejście aktywizacyjne w pracy z klientami w grupie.

13.Animacja środowiska lokalnego w pracy socjalnej.Akcje społeczne.

14. Egzamin.

Literatura:

Literatura:

1. Szmagalski J.: Teoria pracy socjalnej a ideologia i polityka społeczna: przykład amerykański. Żak, Warszawa 1996.

2. Howe D.: Krótkie wprowadzenie do teorii pracy socjalnej. (Matela P.tłum). IRSS, Warszawa 2011.

3. Beckett Ch.: Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej (Jasiński M., Maliszewska B. tłum). APS, Warszawa 2010.

4. Kruk A.: Instytucje społeczne – organizacja, zarządzanie, wybrane aspekty prawne i gospodarcze. APS, Warszawa 2010.

Źródła:

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej. Dz. U. 2009, Nr 175, poz. 1362 ze zmianami.

Efekty uczenia się:

PE2_W01

- Zna terminologię używaną w pracy socjalnej i rozumie jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych. Zna genezę pracy socjalnej, pojęcia pracy socjalnej (środowisko, wychowanie, wsparcie, kapitał ludzki kapitał społeczny, empowerment), jej źródła filozoficzne, historyczne, kulturowe. Ma wiedzę na temat relacji z innymi dziedzinami naukowymi: socjologią, historią, psychologia społeczną, ekonomią, prawem

PE2_W13

- Ma wiedzę o różnych środowiskach społecznych: rodzina, środowisko lokalne, środowisko globalne oraz o funkcjonowaniu instytucji wychowawczych, kulturalnych i pomocowych

PE2_W16

- Zna zasady i normy etyczne w pracy socjalnej, ma wiedzę o etyce w pracy zawodowej pracownika socjalnego

PE2_U05

- Ma umiejętność stawiania własnych tez, poszukiwania argumentów i polemizowania z różnymi stanowiskami

PE2_K09

- Wykazuje wrażliwość i gotowość działania na rzecz osób wymagających opieki, pomocy i szczególnej troski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kruk
Prowadzący grup: Anna Kruk, Katarzyna Szostakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wydział Nauk Pedagogicznych, kierunek:Pedagogika, specjalności: Pedagogika opiekuńczo - socjalna;I DU PE - POS, studia uzupełniające magisterskie;

Pełny opis:

1.Instruktaż wprowadzajacy.

2.Geneza pracy socjalnej. Różnice pomiędzy opieką społeczną a pracą socjalną

3.Naukowe podstawy pracy socjalnej – koncepcje różnych dyscyplin obszaru nauk społecznych.Pozytywistyczna i postpozytywistyczna teoria działalności pomocowej.

Teoria eksplanacyjna (teoria stadiów rozwoju społecznego, teoria systemów społecznych, koncepcja przywiązania społecznego, modele psychodynamiczne).

3.Systemowe podejście do pracy socjalnej. Obszar wiedzy na temat systemów społecznych.Organizacyjne podejście do pracy socjalnej.

4.Socjologiczne koncepcje pracy socjalnej.Teoria stadiów rozwoju społecznego.

5.Psychologiczne koncepcje w pracy socjalnej.

6.Ekologiczne koncepcje pracy socjalnej.

7.Strategie rozwiązywania konfliktów w pracy socjalnej.

8.Twórcze podejście do problemów klienta w pracy socjalnej skoncentrowane na rozwiązaniach.

9. Interwencyjność socjalna.

10. Ewolucja metodyki pracy socjalnej.

11.Metoda indywidualnych przypadków.Podejście aktywizacyjne w pracy z indywidualnym przypadkiem. Empowerment w pracy socjalnej.

12 Metoda pracy grupowej w pracy socjalnej. Podejście aktywizacyjne w pracy z klientami w grupie.

13.Animacja środowiska lokalnego w pracy socjalnej.Akcje społeczne.

14. Egzamin zerowy.

Literatura:

Literatura obowiązkowa i uzupełniająca:

C. Beckett: Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej. Wydawnictwo APS, Warszawa 2010.

D. Howe: krótkie wprowadzenie do teorii pracy socjalnej. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2011.

J. Szmagalski: Teoria pracy socjalnej a ideologia i polityka społeczna. Przykład amerykański. Wydawnictwo "Żak", wydanie II, Warszawa 1996.

A.W. Góra, Początki pracy socjalnej w świecie, „Praca Socjalna” Nr 4/1988.

E. Kantowicz, Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Wyd. UWM, Olsztyn 2001.

St. Kawula (red.), Pedagogika Społeczna. Dokonania-aktualność-perspektywy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.

T. Pilch (red.), Encyklopedia wychowania XXI wieku. Hasła: opieka pedagogiczna, pomoc, wsparcie społeczne.

E. Januszewska, Dojrzewanie do wolności w wychowaniu. Rzecz o A. S. Neillu, Wyd. APS, Warszawa 2002.

B. Krajewska, Elementarne zagadnienia pracy socjalnej (wybór tekstów), Wyd. Naukowe „Novum”, Płock 2007.

B. Smolińska-Theiss, Źródła pracy socjalnej. Od chrześcijańskiego miłosierdzia do liberalnej demokracji, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” nr 5/1994.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.