Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teorie kultury XX i XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-TKU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teorie kultury XX i XXI wieku
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obow. dla I r. PE spec. nienaucz.: ped. kultury z anim. teatru dzieci i młodz., (2-l) niest. II st.
Obow. dla I r. PE spec. nienaucz.: ped. kultury z anim. teatru dzieci i młodz., (2-l) stac. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE2_W07

- Posiada pogłębioną wiedzę o znaczeniu kultury, jako czynnika konstytuującego więzi społeczne i sposobach jej interpretacji w dzisiejszym świecie.

PE2_W08

- Posiada pogłębioną wiedzę o kulturze, jako czynniku konstytuującym struktury społeczne i sposobach interpretacji tych zjawisk w dzisiejszym świecie.

PE2_W18

- Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą wybranych teorii kultury powstałych w wieku XX i XXI.

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U01

- Posiada pogłębione umiejętności wyszukiwania, przetwarzania i interpretowania informacji na temat zjawisk kultury w XX i XXI wieku, mających związek z działalnością pedagogiczną.

PE2_U08

- Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi teoriami kultury XX i XXI wieku, w celu analizowania podejmowanych praktycznych działań pedagogicznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE2_K01

- Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy w zakresie wiedzy o kulturze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ciążela
Prowadzący grup: Andrzej Ciążela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WIEDZA

ocena wiedzy, w tym rozumienia treści przedmiotu, na podstawie odpowiedzi na pytania rekonstruujące wiedzę oraz pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu ustnego.

UMIEJĘTNOŚCI

ocena umiejętności na podstawie odpowiedzi na pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu ustnego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

ocena kompetencji na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć; ze względu na wykładowy charakter zajęć ocena może być dokonana jedynie w sposób cząstkowy.

Pełny opis:

Zagadnienia.

1) Geneza pojęcia kultury i najważniejsze momenty jego rozwoju do przełomu XIX i XX wieku.

A) rzymski rodowód i przesłanki generalizacji,

B)pojawienie się w nurcie oświecenia w połowie XVIII pojęcia cywilizacji i przeciwstawienie temu pojęciu pojęcia kultury w Niemczech przełomu XVIII i XIX wieku pojęcia kultury (J.G. Herder). Opozycja kultury i cywilizacji jako swoiście niemiecki sposób opisu świata ludzkich wytworów.

C) Podjęcie przez brytyjskich romantyków niemieckiej opozycji kultura i cywilizacja i popularyzacja jej w skali międzynarodowej. Mathew Arnold "Culture and Anarchy" i nawiązujący do niego (krytycznie) Edward Burnett Tylor. Twórca programu antropologii kulturowej i definicji kultury stojącej u jej podstaw (zaczynającej się od słów "kultura czy też cywilizacja". Narodziny tzw Wartościującego (filozoficznego) Arnold i opisowego (naukowego) -Tylor- rozumienia kultury.

2) Różne drogi filozoficznej refleksji nad kulturą

A) Tradycje wartościujące (T.S. Eliot) - współczesna wartościująca krytyka kultury np. Chrześcijańska.

B) Wartościowanie odwołujące się do kategorii postępu i nauki prowadzące do filozoficznych konsekwencji : filozofie naukowe - pozytywizm, marksizm, ewolucjonizm.

C) Racjonalistyczne wizje kultury oparte na agnostycyzmie ( Rickert, Cassirer) i strukturalizm (Levi-Strauss)

D) Filozofia życia w Niemczech i jej dziedzictwo. Schopenhauer, Nietzsche, Freud, Spengler, Simmel. Heidegger . Dziedzictwo Nietzschego i Heideggera - postmodernizm - Foucault, Derrida, Deleuze, Lyotard, Bauman itd. itp.

E) Humanistyczna krytyka kultury Bogdan Suchodolski.

3) Naukowe teorie kultury:

A) Biologiczne ujęcia kultury od rasizmu do socjobiologii.

B) Antropologia kulturowa (antropologia społeczna, etnografia i etnologia) Dystrybutywne i atrybutywne rozumienie kultury. Malinowski, Boas, Durkheim. Problem relatywizmu kulturowego, multikulturalizm.

C) Psychologia - psychologizm teorie naśladownictwa, psychoanaliza, badania psychologiczne przełomu XX i XXI wieku Tomasselo.

D) Socjologia - Problem kultury w orbicie socjologii Simmel i Znaniecki, Socjologia kultury. Pierre Bourdieu i teoria kapitału kulturowego. Kultura i władza. Problematyka akulturacji i wojen kulturowych.

E) Interdyscyplinarne krytyki kultury masowej.

4) Dwudziesty pierwszy wiek - Cultural Turns.

Literatura:

Obowiązkowa -Cwiczeńia

1) H. Schnädelbach, Kultura i krytyka kultury, /w:/ Tenże, Próba rehabilitacji „animal rationale”. Odczyty i rozprawy 2, tłum. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001,

2) Nietzsche Narodziny tragedii z ducha muzyki (dowolne wydanie).

3) T. S. Eliot, Chrześcijaństwo, kultura, polityka, Wyd. UW, Warszawa 2007

5) B. Suchodolski, Kultura i barbarzyństwo, /w;/ Uspołecznienie kultury, Wyd. I Warszawa 1937; Z. Mysłakowski, Kultura i totalizm, Kraków 1938

6) M. Mc Luhan, Wybór Pism, Warszawa 1975 (wybrane fragmenty)

7) D. Bachmann-Medick, Cultural Turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze, Oficyna naukowa Warszawa 20123 (wybrane ftagnmenty).

Uzupełniająca:

B. Suchodolski, Uspołecznienie kultury, Wyd. I i II, Warszawa 1937, Warszawa 1947;

H. Schnädelbach, Kultura /w:/ E. Martens, H. Schnädelbach, Filozofia. Podstawowe pytania, Warszawa 1995;

J.Clément, O kulturze, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010;

F. Inglis, Kultura, Wyd.Sic!, Warszawa 2007;

C. Jencks, Kultura, Poznań 1995;

R. Konersmann, Filozofia Kultury. Wprowadzenie, Oficyna Naukowa, Warszawa 2009;

A. Kłoskowska, Kultura masowa, (dowolne wyd.);

M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, (dowolne wyd.);

A.L. Kroeber, Istota kultury, (dowolne wyd.);

A. Kołakowski, Spengler, Warszawa 1981;

J. Hołówka, Relatywizm etyczny, Warszawa 1981, Rozdział II Relatywizm kulturowy;

R. Scruton, Kultura jest ważna, Wiara i uczucie w osaczonym świecie, , wyd. Zysk i ska, Poznań2010

Georg Simmel, Filozofia kultury, Wybór esejów, wyd. UJ, Kraków 2007

Wojciech Józef Burszta, Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia, PIW, 2008

Uwagi:

2pkt ETC

Przedmiot obejmuje zagadnienia wymagające pogłębionych studiów. Stąd istotny jest nakład pracy własnej studenta obejmującej nawet 30 godzi lektur i studiów. Oraz czas przygotowywania do egzaminu sięgający 20 godzin pracy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ciążela
Prowadzący grup: Andrzej Ciążela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WIEDZA

ocena wiedzy, w tym rozumienia treści przedmiotu, na podstawie odpowiedzi na pytania rekonstruujące wiedzę oraz pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu ustnego.

UMIEJĘTNOŚCI

ocena umiejętności na podstawie odpowiedzi na pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu ustnego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

ocena kompetencji na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć; ze względu na wykładowy charakter zajęć ocena może być dokonana jedynie w sposób cząstkowy.

Pełny opis:

Zagadnienia.

1) Geneza pojęcia kultury i najważniejsze momenty jego rozwoju do przełomu XIX i XX wieku.

A) rzymski rodowód i przesłanki generalizacji,

B)pojawienie się w nurcie oświecenia w połowie XVIII pojęcia cywilizacji i przeciwstawienie temu pojęciu pojęcia kultury w Niemczech przełomu XVIII i XIX wieku pojęcia kultury (J.G. Herder). Opozycja kultury i cywilizacji jako swoiście niemiecki sposób opisu świata ludzkich wytworów.

C) Podjęcie przez brytyjskich romantyków niemieckiej opozycji kultura i cywilizacja i popularyzacja jej w skali międzynarodowej. Mathew Arnold "Culture and Anarchy" i nawiązujący do niego (krytycznie) Edward Burnett Tylor. Twórca programu antropologii kulturowej i definicji kultury stojącej u jej podstaw (zaczynającej się od słów "kultura czy też cywilizacja". Narodziny tzw Wartościującego (filozoficznego) Arnold i opisowego (naukowego) -Tylor- rozumienia kultury.

2) Różne drogi filozoficznej refleksji nad kulturą

A) Tradycje wartościujące (T.S. Eliot) - współczesna wartościująca krytyka kultury np. Chrześcijańska.

B) Wartościowanie odwołujące się do kategorii postępu i nauki prowadzące do filozoficznych konsekwencji : filozofie naukowe - pozytywizm, marksizm, ewolucjonizm.

C) Racjonalistyczne wizje kultury oparte na agnostycyzmie ( Rickert, Cassirer) i strukturalizm (Levi-Strauss)

D) Filozofia życia w Niemczech i jej dziedzictwo. Schopenhauer, Nietzsche, Freud, Spengler, Simmel. Heidegger . Dziedzictwo Nietzschego i Heideggera - postmodernizm - Foucault, Derrida, Deleuze, Lyotard, Bauman itd. itp.

E) Humanistyczna krytyka kultury Bogdan Suchodolski.

3) Naukowe teorie kultury:

A) Biologiczne ujęcia kultury od rasizmu do socjobiologii.

B) Antropologia kulturowa (antropologia społeczna, etnografia i etnologia) Dystrybutywne i atrybutywne rozumienie kultury. Malinowski, Boas, Durkheim. Problem relatywizmu kulturowego, multikulturalizm.

C) Psychologia - psychologizm teorie naśladownictwa, psychoanaliza, badania psychologiczne przełomu XX i XXI wieku Tomasselo.

D) Socjologia - Problem kultury w orbicie socjologii Simmel i Znaniecki, Socjologia kultury. Pierre Bourdieu i teoria kapitału kulturowego. Kultura i władza. Problematyka akulturacji i wojen kulturowych.

E) Interdyscyplinarne krytyki kultury masowej.

4) Dwudziesty pierwszy wiek - Cultural Turns.

Literatura:

Obowiązkowa -Cwiczeńia

1) H. Schnädelbach, Kultura i krytyka kultury, /w:/ Tenże, Próba rehabilitacji „animal rationale”. Odczyty i rozprawy 2, tłum. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001,

2) Nietzsche Narodziny tragedii z ducha muzyki (dowolne wydanie).

3) T. S. Eliot, Chrześcijaństwo, kultura, polityka, Wyd. UW, Warszawa 2007

5) B. Suchodolski, Kultura i barbarzyństwo, /w;/ Uspołecznienie kultury, Wyd. I Warszawa 1937; Z. Mysłakowski, Kultura i totalizm, Kraków 1938

6) M. Mc Luhan, Wybór Pism, Warszawa 1975 (wybrane fragmenty)

7) D. Bachmann-Medick, Cultural Turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze, Oficyna naukowa Warszawa 20123 (wybrane ftagnmenty).

Uzupełniająca:

B. Suchodolski, Uspołecznienie kultury, Wyd. I i II, Warszawa 1937, Warszawa 1947;

H. Schnädelbach, Kultura /w:/ E. Martens, H. Schnädelbach, Filozofia. Podstawowe pytania, Warszawa 1995;

J.Clément, O kulturze, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010;

F. Inglis, Kultura, Wyd.Sic!, Warszawa 2007;

C. Jencks, Kultura, Poznań 1995;

R. Konersmann, Filozofia Kultury. Wprowadzenie, Oficyna Naukowa, Warszawa 2009;

A. Kłoskowska, Kultura masowa, (dowolne wyd.);

M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, (dowolne wyd.);

A.L. Kroeber, Istota kultury, (dowolne wyd.);

A. Kołakowski, Spengler, Warszawa 1981;

J. Hołówka, Relatywizm etyczny, Warszawa 1981, Rozdział II Relatywizm kulturowy;

R. Scruton, Kultura jest ważna, Wiara i uczucie w osaczonym świecie, , wyd. Zysk i ska, Poznań2010

Georg Simmel, Filozofia kultury, Wybór esejów, wyd. UJ, Kraków 2007

Wojciech Józef Burszta, Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia, PIW, 2008

Uwagi:

2pkt ETC

Przedmiot obejmuje zagadnienia wymagające pogłębionych studiów. Stąd istotny jest nakład pracy własnej studenta obejmującej nawet 30 godzi lektur i studiów. Oraz czas przygotowywania do egzaminu sięgający 20 godzin pracy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ciążela
Prowadzący grup: Andrzej Ciążela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WIEDZA

ocena wiedzy, w tym rozumienia treści przedmiotu, na podstawie odpowiedzi na pytania rekonstruujące wiedzę oraz pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu ustnego.

UMIEJĘTNOŚCI

ocena umiejętności na podstawie odpowiedzi na pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu ustnego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

ocena kompetencji na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć; ze względu na wykładowy charakter zajęć ocena może być dokonana jedynie w sposób cząstkowy.

s.

Pełny opis:

Zagadnienia.

1) Geneza pojęcia kultury i najważniejsze momenty jego rozwoju do przełomu XIX i XX wieku.

A) rzymski rodowód i przesłanki generalizacji,

B)pojawienie się w nurcie oświecenia w połowie XVIII pojęcia cywilizacji i przeciwstawienie temu pojęciu pojęcia kultury w Niemczech przełomu XVIII i XIX wieku pojęcia kultury (J.G. Herder). Opozycja kultury i cywilizacji jako swoiście niemiecki sposób opisu świata ludzkich wytworów.

C) Podjęcie przez brytyjskich romantyków niemieckiej opozycji kultura i cywilizacja i popularyzacja jej w skali międzynarodowej. Mathew Arnold "Culture and Anarchy" i nawiązujący do niego (krytycznie) Edward Burnett Tylor. Twórca programu antropologii kulturowej i definicji kultury stojącej u jej podstaw (zaczynającej się od słów "kultura czy też cywilizacja". Narodziny tzw Wartościującego (filozoficznego) Arnold i opisowego (naukowego) -Tylor- rozumienia kultury.

2) Różne drogi filozoficznej refleksji nad kulturą

A) Tradycje wartościujące (T.S. Eliot) - współczesna wartościująca krytyka kultury np. Chrześcijańska.

B) Wartościowanie odwołujące się do kategorii postępu i nauki prowadzące do filozoficznych konsekwencji : filozofie naukowe - pozytywizm, marksizm, ewolucjonizm.

C) Racjonalistyczne wizje kultury oparte na agnostycyzmie ( Rickert, Cassirer) i strukturalizm (Levi-Strauss)

D) Filozofia życia w Niemczech i jej dziedzictwo. Schopenhauer, Nietzsche, Freud, Spengler, Simmel. Heidegger . Dziedzictwo Nietzschego i Heideggera - postmodernizm - Foucault, Derrida, Deleuze, Lyotard, Bauman itd. itp.

E) Humanistyczna krytyka kultury Bogdan Suchodolski.

3) Naukowe teorie kultury:

A) Biologiczne ujęcia kultury od rasizmu do socjobiologii.

B) Antropologia kulturowa (antropologia społeczna, etnografia i etnologia) Dystrybutywne i atrybutywne rozumienie kultury. Malinowski, Boas, Durkheim. Problem relatywizmu kulturowego, multikulturalizm.

C) Psychologia - psychologizm teorie naśladownictwa, psychoanaliza, badania psychologiczne przełomu XX i XXI wieku Tomasselo.

D) Socjologia - Problem kultury w orbicie socjologii Simmel i Znaniecki, Socjologia kultury. Pierre Bourdieu i teoria kapitału kulturowego. Kultura i władza. Problematyka akulturacji i wojen kulturowych.

E) Interdyscyplinarne krytyki kultury masowej.

4) Dwudziesty pierwszy wiek - Cultural Turns.

Literatura:

Obowiązkowa -Cwiczeńia

1) H. Schnädelbach, Kultura i krytyka kultury, /w:/ Tenże, Próba rehabilitacji „animal rationale”. Odczyty i rozprawy 2, tłum. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001,

2) Nietzsche Narodziny tragedii z ducha muzyki (dowolne wydanie).

3) T. S. Eliot, Chrześcijaństwo, kultura, polityka, Wyd. UW, Warszawa 2007

5) B. Suchodolski, Kultura i barbarzyństwo, /w;/ Uspołecznienie kultury, Wyd. I Warszawa 1937; Z. Mysłakowski, Kultura i totalizm, Kraków 1938

6) M. Mc Luhan, Wybór Pism, Warszawa 1975 (wybrane fragmenty)

7) D. Bachmann-Medick, Cultural Turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze, Oficyna naukowa Warszawa 20123 (wybrane ftagnmenty).

Uzupełniająca:

B. Suchodolski, Uspołecznienie kultury, Wyd. I i II, Warszawa 1937, Warszawa 1947;

H. Schnädelbach, Kultura /w:/ E. Martens, H. Schnädelbach, Filozofia. Podstawowe pytania, Warszawa 1995;

J.Clément, O kulturze, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010;

F. Inglis, Kultura, Wyd.Sic!, Warszawa 2007;

C. Jencks, Kultura, Poznań 1995;

R. Konersmann, Filozofia Kultury. Wprowadzenie, Oficyna Naukowa, Warszawa 2009;

A. Kłoskowska, Kultura masowa, (dowolne wyd.);

M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, (dowolne wyd.);

A.L. Kroeber, Istota kultury, (dowolne wyd.);

A. Kołakowski, Spengler, Warszawa 1981;

J. Hołówka, Relatywizm etyczny, Warszawa 1981, Rozdział II Relatywizm kulturowy;

R. Scruton, Kultura jest ważna, Wiara i uczucie w osaczonym świecie, , wyd. Zysk i ska, Poznań2010

Georg Simmel, Filozofia kultury, Wybór esejów, wyd. UJ, Kraków 2007

Wojciech Józef Burszta, Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia, PIW, 2008

Uwagi:

2pkt ETC

Przedmiot obejmuje zagadnienia wymagające pogłębionych studiów. Stąd istotny jest nakład pracy własnej studenta obejmującej nawet 30 godzi lektur i studiów. Oraz czas przygotowywania do egzaminu sięgający 20 godzin pracy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ciążela
Prowadzący grup: Andrzej Ciążela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WIEDZA

ocena wiedzy, w tym rozumienia treści przedmiotu, na podstawie odpowiedzi na pytania rekonstruujące wiedzę oraz pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu ustnego.

UMIEJĘTNOŚCI

ocena umiejętności na podstawie odpowiedzi na pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu ustnego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

ocena kompetencji na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć; ze względu na wykładowy charakter zajęć ocena może być dokonana jedynie w sposób cząstkowy.

Pełny opis:

Zagadnienia.

1) Geneza pojęcia kultury i najważniejsze momenty jego rozwoju do przełomu XIX i XX wieku.

A) rzymski rodowód i przesłanki generalizacji,

B)pojawienie się w nurcie oświecenia w połowie XVIII pojęcia cywilizacji i przeciwstawienie temu pojęciu pojęcia kultury w Niemczech przełomu XVIII i XIX wieku pojęcia kultury (J.G. Herder). Opozycja kultury i cywilizacji jako swoiście niemiecki sposób opisu świata ludzkich wytworów.

C) Podjęcie przez brytyjskich romantyków niemieckiej opozycji kultura i cywilizacja i popularyzacja jej w skali międzynarodowej. Mathew Arnold "Culture and Anarchy" i nawiązujący do niego (krytycznie) Edward Burnett Tylor. Twórca programu antropologii kulturowej i definicji kultury stojącej u jej podstaw (zaczynającej się od słów "kultura czy też cywilizacja". Narodziny tzw Wartościującego (filozoficznego) Arnold i opisowego (naukowego) -Tylor- rozumienia kultury.

2) Różne drogi filozoficznej refleksji nad kulturą

A) Tradycje wartościujące (T.S. Eliot) - współczesna wartościująca krytyka kultury np. Chrześcijańska.

B) Wartościowanie odwołujące się do kategorii postępu i nauki prowadzące do filozoficznych konsekwencji : filozofie naukowe - pozytywizm, marksizm, ewolucjonizm.

C) Racjonalistyczne wizje kultury oparte na agnostycyzmie ( Rickert, Cassirer) i strukturalizm (Levi-Strauss)

D) Filozofia życia w Niemczech i jej dziedzictwo. Schopenhauer, Nietzsche, Freud, Spengler, Simmel. Heidegger . Dziedzictwo Nietzschego i Heideggera - postmodernizm - Foucault, Derrida, Deleuze, Lyotard, Bauman itd. itp.

E) Humanistyczna krytyka kultury Bogdan Suchodolski.

3) Naukowe teorie kultury:

A) Biologiczne ujęcia kultury od rasizmu do socjobiologii.

B) Antropologia kulturowa (antropologia społeczna, etnografia i etnologia) Dystrybutywne i atrybutywne rozumienie kultury. Malinowski, Boas, Durkheim. Problem relatywizmu kulturowego, multikulturalizm.

C) Psychologia - psychologizm teorie naśladownictwa, psychoanaliza, badania psychologiczne przełomu XX i XXI wieku Tomasselo.

D) Socjologia - Problem kultury w orbicie socjologii Simmel i Znaniecki, Socjologia kultury. Pierre Bourdieu i teoria kapitału kulturowego. Kultura i władza. Problematyka akulturacji i wojen kulturowych.

E) Interdyscyplinarne krytyki kultury masowej.

4) Dwudziesty pierwszy wiek - Cultural Turns.

Literatura:

Obowiązkowa - ćwiczenia

1) H. Schnädelbach, Kultura i krytyka kultury, /w:/ Tenże, Próba rehabilitacji „animal rationale”. Odczyty i rozprawy 2, tłum. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001,

2) Nietzsche Narodziny tragedii z ducha muzyki (dowolne wydanie).

3) T. S. Eliot, Chrześcijaństwo, kultura, polityka, Wyd. UW, Warszawa 2007

5) B. Suchodolski, Kultura i barbarzyństwo, /w;/ Uspołecznienie kultury, Wyd. I Warszawa 1937; Z. Mysłakowski, Kultura i totalizm, Kraków 1938

6) M. Mc Luhan, Wybór Pism, Warszawa 1975 (wybrane fragmenty)

7) D. Bachmann-Medick, Cultural Turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze, Oficyna naukowa Warszawa 20123 (wybrane fragmenty).

Uzupełniająca:

B. Suchodolski, Uspołecznienie kultury, Wyd. I i II, Warszawa 1937, Warszawa 1947;

H. Schnädelbach, Kultura /w:/ E. Martens, H. Schnädelbach, Filozofia. Podstawowe pytania, Warszawa 1995;

J.Clément, O kulturze, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010;

F. Inglis, Kultura, Wyd.Sic!, Warszawa 2007;

C. Jencks, Kultura, Poznań 1995;

R. Konersmann, Filozofia Kultury. Wprowadzenie, Oficyna Naukowa, Warszawa 2009;

A. Kłoskowska, Kultura masowa, (dowolne wyd.);

M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, (dowolne wyd.);

A.L. Kroeber, Istota kultury, (dowolne wyd.);

A. Kołakowski, Spengler, Warszawa 1981;

J. Hołówka, Relatywizm etyczny, Warszawa 1981, Rozdział II Relatywizm kulturowy;

R. Scruton, Kultura jest ważna, Wiara i uczucie w osaczonym świecie, , wyd. Zysk i ska, Poznań2010

Georg Simmel, Filozofia kultury, Wybór esejów, wyd. UJ, Kraków 2007

Wojciech Józef Burszta, Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia, PIW, 2008

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe: wykład 15 godz., ćwiczenia 15 godz.

Przygotowanie do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowywanie do egzaminu: 10 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2.00

Przedmiot obejmuje zagadnienia wymagające pogłębionych studiów.

Egzamin ustny trzy z czterech pytań losowanych ze zbioru zestawów.Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student za pełne rozwinięcie tematu i wykazanie się pogłębionym zrozumieniem zagadnienia. Ocenę dobrą gdy przedstawia najistotniejsze aspekty zagadnienia nie wszystkie z rozwijając ich w sposób pełny i wyczerpujący. Ocenę dostateczną za prezentację podstawowych zagadnień związanych z tematem. Ocenę niedostateczną otrzymuje student nie prezentujący podstawowej wiedzy na wybrany temat i popełniający oczywiste błędy rzeczowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ciążela
Prowadzący grup: Andrzej Ciążela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

OSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WIEDZA

ocena wiedzy, w tym rozumienia treści przedmiotu, na podstawie odpowiedzi na pytania rekonstruujące wiedzę oraz pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu ustnego.

UMIEJĘTNOŚCI

ocena umiejętności na podstawie odpowiedzi na pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu ustnego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

ocena kompetencji na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć; ze względu na wykładowy charakter zajęć ocena może być dokonana jedynie w sposób cząstkowy.

Pełny opis:

Zagadnienia.

1) Geneza pojęcia kultury i najważniejsze momenty jego rozwoju do przełomu XIX i XX wieku.

A) rzymski rodowód i przesłanki generalizacji,

B)pojawienie się w nurcie oświecenia w połowie XVIII pojęcia cywilizacji i przeciwstawienie temu pojęciu pojęcia kultury w Niemczech przełomu XVIII i XIX wieku pojęcia kultury (J.G. Herder). Opozycja kultury i cywilizacji jako swoiście niemiecki sposób opisu świata ludzkich wytworów.

C) Podjęcie przez brytyjskich romantyków niemieckiej opozycji kultura i cywilizacja i popularyzacja jej w skali międzynarodowej. Mathew Arnold "Culture and Anarchy" i nawiązujący do niego (krytycznie) Edward Burnett Tylor. Twórca programu antropologii kulturowej i definicji kultury stojącej u jej podstaw (zaczynającej się od słów "kultura czy też cywilizacja". Narodziny tzw Wartościującego (filozoficznego) Arnold i opisowego (naukowego) -Tylor- rozumienia kultury.

2) Różne drogi filozoficznej refleksji nad kulturą

A) Tradycje wartościujące (T.S. Eliot) - współczesna wartościująca krytyka kultury np. Chrześcijańska.

B) Wartościowanie odwołujące się do kategorii postępu i nauki prowadzące do filozoficznych konsekwencji : filozofie naukowe - pozytywizm, marksizm, ewolucjonizm.

C) Racjonalistyczne wizje kultury oparte na agnostycyzmie ( Rickert, Cassirer) i strukturalizm (Levi-Strauss)

D) Filozofia życia w Niemczech i jej dziedzictwo. Schopenhauer, Nietzsche, Freud, Spengler, Simmel. Heidegger . Dziedzictwo Nietzschego i Heideggera - postmodernizm - Foucault, Derrida, Deleuze, Lyotard, Bauman itd. itp.

E) Humanistyczna krytyka kultury Bogdan Suchodolski.

3) Naukowe teorie kultury:

A) Biologiczne ujęcia kultury od rasizmu do socjobiologii.

B) Antropologia kulturowa (antropologia społeczna, etnografia i etnologia) Dystrybutywne i atrybutywne rozumienie kultury. Malinowski, Boas, Durkheim. Problem relatywizmu kulturowego, multikulturalizm.

C) Psychologia - psychologizm teorie naśladownictwa, psychoanaliza, badania psychologiczne przełomu XX i XXI wieku Tomasselo.

D) Socjologia - Problem kultury w orbicie socjologii Simmel i Znaniecki, Socjologia kultury. Pierre Bourdieu i teoria kapitału kulturowego. Kultura i władza. Problematyka akulturacji i wojen kulturowych.

E) Interdyscyplinarne krytyki kultury masowej.

4) Dwudziesty pierwszy wiek - Cultural Turns.

Literatura:

Obowiązkowa - ćwiczenia

1) H. Schnädelbach, Kultura i krytyka kultury, /w:/ Tenże, Próba rehabilitacji „animal rationale”. Odczyty i rozprawy 2, tłum. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001,

2) Nietzsche Narodziny tragedii z ducha muzyki (dowolne wydanie).

3) T. S. Eliot, Chrześcijaństwo, kultura, polityka, Wyd. UW, Warszawa 2007

5) B. Suchodolski, Kultura i barbarzyństwo, /w;/ Uspołecznienie kultury, Wyd. I Warszawa 1937; Z. Mysłakowski, Kultura i totalizm, Kraków 1938

6) M. Mc Luhan, Wybór Pism, Warszawa 1975 (wybrane fragmenty)

7) D. Bachmann-Medick, Cultural Turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze, Oficyna naukowa Warszawa 20123 (wybrane fragmenty).

Uzupełniająca:

B. Suchodolski, Uspołecznienie kultury, Wyd. I i II, Warszawa 1937, Warszawa 1947;

H. Schnädelbach, Kultura /w:/ E. Martens, H. Schnädelbach, Filozofia. Podstawowe pytania, Warszawa 1995;

J.Clément, O kulturze, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010;

F. Inglis, Kultura, Wyd.Sic!, Warszawa 2007;

C. Jencks, Kultura, Poznań 1995;

R. Konersmann, Filozofia Kultury. Wprowadzenie, Oficyna Naukowa, Warszawa 2009;

A. Kłoskowska, Kultura masowa, (dowolne wyd.);

M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, (dowolne wyd.);

A.L. Kroeber, Istota kultury, (dowolne wyd.);

A. Kołakowski, Spengler, Warszawa 1981;

J. Hołówka, Relatywizm etyczny, Warszawa 1981, Rozdział II Relatywizm kulturowy;

R. Scruton, Kultura jest ważna, Wiara i uczucie w osaczonym świecie, , wyd. Zysk i ska, Poznań2010

Georg Simmel, Filozofia kultury, Wybór esejów, wyd. UJ, Kraków 2007

Wojciech Józef Burszta, Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia, PIW, 2008

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe: wykład 15 godz., ćwiczenia 15 godz.

Przygotowanie do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowywanie do egzaminu: 10 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2.00

Przedmiot obejmuje zagadnienia wymagające pogłębionych studiów.

Egzamin ustny trzy z czterech pytań losowanych ze zbioru zestawów.Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student za pełne rozwinięcie tematu i wykazanie się pogłębionym zrozumieniem zagadnienia. Ocenę dobrą gdy przedstawia najistotniejsze aspekty zagadnienia nie wszystkie z rozwijając ich w sposób pełny i wyczerpujący. Ocenę dostateczną za prezentację podstawowych zagadnień związanych z tematem. Ocenę niedostateczną otrzymuje student nie prezentujący podstawowej wiedzy na wybrany temat i popełniający oczywiste błędy rzeczowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.