Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

TI w pracy pedagoga szkolnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-TIP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: TI w pracy pedagoga szkolnego
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE2_W19

- Zna programy komputerowe, portale społecznościowe, strony Internetowe wspierające działania pedagoga szkolnego.

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U03

- Potrafi komunikować się z różnymi uczestnikami procesu wychowania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym dziennika elektronicznego na platformie Internetowej, poczty elektronicznej, blogu, forum dyskusyjnego, wiadomości SMS i MMS.

PE2_U09

- Planuje (z wykorzystaniem komputera) działania służące rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych, a także mające na celu rozpoznawanie i rozwijanie uczniów zdolnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE2_K07

- Nawiązuje kontakt ze środowiskiem wychowawczym uczniów, specjalistami i instytucjami również tymi wspierającymi rozwój uczniów zdolnych wykorzystując narzędzia TI.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Wiśniewska
Prowadzący grup: Justyna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- ocena indywidualnej pracy podczas zajęć

- ocena opracowanego scenariusza zajęć na godzinę wychowawczą (z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych)

- ocena opracowanego projektu akcji z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia (z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych)

Pełny opis:

Opis realizowanych treści programowych:

1. Zajęcia organizacyjne - omówienie treści realizowanych w ramach przedmiotu, przedstawienie warunków zaliczenia przedmiotu.

2. Blog w pracy pedagoga.

3. Pierwszakowe krasnale odkryją twój talent - rozpoznanie predyspozycji i zainteresowań dziecka, w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

4. Tajemnice Aeropolis - program edukacyjno-diagnostyczny oparty na koncepcji J. Hollanda.

5. Test Uzdolnień Wielorakich -zestaw narzędzi diagnostycznych do diagnozy i wspomagania rozwój uczniów zdolnych.

6. Trening twórczości z komputerem jako forma wspierania zdolności uczniów.

7. Opracowanie kwestionariusza ankiety (MS Word/Google Forms).

8. Znajomość wybranych programów multimedialnych pomocnych w pracy pedagoga szkolnego.

9. Tworzenie bazy narzędzi multimedialnych i aplikacji dla pedagoga.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Góralski, A. (2003). Teoria twórczości. Warszawa: Wyd. APS.

Hojnacki, L. (red.) (2013). Mobilna edukacja. (R)ewolucja w nauczaniu - poradnik dla edukatorów. https://edustore.edu/pliki/mobilna-edukacja-poradnik-dla-edukatorów.pdf. Dostęp 9.10.2017.

Limont, W. (2010). Uczeń zdolny. Gdańsk: GWP.

Łaszczyk, J. Jabłonowska M., Łukasiewicz-Wieleba J., Makaruk A.R. Trzcińska-Król, M. (2012), Trening twórczości z komputerem. Warszawa: Wyd. APS.

Literatura uzupełniająca:

Trzcińska-Król, M., Wiśniewska, J. (2010). Jak tworzyć materiały dydaktyczne. Warszawa: Wyd. APS.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Pogadanka, dyskusja, prezentacja, metody ćwiczebne i zadaniowe, metody aktywizujące.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe,ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 5

Przygotowanie projektu zajęć - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.