Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo w oświacie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-POT2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo w oświacie
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z regulacjami prawnymi w zakresie oświaty. Podczas zajęć omówione zostaną źródła prawa oświatowego, regulacje prawne w zakresie organizacji systemu oświaty w Polsce oraz podstawowe procedury postępowania w sprawach dotyczących uczniów i nauczycieli. Ponadto zaprezentowane zostaną podstawowe regulacje w zakresie prawa autorskiego i ochrony danych osobowych w ramach działalności podmiotów systemu oświaty. Następnie omówione zostaną regulacje prawne dotyczące wykonywania zawodu nauczyciela.

Pełny opis:

1. Podstawowe informacje o prawie (definicja prawa, podział prawa: prawo materialne, prawo formalne, gałęzie prawa, źródła prawa, hierarchia aktów prawnych);

2. Akty prawa międzynarodowego dotyczące prawa oświatowego (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja o prawach dziecka, Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i kulturalnych);

3. Prawo oświatowe w polskim systemie prawa (ustawa o systemie oświaty, ustawa Karta Nauczyciela);

4. Prawo wewnętrzne placówki (statut, regulamin, zarządzenia, uchwały);

5. Postępowanie administracyjne (terminy, decyzje, tryb odwoławczy, skargi, wnioski);

6. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem (procedury interwencji, zasady korzystania z internetu przez dzieci i ochrona przed szkodliwymi treściami, zasady bezpiecznej relacji pracownik placówki – dziecko);

7. Prawo autorskie w szkole;

8. Ochrona danych osobowych;

9. Bazy wiedzy prawnej i narzędzia informatyczne (np. Lex, Legalis, Temida, baza aktów prawnych na stronie Sejmu RP, ABC Praktyki Prawa Oświatowego Wolters Kluwer, newslettery);

10. Mediacje w szkole.

Literatura:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. 1991, Nr 95, poz. 425 ze zm.

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. 1982, Nr 3, poz. 19, ze zm.

3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, Dz. U. 2011, Nr 139, poz. 814, ze zm.

4. Pilich M., Komentarz do ustawy o systemie oświaty, Wolters i Kluwer S.A., Warszawa 2015.

5. Balicki A., Pyter M., Prawo oświatowe, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Miruć A., Nadzór pedagogiczny w oświacie – wybrane zagadnienia, Białystok 2010,

2. Bała P., Konstytucyjne prawo do nauki a polski system oświaty, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

PE2_W08

- Wymienia główne akty prawne stanowiące obszar prawa oświatowego, zna kontekst ich powstania i strukturę

- Posiada rozszerzoną wiedzę na temat struktury i funkcjonowania systemu prawnego w Polsce

PE2_U01

Wyszukuje akty prawne, powiązane z nim orzecznictwo oraz interpretacje

PE2_U04

Potrafi sprawnie posługiwać się terminologią prawną w mowie i na piśmie

PE2_U13

Potrafi powiązać określone problemy dotyczące kierowania szkołą z odpowiednimi aktami prawnymi i uzasadnić swoje stanowisko

PE2_K05

Dostrzega etyczny wymiar stosowania prawa oświatowego

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Czarkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Czarkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

1. Podstawowe informacje o prawie (definicja prawa, podział prawa: prawo materialne, prawo formalne, gałęzie prawa, źródła prawa, hierarchia aktów prawnych);

2. Akty prawa międzynarodowego dotyczące prawa oświatowego (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja o prawach dziecka, Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i kulturalnych);

3. Prawo oświatowe w polskim systemie prawa (ustawa o systemie oświaty, ustawa Karta Nauczyciela);

4. Prawo wewnętrzne placówki (statut, regulamin, zarządzenia, uchwały);

5. Postępowanie administracyjne (terminy, decyzje, tryb odwoławczy, skargi, wnioski);

6. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem (procedury interwencji, zasady korzystania z internetu przez dzieci i ochrona przed szkodliwymi treściami, zasady bezpiecznej relacji pracownik placówki – dziecko);

7. Prawo autorskie w szkole;

8. Ochrona danych osobowych;

9. Bazy wiedzy prawnej i narzędzia informatyczne (np. Lex, Legalis, Temida, baza aktów prawnych na stronie Sejmu RP, ABC Praktyki Prawa Oświatowego Wolters Kluwer, newslettery);

10. Mediacje w szkole.

Literatura:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. 1991, Nr 95, poz. 425 ze zm.

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. 1982, Nr 3, poz. 19, ze zm.

3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, Dz. U. 2011, Nr 139, poz. 814, ze zm.

4. Pilich M., Komentarz do ustawy o systemie oświaty, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

5. Balicki A., Pyter M., Prawo oświatowe, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2015.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład

- ćwiczenia praktyczne

- analiza tekstów źródłowych

- metody aktywizujące i problemowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 20 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.