Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-PME Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika mediów
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE spec. nienaucz.: edukacja zdalna i grafika komp., (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE2_W08

- Ma rozszerzoną wiedzę na temat różnych instytucji życia społecznego, w których znajdują zastosowanie nowe technologie komunikacyjne oraz na temat związanych z nimi procesów edukacyjnych.

PE2_W13

- Ma pogłębioną wiedzę o wpływie mediów i nowych technologii komunikacyjnych na procesy wychowawcze.

PE2_W15

- Ma uporządkowaną wiedzę o roli mediów i nowych technologii komunikacyjnych w realizacji zadań pedagogicznych.

PE2_W16

- Ma uporządkowaną wiedzę na temat etycznych zasad i norm użytkowania mediów.

PE2_W18

- Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą koncepcji teoretycznych w zakresie pedagogiki mediów.

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U01

- Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji dotyczących stosowania mediów cyfrowych oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych.

PE2_U13

- Potrafi realizować zadania i rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne w zakresie wykorzystania mediów cyfrowych w edukacji.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE2_K01

- Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki mediów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Marek Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Egzamin pisemny

Pełny opis:

W toku zajęć student pozna podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki medialnej. Zdobędzie umiejętności związane z celowym, świadomym i racjonalnym posługiwaniem się mediami cyfrowymi i ich przekazem. Pozna specyfikę oddziaływania mediów na osobowość i funkcjonowanie społeczne ich odbiorców.

TREŚCI PROGRAMOWE

WYKŁAD

1. Tradycyjne media w procesie edukacji

2. Znaczenie telewizji w edukacji i czasie wolnym

3. Rola Internetu w kształceniu i wychowaniu

4. Reklama jako przedmiot oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych

5. Rola i zdania komputera w edukacji wi wychowaniu

6. Media jako źródło zagrożeń

7. Rola i zadania pedagogiki medialnej w przygotowaniu do korzystania z mediów cyfrowych

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Tanaś M., Galanciak S.(red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja, Cyfrowa przestrzeń kształcenia, Wyd. Impuls, APS, NASK, Kraków 2015.

2.Bednarek J. , Andrzejewska A. (red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek – Edukacja. Dylematy społeczności cyfrowej, Wyd. Impuls, APS, NASK, Kraków 2015.

3. Bednarek J., Andrzejewska A. (red.), Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, A. Andrzejewska, J. Bednarek (red.), Wyd. Difin 2014.

4.Andrzejewska A., Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych, DIFIN, Warszawa 2014

5. Bednarek J., Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, DIFIN, Warszawa 2014

6.Bednarek J., Andrzejewska A. (red.), Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, DIFIN, Warszawa 2014

7.Bednarek J., Andrzejewska A., Cyberświat – możliwości i zagrożenia. Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2009.

4.Bednarek J., Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2010.

5.Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.

6.Gajda J., Media w edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2004.

7.Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.

8.Juszczyk S., Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.

Literatura uzupełniająca:

1. Lepa A., Pedagogika mass mediów, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1998.

2.Siemieniecki B., Pedagogika medialna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.

3. Strykowski W.(red.), Media a edukacja, Wyd. eMPi2, Poznań: 2002,2004, 2006.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład

- dyskusja

-metody aktywizujące

- studium przypadków

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI

godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, konsultacje) - 15 godz.

przygotowanie się do zajęć, lektury - 20 godz.

przygotowanie się do zaliczenia na ocenę - 25 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Egzamin pisemny

Pełny opis:

W toku zajęć student pozna podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki medialnej. Zdobędzie umiejętności związane z celowym, świadomym i racjonalnym posługiwaniem się mediami cyfrowymi i ich przekazem. Pozna specyfikę oddziaływania mediów na osobowość i funkcjonowanie społeczne ich odbiorców.

TREŚCI PROGRAMOWE

WYKŁAD

1. Tradycyjne media w procesie edukacji

2. Znaczenie telewizji w edukacji i czasie wolnym

3. Rola Internetu w kształceniu i wychowaniu

4. Reklama jako przedmiot oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych

5. Rola i zdania komputera w edukacji wi wychowaniu

6. Media jako źródło zagrożeń

7. Rola i zadania pedagogiki medialnej w przygotowaniu do korzystania z mediów cyfrowych

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Tanaś M., Galanciak S.(red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja, Cyfrowa przestrzeń kształcenia, Wyd. Impuls, APS, NASK, Kraków 2015.

2.Bednarek J. , Andrzejewska A. (red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek – Edukacja. Dylematy społeczności cyfrowej, Wyd. Impuls, APS, NASK, Kraków 2015.

3. Bednarek J., Andrzejewska A. (red.), Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, A. Andrzejewska, J. Bednarek (red.), Wyd. Difin 2014.

4.Andrzejewska A., Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych, DIFIN, Warszawa 2014

5. Bednarek J., Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, DIFIN, Warszawa 2014

6.Bednarek J., Andrzejewska A. (red.), Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, DIFIN, Warszawa 2014

7.Bednarek J., Andrzejewska A., Cyberświat – możliwości i zagrożenia. Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2009.

4.Bednarek J., Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2010.

5.Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.

6.Gajda J., Media w edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2004.

7.Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.

8.Juszczyk S., Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.

Literatura uzupełniająca:

1. Lepa A., Pedagogika mass mediów, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1998.

2.Siemieniecki B., Pedagogika medialna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.

3. Strykowski W.(red.), Media a edukacja, Wyd. eMPi2, Poznań: 2002,2004, 2006.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład

- dyskusja

-metody aktywizujące

- studium przypadków

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI

godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, konsultacje) - 15 godz.

przygotowanie się do zajęć, lektury - 20 godz.

przygotowanie się do zaliczenia na ocenę - 25 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Tanaś
Prowadzący grup: Maciej Tanaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Egzamin pisemny

Pełny opis:

W toku zajęć student pozna podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki medialnej. Zdobędzie umiejętności związane z celowym, świadomym i racjonalnym posługiwaniem się mediami cyfrowymi i ich przekazem. Pozna specyfikę oddziaływania mediów na osobowość i funkcjonowanie społeczne ich odbiorców.

TREŚCI PROGRAMOWE

WYKŁAD

1. Tradycyjne media w procesie edukacji

2. Znaczenie telewizji w edukacji i czasie wolnym

3. Rola Internetu w kształceniu i wychowaniu

4. Reklama jako przedmiot oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych

5. Rola i zdania komputera w edukacji wi wychowaniu

6. Media jako źródło zagrożeń

7. Rola i zadania pedagogiki medialnej w przygotowaniu do korzystania z mediów cyfrowych

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Tanaś M., Galanciak S.(red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja, Cyfrowa przestrzeń kształcenia, Wyd. Impuls, APS, NASK, Kraków 2015.

2.Bednarek J. , Andrzejewska A. (red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek – Edukacja. Dylematy społeczności cyfrowej, Wyd. Impuls, APS, NASK, Kraków 2015.

3. Bednarek J., Andrzejewska A. (red.), Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, A. Andrzejewska, J. Bednarek (red.), Wyd. Difin 2014.

4.Andrzejewska A., Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych, DIFIN, Warszawa 2014

5. Bednarek J., Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, DIFIN, Warszawa 2014

6.Bednarek J., Andrzejewska A. (red.), Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, DIFIN, Warszawa 2014

7.Bednarek J., Andrzejewska A., Cyberświat – możliwości i zagrożenia. Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2009.

4.Bednarek J., Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2010.

5.Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.

6.Gajda J., Media w edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2004.

7.Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.

8.Juszczyk S., Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.

Literatura uzupełniająca:

1. Lepa A., Pedagogika mass mediów, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1998.

2.Siemieniecki B., Pedagogika medialna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.

3. Strykowski W.(red.), Media a edukacja, Wyd. eMPi2, Poznań: 2002,2004, 2006.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład

- dyskusja

-metody aktywizujące

- studium przypadków

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI

godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, konsultacje) - 15 godz.

przygotowanie się do zajęć, lektury - 20 godz.

przygotowanie się do zaliczenia na ocenę - 25 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.