Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-PEP1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika pracy
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE spec. nienaucz.: ped. pracy i zarz. zasob. ludzkimi, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla I r. PE spec. nienaucz.: ped. pracy i zarz. zasob. ludzkimi, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

PE2_W08

Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach w układzie człowiek-zakład pracy

PE2_W18

Ma rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę na temat koncepcji teoretycznych dotyczących funkcjonowania człowieka w relacji człowiek-zakład pracy

PE2_W20

Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą kontekstu psychologicznego i społecznego oraz kulturowego i organizacyjnego działalności pedagogicznej w odniesieniu do relacji człowiek-zakład pracy

PE2_U01

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych zachodzących w procesie pracy oraz w relacji człowiek-zakład pracy, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych

PE2_U03

Potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki pracy

PE2_U04

Potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych, ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych z zakresu pedagogiki pracy i pokrewnych dyscyplin naukowych

PE2_U07

Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań w relacji człowiek-zakład pracy

PE2_U10

Potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych pedagoga pracy

PE2_K01

Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki pracy, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego

PE2_K02

Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki pracy; angażuje się we współpracę na rzecz kształtowania relacji człowiek-zakład pracy

PE2_K05

Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, zarówno w środowisku rodzinnym, jak i w miejscu pracy;

Poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych kształtujących postawy wobec pracy

PE2_K06

Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, jako pedagog pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi zaangażowanych w proces pracy, dla dobra, których stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Bluszcz
Prowadzący grup: Justyna Bluszcz, Franciszek Szlosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- egzamin pisemny

- prace kontrolne

- ocena aktywności podczas zajęć

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Ogólny i szczegółowy przedmiot badań i zainteresowań pedagogiki pracy

2. Działy pedagogiki pracy i ich ewolucja

3. Obszary badań dotyczące aspektów pedagogicznych relacji człowiek – wychowanie – praca

4. Osobliwości interpretacyjne pracy ludzkiej

5. Zawód jako ważna kategoria pojęciowa pedagogiki pracy

6. Różne podejścia interpretacyjne do kwalifikacji i kompetencji zawodowych

7. Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe jako główne procesy pedagogiki pracy

8. Zarządzanie zasobami ludzkimi jako przedmiot zainteresowań pedagogiki pracy

9. Specyfika badań relacji człowiek – praca

10. System kształcenia zawodowego w Polsce przed 1999 rokiem

11. Reforma systemu edukacji zawodowej w latach 1999 – 2002

12. Kształcenie zawodowe w Polsce po 2012 roku

13. Aktualna reforma systemu przygotowania kadr dla gospodarki

ĆWICZENIA

1. Pedagogika pracy jako dyscyplina pedagogiczna.

1a. Miejsce pedagogiki pracy wśród nauk pedagogicznych i nauk o pracy. Wychowanie przez pracę i rozwój zawodowy człowieka ideą przewodnią pedagogiki pracy.

2. Egzemplifikacja podstawowych form działalności człowieka na podstawie własnych doświadczeń.

2a. Analiza dobrych praktyk stosowanych w pedagogice pracy metod i technik badań.

3. Pojęcie i zadania kształcenia i wychowania przedzawodowego. Pojęcie wychowania przez pracę, jego obszary i jego rola w życiu jednostki i społeczeństwa.

4. Kształcenie zawodowe jako przygotowanie do pracy zawodowej w określonej gałęzi gospodarki i na określonym stanowisku pracy.

5a. Przygotowanie zawodowe jako proces prowadzący do opanowania przez jednostkę zawodu i osiągnięcia wysokiej przydatności zawodowej oraz jako wynik procesu kształcenia zawodowego.

5b. Losy absolwentów szkół zawodowych a efektywność zewnętrzna kształcenia zawodowego. Przydatność zawodowa.

6. Edukacja ustawiczna osób dorosłych – przykłady rozwiązań organizacyjno – programowych oraz metodycznych edukacji szkolnej i pozaszkolnej osób dorosłych.

6a. Standardy kwalifikacji/kompetencji zawodowych.

7. Wybrane aspekty humanizacji pracy – analiza przykładów dobrych praktyk w obszarze edukacji i rynku pracy

8. Pedagogika pracy w codziennym życiu – refleksje

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

1. Kwiatkowski S.M., Bogaj A., Baraniak B.: Pedagogika pracy. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne. Warszawa 2007

2. Szlosek F.: Tożsamość pedagogiki pracy w kontekście przemian systemowych. APS. Warszawa 2015

3. Wiatrowski Z.: Podstawy pedagogiki pracy. Akademia Bydgoska im. K. Wielkiego. Bydgoszcz 2005

4. Wołk Z.: Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa. ITeE. Radom 2014

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Baraniak B.: Współczesna pedagogika pracy. Z perspektywy edukacji, pracy i badań. UKSW. Warszawa 2010

2. Jeruszka U.: Kwalifikacje zawodowe. Poglądy teoretyczne a rzeczywiste. IPiSS. Warszawa 2010

3. Nowacki T.: Leksykon pedagogiki pracy. WSPTWP oraz ITeE. Warszawa 2004

4. Wilsz J.: Teoria pracy. „Impuls”. Kraków 2009

/szczegóły dotyczące zapoznania się z podanym zakresem tekstów na ćwiczenia znajdują się w opisie ćwiczeń/

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład konwersatoryjny

- dyskusja związana z wykładem

- burza mózgów

- praca z tekstem

- objaśnienie

- ćwiczenia praktyczne

- dyskusja dydaktyczna

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia, konsultacje 45 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu 20 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Bluszcz
Prowadzący grup: Stanisław Kostrzewski, Franciszek Szlosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- egzamin pisemny

- prace kontrolne

- ocena aktywności podczas zajęć

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Ogólny i szczegółowy przedmiot badań i zainteresowań pedagogiki pracy

2. Działy pedagogiki pracy i ich ewolucja

3. Obszary badań dotyczące aspektów pedagogicznych relacji człowiek – wychowanie – praca

4. Osobliwości interpretacyjne pracy ludzkiej

5. Zawód jako ważna kategoria pojęciowa pedagogiki pracy

6. Różne podejścia interpretacyjne do kwalifikacji i kompetencji zawodowych

7. Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe jako główne procesy pedagogiki pracy

8. Zarządzanie zasobami ludzkimi jako przedmiot zainteresowań pedagogiki pracy

9. Specyfika badań relacji człowiek – praca

10. System kształcenia zawodowego w Polsce przed 1999 rokiem

11. Reforma systemu edukacji zawodowej w latach 1999 – 2002

12. Kształcenie zawodowe w Polsce po 2012 roku

13. Aktualna reforma systemu przygotowania kadr dla gospodarki

ĆWICZENIA

1. Pedagogika pracy jako dyscyplina pedagogiczna.

1a. Miejsce pedagogiki pracy wśród nauk pedagogicznych i nauk o pracy. Wychowanie przez pracę i rozwój zawodowy człowieka ideą przewodnią pedagogiki pracy.

2. Egzemplifikacja podstawowych form działalności człowieka na podstawie własnych doświadczeń.

2a. Analiza dobrych praktyk stosowanych w pedagogice pracy metod i technik badań.

3. Pojęcie i zadania kształcenia i wychowania przedzawodowego. Pojęcie wychowania przez pracę, jego obszary i jego rola w życiu jednostki i społeczeństwa.

4. Kształcenie zawodowe jako przygotowanie do pracy zawodowej w określonej gałęzi gospodarki i na określonym stanowisku pracy.

5a. Przygotowanie zawodowe jako proces prowadzący do opanowania przez jednostkę zawodu i osiągnięcia wysokiej przydatności zawodowej oraz jako wynik procesu kształcenia zawodowego.

5b. Losy absolwentów szkół zawodowych a efektywność zewnętrzna kształcenia zawodowego. Przydatność zawodowa.

6. Edukacja ustawiczna osób dorosłych – przykłady rozwiązań organizacyjno – programowych oraz metodycznych edukacji szkolnej i pozaszkolnej osób dorosłych.

6a. Standardy kwalifikacji/kompetencji zawodowych.

7. Wybrane aspekty humanizacji pracy – analiza przykładów dobrych praktyk w obszarze edukacji i rynku pracy

8. Pedagogika pracy w codziennym życiu – refleksje

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

1. Kwiatkowski S.M., Bogaj A., Baraniak B.: Pedagogika pracy. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne. Warszawa 2007

2. Szlosek F.: Tożsamość pedagogiki pracy w kontekście przemian systemowych. APS. Warszawa 2015

3. Wiatrowski Z.: Podstawy pedagogiki pracy. Akademia Bydgoska im. K. Wielkiego. Bydgoszcz 2005

4. Wołk Z.: Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa. ITeE. Radom 2014

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Baraniak B.: Współczesna pedagogika pracy. Z perspektywy edukacji, pracy i badań. UKSW. Warszawa 2010

2. Jeruszka U.: Kwalifikacje zawodowe. Poglądy teoretyczne a rzeczywiste. IPiSS. Warszawa 2010

3. Nowacki T.: Leksykon pedagogiki pracy. WSPTWP oraz ITeE. Warszawa 2004

4. Wilsz J.: Teoria pracy. „Impuls”. Kraków 2009

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład konwersatoryjny

- dyskusja związana z wykładem

- burza mózgów

- praca z tekstem

- objaśnienie

- ćwiczenia praktyczne

- dyskusja dydaktyczna

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia, konsultacje 40 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30 godz.

Przygotowanie się do egzaminu 20 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Bluszcz
Prowadzący grup: Joanna Jaworska, Franciszek Szlosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- egzamin pisemny

- prace kontrolne

- ocena aktywności podczas zajęć

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Ogólny i szczegółowy przedmiot badań i zainteresowań pedagogiki pracy

2. Działy pedagogiki pracy i ich ewolucja

3. Obszary badań dotyczące aspektów pedagogicznych relacji człowiek – wychowanie – praca

4. Osobliwości interpretacyjne pracy ludzkiej

5. Zawód jako ważna kategoria pojęciowa pedagogiki pracy

6. Różne podejścia interpretacyjne do kwalifikacji i kompetencji zawodowych

7. Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe jako główne procesy pedagogiki pracy

8. Zarządzanie zasobami ludzkimi jako przedmiot zainteresowań pedagogiki pracy

9. Specyfika badań relacji człowiek – praca

10. System kształcenia zawodowego w Polsce przed 1999 rokiem

11. Reforma systemu edukacji zawodowej w latach 1999 – 2002

12. Kształcenie zawodowe w Polsce po 2012 roku

13. Aktualna reforma systemu przygotowania kadr dla gospodarki

ĆWICZENIA

1. Pedagogika pracy jako dyscyplina pedagogiczna.

1a. Miejsce pedagogiki pracy wśród nauk pedagogicznych i nauk o pracy. Wychowanie przez pracę i rozwój zawodowy człowieka ideą przewodnią pedagogiki pracy.

2. Egzemplifikacja podstawowych form działalności człowieka na podstawie własnych doświadczeń.

2a. Analiza dobrych praktyk stosowanych w pedagogice pracy metod i technik badań.

3. Pojęcie i zadania kształcenia i wychowania przedzawodowego. Pojęcie wychowania przez pracę, jego obszary i jego rola w życiu jednostki i społeczeństwa.

4. Kształcenie zawodowe jako przygotowanie do pracy zawodowej w określonej gałęzi gospodarki i na określonym stanowisku pracy.

5a. Przygotowanie zawodowe jako proces prowadzący do opanowania przez jednostkę zawodu i osiągnięcia wysokiej przydatności zawodowej oraz jako wynik procesu kształcenia zawodowego.

5b. Losy absolwentów szkół zawodowych a efektywność zewnętrzna kształcenia zawodowego. Przydatność zawodowa.

6. Edukacja ustawiczna osób dorosłych – przykłady rozwiązań organizacyjno – programowych oraz metodycznych edukacji szkolnej i pozaszkolnej osób dorosłych.

6a. Standardy kwalifikacji/kompetencji zawodowych.

7. Wybrane aspekty humanizacji pracy – analiza przykładów dobrych praktyk w obszarze edukacji i rynku pracy

8. Pedagogika pracy w codziennym życiu – refleksje

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

1. Kwiatkowski S.M., Bogaj A., Baraniak B.: Pedagogika pracy. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne. Warszawa 2007

2. Szlosek F.: Tożsamość pedagogiki pracy w kontekście przemian systemowych. APS. Warszawa 2015

3. Wiatrowski Z.: Podstawy pedagogiki pracy. Akademia Bydgoska im. K. Wielkiego. Bydgoszcz 2005

4. Wołk Z.: Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa. ITeE. Radom 2014

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Baraniak B.: Współczesna pedagogika pracy. Z perspektywy edukacji, pracy i badań. UKSW. Warszawa 2010

2. Jeruszka U.: Kwalifikacje zawodowe. Poglądy teoretyczne a rzeczywiste. IPiSS. Warszawa 2010

3. Nowacki T.: Leksykon pedagogiki pracy. WSPTWP oraz ITeE. Warszawa 2004

4. Wilsz J.: Teoria pracy. „Impuls”. Kraków 2009

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład konwersatoryjny

- dyskusja związana z wykładem

- burza mózgów

- praca z tekstem

- objaśnienie

- ćwiczenia praktyczne

- dyskusja dydaktyczna

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia, konsultacje 45 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu 20 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Bluszcz
Prowadzący grup: Franciszek Szlosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- egzamin pisemny

- prace kontrolne

- ocena aktywności podczas zajęć

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Ogólny i szczegółowy przedmiot badań i zainteresowań pedagogiki pracy

2. Działy pedagogiki pracy i ich ewolucja

3. Obszary badań dotyczące aspektów pedagogicznych relacji człowiek – wychowanie – praca

4. Osobliwości interpretacyjne pracy ludzkiej

5. Zawód jako ważna kategoria pojęciowa pedagogiki pracy

6. Różne podejścia interpretacyjne do kwalifikacji i kompetencji zawodowych

7. Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe jako główne procesy pedagogiki pracy

8. Zarządzanie zasobami ludzkimi jako przedmiot zainteresowań pedagogiki pracy

9. Specyfika badań relacji człowiek – praca

10. System kształcenia zawodowego w Polsce przed 1999 rokiem

11. Reforma systemu edukacji zawodowej w latach 1999 – 2002

12. Kształcenie zawodowe w Polsce po 2012 roku

13. Aktualna reforma systemu przygotowania kadr dla gospodarki

ĆWICZENIA

1. Pedagogika pracy jako dyscyplina pedagogiczna.

1a. Miejsce pedagogiki pracy wśród nauk pedagogicznych i nauk o pracy. Wychowanie przez pracę i rozwój zawodowy człowieka ideą przewodnią pedagogiki pracy.

2. Egzemplifikacja podstawowych form działalności człowieka na podstawie własnych doświadczeń.

2a. Analiza dobrych praktyk stosowanych w pedagogice pracy metod i technik badań.

3. Pojęcie i zadania kształcenia i wychowania przedzawodowego. Pojęcie wychowania przez pracę, jego obszary i jego rola w życiu jednostki i społeczeństwa.

4. Kształcenie zawodowe jako przygotowanie do pracy zawodowej w określonej gałęzi gospodarki i na określonym stanowisku pracy.

5a. Przygotowanie zawodowe jako proces prowadzący do opanowania przez jednostkę zawodu i osiągnięcia wysokiej przydatności zawodowej oraz jako wynik procesu kształcenia zawodowego.

5b. Losy absolwentów szkół zawodowych a efektywność zewnętrzna kształcenia zawodowego. Przydatność zawodowa.

6. Edukacja ustawiczna osób dorosłych – przykłady rozwiązań organizacyjno – programowych oraz metodycznych edukacji szkolnej i pozaszkolnej osób dorosłych.

6a. Standardy kwalifikacji/kompetencji zawodowych.

7. Wybrane aspekty humanizacji pracy – analiza przykładów dobrych praktyk w obszarze edukacji i rynku pracy

8. Pedagogika pracy w codziennym życiu – refleksje

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

1. Kwiatkowski S.M., Bogaj A., Baraniak B.: Pedagogika pracy. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne. Warszawa 2007

2. Szlosek F.: Tożsamość pedagogiki pracy w kontekście przemian systemowych. APS. Warszawa 2015

3. Wiatrowski Z.: Podstawy pedagogiki pracy. Akademia Bydgoska im. K. Wielkiego. Bydgoszcz 2005

4. Wołk Z.: Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa. ITeE. Radom 2014

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Baraniak B.: Współczesna pedagogika pracy. Z perspektywy edukacji, pracy i badań. UKSW. Warszawa 2010

2. Jeruszka U.: Kwalifikacje zawodowe. Poglądy teoretyczne a rzeczywiste. IPiSS. Warszawa 2010

3. Nowacki T.: Leksykon pedagogiki pracy. WSPTWP oraz ITeE. Warszawa 2004

4. Wilsz J.: Teoria pracy. „Impuls”. Kraków 2009

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład konwersatoryjny

- dyskusja związana z wykładem

- burza mózgów

- praca z tekstem

- objaśnienie

- ćwiczenia praktyczne

- dyskusja dydaktyczna

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia, konsultacje 45 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu 20 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Jeruszka
Prowadzący grup: Urszula Brzezińska, Urszula Jeruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena z egzaminu

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Pedagogika pracy jako dyscyplina pedagogiczna. Przedmiot, zadania i obszary problemowe pedagogiki pracy oraz dominujące tereny badań.

2. Miejsce pedagogiki pracy wśród nauk pedagogicznych i nauk o pracy. Wychowanie przez pracę i rozwój zawodowy człowieka ideą przewodnią pedagogiki pracy.

3. Podstawowe formy działalności człowieka: zabawa, nauka, praca. Praca człowieka jako podstawowa kategoria pedagogiki pracy. Praca zawodowa i zawód. Relacja: kwalifikacje i kompetencje zawodowe współczesnego pracownika. Kształcenie, dokształcanie, doskonalenie zawodowe. Przekwalifikowanie. Szkolenie. Samokształcenie. Strategia edukacyjna uczenia się przez całe życie.

4. Metody i techniki badań stosowane w pedagogice pracy. Procedury badań.

5. Pojęcie i zadania kształcenia i wychowania przedzawodowego. Pojęcie wychowania przez pracę, jego obszary i jego rola w życiu jednostki i społeczeństwa.

6. Pojęcie i zadania edukacji pro zawodowej. Przyuczenie do zawodu jako forma edukacji pro zawodowej.

7. Kształcenie zawodowe jako przygotowanie do pracy zawodowej w określonej gałęzi gospodarki i na określonym stanowisku pracy. Cele, treści i programy kształcenia zawodowego. Istota i efektywność dualnego systemu kształcenia zawodowego. Bariery i możliwości współpracy szkół zawodowych z zakładami pracy. Przygotowanie zawodowe jako proces prowadzący do opanowania przez jednostkę zawodu i osiągnięcia wysokiej przydatności zawodowej oraz jako wynik procesu kształcenia zawodowego. Wyniki kształcenia zawodowego. Losy absolwentów szkół zawodowych a efektywność zewnętrzna kształcenia zawodowego. Przydatność zawodowa. Priorytety współczesnej edukacji zawodowej.

8. Zadania edukacji ustawicznej osób dorosłych. Swoistość dorosłych uczniów. Rozwiązania organizacyjno – programowe i metodyczne edukacji dorosłych. Edukacja szkolna i pozaszkolna osób dorosłych. Linia rozwoju zawodowego współczesnego człowieka.

9. Przemiany struktury gospodarki. Struktura zawodowo – kwalifikacyjna osób pracujących we współczesnej gospodarce. Lokalny i globalny rynek pracy. Standardy kwalifikacji zawodowych. Globalizacja a kariery zawodowe.

10. Pedagogika pracy wobec problemu zatrudnialności i bezrobocia młodzieży i osób dorosłych

11. Problemy współczesnego rynku pracy. Oczekiwania pracodawców. Gospodarka oparta na wiedzy – wyzwanie dla pedagogiki pracy współczesnej.

ĆWICZENIA

1. Pedagogika pracy jako dyscyplina pedagogiczna.

1a. Miejsce pedagogiki pracy wśród nauk pedagogicznych i nauk o pracy. Wychowanie przez pracę i rozwój zawodowy człowieka ideą przewodnią pedagogiki pracy.

2. Egzemplifikacja podstawowych form działalności człowieka na podstawie własnych doświadczeń.

2a. Analiza dobrych praktyk stosowanych w pedagogice pracy metod i technik badań.

3. Pojęcie i zadania kształcenia i wychowania przedzawodowego. Pojęcie wychowania przez pracę, jego obszary i jego rola w życiu jednostki i społeczeństwa.

4. Kształcenie zawodowe jako przygotowanie do pracy zawodowej w określonej gałęzi gospodarki i na określonym stanowisku pracy.

5a. Przygotowanie zawodowe jako proces prowadzący do opanowania przez jednostkę zawodu i osiągnięcia wysokiej przydatności zawodowej oraz jako wynik procesu kształcenia zawodowego.

5b. Losy absolwentów szkół zawodowych a efektywność zewnętrzna kształcenia zawodowego. Przydatność zawodowa.

6. Edukacja ustawiczna osób dorosłych – przykłady rozwiązań organizacyjno – programowych oraz metodycznych edukacji szkolnej i pozaszkolnej osób dorosłych.

6a. Standardy kwalifikacji/kompetencji zawodowych.

7. Wybrane aspekty humanizacji pracy – analiza przykładów dobrych praktyk w obszarze edukacji i rynku pracy

8. Pedagogika pracy w codziennym życiu – refleksje

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

• Szlosek F., Tożsamość pedagogiki pracy w kontekście przemian systemowych, Wydawnictwo APS - ITeE PIB, Warszawa-Radom 2015.

• Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. K. Wielkiego, Bydgoszcz 2005.

• Jeruszka U., Kompetencje. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Difin, Warszawa 2016.

• Kwiatkowski S. M., Bogaj A., Baraniak B., Pedagogika pracy, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

UZUPEŁNIAJĄCA:

• Nowacki T. W., Jeruszka U., Podstawy dydaktyki pracy, WSP TWP, Warszawa 2004.

• Bogaj A., Kwiatkowski S.M. (red.), Szkoła a rynek pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

• Karney J. E., Psychopedagogika pracy, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- praca z tekstem

- objaśnienie

- ćwiczenia praktyczne

- dyskusja dydaktyczna

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia, konsultacje 40 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30 godz.

Przygotowanie się do egzaminu 20 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Bluszcz
Prowadzący grup: Justyna Bluszcz, Franciszek Szlosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- egzamin pisemny

- prace kontrolne

- ocena aktywności podczas zajęć

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Ogólny i szczegółowy przedmiot badań i zainteresowań pedagogiki pracy

2. Działy pedagogiki pracy i ich ewolucja

3. Obszary badań dotyczące aspektów pedagogicznych relacji człowiek – wychowanie – praca

4. Osobliwości interpretacyjne pracy ludzkiej

5. Zawód jako ważna kategoria pojęciowa pedagogiki pracy

6. Różne podejścia interpretacyjne do kwalifikacji i kompetencji zawodowych

7. Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe jako główne procesy pedagogiki pracy

8. Zarządzanie zasobami ludzkimi jako przedmiot zainteresowań pedagogiki pracy

9. Specyfika badań relacji człowiek – praca

10. System kształcenia zawodowego w Polsce przed 1999 rokiem

11. Reforma systemu edukacji zawodowej w latach 1999 – 2002

12. Kształcenie zawodowe w Polsce po 2012 roku

13. Aktualna reforma systemu przygotowania kadr dla gospodarki

ĆWICZENIA

1. Pedagogika pracy jako dyscyplina pedagogiczna.

1a. Miejsce pedagogiki pracy wśród nauk pedagogicznych i nauk o pracy. Wychowanie przez pracę i rozwój zawodowy człowieka ideą przewodnią pedagogiki pracy.

2. Egzemplifikacja podstawowych form działalności człowieka na podstawie własnych doświadczeń.

2a. Analiza dobrych praktyk stosowanych w pedagogice pracy metod i technik badań.

3. Pojęcie i zadania kształcenia i wychowania przedzawodowego. Pojęcie wychowania przez pracę, jego obszary i jego rola w życiu jednostki i społeczeństwa.

4. Kształcenie zawodowe jako przygotowanie do pracy zawodowej w określonej gałęzi gospodarki i na określonym stanowisku pracy.

5a. Przygotowanie zawodowe jako proces prowadzący do opanowania przez jednostkę zawodu i osiągnięcia wysokiej przydatności zawodowej oraz jako wynik procesu kształcenia zawodowego.

5b. Losy absolwentów szkół zawodowych a efektywność zewnętrzna kształcenia zawodowego. Przydatność zawodowa.

6. Edukacja ustawiczna osób dorosłych – przykłady rozwiązań organizacyjno – programowych oraz metodycznych edukacji szkolnej i pozaszkolnej osób dorosłych.

6a. Standardy kwalifikacji/kompetencji zawodowych.

7. Wybrane aspekty humanizacji pracy – analiza przykładów dobrych praktyk w obszarze edukacji i rynku pracy

8. Pedagogika pracy w codziennym życiu – refleksje

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

1. Kwiatkowski S.M., Bogaj A., Baraniak B.: Pedagogika pracy. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne. Warszawa 2007

2. Szlosek F.: Tożsamość pedagogiki pracy w kontekście przemian systemowych. APS. Warszawa 2015

3. Wiatrowski Z.: Podstawy pedagogiki pracy. Akademia Bydgoska im. K. Wielkiego. Bydgoszcz 2005

4. Wołk Z.: Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa. ITeE. Radom 2014

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Baraniak B.: Współczesna pedagogika pracy. Z perspektywy edukacji, pracy i badań. UKSW. Warszawa 2010

2. Jeruszka U.: Kwalifikacje zawodowe. Poglądy teoretyczne a rzeczywiste. IPiSS. Warszawa 2010

3. Nowacki T.: Leksykon pedagogiki pracy. WSPTWP oraz ITeE. Warszawa 2004

4. Wilsz J.: Teoria pracy. „Impuls”. Kraków 2009

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład konwersatoryjny

- dyskusja związana z wykładem

- burza mózgów

- praca z tekstem

- objaśnienie

- ćwiczenia praktyczne

- dyskusja dydaktyczna

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia, konsultacje 45 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu 20 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Bluszcz
Prowadzący grup: Justyna Bluszcz, Urszula Jeruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena z egzaminu

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Pedagogika pracy jako dyscyplina pedagogiczna. Przedmiot, zadania i obszary problemowe pedagogiki pracy oraz dominujące tereny badań.

2. Miejsce pedagogiki pracy wśród nauk pedagogicznych i nauk o pracy. Wychowanie przez pracę i rozwój zawodowy człowieka ideą przewodnią pedagogiki pracy.

3. Podstawowe formy działalności człowieka: zabawa, nauka, praca. Praca człowieka jako podstawowa kategoria pedagogiki pracy. Praca zawodowa i zawód. Relacja: kwalifikacje i kompetencje zawodowe współczesnego pracownika. Kształcenie, dokształcanie, doskonalenie zawodowe. Przekwalifikowanie. Szkolenie. Samokształcenie. Strategia edukacyjna uczenia się przez całe życie.

4. Metody i techniki badań stosowane w pedagogice pracy. Procedury badań.

5. Pojęcie i zadania kształcenia i wychowania przedzawodowego. Pojęcie wychowania przez pracę, jego obszary i jego rola w życiu jednostki i społeczeństwa.

6. Pojęcie i zadania edukacji pro zawodowej. Przyuczenie do zawodu jako forma edukacji pro zawodowej.

7. Kształcenie zawodowe jako przygotowanie do pracy zawodowej w określonej gałęzi gospodarki i na określonym stanowisku pracy. Cele, treści i programy kształcenia zawodowego. Istota i efektywność dualnego systemu kształcenia zawodowego. Bariery i możliwości współpracy szkół zawodowych z zakładami pracy. Przygotowanie zawodowe jako proces prowadzący do opanowania przez jednostkę zawodu i osiągnięcia wysokiej przydatności zawodowej oraz jako wynik procesu kształcenia zawodowego. Wyniki kształcenia zawodowego. Losy absolwentów szkół zawodowych a efektywność zewnętrzna kształcenia zawodowego. Przydatność zawodowa. Priorytety współczesnej edukacji zawodowej.

8. Zadania edukacji ustawicznej osób dorosłych. Swoistość dorosłych uczniów. Rozwiązania organizacyjno – programowe i metodyczne edukacji dorosłych. Edukacja szkolna i pozaszkolna osób dorosłych. Linia rozwoju zawodowego współczesnego człowieka.

9. Przemiany struktury gospodarki. Struktura zawodowo – kwalifikacyjna osób pracujących we współczesnej gospodarce. Lokalny i globalny rynek pracy. Standardy kwalifikacji zawodowych. Globalizacja a kariery zawodowe.

10. Pedagogika pracy wobec problemu zatrudnialności i bezrobocia młodzieży i osób dorosłych

11. Problemy współczesnego rynku pracy. Oczekiwania pracodawców. Gospodarka oparta na wiedzy – wyzwanie dla pedagogiki pracy współczesnej.

ĆWICZENIA

1. Pedagogika pracy jako dyscyplina pedagogiczna.

1a. Miejsce pedagogiki pracy wśród nauk pedagogicznych i nauk o pracy. Wychowanie przez pracę i rozwój zawodowy człowieka ideą przewodnią pedagogiki pracy.

2. Egzemplifikacja podstawowych form działalności człowieka na podstawie własnych doświadczeń.

2a. Analiza dobrych praktyk stosowanych w pedagogice pracy metod i technik badań.

3. Pojęcie i zadania kształcenia i wychowania przedzawodowego. Pojęcie wychowania przez pracę, jego obszary i jego rola w życiu jednostki i społeczeństwa.

4. Kształcenie zawodowe jako przygotowanie do pracy zawodowej w określonej gałęzi gospodarki i na określonym stanowisku pracy.

5a. Przygotowanie zawodowe jako proces prowadzący do opanowania przez jednostkę zawodu i osiągnięcia wysokiej przydatności zawodowej oraz jako wynik procesu kształcenia zawodowego.

5b. Losy absolwentów szkół zawodowych a efektywność zewnętrzna kształcenia zawodowego. Przydatność zawodowa.

6. Edukacja ustawiczna osób dorosłych – przykłady rozwiązań organizacyjno – programowych oraz metodycznych edukacji szkolnej i pozaszkolnej osób dorosłych.

6a. Standardy kwalifikacji/kompetencji zawodowych.

7. Wybrane aspekty humanizacji pracy – analiza przykładów dobrych praktyk w obszarze edukacji i rynku pracy

8. Pedagogika pracy w codziennym życiu – refleksje

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

• Szlosek F., Tożsamość pedagogiki pracy w kontekście przemian systemowych, Wydawnictwo APS - ITeE PIB, Warszawa-Radom 2015.

• Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. K. Wielkiego, Bydgoszcz 2005.

• Jeruszka U., Kompetencje. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Difin, Warszawa 2016.

• Kwiatkowski S. M., Bogaj A., Baraniak B., Pedagogika pracy, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

UZUPEŁNIAJĄCA:

• Nowacki T. W., Jeruszka U., Podstawy dydaktyki pracy, WSP TWP, Warszawa 2004.

• Bogaj A., Kwiatkowski S.M. (red.), Szkoła a rynek pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

• Karney J. E., Psychopedagogika pracy, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- praca z tekstem

- objaśnienie

- ćwiczenia praktyczne

- dyskusja dydaktyczna

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia, konsultacje 40 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30 godz.

Przygotowanie się do egzaminu 20 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.