Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przyroda w edukacji przedszkolnej - metodyka, poziom zaawansowany

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-PED2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przyroda w edukacji przedszkolnej - metodyka, poziom zaawansowany
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE, spec. naucz.: pedagogika przedszkolna, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla II r. PE, spec. naucz.: pedagogika przedszkolna, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PE2_W20 Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą podstaw psychologicznych i pedagogicznych rozwoju zainteresowań przyrodniczych u dzieci.

PE2_W19 Orientuje się w publikacjach dotyczących realizacji edukacji przyrodniczej w przedszkolu i wczesnej edukacji.

PE2_U13 Umie wdrażać dzieci do chronienia środowiska przyrodniczego, do prowadzenia prostych hodowli sprzyjających rozumieniu praw przyrody i rozwijaniu zainteresowań przyrodniczych.

PE2_U13 Zna metody zapoznawania dzieci ze zjawiskami atmosferycznymi i przewidywaniem ich skutków.

PE2_U03 Potrafi kształtować u dzieci nawyki dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych w środowisku społecznym i przyrodniczym we współpracy z rodziną dzieci.

PE2_K04 Szanuje przyrodę ożywioną i nieożywioną.

PE2_K01 Wykazuje się postawą proekologiczną i przekonaniem, że obowiązkiem każdego człowieka jest dbać i szanować świat roślin i zwierząt.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ligia Tuszyńska
Prowadzący grup: Anna Falkowska, Ligia Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład: forma zaliczenia - test

W trakcie realizacji przedmiotu studenci będą ćwiczyć prowadzenie zajęć z edukacji ekologicznej na przykładzie scenariuszy, scenek edukacyjnych, dedykowane dla dzieci w wieku przedszkolnym,

Pełny opis:

Zakres tematyczny do wykładów:

Przyroda w edukacji przedszkolnej

- Podstawa programowa – edukacja przyrodnicza w przedszkolu

ekosystem: przyroda ożywiona i nieożywiona

Królestwa organizmów żywych

Podstawowe pojęcia ekologiczne

Elementy edukacji zdrowotnej

Zakres tematów do ćwiczeń:

Blok 1. Wychowanie przyrodnicze w edukacji przedszkolnej i szkolnej. Praca w grupach lub indywidualnie , polegająca na opracowaniu zadań, celów, zalecań, warunków i sposobów realizacji podstawy programowej zgodne z treścią Blok 1. Wychowanie przyrodnicze w edukacji przedszkolnej i szkolnej. Praca w grupach lub indywidualnie , polegająca na opracowaniu zadań, celów, zalecań, warunków i sposobów realizacji podstawy programowej zgodne z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub Weryfikacja na podstawie uzupełnienie zadań z karty pracy studentów.

Blok 2. Zapoznanie się ze specyfiką dziecięcego myślenia mające znaczący wpływ na organizację procesu dydaktycznego w zakresie edukacji przyrodniczej (artyficjalizm, animizm, myślenie magiczne). Burza mózgów, praca w kilku osobowych grupach. Każda z grup przygotowuje propozycje zajęć w terenie, w klasie na 1 z przydzielonych tematów:

Zakres tematow

Blok 1. Wychowanie przyrodnicze w edukacji przedszkolnej i szkolnej. Praca w grupach lub indywidualnie , polegająca na opracowaniu zadań, celów, zalecań, warunków i sposobów realizacji podstawy programowej zgodne z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej + załączniki nr 1 i 2. Weryfikacja na podstawie uzupełnienie zadań z karty pracy studentów.

Blok 2. Zapoznanie się ze specyfiką dziecięcego myślenia mające znaczący wpływ na organizację procesu dydaktycznego w zakresie edukacji przyrodniczej (artyficjalizm, animizm, myślenie magiczne). Burza mózgów, praca w kilku osobowych grupach. Każda z grup przygotowuje propozycje zajęć w terenie, w klasie na 1 z przydzielonych tematów:

1) Będę dbał o ziemię w moim otoczeniu – propozycje zajęć dla przedszkolaków

2) Kontakty z przyrodą przywracają człowiekowi równowagę psychiczną i pomagają zachować zdrowie – propozycje zajęć w klasach 1-3.

3) Zwiększająca się ilość odpadów to duży problem współczesnej cywilizacji, – propozycje zajęć przedszkolaki - 5 latki.

4) Wszyscy musimy dbać o czystość naszego otoczenia – propozycje zajęć w klasach 1-3.

5) Kontakty z przyrodą przywracają człowiekowi równowagę psychiczną i pomagają zachować zdrowie - edukacja wczesnoszkolna.

Blok 3. Sposoby wprowadzania dzieci do naukowych metod poznawania świata (metoda eksperymentu przyrodniczego). Pokaz, objaśnienie, dyskusja, metody projekcyjne jako inne, ważne metody budowania wiedzy o otaczającym świecie.

1) Zapoznanie się z przykładowymi scenariuszami zajęć zamieszczonymi w dostępnych pakietach edukacyjnych dla nauczycieli. (Przeglądamy scenariusze, które są zawarte w materiałach. Tworzymy własny scenariusz, wykorzystując z książek najciekawsze cele, formy, metody pracy, które są inspiracją do realizacji własnego tematu .Możemy wykorzystać we własnym temacie -pogadankę, eksperymenty, gry dydaktyczne zawarte w książkach, lub wymyślić coś nowego. Wykorzystujemy własne pomysły na scenariusz do zajęć w klasie lub w lesie lub na wycieczce, w zależności od pomysłu Pedagoga).Przedstawienie wniosków studentów, które scenariusze są inspirujące, w jaki sposób można dostosować propozycje do warunków otoczenia i wieku odbiorców zajęć w przedszkolu lub szkole.

2) Weryfikacja dostępnych materiałów edukacyjnych przygotowanych przez organizacje non-profit, jako źródło inspiracji dla nauczyciela przyrody.

Blok 4. Zakresy edukacji przyrodniczej: przyrody ożywionej: (rośliny i zwierzęta, człowiek) oraz przyrody nieożywionej (ziemia, woda, powietrze, zjawiska atmosferyczne i kosmos), ogień. Na zajęciach zostaną także omówione sposoby kształtowania postawy proekologicznej oraz ogólnospołeczny wymiar korzyści prowadzenia edukacji ekologicznej.

1) Zapoznanie się z dostępnymi pomocami dydaktycznymi w nauczaniu przyrody, przygotowanymi m. in. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2) Własne pomysły studentów na wprowadzenie dzieci do świata przyrody (przykładowe propozycje: właściwości i znaczenie wody, rośliny na łące, dary przyrody wg pór roku)

Bloku 5 - Kącik przyrodniczy i ogród w przedszkolu i szkole. Wprowadzenie do tematu - część wykładowa. Zalety posiadania ogródka przy szkole, wychowawcza i dydaktyczna rola ogródka, pozytywne strony przebywania w ogrodzie, rola prowadzenia ogródka w przypadku uczniów niepełnosprawnych fizycznie czy umysłowo, jakie schronienia wybudować dla mieszkańców ogródka?

Literatura:

Literatura do wykładów:

Korwin-Szymanowska, A., E., Lewandowska, L., Tuszyńska, Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli w perspektywie praktycznej, APS, Warszawa 2015

Poziomek, U., E., B. Ostrowska, Przedmioty przyrodnicze poza szkołą czyli jak świadomie korzystać z oferty przyrodniczej edukacji pozaformalnej, Poradnik dla nauczycieli, IBE, Warszawa 2014

Parczewska T., Edukacja ekologiczna w przedszkolu, UMCS, Lublin, 2009

Sterna D. OKMIKS, Jak budować partnerstwo w uczeniu się i nauczaniu, SUS.CEO.ORG.PL

Żuchełkowska K., Edukacja przyrodnicza w przedszkolu, Bydgoszcz, 2015

Literatura uzupełniająca do wykładów:

Kąkol, P., T.,Biologia. Kompendium, ŚK, Warszawa 2007

L., Tuszyńska [red.], Koncepcja zrównoważonego rozwoju w kształceniu nauczycieli klas początkowych, APS, Warszawa, 2016

Literatura obowiązkowa do ćwiczeń:

1. Arciszewska E., Dylaka S., Nauczanie przyrody. Wybrane zagadnienia, Wyd. CODN, Warszawa 2005.

2. Budniak A. , Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, Podręcznik dla studentów, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2009.

3. Elbanowska S., Przyroda nieożywiona w wychowaniu przedszkolnym, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1983.

4. Frątczak E., Frątczak J.,Ekologiczne zagadki Agatki i podstawowe wiadomości o naszym środowisku, Kujawsko-Pomorskie Studium Edukacyjne, Bydgoszcz 1998.

4. Frątczak E., Frątczak J.,Ekologiczne zagadki Agatki i podstawowe wiadomości o naszym środowisku, Kujawsko-Pomorskie Studium Edukacyjne, Bydgoszcz 1998.

6. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, Wyd. CEBP, Kraków 2014.

7. Kielar-Turska M., Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992.

8. Kozłowska-Rajewicz A., Hibszer A., Strategie nauczania przyrody, w: E. Arciszewska, S. Dylak, Nauczanie przyrody. Wybrane zagadnienia, Wyd. CODN, Warszawa 2005.

9. Michałowski S. , Wollman – Mazurkiewicz L., Dziecko w świecie przyrody, Wyd. Impuls, Kraków 2000.

10. Muchacka B., Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006.

11. Sławińska M., Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2010.

Literatura uzupełniająca do ćwiczeń:

1. G. Walter: „Żywioły w przedszkolu” seria: Ogień, Powietrze, Ziemia, Woda, Kielce 2004,

2. Saan: „365 pomysłów na eksperymentowanie” (2005), oraz „365 pomysłów na majsterkowanie” (2006), Wydawnictwo Rea, Warszawa;

3. Jelinek J.A., Kąciki przyrodnicze w warszawskich przedszkolach. Oczami studentów kierunków wychowanie przedszkolne, w: „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” 4/2014 (53), s. 49-55.

Uwagi:

Metody kształcenia do wykładów:

- wykład konwersacyjny

METODY KSZTAŁCENIA do ćwiczeń:

- Krótkie wykłady wprowadzające do poszczególnego bloku tematycznego.

- Praca na zajęciach – grupowa i indywidualna.

- Karty pracy studenta, weryfikujące zakres dotychczasowej wiedzy.

- Dyskusja, burza mózgów.

- Prezentacja.

2ECTS

15h -wykładów, 15h - ćwiczeń = 30 godzin kontraktowych

15h- przygotowanie się do egzaminu, zapoznanie się z literaturą tematu

15h - przygotowanie się w ramach ćwiczeń do zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Beata Gawrońska-Orłowska
Strona przedmiotu: http://dzieciecafizyka.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie na ocenę

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zostaną zapoznani z zadaniami edukacji przyrodniczej. Przedstawione zostaną wyniki badań prezentujące sposób myślenia dzieci pod kątem edukacji przyrodniczej. Wyjaśnione zostaną sposoby wprowadzania dzieci do naukowych metod poznawania świata, a także omówione zostaną zakresy edukacji przyrodniczej i zagadnienie kącika przyrodniczego.

Zaliczenie przedmiotów będzie obejmowało ustalenie wiedzy studentów w omawianych zakresach w formie kolokwium.

Zakres tematów:

1. Cele, zadania i treści edukacji przyrodniczej w przedszkolu w nauczaniu wczesnoszkolnym.

2. Artyficjalizm, animizm i myślenie magiczne - ich znaczenie w projektowaniu zajęć z edukacji przyrodniczej

3. Sposoby poznawania świata przez dziecko - metoda pokazu połączonego z przeżyciem, objaśnienia, pogadanki, eksperymentu, gier dydaktycznych

4. Zakres edukacji przyrodniczej: ziemia, woda, powietrze (zjawiska atmosferyczne), ogień, rośliny i zwierzęta, człowiek, ekologia, kosmos. Zajęcia praktyczne.

5. Test

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Arciszewska E., Dylaka S., Nauczanie przyrody. Wybrane zagadnienia, Wyd. CODN, Warszawa 2005.

2. Budniak A. , Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, Podręcznik dla studentów, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2009.

3. Elbanowska S., Przyroda nieożywiona w wychowaniu przedszkolnym, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1983.

4. Frątczak E., Frątczak J.,Ekologiczne zagadki Agatki i podstawowe wiadomości o naszym środowisku, Kujawsko-Pomorskie Studium Edukacyjne, Bydgoszcz 1998.

4. Frątczak E., Frątczak J.,Ekologiczne zagadki Agatki i podstawowe wiadomości o naszym środowisku, Kujawsko-Pomorskie Studium Edukacyjne, Bydgoszcz 1998.

6. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, Wyd. CEBP, Kraków 2014.

7. Kielar-Turska M., Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992.

8. Kozłowska-Rajewicz A., Hibszer A., Strategie nauczania przyrody, w: E. Arciszewska, S. Dylak, Nauczanie przyrody. Wybrane zagadnienia, Wyd. CODN, Warszawa 2005.

9. Michałowski S. , Wollman – Mazurkiewicz L., Dziecko w świecie przyrody, Wyd. Impuls, Kraków 2000.

10. Muchacka B., Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006.

11. Sławińska M., Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. G. Walter: „Żywioły w przedszkolu” seria: Ogień, Powietrze, Ziemia, Woda, Kielce 2004,

2. Saan: „365 pomysłów na eksperymentowanie” (2005), oraz „365 pomysłów na majsterkowanie” (2006), Wydawnictwo Rea, Warszawa;

3. Jelinek J.A., Kąciki przyrodnicze w warszawskich przedszkolach. Oczami studentów kierunków wychowanie przedszkolne, w: „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” 4/2014 (53), s. 49-55.

Uwagi:

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia praktyczne z zakresu analizy podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Artyficjalizm, animizm i myślenie magiczne w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - ćwiczenia praktyczne w oparciu o teksty źródłowe

Projektowanie pokazu połączonego z przeżyciem

Praca metodą projektu

Projektowanie kart pracy wprowadzających w klasyfikację elementów przyrody

Projektowanie doświadczeń przyrodniczych - ćwiczenia praktyczne

Punkty ECTS: 2.00

godziny kontaktowe: 30

realizacja zadań: 10

przygotowanie do egzaminu: 10

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Żach
Prowadzący grup: Bożena Żach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Bożena Żach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.