Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca z dzieckiem zdolnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-PDZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca z dzieckiem zdolnym
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec. naucz.: pedagogika wczesnoszkolna, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla II r. PE, spec. naucz.: pedagogika korekcyjna, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla II r. PE, spec. naucz.: pedagogika wczesnoszkolna, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PE2_W19 ma szczegółową wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie wczesnej edukacji

PE2_U03 potrafi skutecznie porozumiewać się z różnymi odbiorcami (uczniami, rodzicami, specjalistami) korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych

PE2_K02 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie wczesnej edukacji i pedagogiki korekcyjnej; angażuje się we współpracę

w toku rozwiązywania problemów edukacyjnych

-------------------------------

PE2_U03 Potrafi skutecznie porozumiewać się w procesie kształcenia dzieci zdolnych z różnymi odbiorcami (uczniami, rodzicami, specjalistami) korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych

PE2_K02 Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w procesie kształcenia dzieci zdolnych, angażuje się we współpracę w toku rozwiązywania

problemów edukacyjnych tych dzieci, pomimo posiadanych przez nie zdolności

PE2_K07 Jest wrażliwy na problemy edukacyjne dzieci zdolnych, w tym z trudnościami w uczeniu się pomimo przejawianych zdolności, gotowy do komunikowania się z otoczeniem, w tym rodzicami dzieci oraz innymi osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne, np. naukowym kole studenckim

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Witkowska-Tomaszewska
Prowadzący grup: Anna Witkowska-Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawą zaliczenia przedmiotu będzie:

1.Przygotowanie arkusza obserwacji zdolności ucznia.(Praca zespołowa)

2.Napisanie projektu edukacyjnego. (Praca zespołowa)

3.Konspekt zajęć pozalekcyjnych dla ucznia zdolnego.

Pełny opis:

1.Kim jest uczeń zdolny. Pojęcie zdolności, ucznia zdolnego w literaturze. Niepowodzenia szkolne uczniów zdolnych. Przykłady programów edukacyjnych dla uczniów zdolnych. Zdolności a silne strony ucznia. Pojęcie tutoringu szkolnego(4h)

2.Jak rozpoznać ucznia zdolnego. Sposoby identyfikacji, diagnozy zdolności ucznia w procesie dydaktycznym przez nauczycieli. Sposoby diagnozowania silnych stron ucznia. Przygotowanie autorskiego arkusza obserwacji zdolności ucznia.(4h)

3.Organizacja systemu pracy z uczniami uzdolnionymi. Konstruowanie procesu edukacyjnego, system zajęć pozalekcyjnych oraz tutoringu szkolnego. (4h)

4.Kompetencje nauczyciela pracującego z uczniem zdolnym. Warsztat: Aktywne słuchanie, komunikacja typu „JA”, motywowanie do pracy. (4h)

5.Tutoriale. Symulacja zajęć dla uczniów zdolnych wykorzystująca metody Coachingu, Mentoringu.(4h)

6.Autorskie programy edukacyjne. Warsztat pisania programu edukacyjnego dla uczniów zdolnych. (4h)

7.Prezentacja programów edukacyjnych dla uczniów zdolnych przygotowanych przez studentów. (6h)

Literatura:

1.M. Braun, M. Mach, Jak pracować ze zdolnymi? Poradnik dla nauczycieli i rodziców, Wydawnictwo Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012

2.B. Dyrda, W poszukiwaniu standardów kształcenia uczniów zdolnych [w:] J. Łaszczyk, Uczeń zdolny wyzwaniem dla współczesnej edukacji, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2008

3.Dyrda B., Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych. Rozpoznawanie

i przeciwdziałanie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007

4.A. Hłobił, Działalność szkoły we wspomaganiu ucznia zdolnego, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010

5.T. Lewowicki, Kształcenie uczniów zdolnych, Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne, Warszawa 1986

6.W. Limont, Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Poznań 2005

7.W. Limont, „Stań na ramionach gigantów”, czyli uczeń zdolny jako problem wychowawczy w: Wychowanie. Pojęcia- procesy- konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie. Tom 3, red. Dudzikowa M., Czerpaniak- Walczak M., Wydawnictwo GWP, Gdańska 2007

Uwagi:

Metody pracy:

Wykładowa, projektowa, warsztatowa, dyskusja.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie pracy, prezentacji 15

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Witkowska-Tomaszewska
Prowadzący grup: Anna Witkowska-Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Ćwikła
Prowadzący grup: Edyta Ćwikła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawą zaliczenia przedmiotu będzie:

1. Obecność studenta na zajęciach;

2. Napisanie konspektu zajęć dla ucznia zdolnego (praca w parach);

3. Przygotowanie arkusza obserwacji zdolności ucznia (praca grupowa).

Pełny opis:

1.Podstawowe informacje o uczniu zdolnym (pojęcie ucznia zdolnego w literaturze, pojęcie zdolności, uzdolnienia, talent, uczniowie zdolni z problemami w uczeniu się, pojęcie tutoringu szkolnego (3h);

2.Przegląd metod diagnozowania uzdolnień uczniów (co można dla nich zrobić, jak wspierać ich w rozwoju) (4h);

3.Rozpoznawanie ucznia zdolnego (sposoby diagnozowania zdolności ucznia oraz sposoby diagnozowania jego silnych stron, przykładowe programy identyfikacji ucznia zdolnego stosowane na terenie Polski) (3h);

4. Analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych (wybrane narzędzia przeznaczone dla specjalistów, dla nauczycieli i stosowane na świecie). Przygotowanie arkusza obserwacji zdolności ucznia i jego prezentacja (5h)

Literatura:

1.M. Braun, M. Mach, Jak pracować ze zdolnymi? Poradnik dla nauczycieli i rodziców, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012r;

2.M.Boraczyńska,I.Dzierzgowska, L.Pasich, K.Łysak,B.Sadzińska, Uczeń zdolny-metody pracy, Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2012;

3.A. Hłobił, Działalność szkoły we wspomaganiu ucznia zdolnego, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010;

4. G. Huther, U. Hauser, Wszystkie dzieci są zdolne. Jak marnujemy wrodzone talenty, Dobra Literatura, Słupsk 2014;

5.W. Limont, Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować , GWP, Poznań 2005.;

6.I. Stańczak (red.), Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w edukacji wczesnoszkolnej, Kielce 2008.

Uwagi:

Metody kształcenia: burza mózgów, dyskusja, warsztaty, metody aktywizujące

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 15 godzin

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 5 godzin

Przygotowanie pracy, prezentacji: 5 godzin

Łączna liczba godzin pracy studenta: 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Witkowska-Tomaszewska
Prowadzący grup: Anna Witkowska-Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Metody pracy:

Wykładowa, projektowa, warsztatowa, dyskusja.

Podstawą zaliczenia przedmiotu będzie:

1. Przygotowanie przykładowego arkusza obserwacji zdolności ucznia.(Praca zespołowa)

2. Konspekt zajęć pozalekcyjnych dla ucznia zdolnego (Praca zespołowa).

3. Przedstawienie koncepcji pracy z uczniem zdolnym.

4. Aktywny udział w ćwiczeniach

Pełny opis:

Przebieg zajęc:

1. Kim jest uczeń zdolny. Pojęcie zdolności, ucznia zdolnego w literaturze, Niepowodzenia szkolne uczniów zdolnych. Przykłady programów edukacyjnych dla uczniów zdolnych. Zdolności a silne strony ucznia, Pojęcie tutoringu szkolnego(4h)

2. Jak rozpoznać ucznia zdolnego. Sposoby identyfikacji, diagnozy zdolności ucznia w procesie dydaktycznym przez nauczycieli. Sposoby diagnozowania silnych stron ucznia. Przygotowanie autorskiego arkusza obserwacji zdolności ucznia.(4h)

3. Organizacja systemu pracy z uczniami uzdolnionymi. Konstruowanie procesu edukacyjnego, system zajęć pozalekcyjnych oraz tutoringu szkolnego. (4h)

4. Kompetencje nauczyciela pracującego z uczniem zdolnym. Warsztat: Aktywne słuchanie, komunikacja typu „JA”, motywowanie do pracy. (8h)

5. Tutoriale. Symulacja zajęć dla uczniów zdolnych wykorzystująca metody Coachingu, Mentoringu.(2h)

6. Autorskie programy edukacyjne. Warsztat pisania programu edukacyjnego dla uczniów zdolnych. (4h)

7. Prezentacja programów edukacyjnych dla uczniów zdolnych przygotowanych przez studentów. (4h)

Literatura:

Literatura

1. M. Braun, M. Mach, Jak pracować ze zdolnymi? Poradnik dla nauczycieli i rodziców, Wydawnictwo Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012

2. B. Dyrda, W poszukiwaniu standardów kształcenia uczniów zdolnych [w:] J. Łaszczyk, Uczeń zdolny wyzwaniem dla współczesnej edukacji, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2008

3. Dyrda B., Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych. Rozpoznawanie

i przeciwdziałanie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007

4. A. Hłobił, Działalność szkoły we wspomaganiu ucznia zdolnego, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010

5. T. Lewowicki, Kształcenie uczniów zdolnych, Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne, Warszawa 1986

6. W. Limont, Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Poznań 2005

7. W. Limont, „Stań na ramionach gigantów”, czyli uczeń zdolny jako problem wychowawczy w: Wychowanie. Pojęcia- procesy- konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie. Tom 3, red. Dudzikowa M., Czerpaniak- Walczak M., Wydawnictwo GWP, Gdańska 2007

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Inne formy pracy 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie pracy, prezentacji 10

Punkty ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Ćwikła
Prowadzący grup: Edyta Ćwikła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawą zaliczenia przedmiotu będzie:

1. Obecność studenta na zajęciach;

2. Napisanie konspektu zajęć dla ucznia zdolnego (praca w parach);

3. Przygotowanie arkusza obserwacji zdolności ucznia (praca grupowa).

Pełny opis:

1.Podstawowe informacje o uczniu zdolnym (pojęcie ucznia zdolnego w literaturze, pojęcie zdolności, uzdolnienia, talent, uczniowie zdolni z problemami w uczeniu się, pojęcie tutoringu szkolnego (3h);

2.Przegląd metod diagnozowania uzdolnień uczniów (co można dla nich zrobić, jak wspierać ich w rozwoju) (4h);

3.Rozpoznawanie ucznia zdolnego (sposoby diagnozowania zdolności ucznia oraz sposoby diagnozowania jego silnych stron, przykładowe programy identyfikacji ucznia zdolnego stosowane na terenie Polski) (3h);

4. Analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych (wybrane narzędzia przeznaczone dla specjalistów, dla nauczycieli i stosowane na świecie). Przygotowanie arkusza obserwacji zdolności ucznia i jego prezentacja (5h)

Literatura:

1.M. Braun, M. Mach, Jak pracować ze zdolnymi? Poradnik dla nauczycieli i rodziców, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012r;

2.M.Boraczyńska,I.Dzierzgowska, L.Pasich, K.Łysak,B.Sadzińska, Uczeń zdolny-metody pracy, Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2012;

3.A. Hłobił, Działalność szkoły we wspomaganiu ucznia zdolnego, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010;

4. G. Huther, U. Hauser, Wszystkie dzieci są zdolne. Jak marnujemy wrodzone talenty, Dobra Literatura, Słupsk 2014;

5.W. Limont, Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować , GWP, Poznań 2005.;

6.I. Stańczak (red.), Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w edukacji wczesnoszkolnej, Kielce 2008.

Uwagi:

Metody kształcenia: burza mózgów, dyskusja, warsztaty, metody aktywizujące

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 15 godzin

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 5 godzin

Przygotowanie pracy, prezentacji: 5 godzin

Łączna liczba godzin pracy studenta: 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Witkowska-Tomaszewska
Prowadzący grup: Anna Witkowska-Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Metody pracy:

Wykładowa, projektowa, warsztatowa, dyskusja.

Podstawą zaliczenia przedmiotu będzie:

1. Przygotowanie przykładowego arkusza obserwacji zdolności ucznia.(Praca zespołowa)

2. Konspekt zajęć pozalekcyjnych dla ucznia zdolnego (Praca zespołowa).

3. Przedstawienie koncepcji pracy z uczniem zdolnym.

4. Aktywny udział w ćwiczeniach

Pełny opis:

Przebieg zajęć:

1. Kim jest uczeń zdolny. Pojęcie zdolności, ucznia zdolnego w literaturze, Niepowodzenia szkolne uczniów zdolnych. Przykłady programów edukacyjnych dla uczniów zdolnych. Zdolności a silne strony ucznia, Pojęcie tutoringu szkolnego(4h)

2. Jak rozpoznać ucznia zdolnego. Sposoby identyfikacji, diagnozy zdolności ucznia w procesie dydaktycznym przez nauczycieli. Sposoby diagnozowania silnych stron ucznia. Przygotowanie autorskiego arkusza obserwacji zdolności ucznia.(4h)

3. Organizacja systemu pracy z uczniami uzdolnionymi. Konstruowanie procesu edukacyjnego, system zajęć pozalekcyjnych oraz tutoringu szkolnego. (4h)

4. Kompetencje nauczyciela pracującego z uczniem zdolnym. Warsztat: Aktywne słuchanie, komunikacja typu „JA”, motywowanie do pracy. (8h)

5. Tutoriale. Symulacja zajęć dla uczniów zdolnych wykorzystująca metody Coachingu, Mentoringu.(2h)

6. Autorskie programy edukacyjne. Warsztat pisania programu edukacyjnego dla uczniów zdolnych. (4h)

7. Prezentacja programów edukacyjnych dla uczniów zdolnych przygotowanych przez studentów. (4h)

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. M. Braun, M. Mach, Jak pracować ze zdolnymi? Poradnik dla nauczycieli i rodziców, Wydawnictwo Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012

2. B. Dyrda, W poszukiwaniu standardów kształcenia uczniów zdolnych [w:] J. Łaszczyk, Uczeń zdolny wyzwaniem dla współczesnej edukacji, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2008

3. Dyrda B., Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych. Rozpoznawanie

i przeciwdziałanie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007

4. A. Hłobił, Działalność szkoły we wspomaganiu ucznia zdolnego, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010

Literatura dodatkowa

5. Witkoś M., Szczególne uzdolnienia- zarys problematyki, w: Życie Szkoły Nr. 6/2001

6. Limont W., Cieślikowska J., Czy potrzebna jest pedagogika zdolności? W: Teoria

i praktyka edukacji uczniów zdolnych, red. Limont W., Wydawnictwo IMPULS, Kraków, 2004

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Inne formy pracy 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie pracy, prezentacji 10

Punkty ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adamina Korwin-Szymanowska, Anna Witkowska-Tomaszewska
Prowadzący grup: Karolina Mirosz, Mirosława Pleskot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Analiza znaczeń podstawowych pojęć.

2. Charakterystyka ucznia zdolnego.

3. Rozpoznawanie uczniów zdolnych: metody i narzędzia.

4. Dostrzeganie problemów edukacyjnych dzieci zdolnych z trudnościami w uczeniu się.

5. Polskie i światowe programy edukacyjne w pracy z dzieckiem zdolnym.

Pełny opis:

1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć: zdolności, uzdolnienia, talent, twórczość, kreatywność, geniusz itp. Uczeń zdolny w polskim prawie.

2. Charakterystyka ucznia zdolnego. Typy uzdolnień i modele zdolności.

3. Uczeń zdolny – jak go rozpoznać? Wybrane metody i narzędzia do identyfikacji i diagnozy zdolności ucznia w procesie dydaktycznym. Sposoby diagnozowania silnych stron ucznia. Tutoring, coaching, mentoring. Przygotowanie autorskiego narzędzia diagnozującego zdolności ucznia.

4. Dostrzeganie problemów edukacyjnych dzieci zdolnych z trudnościami w uczeniu się. Syndrom nieadekwatnych osiągnięć.

5. Prezentacja wybranych polskich i światowych programów edukacyjnych w pracy z dzieckiem zdolnym oraz ich znaczenie w procesie dydaktycznym. Organizacja systemu pracy z uczniami uzdolnionymi.

Literatura:

Literatura podstawowa

Limont, W. (2005). Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Dyrda B. (2007). Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Braun, M., Mach, M. (2012). Jak pracować ze zdolnymi? Poradnik dla nauczycieli i rodziców. Warszawa: Wydawnictwo Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Cybis, N., Drop, E., Rowiński, T., Cieciuch, J. (2012). Uczeń zdolny – analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Dyrda, B. (2010). Trudności w nauce szkolnej uczniów zdolnych, czyli kilka słów o Syndromie Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych. Trendy, Internetowe Czasopismo Edukacyjne, 3, s. 15-20.

Literatura uzupełniająca

Głuc, K. (2009). Diament. Dostrzec i aktywizować możliwości, energie, talenty. Trendy, Internetowe Czasopismo Edukacyjne, 4, s. 29-32.

Hłobił, A. (2010). Działalność szkoły we wspomaganiu ucznia zdolnego. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Lewowicki, T. (1986). Kształcenie uczniów zdolnych. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Łaszczyk, J., Jabłonowska, M. (red.) (2008). Uczeń zdolny wyzwaniem dla współczesnej edukacji. Warszawa: APS.

Pac-Marcinkowska, K. (2009). Program uwaga! Zdolności! Trendy, Internetowe Czasopismo Edukacyjne, 4, s. 33-36.

Pasich, L. (2009). Projekt „Taki jak Mozart”, czyli w stronę wspierania i rozwijania zdolności. Trendy, Internetowe Czasopismo Edukacyjne, 4, s. 13-20.

Uczeń zdolny w systemie edukacji. Materiał informacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji. http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=88:materiay-edukacyjne-ksztacenia-uczniw-zdolnych&Itemid=1355

Wybrane definicje zdolności, uzdolnień, talentu. Materiał edukacyjny ORE http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=88:materiay-edukacyjne-ksztacenia-uczniw-zdolnych&Itemid=1355

Wybrane projekty i programy dotyczące ucznia zdolnego. Materiał informacyjny ORE http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=88:materiay-edukacyjne-ksztacenia-uczniw-zdolnych&Itemid=1355

Uwagi:

Zaliczenie przedmiotu obejmuje:

1. Aktywność i zaangażowanie na zajęciach.

2. Realizacja zadań praktycznych w czasie zajęć.

3. Przygotowanie indywidualnego narzędzia autorskiego do diagnozowania uzdolnień.

5. Przygotowanie w grupach komiksu edukacyjnego rozwiązującego problemy uczniów zdolnych.

6. Zaliczenie końcowe dotyczy zaliczenia wszystkich powyższych wymogów.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 15 godz.

Literatura: 15 godz.

Przygotowanie prezentacji na wybrany temat: 10 godz.

Przygotowanie narzędzia diagnostycznego: 20 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska
Prowadzący grup: Mirosława Pleskot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Krasuska-Betiuk
Prowadzący grup: Karolina Mirosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Krasuska-Betiuk
Prowadzący grup: Karolina Mirosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Witkowska-Tomaszewska
Prowadzący grup: Anna Witkowska-Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

INFORMACJA DO PRACY ZDALNEJ: Zajęcia będą odbywały się na platformie TEAMS gdzie utworzona została wirtualna klasa „Praca z uczniem zdolnym". Na platformie zgodnie z programem sylabusa będą zamieszczane prezentacje ćwiczenia i zadania do poszczególnych bloków tematycznych. Będą odbywały się zajęcia zdalne konsultacyjne. Uruchomiony jest indywidualny CZAT na wirtualnej klasie gdzie możecie Państwo konsultować się ze mną.

Metody pracy:

Wykładowa, projektowa, warsztatowa, dyskusja, samokształceniowa (czytanie literatury, przygotowywanie zadań i ćwiczeń) praca zdalna na platformie wewnątrz uczelnianej TEAMS

Podstawą zaliczenia i pomiaru efektów kształcenia w trybie zdalnym/stacjonarnym będzie:

1. Przygotowanie koncepcji pojęcia utalentowanego dziecka

2. Przygotowanie przykładowego arkusza obserwacji zdolności ucznia.(Praca zespołowa)

3. Konspekt zajęć pozalekcyjnych dla ucznia zdolnego (Praca zespołowa).

4. Aktywny udział w ćwiczeniach

Pełny opis:

INFORMACJA DO PRACY ZDALNEJ: Zajęcia będą odbywały się na platformie TEAMS gdzie utworzona została wirtualna klasa „Praca z uczniem zdolnym". Na platformie zgodnie z programem sylabusa będą zamieszczane prezentacje ćwiczenia i zadania do poszczególnych bloków tematycznych. Będą odbywały się zajęcia zdalne konsultacyjne. Uruchomiony jest indywidualny CZAT na wirtualnej klasie gdzie możecie Państwo konsultować się ze mną.

Przebieg zajęć:

1. Kim jest uczeń zdolny. Pojęcie zdolności, ucznia zdolnego w literaturze, Niepowodzenia szkolne uczniów zdolnych. Przykłady programów edukacyjnych dla uczniów zdolnych. Zdolności a silne strony ucznia, Pojęcie tutoringu szkolnego(4h)

2. Jak rozpoznać ucznia zdolnego. Sposoby identyfikacji, diagnozy zdolności ucznia w procesie dydaktycznym przez nauczycieli. Sposoby diagnozowania silnych stron ucznia. Przygotowanie autorskiego arkusza obserwacji zdolności ucznia.(4h)

3. Organizacja systemu pracy z uczniami uzdolnionymi. Konstruowanie procesu edukacyjnego, system zajęć pozalekcyjnych oraz tutoringu szkolnego. (4h)

4. Kompetencje nauczyciela pracującego z uczniem zdolnym. Warsztat: Aktywne słuchanie, komunikacja typu „JA”, motywowanie do pracy. (8h)

5. Tutoriale. Symulacja zajęć dla uczniów zdolnych wykorzystująca metody Coachingu, Mentoringu.(2h)

6. Autorskie programy edukacyjne. Warsztat pisania programu edukacyjnego dla uczniów zdolnych. (4h)

7. Prezentacja programów edukacyjnych dla uczniów zdolnych przygotowanych przez studentów. (4h)

Literatura:

INFORMACJA DO PRACY ZDALNEJ: Linki do bibliotek cyfrowych pedagogicznych zamieszczone zostały na platformie TEAMS na wirtualnej klasie " Praca z uczniem zdolnym ". Ponadto na wirtualnej klasie zamieszczana będzie literatura do zajęć.

Literatura obowiązkowa

1. M. Braun, M. Mach, Jak pracować ze zdolnymi? Poradnik dla nauczycieli i rodziców, Wydawnictwo Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012

2. B. Dyrda, W poszukiwaniu standardów kształcenia uczniów zdolnych [w:] J. Łaszczyk, Uczeń zdolny wyzwaniem dla współczesnej edukacji, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2008

3. Dyrda B., Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych. Rozpoznawanie

i przeciwdziałanie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007

4. A. Hłobił, Działalność szkoły we wspomaganiu ucznia zdolnego, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010

Literatura dodatkowa

5. Witkoś M., Szczególne uzdolnienia- zarys problematyki, w: Życie Szkoły Nr. 6/2001

Literetura dodatkowa

6. Limont W., Cieślikowska J., Czy potrzebna jest pedagogika zdolności? W: Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych, red. Limont W., Wydawnictwo IMPULS, Kraków, 2004

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach/praca zdalna 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie pracy, prezentacji 10

Punkty ECTS 2

INFORMACJE O PRACY ZDALNEJ

Metody sprawdzania efektów kształcenia. Sposoby zaliczenia zajęć:

Zapoznanie się z literaturą, wykonywanie zadań i ćwiczeń w systemie zdalnej pracy na platformie wewnątrz uczelnianej TEAMS. Przygotowanie trzech prac zespołowych sprawdzających wiedzę teoretyczną oraz kompetencje praktyczne dotyczące zdolności (rozumienia zdolności diagnozowania jak również planowania i projektowania pracy.)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Ćwikła
Prowadzący grup: Edyta Ćwikła, Marta Poruszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawą zaliczenia przedmiotu będzie: napisanie konspektu zajęć dla ucznia zdolnego oraz stworzenie przykładowej "sesji twórczej pomysłowości" przesłanych w korespondencji mailowej we wskazanym terminie.

Pełny opis:

1.Podstawowe informacje o uczniu zdolnym (pojęcie ucznia zdolnego w literaturze, pojęcie zdolności, uzdolnienia, talent, uczniowie zdolni z problemami w uczeniu się, pojęcie tutoringu szkolnego (3h);

2.Przegląd metod diagnozowania uzdolnień uczniów (co można dla nich zrobić, jak wspierać ich w rozwoju) (4h);

3.Trening kreatywności wg. K. Szmidta (3h);

4. Wyobraźnia twórcza. Karty kreatywne, gra DIXIT, kompas kreatywności (5h)

PRACA ZDALNA:

Materiały przesyłane drogą mailową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl USOS: ecwikla@aps.edu.pl oraz połączenia video w aplikacji TEAMS.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.M. Braun, M. Mach, Jak pracować ze zdolnymi? Poradnik dla nauczycieli i rodziców, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012r;

2.M.Boraczyńska,I.Dzierzgowska, L.Pasich, K.Łysak,B.Sadzińska, Uczeń zdolny-metody pracy, Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2012;

3.A. Hłobił, Działalność szkoły we wspomaganiu ucznia zdolnego, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010;

4. G. Huther, U. Hauser, Wszystkie dzieci są zdolne. Jak marnujemy wrodzone talenty, Dobra Literatura, Słupsk 2014;

5. K.J. Szmidt, Sesje twórczej pomysłowości - Dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych, Sensus, Gliwice 2016.

Literatura uzupełniająca:

1.W. Limont, Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować , GWP, Poznań 2005.;

2.I. Stańczak (red.), Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w edukacji wczesnoszkolnej, Kielce 2008.

Strony internetowe:

1. https://www.ore.edu.pl/2014/12/akty-prawne-2/

2.https://www.ore.edu.pl/2015/06/test-uzdolnien-wielorakich-tuw/

3.http://bc.ore.edu.pl/Content/88/2009_2.pdf

4.http://bc.ore.edu.pl/Content/83/2008_3.pdf

5.https://pdf.helion.pl/setwop/setwop.pdf

6.https://pedagogika-specjalna.edu.pl/kategoria/uczen-zdolny/

Uwagi:

Metody kształcenia: burza mózgów, dyskusja, warsztaty, metody aktywizujące, PRACA INDYWIDUALNA

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15 godz.

Przygotowanie pracy, prezentacji: 30 godz.

Łączna liczba godzin pracy studenta: 60 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

ZDALNE ELEMENTY METOD KSZTAŁCENIA/ UCZENIA SIĘ:

kontakt mailowy w systemie USOS, załączanie plików: prezentacji, pdf oraz linków do źródeł internetowych książek, czasopism i filmów oraz korzystanie z aplikacji TEAMS - zajęcia zgodne z terminarzem zajęć z planem ustalonym na początku semestru

14.03. 2020 r. Wysłane emeilowo: prezentacja +literatura:

1.Model pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej.pdf

2. K. Szmidt "Trening kreatywności". pdf

19.04. 2020r. Spotkanie online w aplikacji TEAMS. Materiały przekazane studentom podczas spotkania online (dodatkowo wysłane przez USOS)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.