Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawne aspekty pomocy pedagogicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-PAP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawne aspekty pomocy pedagogicznej
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, spec. naucz.: ped. szkolna i pedagogika zdolności, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE2_W08

- Ma wiedzę o powiązaniach prawnych i organizacyjnych między placówkami systemu oświaty, w tym między szkołą i instytucjami pozaszkolnymi, mogącymi uczestnicznyć w realizowaniu pomocy pedagogicznej

PE2_W15

- Ma wiedzę o placówkach systemu oświaty organizujących i udzielających pomocy pedagogicznej osobom uczęszczającym do przedszkoli, szkół oraz innych placówek;

- Ma wiedzę na temat zasad udzielania pomocy pedagogicznej, określonych w obowiązujących aktach prawnych.

- Zna zasady funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

PE2_W21

- Ma wiedzę na temat zasad organizowania pomocy pedagogicznej w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponad gimnazjalnych

- Ma wiedzę na temat form udzielanej pomocy pedagogicznej

- Zna obowiązki dyrektora placówki systemu oświaty oraz nauczycieli i wychowawców w odniesieniu do pomocy pedagogicznej

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U04

- Potrafi opracować dokumentację procesu udzielania pomocy pedagogicznej uczniowi

- Potrafi określić wymagania formalne dotyczące opinii psychologiczno-pedagogicznej

PE2_U10

- Potrafi dobierać środki udzielania pomocy pedagogicznej do potrzeb ucznia lub podopiecznego placówki

PE2_U13

- Poszukuje optymalnych rozwiązań w zakresie pomocy pedagogicznej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE2_K03

- Wskazuje na znaczenie wiedzy z obszaru nauk pedagogicznych dla udzielania pomocy pedagogicznej

PE2_K07

- Jest wrażliwy na potrzeby uczniów oraz podopiecznych innych placówek systemu oświaty, jest gotów do wskazywania im wszelkich możliwości uzyskania pomocy pedagogicznej

PE2_K09

- Wskazuje gotowość udzielania pomocy pedagogicznej uczniom i podopiecznym innych placówek systemu oświaty

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Fastyn
Prowadzący grup: Arkadiusz Fastyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

1. egzamin końcowy

2. dyskusja dydaktyczna

3. praca z aktami normatywnymi

Pełny opis:

Pojęcie prawa oświatowego oraz jego umiejscowienie w systemie prawa, określenie przedmiotu nadzoru administracyjno - finansowego oraz określenie podmiotów sprawujących ten nadzór. Określenie przedmiotu nadzoru pedagogicznego oraz określenie organów sprawujących ten nadzór, stosowanie środków nadzoru pedagogicznego, poza tym realizacja, kontrola i egzekucja obowiązków edukacyjnych. Przedstawiona zostanie także problematyka dotycząca powstania i likwidacji szkoły publicznej i niepublicznej. Ponadto struktura wewnętrzna szkoły oraz kompetencje organów wewnętrznych szkoły i w podstawowym zakresie nostryfikacja, a także indywidualny program i tok nauczania. W zakresie problematyki pomocy pedagogicznej omówione zostaną miarodajne w tej kwestii akty normatywne. Przedstawiona zostanie organizacja i dokumentacja tej pomocy, kategorie uczniów objętych pomocą i związana z tym rola orzeczeń i opinii poradni psychologiczno - pedagogicznych, oraz związek z pomocą materialną.

Literatura:

M. Pilich, ustawa o systemie oświaty, komentarz, Warszawa 2012,

R. Naprawa, E. Korzeniewska, Dokumentacja dyrektora szkoły, Gdańsk 2013,

J. Karbowniczek, Mały leksykon pedagoga wczesnoszkolnego, Warszawa 2014, oraz

przepisy rozporządzeń regulujące pomoc pedagogiczną i działalność poradni psychologiczno - pedagogicznych.

Uwagi:

Kształcenie opiera się na omawianiu problematyki nadzoru pedagogicznego oraz stanowiącej jego element kwestii pomocy pedagogicznej. Nacisk jest położony na wyjaśnienie zastosowanych w zakresie pomocy pedagogicznej rozwiązań organizacyjnych, a w szczególności zasad i form tej pomocy, prawnych podstaw jej stosowania oraz podmiotów uprawnionych do wnioskowania o objęcie pomocą oraz podmiotów uprawnionych do udzielania pomocy i kierowania tym procesem. Nakład pracy studenta musi pozwolić na opanowanie zagadnień organizacyjnych pomocy pedagogicznej. W związku z tym przygotowanie do zajęć i egzaminu musi wynosić łącznie min. 10 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Fastyn
Prowadzący grup: Małgorzata Czarkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Czarkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Czarkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WIEDZA

-

UMIEJĘTNOŚCI

-

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

-

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Podstawowe informacje o prawie (definicja prawa, podział prawa: prawo materialne, prawo formalne, gałęzie prawa, źródła prawa, hierarchia aktów prawnych);

2. Akty prawa międzynarodowego dotyczące prawa oświatowego (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja o prawach dziecka, Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i kulturalnych);

3. Prawo oświatowe w polskim systemie prawa (ustawa o systemie oświaty, ustawa Karta Nauczyciela);

4. Prawo wewnętrzne placówki (statut, regulamin, zarządzenia, uchwały);

5. Postępowanie administracyjne (terminy, decyzje, tryb odwoławczy, skargi, wnioski);

6. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem (procedury interwencji, zasady korzystania z internetu przez dzieci i ochrona przed szkodliwymi treściami, zasady bezpiecznej relacji pracownik placówki – dziecko);

7. Prawo autorskie w szkole;

8. Ochrona danych osobowych;

9. Bazy wiedzy prawnej i narzędzia informatyczne (np. Lex, Legalis, Temida, baza aktów prawnych na stronie Sejmu RP, ABC Praktyki Prawa Oświatowego Wolters Kluwer, newslettery);

10. Mediacje w szkole

11. Osoby fizyczne i osoby prawne. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.

12. Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

13. Zasady działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych

Literatura:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. 1991, Nr 95, poz. 425 ze zm.

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. 1982, Nr 3, poz. 19, ze zm.

3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, Dz. U. 2011, Nr 139, poz. 814, ze zm.

4. Pilich M., Komentarz do ustawy o systemie oświaty, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

5. Balicki A., Pyter M., Prawo oświatowe, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2015.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład

- ćwiczenia praktyczne

- analiza tekstów źródłowych

- metody aktywizujące i problemowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 20 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Czarkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Czarkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

1. egzamin końcowy - test

2. dyskusja dydaktyczna

3. praca z aktami normatywnymi

Pełny opis:

Opis treści programowych:

1. Podstawowe informacje o prawie (definicja prawa, podział prawa, gałęzie prawa, źródła prawa, hierarchia aktów prawnych);

2. Akty prawa międzynarodowego dotyczące prawa oświatowego (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja o prawach dziecka, Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i kulturalnych);

3. Prawo oświatowe w polskim systemie prawa;

4. Prawo wewnętrzne placówki (statut, regulamin, zarządzenia, uchwały);

5. Postępowanie administracyjne (terminy, decyzje, tryb odwoławczy, skargi, wnioski);

6. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem;

7. Prawo autorskie w szkole;

8. Ochrona danych osobowych;

9. Bazy wiedzy prawnej i narzędzia informatyczne (np. Lex, Legalis, Temida, baza aktów prawnych na stronie Sejmu RP);

10. Mediacje w szkole;

11. Osoby fizyczne i osoby prawne. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych;

12. Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych;

13. Zasady działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa i uzupełniająca:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.

A. Balicki, M. Pyter, Prawo oświatowe. Komentarz, Warszawa 2017.

Uwagi:

Metody kształcenia:

- Wykład,

- Ćwiczenia praktyczne

- Analiza tekstów źródłowych

- Metody aktywizujące i problemowe

Nakład pracy studenta

Godziny kontaktowe: 30h

Przygotowywanie się do zajęć (lektury): 20h

Przygotowywanie się do zaliczenia na ocenę: 20h

Inne: 5h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3.0

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Czarkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Czarkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

1. egzamin końcowy - test

2. dyskusja dydaktyczna

3. praca z aktami normatywnymi

Pełny opis:

Opis treści programowych:

1. Podstawowe informacje o prawie (definicja prawa, podział prawa, gałęzie prawa, źródła prawa, hierarchia aktów prawnych);

2. Akty prawa międzynarodowego dotyczące prawa oświatowego;

3. Prawo oświatowe w polskim systemie prawa;

4. Prawo wewnętrzne placówki (statut, regulamin, zarządzenia, uchwały);

5. Postępowanie administracyjne (terminy, decyzje, tryb odwoławczy, skargi, wnioski);

6. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem;

7. Prawo autorskie w szkole;

8. Ochrona danych osobowych;

9. Bazy wiedzy prawnej i narzędzia informatyczne (np. baza aktów prawnych na stronie Sejmu RP);

10. Mediacje w szkole;

11. Osoby fizyczne i osoby prawne. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych;

12. Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych;

13. Zasady działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa i uzupełniająca:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.

A. Balicki, M. Pyter, Prawo oświatowe. Komentarz, Warszawa 2017.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład,

Ćwiczenia praktyczne

Analiza tekstów źródłowych

Metody aktywizujące i problemowe

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 30h

Przygotowywanie się do zajęć (lektury): 20h

Przygotowywanie się do zaliczenia na ocenę: 20h

Inne: 5h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3.0

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.