Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka zajęć z zakresu edukacji przyrodniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-MZR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka zajęć z zakresu edukacji przyrodniczej
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec. naucz.: pedagogika wczesnoszkolna, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla II r. PE, spec. naucz.: pedagogika wczesnoszkolna, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zaliczenie końcowe na podstawie:

1. Kolokwium: opracowanie projektu pracowni przyrodniczej dla uczniów wczesnej edukacji data 2 kwietnia.

2. Przygotowanie scenariusza zajęć laboratoryjnych wg. z wybranych tematów z podstawy programowej: Edukacja przyrodnicza.

3. Przeprowadzenie tych zajęć dla grupy za pomocą aplikacji Teams. Zaliczenie - ocena średnia za: projekt pracowni przyrodniczej i przeprowadzenie laboratorium.

Pełny opis:

Analiza treści Podstawy Programowej w zakresie edukacji przyrodniczej

Operacjonalizacja celów kształcenia

Podstawowe metody edukacyjne

Metodyka prowadzenia zajęć terenowych

Przygotowanie projektu edukacyjnego. „Opracowanie projektu urządzenia Sali przyrodniczej dla uczniów wczesnej edukacji” (kolokwium w połowie semestru prezentacja projektów- 2osoby 4-5 slajdów)

Zastosowanie zasad nauczania w poszczególnych strategiach nauczania.

Metody i środki dydaktyczne w edukacji wczesnoszkolnej.

Ocenianie i ewaluacja.

Literatura:

A. Korwin-Szymanowska, E. Lewandowska, L. Tuszyńska, Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli w perspektywie praktycznej, Wyd. APS, Warszawa 2015

A. Witkowska Tomaszewska, Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w perspektywie wyzwań społeczeństwa, Wyd. APS, Warszawa2016

A. Batorczak (red.) Rozwój zrównoważony na co dzień, Visegrad Fund, Warszawa 2017

S. Elbanowska-Ciemuchowska, Doświadczenia małego odkrywcy, Wyd. Juka Warszawa, 2011

Adel Faber,E. Mazlish, Jak mówić żeby dzieci się uczyły, Media Rodzina, Poznań, 2006

J. Kasperkowiak, Taka piękna jest przyroda, Wyd. Skrzat, Kraków 2010

A. Korwin-Szymanowska,E. Lewandowska, L. Tuszyńska, Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli w perspektywie praktycznej, Wyd. APS, Warszawa 2015

T. Parczewska, Edukacja ekologiczna w przedszkolu, Lublin, 2009

K. Żuchełkowska, Edukacja przyrodnicza w przedszkolu, Bydgoszcz, 2015

Efekty uczenia się:

PE2_W19 ma szczegółową wiedzę dotyczacą prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie wczesnej edukacji

Metody i kryteria oceniania:

nakład pracy studenta – 55 godz , - 2 punkty ECTS

• Część zajęć w postaci ćwiczeń przeprowadzone stacjonarnie. Wykład w postaci prezentacji z komentarzami przesłanej przez prowadzącego. Praca samodzielna nad przydzielonymi projektami kontakt: poczta elektroniczna USOS oraz aplikacje Times - czat, wideospotkania) , Aplikacja Forms – rozwiązanie testu. Komunikacja z wykładowcą w czasie dyżuru (poczta elektroniczna, Skype, Teams

• Zdalna praca zespołowa nad podanymi zagadnieniami. Studenci prezentują swoje projekty za pomocą aplikacji Teams.

Konsultacje indywidualne w postaci korespondencji mailowej w wyznaczonych terminach dyżurów”

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adamina Korwin-Szymanowska
Prowadzący grup: Maria Pielichowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje:

a) Zajęcia praktyczne - zajęcia terenowe, przeprowadzanie doświadczeń, wykorzystanie i-Laba 3 jako metody wspierającej rozwój kreatywności nauczycieli w zakresie edukacji przyrodniczej

b) Zajęcia teoretyczne - wyjaśnieniu podstawowych pojęć i definicji, nurtów edukacji przyrodniczej, metod i narzędzi pracy z dziećmi w zakresie edukacji przyrodniczej

Pełny opis:

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z aspektami teoretycznymi i praktycznymi związanymi z prowadzeniem edukacji przyrodniczej. Zajęcia praktyczne prowadzone są w terenie, koncentrując się na wykorzystaniu treści przyrodniczych w holistycznym rozwoju dziecka, jak również w sali szkolnej Pracowni Edukacji Przyrodniczej, w której studenci przeprowadzają doświadczenia. Zajęcia teoretyczne koncentrują się na wyjaśnieniu podstawowych pojęć i definicji, nurtów edukacji przyrodniczej (pedagogika przygody, pedagogika przeżyć, uczenie się oparte na doświadczeniu, edukacja ekologiczna, edukacja dla zrównoważonego rozwoju itp.), jak również roli ucznia i nauczyciela w procesie uczenia się. W ramach doskonalenia warsztatu nauczyciela studenci tworzą projekty edukacyjne w obszarze edukacji przyrodniczej, które są wynikiem przeprowadzonej sesji w ilabie3 (laboratorium innowacji APSu).

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Budniak, A. (2005). Aktywizacja uczniów klas początkowych poprzez doświadczenia przyrodnicze. W: J. Kuźma, J. Morbitzer (red.). Edukacja – szkoła – nauczyciel. Promowanie rozwoju dziecka. Kraków: Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Budniak, A. (2009). Doświadczenia przyrodnicze w poznawaniu środowiska przez uczniów klas początkowych. Karowice: Wyd. Deni-Press.

Korwin-Szymanowska, A., Lewandowska, E., & Witkowska-Tomaszewska, A. (2016). Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w perspektywie wyzwań społeczeństwa wiedzy. Warszawa: Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Korwin-Szymanowska, A., Lewandowska, E., & Tuszyńska, L. (2015). Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli w perspektywie praktycznej. Warszawa: Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej.

A. Leśny, E. Palamer-Kabacińska. Outdoor i adventure education w Polsce. Warszawa: Wydawca: Fundacja Pracownia Nauki i Przygody.

Louv R. (2014), Ostatnie dziecko lasu. Jak uchronić nasze dzieci przed zespołem deficytu natury, Grupa Wydawnicza Relacja, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

Dobrosz-Teperek, K. & Dasiewicz, B. (2009). Edukacja poprzez zmysły i doświadczenia, Meritum, 2, s. 48-52.

Dymara, B. (red.) (2001). Dziecko w świecie współdziałania. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Elbanowska, S. (1983). Przyroda nieożywiona w wychowaniu przedszkolnym. Warszawa: WSiP.

Gardner, H. (2002). Inteligencje wielorakie. Teorie w praktyce. Poznań: Media rodzina.

Gąsecki, K. (2008). Wychowanie do dialogu z przyrodą w edukacji wczesnoszkolnej. W: A. Komorowska-Zielony (red.). Twórcze działania przyrodnicze i matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.

Jelinek J.A. (2014). Edukacja przyrodnicza starszych przedszkolaków w domu i w przedszkolu. W: E. Gruszczyk-Kolczyńska (red.), Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu”. Kraków: Wydawnictwo Bliżej Przedszkola.

Kielar-Turska, M. (1992). Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata. Warszawa: WSiP.

Krzyżewska, J. (2000). Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej. Suwałki: Wyd. AU OMEGA.

Kujawiński, J. (red.)(1999). Rozwijanie twórczej aktywności uczniów klas początkowych. Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne.

Michalak, R. (2004). Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Muchacka, B.(2006). Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej. Kraków: Wydawnictwo AP.

Saan: „365 pomysłów na eksperymentowanie” (2005), oraz „365 pomysłów na majsterkowanie” (2006), Wydawnictwo Rea, Warszawa.

Sławińska, M. (2010). Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu. Kraków: Impuls.

Sternberg, R.J. & Spear Swerling, L. (2003). Jak nauczyć dzieci myślenia. Gdańsk: GWP.

Vopel Klaus, W. (2003). Jak pobudzić kreatywność grupy? Propozycje ćwiczeń i zabaw. Kielce: Wyd. Jedność.

Walter, G (2004). Żywioły w przedszkolu. Seria: Ogień, Powietrze, Ziemia, Woda, Kielce.

Żytko, M. (2002). Kształcenie zintegrowane. Problemy teorii i praktyki. Warszawa: Wyd. „Żak”.

Michl, W. (2011). Pedagogika przeżyć. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Palamer-Kabacińska, E. (2012). Miejsce pedagogiki przygody w naukach pedagogicznych. W: E. Palamer-Kabacińska, A. Leśny, Edukacja przygodą. Outdoor i AdventureEducation w Polsce: teoria, przykłady, konteksty. Warszawa: Wydawca Fundacja Pracownia Nauki i Przygody

Ryszka, R. (2016). Pedagogika przeżyć praktycznie. O innej metodzie pracy grupowej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Obecność, aktywność i zaangażowanie na zajęciach wraz z realizacją zadań praktycznych - 21 godz.

Przygotowanie projektu edukacyjnego w zakresie rozwijania wybranych wartości w kontekście edukacji przyrodniczej - 30 godz.

Prowadzenie obserwacji przyrodniczej i dokumentowanie jej efektów w formie portfolio - 24 godz.

Przygotowanie i przeprowadzenie doświadczeń w grupie - 15 godz.

Suma punktów ECTS: 3.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adamina Korwin-Szymanowska
Prowadzący grup: Marta Czerniak-Czyżniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje:

a) Zajęcia praktyczne - zajęcia terenowe, przeprowadzanie doświadczeń, wykorzystanie i-Laba 3 jako metody wspierającej rozwój kreatywności nauczycieli w zakresie edukacji przyrodniczej

b) Zajęcia teoretyczne - wyjaśnieniu podstawowych pojęć i definicji, nurtów edukacji przyrodniczej, metod i narzędzi pracy z dziećmi w zakresie edukacji przyrodniczej

Pełny opis:

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z aspektami teoretycznymi i praktycznymi związanymi z prowadzeniem edukacji przyrodniczej. Zajęcia praktyczne prowadzone są w terenie, koncentrując się na wykorzystaniu treści przyrodniczych w holistycznym rozwoju dziecka, jak również w sali szkolnej Pracowni Edukacji Przyrodniczej, w której studenci przeprowadzają doświadczenia. Zajęcia teoretyczne koncentrują się na wyjaśnieniu podstawowych pojęć i definicji, nurtów edukacji przyrodniczej (pedagogika przygody, pedagogika przeżyć, uczenie się oparte na doświadczeniu, edukacja ekologiczna, edukacja dla zrównoważonego rozwoju itp.), jak również roli ucznia i nauczyciela w procesie uczenia się. W ramach doskonalenia warsztatu nauczyciela studenci tworzą projekty edukacyjne w obszarze edukacji przyrodniczej, które są wynikiem przeprowadzonej sesji w ilabie3 (laboratorium innowacji APSu).

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Budniak, A. (2005). Aktywizacja uczniów klas początkowych poprzez doświadczenia przyrodnicze. W: J. Kuźma, J. Morbitzer (red.). Edukacja – szkoła – nauczyciel. Promowanie rozwoju dziecka. Kraków: Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Budniak, A. (2009). Doświadczenia przyrodnicze w poznawaniu środowiska przez uczniów klas początkowych. Karowice: Wyd. Deni-Press.

Korwin-Szymanowska, A., Lewandowska, E., & Witkowska-Tomaszewska, A. (2016). Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w perspektywie wyzwań społeczeństwa wiedzy. Warszawa: Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Korwin-Szymanowska, A., Lewandowska, E., & Tuszyńska, L. (2015). Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli w perspektywie praktycznej. Warszawa: Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej.

A. Leśny, E. Palamer-Kabacińska. Outdoor i adventure education w Polsce. Warszawa: Wydawca: Fundacja Pracownia Nauki i Przygody.

Louv R. (2014), Ostatnie dziecko lasu. Jak uchronić nasze dzieci przed zespołem deficytu natury, Grupa Wydawnicza Relacja, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

Dobrosz-Teperek, K. & Dasiewicz, B. (2009). Edukacja poprzez zmysły i doświadczenia, Meritum, 2, s. 48-52.

Dymara, B. (red.) (2001). Dziecko w świecie współdziałania. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Elbanowska, S. (1983). Przyroda nieożywiona w wychowaniu przedszkolnym. Warszawa: WSiP.

Gardner, H. (2002). Inteligencje wielorakie. Teorie w praktyce. Poznań: Media rodzina.

Gąsecki, K. (2008). Wychowanie do dialogu z przyrodą w edukacji wczesnoszkolnej. W: A. Komorowska-Zielony (red.). Twórcze działania przyrodnicze i matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.

Jelinek J.A. (2014). Edukacja przyrodnicza starszych przedszkolaków w domu i w przedszkolu. W: E. Gruszczyk-Kolczyńska (red.), Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu”. Kraków: Wydawnictwo Bliżej Przedszkola.

Kielar-Turska, M. (1992). Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata. Warszawa: WSiP.

Krzyżewska, J. (2000). Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej. Suwałki: Wyd. AU OMEGA.

Kujawiński, J. (red.)(1999). Rozwijanie twórczej aktywności uczniów klas początkowych. Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne.

Michalak, R. (2004). Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Muchacka, B.(2006). Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej. Kraków: Wydawnictwo AP.

Saan: „365 pomysłów na eksperymentowanie” (2005), oraz „365 pomysłów na majsterkowanie” (2006), Wydawnictwo Rea, Warszawa.

Sławińska, M. (2010). Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu. Kraków: Impuls.

Sternberg, R.J. & Spear Swerling, L. (2003). Jak nauczyć dzieci myślenia. Gdańsk: GWP.

Vopel Klaus, W. (2003). Jak pobudzić kreatywność grupy? Propozycje ćwiczeń i zabaw. Kielce: Wyd. Jedność.

Walter, G (2004). Żywioły w przedszkolu. Seria: Ogień, Powietrze, Ziemia, Woda, Kielce.

Żytko, M. (2002). Kształcenie zintegrowane. Problemy teorii i praktyki. Warszawa: Wyd. „Żak”.

Michl, W. (2011). Pedagogika przeżyć. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Palamer-Kabacińska, E. (2012). Miejsce pedagogiki przygody w naukach pedagogicznych. W: E. Palamer-Kabacińska, A. Leśny, Edukacja przygodą. Outdoor i AdventureEducation w Polsce: teoria, przykłady, konteksty. Warszawa: Wydawca Fundacja Pracownia Nauki i Przygody

Ryszka, R. (2016). Pedagogika przeżyć praktycznie. O innej metodzie pracy grupowej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Obecność, aktywność i zaangażowanie na zajęciach wraz z realizacją zadań praktycznych - 30 godz.

Przygotowanie projektu edukacyjnego w zakresie rozwijania wybranych wartości w kontekście edukacji przyrodniczej - 30 godz.

Prowadzenie obserwacji przyrodniczej i dokumentowanie jej efektów w formie portfolio - 15 godz.

Przygotowanie i przeprowadzenie doświadczeń w grupie - 15 godz.

Suma punktów ECTS: 3.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Maria Pielichowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Błażej Helie, Bożena Żach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ligia Tuszyńska
Prowadzący grup: Ligia Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Analiza treści Podstawy Programowej w zakresie edukacji przyrodniczej

Operacjonalizacja celów kształcenia

Podstawowe metody edukacyjne

Metodyka prowadzenia zajęć terenowych

Przygotowanie projektu edukacyjnego. „Opracowanie projektu urządzenia Sali przyrodniczej dla uczniów wczesnej edukacji”

Zastosowanie zasad nauczania w poszczególnych strategiach nauczania.

Metody i środki dydaktyczne w edukacji wczesnoszkolnej.

Ocenianie i ewaluacja.

METODY I KRYTERIA OCENIANIA

Zaliczenie - przygotowanie i prezentacja projektu przyrodniczego, aktywność na zajęciach.

Pełny opis:

1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego w nauczaniu wczesnoszkolnym w aspekcie treści przyrodniczych. Akty prawne o charakterze nadrzędnym stanowiące podstawę prawną w nauczaniu. Zalecenia podstawy programowej w stosunku do treści i metod kształcenia na poszczególnych etapach edukacyjnych.

2. Cele kształcenia i ich operacjonalizacja. Kategoryzacja osiągnięć ucznia: wiedza, umiejętności i postawy. Kompetencje ucznia. Cele kognitywne, afektywne i behawioralne kształcenia przyrodniczego.

3. Zasady nauczania: dydaktyczna transformacja treści nauczania, strukturalnego nauczania, poglądowego nauczania, stopniowania trudności, samodzielności i aktywności ucznia, wiązania teorii z praktyką, efektywności kształcenia, nauczania problemowego.

4. Strategie nauczania: asocjacyjna, emocjonalna, operacyjna, problemowa.

5. Środki dydaktyczne w nauczaniu treści przyrodniczych. Funkcje podręcznika w nauczaniu. Warsztat pracy nauczyciela.

6. Metody kształcenia w nauczaniu wczesnoszkolnym: klasyfikacje metod ze względu na stopnień aktywności ucznia (metody kierowania samodzielną pracą ucznia, poszukujące, podające, metoda samodzielnych doświadczeń oparta na inicjatywie ucznia, metoda ćwiczeń, odtwarzania) oraz sposób zdobywania kompetencji przez ucznia (podające, problemowe, eksponujące – percepcyjne na przykładzie dramy i pokazu połączonego z przeżyciem, programowane, praktyczne). Klasyczna metoda problemowa, metody aktywizujące. Kryteria doboru metod kształcenia.

7. Formy pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Praca indywidualna i grupowa. Praca grupowa jednolita i zróżnicowana. Dobór form pracy z uczniem.

8. Metodyka prowadzenia zajęć przyrodniczych w terenie.

9. Ocenianie jako element metodyki prowadzenia zajęć przyrodniczych. Funkcje oceny. Czynniki zniekształcające ocenianie. Wymagania programowe. Elementy pomiaru dydaktycznego.

10. Ewaluacja metod kształcenia i form pracy z uczniem na wczesnoszkolnym etapie edukacyjnym. Kontrola przebiegu zajęć edukacyjnych: obserwacja, hospitacja, analiza przebiegu pod katem ogniw zajęć edukacyjnych, ocena kontroli pracy uczniów.

11. Opracowanie dziennika obserwacji ucznia pracującego w środowisku przyrodniczym. Ocena opisowa

11. Ewaluacja metod kształcenia i form pracy z uczniem na wczesnoszkolnym etapie edukacyjnym.

12. Zaliczenie – realizacja projektów

Literatura:

LITERATURA

Chauvel, D., Michel, V. (1999). Pierwsze doświadczenia naukowe przedszkolaka. Warszawa: Wyd. Cyklady.

Fiutowska, T. (2003). Smyk się bawi, smyk się śmieje... Autorski program kształcenia i wychowania sześciolatka. Warszawa: Oficyna "ADAM".

Parczewska, T. Edukacja ekologiczna w przedszkolu, UMCS Wydawnictwo UM CS, 2009

Podstawa Programowa z komentarzami, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Potyrała, K. (2001). Kreatywny nauczyciel – wskazówki i rozwiązania. Kraków: Wyd. Nauk. UP.

Potyrała, K., Walosik, A. (2011). Edukacja przyrodnicza wobec wyzwań współczesności, podręcznik akademicki. Kraków: Wyd. Kubajak.

Stawiński, W. (2006). Dydaktyka biologii i ochrony środowiska. Kraków: PWN.

Tuszyńska, L. (2006). Edukacja ekologiczna dla nauczycieli i studentów. Warszawa: Wyd. WSP-TWP.

Życie szkoły, czasopismo dla nauczycieli.

Uwagi:

Zajęcia w trybie synchronicznym - linki przesyłane przez e'mail (USOS)

(TEAMS) Kontakt w czasie dyżurów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Bożena Żach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Forma zaliczenia: przygotowanie indywidualnie przydzielonych zadań, które są punktem wyjścia do uzyskania zaliczenia z przedmiotu oraz projektu opartego o Ekoquest przez studentów, będącego zaliczeniem na ocenę w formie egzaminu z przedmiotu.

metody pracy: pokaz multimedialny; karty pracy; gra terenowa

Pełny opis:

Podstawa programowa edukacji przyrodniczej w edukacji wczesnej.

Środki dydaktyczne w nauczaniu treści przyrodniczej w edukacji wczesnej.

Klasyczne i alternatywne metody pracy w zakresie edukacji przyrodniczej w edukacji wczesnej.

Metodyka prowadzenia zajęć przyrodniczych w terenie.

Ekologia i ochrona środowiska na etapie wczesnej edukacji, wybrane zagadnienia i rozwiązania dydaktyczne.

Wybrane zagadnienia przyrodnicze na etapie wczesnej edukacji.

Literatura:

Budniak, A. (2005). Aktywizacja uczniów klas początkowych poprzez doświadczenia przyrodnicze. W: J. Kuźma, J. Morbitzer (red.). Edukacja – szkoła – nauczyciel. Promowanie rozwoju dziecka. Kraków: Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Budniak, A. (2009). Doświadczenia przyrodnicze w poznawaniu środowiska przez uczniów klas początkowych. Karowice: Wyd. Deni-Press.

Louv R. (2014), Ostatnie dziecko lasu. Jak uchronić nasze dzieci przed zespołem deficytu natury, Grupa Wydawnicza Relacja, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

Dobrosz-Teperek, K. & Dasiewicz, B. (2009). Edukacja poprzez zmysły i doświadczenia, Meritum, 2, s. 48-52.

Dymara, B. (red.) (2001). Dziecko w świecie współdziałania. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Gąsecki, K. (2008). Wychowanie do dialogu z przyrodą w edukacji wczesnoszkolnej. W: A. Komorowska-Zielony (red.). Twórcze działania przyrodnicze i matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.

Muchacka, B.(2006). Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej. Kraków: Wydawnictwo AP.

Saan: „365 pomysłów na eksperymentowanie” (2005), oraz „365 pomysłów na majsterkowanie” (2006), Wydawnictwo Rea, Warszawa.

Żytko, M. (2002). Kształcenie zintegrowane. Problemy teorii i praktyki. Warszawa: Wyd. „Żak”.

Uwagi:

godziny kontraktowe 21h

nakład pracy studenta - przygotowanie 4 różnych kart pracy w zadanym obszarze -15 h

przygotowanie projektu Ekoquest - 10h

zapoznanie się z literaturą przedmiotu - 12 h

Informacje o formie zaliczenia, rodzaje zadań do wykonania na zaliczenie przedmiotu studenci otrzymali na maila.

studenci w mailach i załącznikach uzyskują szczegółowe rozpisane informacje co należy wykonać w ramach zadania.

Linki do źródeł są w części szczegółowej - ćwiczenia. Każdy ze studentów uzyskał informacje o datach przesłania zadań na zaliczenie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.