Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka zarządzania kompetencjami pracowniczymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-MZK1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka zarządzania kompetencjami pracowniczymi
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE spec. nienaucz.: ped. pracy i zarz. zasob. ludzkimi, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla II r. PE spec. nienaucz.: ped. pracy i zarz. zasob. ludzkimi, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE2_W07

- Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych zachodzących w przedsiębiorstwach, na różnych poziomach struktur zarządzania.

PE2_W21

- Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą wsparcia pedagogicznego w procesie doskonalenia kompetencji zawodowych pracownika oraz kształtowania wizji rozwoju zawodowego.

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U02

- Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki pracy oraz zarządzania zasobami ludzkimi w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych i pomocowych występujących w zakładzie pracy, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych w zakresie doskonalenia zawodowego pracownika.

PE2_U07

- Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych występujących w zakładzie pracy oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, odnoszących się do procesu rozwoju zawodowego pracownika, ukierunkowanych na właściwe zarządzanie kompetencjami pracowniczymi.

PE2_U09

- Potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych, zachodzących w procesie pracy w zakładzie pracy i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań, odnoszących się do kompetencji zawodowych i społecznych pracownika.

PE2_U10 - Potrafi wybrać i zastosować sposób postępowania właściwy dla działalności pedagogicznej podejmowanej w miejscu pracy, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania zadań zawodowych ukierunkowanych na pomoc pracownikom w zarządzaniu ich kompetencjami pracowniczymi.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE2_K01

- Ma pogłębioną świadomość poziom u swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego w zakresie metodycznego przygotowania do działalności edukacyjnej w zakresie doskonalenia zawodowego pracownika.

PE2_K05

- Jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej, jako pracownik działu kadr lub działu HR.

- Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, kształtującą i doskonalącą kompetencje pracownicze.

- Poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych, dostrzeganych w procesie doskonalenia zawodowego pracownika.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Bluszcz
Prowadzący grup: Justyna Bluszcz, Adam Solak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

WIEDZA

- ocena wypowiedzi ustnych w toku dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena pisemnych prac (ćwiczeń) przygotowywanych na zajęciach

- ocena wypowiedzi podczas egzaminu ustnego

UMIEJĘTNOŚCI

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena pisemnych prac (ćwiczeń) przygotowywanych na zajęciach

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena zadanych prac pisemnych (domowych)

- ocena odpowiedzi na pytania otwarte wskazujące na rozumienie i nabycie umiejętności kognitywnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

- ocena odpowiedzi na pytania wskazujące na nabycie kompetencji społecznych związanych z efektywną komunikacją, samodzielnością, odpowiedzialnością, skuteczną współpracą zespołową, etycznym postępowaniem, kulturą osobistą i kulturą pracy;

- ocena pisemnych prac zaliczeniowych przygotowywanych na zajęciach lub zadanych do wykonania w domu

Pełny opis:

-------------------------------------------------------

WYKŁAD

-------------------------------------------------------

1. Kompetencje a kwalifikacje i kapitał ludzki/zasoby ludzkie. Definiowanie kompetencji w organizacji: podejście zorientowane na pracownika, podejście zorientowane na pracę. Kompetencje organizacji: kluczowe, zarządcze, pracowników. Przepływy kompetencji. Charakterystyka najważniejszych kompetencji.

2. Standardy kompetencji zawodowych w kształceniu i doskonaleniu zawodowym pracowników.

3. Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Tradycyjny model ZZL a model ZZL oparty na kompetencjach. Model kompetencji – definicje i główne cechy.

4. Kategorie pracowników w organizacji. Analiza SWOT – zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji. Kompetencje i poziom kwalifikacji kadry jako jeden z obszarów analizy silnych i słabych stron organizacji.

5. Pozyskiwanie pracowników w oparciu o kompetencje. Metody i narzędzia weryfikacji kompetencji w sferze zarządzania zasobami ludzkimi w dziedzinie pozyskiwania wysoce kompetentnych pracowników. Rekrutacja, selekcja i adaptacja nowych pracowników.

6. Problem luk kompetencyjnych. Ocena kompetencji pracowników. Metody przydatne w ocenie kompetencji. Niedopasowanie kompetencyjne i kwalifikacyjne. Zjawisko przeedukowania i zjawisko niedokształcenia.

7. Rozwój kompetencji pracowników. Tutoring, coaching, mentoring jako metody rozwoju kompetencji.

8. Bariery wdrażania zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje.

-------------------------------------------------------

ĆWICZENIA

-------------------------------------------------------

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Identyfikacja kompetencji pracowniczych dla wybranych zawodów z Klasyfikacji Zawodów i Specjalności.

2. Analiza kompetencji zawodowych zawartych w Standardzie Kompetencji Zawodowych w kontekście wyodrębniania kompetencji społecznych

3. Tworzenie modelu kompetencji niespecyficznych (wg Jobfitter) dla zawodu wystandaryzowanego

4. Ocena kompetencji pracowniczych – analiza metod i narzędzi

5. Tutoring w miejscu pracy. Opiekun stażu/praktyk w procesie zarządzania kompetencjami stażysty/praktykanta

6. Coaching i mentoring jako formy indywidualnego zarządzania kompetencjami pracowniczymi

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

• Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista. Wolters Kluwer, Warszawa 2014,

• Jeruszka U., Kompetencje. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Difin, Warszawa 2016.

• Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje, Instytut Badan Edukacyjnych, Warszawa 2013.

Krajowe standardy kompetencji zawodowych, CRZL, Warszawa 2013.

Polskie standardy kwalifikacji zawodowych, ITeE – PIB, Warszawa 2008.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład,

- ćwiczenia,

- dyskusja,

- metody aktywizujące – zadania dotyczące projektowania profili kompetencyjnych

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia, konsultacje 35 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury, dyskursu podczas zajęć 25 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia, egzaminu 20 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, scenariusza zajęć 20 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Bluszcz
Prowadzący grup: Anna Grochowska, Urszula Jeruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

WIEDZA

- ocena wypowiedzi ustnych w toku dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena pisemnych prac (ćwiczeń) przygotowywanych na zajęciach

- ocena wypowiedzi podczas egzaminu ustnego

UMIEJĘTNOŚCI

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena pisemnych prac (ćwiczeń) przygotowywanych na zajęciach

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena zadanych prac pisemnych (domowych)

- ocena odpowiedzi na pytania otwarte wskazujące na rozumienie i nabycie umiejętności kognitywnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

- ocena odpowiedzi na pytania wskazujące na nabycie kompetencji społecznych związanych z efektywną komunikacją, samodzielnością, odpowiedzialnością, skuteczną współpracą zespołową, etycznym postępowaniem, kulturą osobistą i kulturą pracy;

- ocena pisemnych prac zaliczeniowych przygotowywanych na zajęciach lub zadanych do wykonania w domu

Pełny opis:

-------------------------------------------------------

WYKŁAD

-------------------------------------------------------

1. Kompetencje a kwalifikacje i kapitał ludzki/zasoby ludzkie. Definiowanie kompetencji w organizacji: podejście zorientowane na pracownika, podejście zorientowane na pracę. Kompetencje organizacji: kluczowe, zarządcze, pracowników. Przepływy kompetencji. Charakterystyka najważniejszych kompetencji.

2. Standardy kompetencji zawodowych w kształceniu i doskonaleniu zawodowym pracowników.

3. Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Tradycyjny model ZZL a model ZZL oparty na kompetencjach. Model kompetencji – definicje i główne cechy.

4. Kategorie pracowników w organizacji. Analiza SWOT – zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji. Kompetencje i poziom kwalifikacji kadry jako jeden z obszarów analizy silnych i słabych stron organizacji.

5. Pozyskiwanie pracowników w oparciu o kompetencje. Metody i narzędzia weryfikacji kompetencji w sferze zarządzania zasobami ludzkimi w dziedzinie pozyskiwania wysoce kompetentnych pracowników. Rekrutacja, selekcja i adaptacja nowych pracowników.

6. Problem luk kompetencyjnych. Ocena kompetencji pracowników. Metody przydatne w ocenie kompetencji. Niedopasowanie kompetencyjne i kwalifikacyjne. Zjawisko przeedukowania i zjawisko niedokształcenia.

7. Rozwój kompetencji pracowników. Tutoring, coaching, mentoring jako metody rozwoju kompetencji.

8. Bariery wdrażania zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje.

-------------------------------------------------------

ĆWICZENIA

-------------------------------------------------------

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Identyfikacja kompetencji pracowniczych dla wybranych zawodów z Klasyfikacji Zawodów i Specjalności.

2. Analiza kompetencji zawodowych zawartych w Standardzie Kompetencji Zawodowych w kontekście wyodrębniania kompetencji społecznych

3. Tworzenie modelu kompetencji niespecyficznych (wg Jobfitter) dla zawodu wystandaryzowanego

4. Ocena kompetencji pracowniczych – analiza metod i narzędzi

5. Tutoring w miejscu pracy. Opiekun stażu/praktyk w procesie zarządzania kompetencjami stażysty/praktykanta

6. Coaching i mentoring jako formy indywidualnego zarządzania kompetencjami pracowniczymi

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

• Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista. Wolters Kluwer, Warszawa 2014,

• Jeruszka U., Kompetencje. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Difin, Warszawa 2016.

• Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje, Instytut Badan Edukacyjnych, Warszawa 2013.

Krajowe standardy kompetencji zawodowych, CRZL, Warszawa 2013.

Polskie standardy kwalifikacji zawodowych, ITeE – PIB, Warszawa 2008.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład,

- ćwiczenia,

- dyskusja,

- metody aktywizujące – zadania dotyczące projektowania profili kompetencyjnych

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia, konsultacje 28 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury, dyskursu podczas zajęć 30 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia, egzaminu 22 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, scenariusza zajęć 20 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Jeruszka
Prowadzący grup: Urszula Jeruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

WIEDZA

- ocena wypowiedzi ustnych w toku dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena pisemnych prac (ćwiczeń) przygotowywanych na zajęciach

- ocena wypowiedzi podczas egzaminu ustnego

UMIEJĘTNOŚCI

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena pisemnych prac (ćwiczeń) przygotowywanych na zajęciach

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena zadanych prac pisemnych (domowych)

- ocena odpowiedzi na pytania otwarte wskazujące na rozumienie i nabycie umiejętności kognitywnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

- ocena odpowiedzi na pytania wskazujące na nabycie kompetencji społecznych związanych z efektywną komunikacją, samodzielnością, odpowiedzialnością, skuteczną współpracą zespołową, etycznym postępowaniem, kulturą osobistą i kulturą pracy;

- ocena pisemnych prac zaliczeniowych przygotowywanych na zajęciach lub zadanych do wykonania w domu

Pełny opis:

-------------------------------------------------------

WYKŁAD

-------------------------------------------------------

1. Kompetencje a kwalifikacje i kapitał ludzki/zasoby ludzkie. Definiowanie kompetencji w organizacji: podejście zorientowane na pracownika, podejście zorientowane na pracę. Kompetencje organizacji: kluczowe, zarządcze, pracowników. Przepływy kompetencji. Charakterystyka najważniejszych kompetencji.

2. Standardy kompetencji zawodowych w kształceniu i doskonaleniu zawodowym pracowników.

3. Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Tradycyjny model ZZL a model ZZL oparty na kompetencjach. Model kompetencji – definicje i główne cechy.

4. Kategorie pracowników w organizacji. Analiza SWOT – zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji. Kompetencje i poziom kwalifikacji kadry jako jeden z obszarów analizy silnych i słabych stron organizacji.

5. Pozyskiwanie pracowników w oparciu o kompetencje. Metody i narzędzia weryfikacji kompetencji w sferze zarządzania zasobami ludzkimi w dziedzinie pozyskiwania wysoce kompetentnych pracowników. Rekrutacja, selekcja i adaptacja nowych pracowników.

6. Problem luk kompetencyjnych. Ocena kompetencji pracowników. Metody przydatne w ocenie kompetencji. Niedopasowanie kompetencyjne i kwalifikacyjne. Zjawisko przeedukowania i zjawisko niedokształcenia.

7. Rozwój kompetencji pracowników. Tutoring, coaching, mentoring jako metody rozwoju kompetencji.

8. Bariery wdrażania zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje.

-------------------------------------------------------

ĆWICZENIA

-------------------------------------------------------

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Identyfikacja kompetencji pracowniczych dla wybranych zawodów z Klasyfikacji Zawodów i Specjalności.

2. Analiza kompetencji zawodowych zawartych w Standardzie Kompetencji Zawodowych w kontekście wyodrębniania kompetencji społecznych

3. Tworzenie modelu kompetencji niespecyficznych (wg Jobfitter) dla zawodu wystandaryzowanego

4. Ocena kompetencji pracowniczych – analiza metod i narzędzi

5. Tutoring w miejscu pracy. Opiekun stażu/praktyk w procesie zarządzania kompetencjami stażysty/praktykanta

6. Coaching i mentoring jako formy indywidualnego zarządzania kompetencjami pracowniczymi

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

• Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista. Wolters Kluwer, Warszawa 2014,

• Jeruszka U., Kompetencje. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Difin, Warszawa 2016.

• Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje, Instytut Badan Edukacyjnych, Warszawa 2013.

Krajowe standardy kompetencji zawodowych, CRZL, Warszawa 2013.

Polskie standardy kwalifikacji zawodowych, ITeE – PIB, Warszawa 2008.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład,

- ćwiczenia,

- dyskusja,

- metody aktywizujące – zadania dotyczące projektowania profili kompetencyjnych

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia, konsultacje 35 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury, dyskursu podczas zajęć 25 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia, egzaminu 20 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, scenariusza zajęć 20 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Jeruszka
Prowadzący grup: Urszula Jeruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

WIEDZA

- ocena wypowiedzi ustnych w toku dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena pisemnych prac (ćwiczeń) przygotowywanych na zajęciach

- ocena wypowiedzi podczas egzaminu ustnego

UMIEJĘTNOŚCI

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena pisemnych prac (ćwiczeń) przygotowywanych na zajęciach

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena zadanych prac pisemnych (domowych)

- ocena odpowiedzi na pytania otwarte wskazujące na rozumienie i nabycie umiejętności kognitywnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

- ocena odpowiedzi na pytania wskazujące na nabycie kompetencji społecznych związanych z efektywną komunikacją, samodzielnością, odpowiedzialnością, skuteczną współpracą zespołową, etycznym postępowaniem, kulturą osobistą i kulturą pracy;

- ocena pisemnych prac zaliczeniowych przygotowywanych na zajęciach lub zadanych do wykonania w domu

Pełny opis:

-------------------------------------------------------

WYKŁAD

-------------------------------------------------------

1. Kompetencje a kwalifikacje i kapitał ludzki/zasoby ludzkie. Definiowanie kompetencji w organizacji: podejście zorientowane na pracownika, podejście zorientowane na pracę. Kompetencje organizacji: kluczowe, zarządcze, pracowników. Przepływy kompetencji. Charakterystyka najważniejszych kompetencji.

2. Standardy kompetencji zawodowych w kształceniu i doskonaleniu zawodowym pracowników.

3. Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Tradycyjny model ZZL a model ZZL oparty na kompetencjach. Model kompetencji – definicje i główne cechy.

4. Kategorie pracowników w organizacji. Analiza SWOT – zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji. Kompetencje i poziom kwalifikacji kadry jako jeden z obszarów analizy silnych i słabych stron organizacji.

5. Pozyskiwanie pracowników w oparciu o kompetencje. Metody i narzędzia weryfikacji kompetencji w sferze zarządzania zasobami ludzkimi w dziedzinie pozyskiwania wysoce kompetentnych pracowników. Rekrutacja, selekcja i adaptacja nowych pracowników.

6. Problem luk kompetencyjnych. Ocena kompetencji pracowników. Metody przydatne w ocenie kompetencji. Niedopasowanie kompetencyjne i kwalifikacyjne. Zjawisko przeedukowania i zjawisko niedokształcenia.

7. Rozwój kompetencji pracowników. Tutoring, coaching, mentoring jako metody rozwoju kompetencji.

8. Bariery wdrażania zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje.

-------------------------------------------------------

ĆWICZENIA

-------------------------------------------------------

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Identyfikacja kompetencji pracowniczych dla wybranych zawodów z Klasyfikacji Zawodów i Specjalności.

2. Analiza kompetencji zawodowych zawartych w Standardzie Kompetencji Zawodowych w kontekście wyodrębniania kompetencji społecznych

3. Tworzenie modelu kompetencji niespecyficznych (wg Jobfitter) dla zawodu wystandaryzowanego

4. Ocena kompetencji pracowniczych – analiza metod i narzędzi

5. Tutoring w miejscu pracy. Opiekun stażu/praktyk w procesie zarządzania kompetencjami stażysty/praktykanta

6. Coaching i mentoring jako formy indywidualnego zarządzania kompetencjami pracowniczymi

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

• Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista. Wolters Kluwer, Warszawa 2014,

• Jeruszka U., Kompetencje. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Difin, Warszawa 2016.

• Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje, Instytut Badan Edukacyjnych, Warszawa 2013.

Krajowe standardy kompetencji zawodowych, CRZL, Warszawa 2013.

Polskie standardy kwalifikacji zawodowych, ITeE – PIB, Warszawa 2008.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład,

- ćwiczenia,

- dyskusja,

- metody aktywizujące – zadania dotyczące projektowania profili kompetencyjnych

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia, konsultacje 28 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury, dyskursu podczas zajęć 30 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia, egzaminu 22 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, scenariusza zajęć 20 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Bluszcz
Prowadzący grup: Justyna Bluszcz, Adam Solak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

WIEDZA

- ocena wypowiedzi ustnych w toku dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena pisemnych prac (ćwiczeń) przygotowywanych na zajęciach

- ocena wypowiedzi podczas egzaminu ustnego

UMIEJĘTNOŚCI

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena pisemnych prac (ćwiczeń) przygotowywanych na zajęciach

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena zadanych prac pisemnych (domowych)

- ocena odpowiedzi na pytania otwarte wskazujące na rozumienie i nabycie umiejętności kognitywnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

- ocena odpowiedzi na pytania wskazujące na nabycie kompetencji społecznych związanych z efektywną komunikacją, samodzielnością, odpowiedzialnością, skuteczną współpracą zespołową, etycznym postępowaniem, kulturą osobistą i kulturą pracy;

- ocena pisemnych prac zaliczeniowych przygotowywanych na zajęciach lub zadanych do wykonania w domu

Pełny opis:

-------------------------------------------------------

WYKŁAD

-------------------------------------------------------

1. Kompetencje a kwalifikacje i kapitał ludzki/zasoby ludzkie. Definiowanie kompetencji w organizacji: podejście zorientowane na pracownika, podejście zorientowane na pracę. Kompetencje organizacji: kluczowe, zarządcze, pracowników. Przepływy kompetencji. Charakterystyka najważniejszych kompetencji.

2. Standardy kompetencji zawodowych w kształceniu i doskonaleniu zawodowym pracowników.

3. Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Tradycyjny model ZZL a model ZZL oparty na kompetencjach. Model kompetencji – definicje i główne cechy.

4. Kategorie pracowników w organizacji. Analiza SWOT – zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji. Kompetencje i poziom kwalifikacji kadry jako jeden z obszarów analizy silnych i słabych stron organizacji.

5. Pozyskiwanie pracowników w oparciu o kompetencje. Metody i narzędzia weryfikacji kompetencji w sferze zarządzania zasobami ludzkimi w dziedzinie pozyskiwania wysoce kompetentnych pracowników. Rekrutacja, selekcja i adaptacja nowych pracowników.

6. Problem luk kompetencyjnych. Ocena kompetencji pracowników. Metody przydatne w ocenie kompetencji. Niedopasowanie kompetencyjne i kwalifikacyjne. Zjawisko przeedukowania i zjawisko niedokształcenia.

7. Rozwój kompetencji pracowników. Tutoring, coaching, mentoring jako metody rozwoju kompetencji.

8. Bariery wdrażania zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje.

-------------------------------------------------------

ĆWICZENIA

-------------------------------------------------------

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Identyfikacja kompetencji pracowniczych dla wybranych zawodów z Klasyfikacji Zawodów i Specjalności.

2. Analiza kompetencji zawodowych zawartych w Standardzie Kompetencji Zawodowych w kontekście wyodrębniania kompetencji społecznych

3. Tworzenie modelu kompetencji niespecyficznych (wg Jobfitter) dla zawodu wystandaryzowanego

4. Ocena kompetencji pracowniczych – analiza metod i narzędzi

5. Tutoring w miejscu pracy. Opiekun stażu/praktyk w procesie zarządzania kompetencjami stażysty/praktykanta

6. Coaching i mentoring jako formy indywidualnego zarządzania kompetencjami pracowniczymi

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

• Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista. Wolters Kluwer, Warszawa 2014,

• Jeruszka U., Kompetencje. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Difin, Warszawa 2016.

• Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje, Instytut Badan Edukacyjnych, Warszawa 2013.

Krajowe standardy kompetencji zawodowych, CRZL, Warszawa 2013.

Polskie standardy kwalifikacji zawodowych, ITeE – PIB, Warszawa 2008.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład,

- ćwiczenia,

- dyskusja,

- metody aktywizujące – zadania dotyczące projektowania profili kompetencyjnych

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia, konsultacje 35 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury, dyskursu podczas zajęć 25 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia, egzaminu 20 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, scenariusza zajęć 20 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Bluszcz
Prowadzący grup: Justyna Bluszcz, Urszula Jeruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

WIEDZA

- ocena wypowiedzi ustnych w toku dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena pisemnych prac (ćwiczeń) przygotowywanych na zajęciach

- ocena wypowiedzi podczas egzaminu ustnego

UMIEJĘTNOŚCI

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena pisemnych prac (ćwiczeń) przygotowywanych na zajęciach

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena zadanych prac pisemnych (domowych)

- ocena odpowiedzi na pytania otwarte wskazujące na rozumienie i nabycie umiejętności kognitywnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

- ocena odpowiedzi na pytania wskazujące na nabycie kompetencji społecznych związanych z efektywną komunikacją, samodzielnością, odpowiedzialnością, skuteczną współpracą zespołową, etycznym postępowaniem, kulturą osobistą i kulturą pracy;

- ocena pisemnych prac zaliczeniowych przygotowywanych na zajęciach lub zadanych do wykonania w domu

Pełny opis:

-------------------------------------------------------

WYKŁAD

-------------------------------------------------------

1. Kompetencje a kwalifikacje i kapitał ludzki/zasoby ludzkie. Definiowanie kompetencji w organizacji: podejście zorientowane na pracownika, podejście zorientowane na pracę. Kompetencje organizacji: kluczowe, zarządcze, pracowników. Przepływy kompetencji. Charakterystyka najważniejszych kompetencji.

2. Standardy kompetencji zawodowych w kształceniu i doskonaleniu zawodowym pracowników.

3. Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Tradycyjny model ZZL a model ZZL oparty na kompetencjach. Model kompetencji – definicje i główne cechy.

4. Kategorie pracowników w organizacji. Analiza SWOT – zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji. Kompetencje i poziom kwalifikacji kadry jako jeden z obszarów analizy silnych i słabych stron organizacji.

5. Pozyskiwanie pracowników w oparciu o kompetencje. Metody i narzędzia weryfikacji kompetencji w sferze zarządzania zasobami ludzkimi w dziedzinie pozyskiwania wysoce kompetentnych pracowników. Rekrutacja, selekcja i adaptacja nowych pracowników.

6. Problem luk kompetencyjnych. Ocena kompetencji pracowników. Metody przydatne w ocenie kompetencji. Niedopasowanie kompetencyjne i kwalifikacyjne. Zjawisko przeedukowania i zjawisko niedokształcenia.

7. Rozwój kompetencji pracowników. Tutoring, coaching, mentoring jako metody rozwoju kompetencji.

8. Bariery wdrażania zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje.

-------------------------------------------------------

ĆWICZENIA

-------------------------------------------------------

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Identyfikacja kompetencji pracowniczych dla wybranych zawodów z Klasyfikacji Zawodów i Specjalności.

2. Analiza kompetencji zawodowych zawartych w Standardzie Kompetencji Zawodowych w kontekście wyodrębniania kompetencji społecznych

3. Tworzenie modelu kompetencji niespecyficznych (wg Jobfitter) dla zawodu wystandaryzowanego

4. Ocena kompetencji pracowniczych – analiza metod i narzędzi

5. Tutoring w miejscu pracy. Opiekun stażu/praktyk w procesie zarządzania kompetencjami stażysty/praktykanta

6. Coaching i mentoring jako formy indywidualnego zarządzania kompetencjami pracowniczymi

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

• Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista. Wolters Kluwer, Warszawa 2014,

• Jeruszka U., Kompetencje. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Difin, Warszawa 2016.

• Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje, Instytut Badan Edukacyjnych, Warszawa 2013.

Krajowe standardy kompetencji zawodowych, CRZL, Warszawa 2013.

Polskie standardy kwalifikacji zawodowych, ITeE – PIB, Warszawa 2008.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład,

- ćwiczenia,

- dyskusja,

- metody aktywizujące – zadania dotyczące projektowania profili kompetencyjnych

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia, konsultacje 28 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury, dyskursu podczas zajęć 30 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia, egzaminu 22 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, scenariusza zajęć 20 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.