Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka kształcenia na odległość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-MKO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka kształcenia na odległość
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE spec. nienaucz.: edukacja zdalna i grafika komp., (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE2_W18

- Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą koncepcji teoretycznych w zakresie metodyki kształcenia na odległość.

PE2_W21

- Ma uszczegółowioną wiedzę na temat zastosowania nauczania zdalnego w procesie wspierania pedagogicznego na różnych poziomach edukacji.

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U01

- Posiada pogłębione umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat edukacji zdalnej oraz metodyki jej nauczania przy użyciu różnych źródeł.

PE2_U02

- Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki do projektowania praktycznych działań w zakresie kształcenia na odległość.

PE2_U03

- Potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych z innymi uczestnikami systemów kształcenia na odległość.

PE2_U13

- Potrafi realizować zadania i rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne związane z nauczaniem na odległość.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE2_K01

- Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego w zakresie stosowania technik i narzędzi kształcenia na odległość.

PE2_K07

- Jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem z wykorzystaniem platform edukacyjnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska, Przemysław Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Siwicki
Prowadzący grup: Dorota Gałan-Niedziela, Marek Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest kształtowanie świadomych postaw studentów związanych z nowym miejscem i znaczeniem metodyki wykorzystania mediów w edukacji, pożądanych wartości osobowych i racjonalnych postaw nauczyciela i pedagoga związanych mediami w edukacji oraz pogłębiania wiedzy dotyczącej podstaw teoretycznych metodyki nauczania na odległość.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Ogólne założenia kształcenia na odległość

2. Cele i treści metodyki wykorzystania mediów w edukacji

3. Metody i formy prowadzenia zajęć dydaktycznych

4 Koncepcja kształcenia wielostronnego i multimedialnego

5. Proces dydaktyczny i zasady nauczania

6. Metodyka przygotowania zajęć dydaktycznych

7. Metodyka prowadzenia zajęć dydaktycznych

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1 Bednarek J., Media w nauczaniu, Warszawa 2002.

2. Dylak S, Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Poznań 1995.

3. Juszczyk S., Podstawy dydaktyki dla pedagogów, Kraków 1999

4. Kruszewski K., Sztuka nauczania, (t.1) K. Konarzewski K., (t.2) Warszawa 1992.

5. Łaszczyk Komputer w kształceniu specjalnej, Warszawa 1998.

6. Morbitzer J., Musiał E., (red.) Człowiek – Media – Edukacja, Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, Kraków 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

7. Nowakowski Z., Dydaktyka informatyki w praktyce, MIKOM, Warszawa 2003.

8. Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Toruń 1996.

9. Siemieniecki B. (red.), Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 21012.

10. Siemińska-Łosko A., Internet w przygotowaniu nauczycieli do stosowania technologii informacyjnej, Wyd. Adam Marszałek 2006

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: 15 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10h

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 10h

Przygotowanie: 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Józef Bednarek, Przemysław Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Ocena pracy grupowej wykonanej w postacji prezentacji multimedialnej i pracy pisemnej

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest kształtowanie świadomych postaw studentów związanych z nowym miejscem i znaczeniem metodyki wykorzystania mediów w edukacji, pożądanych wartości osobowych i racjonalnych postaw nauczyciela i pedagoga związanych mediami w edukacji oraz pogłębiania wiedzy dotyczącej podstaw teoretycznych metodyki nauczania na odległość.

TREŚCI PROGRAMOWE

ĆWICZENIA

1. Ogólne założenia kształcenia na odległość

2. Cele i treści metodyki wykorzystania mediów w edukacji

3. Metody i formy prowadzenia zajęć dydaktycznych

4 Koncepcja kształcenia wielostronnego i multimedialnego

5. Proces dydaktyczny i zasady nauczania

6. Metodyka przygotowania zajęć dydaktycznych

7. Metodyka prowadzenia zajęć dydaktycznych

Literatura:

LITERATURA

Literatura obowiązkowa:

1.Tanaś M., Galanciak S.(red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja, Cyfrowa przestrzeń kształcenia, Wyd. Impuls, APS, NASK, Kraków 2015.

2.Bednarek J. , Andrzejewska A. (red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek – Edukacja. Dylematy społeczności cyfrowej, Wyd. Impuls, APS, NASK, Kraków 2015.

3. Bednarek J., Andrzejewska A. (red.), Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, A. Andrzejewska, J. Bednarek (red.), Wyd. Difin 2014.

4.Andrzejewska A., Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych, Difin, Warszawa 2014.

5. Bednarek J., Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2010.

6. Bednarek J. Lubina E. Kształcenie na odległość. Podstawy dydaktyki, MIKOM, Warszawa 2008

7. Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Warszawa 2006.

8. Bednarek J.. Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu. Chcesz myśleć sprawniej niż inni? Poznań 2000.

2. Dylak S, Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Poznań 1995.

3. Juszczyk S., Podstawy dydaktyki dla pedagogów, Kraków 1999

4. Kruszewski K., Sztuka nauczania, (t.1) K. Konarzewski K., (t.2) Warszawa 1992.

5. Łaszczyk Komputer w kształceniu specjalnej, Warszawa 1998.

6. Morbitzer J., Musiał E., (red.) Człowiek – Media – Edukacja, Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, Kraków 2012

7. Nowakowski Z., Dydaktyka informatyki w praktyce, MIKOM, Warszawa 2003.

8.Nowakowski Z., Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej w praktyce, MIKOM, Warszawa 2003.

9. Osiński Z., Technologia informacyjna w edukacji humanistycznej, MADO, Toruń 2001.

10. Siemieniecki B. (red.), Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2012.

11.Siemińska-Łosko A., Internet w przygotowaniu nauczycieli do stosowania technologii informacyjnej, Wyd. Adam Marszałek 2006

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- dyskusja

-praca w zespołach

-metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI

godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, konsultacje) - 15 godz.

przygotowanie się do zajęć, lektury - 15 godz.

przygotowanie się do zaliczenia na ocenę - 20 godz.

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS:2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Marcin Strzelec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Ocena pracy grupowej wykonanej w postacji prezentacji multimedialnej i pracy pisemnej

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest kształtowanie świadomych postaw studentów związanych z nowym miejscem i znaczeniem metodyki wykorzystania mediów w edukacji, pożądanych wartości osobowych i racjonalnych postaw nauczyciela i pedagoga związanych mediami w edukacji oraz pogłębiania wiedzy dotyczącej podstaw teoretycznych metodyki nauczania na odległość.

TREŚCI PROGRAMOWE

ĆWICZENIA

1. Ogólne założenia kształcenia na odległość

2. Cele i treści metodyki wykorzystania mediów w edukacji

3. Metody i formy prowadzenia zajęć dydaktycznych

4 Koncepcja kształcenia wielostronnego i multimedialnego

5. Proces dydaktyczny i zasady nauczania

6. Metodyka przygotowania zajęć dydaktycznych

7. Metodyka prowadzenia zajęć dydaktycznych

Literatura:

LITERATURA

Literatura obowiązkowa:

1.Tanaś M., Galanciak S.(red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja, Cyfrowa przestrzeń kształcenia, Wyd. Impuls, APS, NASK, Kraków 2015.

2.Bednarek J. , Andrzejewska A. (red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek – Edukacja. Dylematy społeczności cyfrowej, Wyd. Impuls, APS, NASK, Kraków 2015.

3. Bednarek J., Andrzejewska A. (red.), Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, A. Andrzejewska, J. Bednarek (red.), Wyd. Difin 2014.

4.Andrzejewska A., Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych, Difin, Warszawa 2014.

5. Bednarek J., Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2010.

6. Bednarek J. Lubina E. Kształcenie na odległość. Podstawy dydaktyki, MIKOM, Warszawa 2008

7. Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Warszawa 2006.

8. Bednarek J.. Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu. Chcesz myśleć sprawniej niż inni? Poznań 2000.

2. Dylak S, Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Poznań 1995.

3. Juszczyk S., Podstawy dydaktyki dla pedagogów, Kraków 1999

4. Kruszewski K., Sztuka nauczania, (t.1) K. Konarzewski K., (t.2) Warszawa 1992.

5. Łaszczyk Komputer w kształceniu specjalnej, Warszawa 1998.

6. Morbitzer J., Musiał E., (red.) Człowiek – Media – Edukacja, Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, Kraków 2012

7. Nowakowski Z., Dydaktyka informatyki w praktyce, MIKOM, Warszawa 2003.

8.Nowakowski Z., Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej w praktyce, MIKOM, Warszawa 2003.

9. Osiński Z., Technologia informacyjna w edukacji humanistycznej, MADO, Toruń 2001.

10. Siemieniecki B. (red.), Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2012.

11.Siemińska-Łosko A., Internet w przygotowaniu nauczycieli do stosowania technologii informacyjnej, Wyd. Adam Marszałek 2006

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- dyskusja

-praca w zespołach

-metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI

godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, konsultacje) - 15 godz.

przygotowanie się do zajęć, lektury - 15 godz.

przygotowanie się do zaliczenia na ocenę - 20 godz.

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS:2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Katarzyna Bocheńska-Włostowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Ocena pracy grupowej wykonanej w postacji prezentacji multimedialnej i pracy pisemnej

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest kształtowanie świadomych postaw studentów związanych z nowym miejscem i znaczeniem metodyki wykorzystania mediów w edukacji, pożądanych wartości osobowych i racjonalnych postaw nauczyciela i pedagoga związanych mediami w edukacji oraz pogłębiania wiedzy dotyczącej podstaw teoretycznych metodyki nauczania na odległość.

TREŚCI PROGRAMOWE

ĆWICZENIA

1. Ogólne założenia kształcenia na odległość

2. Cele i treści metodyki wykorzystania mediów w edukacji

3. Metody i formy prowadzenia zajęć dydaktycznych

4 Koncepcja kształcenia wielostronnego i multimedialnego

5. Proces dydaktyczny i zasady nauczania

6. Metodyka przygotowania zajęć dydaktycznych

7. Metodyka prowadzenia zajęć dydaktycznych

Literatura:

LITERATURA

Literatura obowiązkowa:

1.Tanaś M., Galanciak S.(red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja, Cyfrowa przestrzeń kształcenia, Wyd. Impuls, APS, NASK, Kraków 2015.

2.Bednarek J. , Andrzejewska A. (red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek – Edukacja. Dylematy społeczności cyfrowej, Wyd. Impuls, APS, NASK, Kraków 2015.

3. Bednarek J., Andrzejewska A. (red.), Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, A. Andrzejewska, J. Bednarek (red.), Wyd. Difin 2014.

4.Andrzejewska A., Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych, Difin, Warszawa 2014.

5. Bednarek J., Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2010.

6. Bednarek J. Lubina E. Kształcenie na odległość. Podstawy dydaktyki, MIKOM, Warszawa 2008

7. Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Warszawa 2006.

8. Bednarek J.. Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu. Chcesz myśleć sprawniej niż inni? Poznań 2000.

2. Dylak S, Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Poznań 1995.

3. Juszczyk S., Podstawy dydaktyki dla pedagogów, Kraków 1999

4. Kruszewski K., Sztuka nauczania, (t.1) K. Konarzewski K., (t.2) Warszawa 1992.

5. Łaszczyk Komputer w kształceniu specjalnej, Warszawa 1998.

6. Morbitzer J., Musiał E., (red.) Człowiek – Media – Edukacja, Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, Kraków 2012

7. Nowakowski Z., Dydaktyka informatyki w praktyce, MIKOM, Warszawa 2003.

8.Nowakowski Z., Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej w praktyce, MIKOM, Warszawa 2003.

9. Osiński Z., Technologia informacyjna w edukacji humanistycznej, MADO, Toruń 2001.

10. Siemieniecki B. (red.), Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2012.

11.Siemińska-Łosko A., Internet w przygotowaniu nauczycieli do stosowania technologii informacyjnej, Wyd. Adam Marszałek 2006

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- dyskusja

-praca w zespołach

-metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI

godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, konsultacje) - 15 godz.

przygotowanie się do zajęć, lektury - 15 godz.

przygotowanie się do zaliczenia na ocenę - 20 godz.

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS:2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Galanciak
Prowadzący grup: Katarzyna Bocheńska-Włostowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest kształtowanie świadomych postaw studentów związanych z nowym miejscem i znaczeniem metodyki wykorzystania mediów w edukacji, pożądanych wartości osobowych i racjonalnych postaw nauczyciela i pedagoga związanych mediami w edukacji oraz pogłębiania wiedzy dotyczącej podstaw teoretycznych metodyki nauczania na odległość.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Ogólne założenia kształcenia na odległość

2. Cele i treści metodyki wykorzystania mediów w edukacji

3. Metody i formy prowadzenia zajęć dydaktycznych

4 Koncepcja kształcenia wielostronnego i multimedialnego

5. Proces dydaktyczny i zasady nauczania

6. Metodyka przygotowania zajęć dydaktycznych

7. Metodyka prowadzenia zajęć dydaktycznych

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1 Bednarek J., Media w nauczaniu, Warszawa 2002.

2. Dylak S, Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Poznań 1995.

3. Juszczyk S., Podstawy dydaktyki dla pedagogów, Kraków 1999

4. Kruszewski K., Sztuka nauczania, (t.1) K. Konarzewski K., (t.2) Warszawa 1992.

5. Łaszczyk Komputer w kształceniu specjalnej, Warszawa 1998.

6. Morbitzer J., Musiał E., (red.) Człowiek – Media – Edukacja, Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, Kraków 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

7. Nowakowski Z., Dydaktyka informatyki w praktyce, MIKOM, Warszawa 2003.

8. Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Toruń 1996.

9. Siemieniecki B. (red.), Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 21012.

10. Siemińska-Łosko A., Internet w przygotowaniu nauczycieli do stosowania technologii informacyjnej, Wyd. Adam Marszałek 2006

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: 15 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10h

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 10h

Przygotowanie: 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.