Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kierowanie szkołą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-KIS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kierowanie szkołą
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, spec. nienaucz.: zarządzanie w oświacie, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla I r. PE, spec. nienaucz.: zarządzanie w oświacie, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE2_W05

- Ma uporządkowaną wiedzę na temat koncepcji teoretycznych z zakresu zarządzania w oświacie, posługuje się terminologią z tego zakresu.

PE2_W19

- Wymienia zadania i kompetencje dyrektora, opisuje wielość ról pełnionych przez niego w środowisku szkolnym, związane z tym problemy i dylematy.

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U02

- Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania w oświacie w celu analizy problemów dotyczących kierowania szkołą.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE2_K01

- Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego w odniesieniu do specyfiki roli kierowniczej.

PE2_K03

- Jest świadom znaczenia osiągnięć nauk pedagogicznych dla skutecznego i odpowiedzialnego kierowania szkołą.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Marek Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Mazurkiewicz G., Przywództwo edukacyjne – nowy paradygmat zarządzania w oświacie, W: Przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce S. M. Kwiatkowski, J. M. Michalak, FRSE 2010

Schulz R. Szkoła jako organizacja 1993

Szczupaczyński J. Edukacja a zarządzanie , Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora, 2004

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Koźmiński A., Jemielniak D. Zarządzanie od podstaw , 2008

Więsław S. Sytuacja i status zawodowy dyrektorów szkół i placówek oświatowych ORE 2012

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Danuta Uryga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

1. Ocena kolokwium pisemnego podsumowującego omawiane treści, opartego o zalecaną literaturę.

Pełny opis:

1. Organizacja - kontekst kulturowy i cywilizacyjny.

2. Szkoła jako nowoczesna organizacja.

3. Kultura organizacyjna szkoły.

4. Wkroczenie na ścieżkę kierowniczą - konkurs na stanowisko dyrektora, pierwsze lata pełnienia funkcji.

5. Dyrektor jako naczelny pedagog (organ nadzoru pedagogicznego). Współpraca z radą pedagogiczną

6. Dyrektor jako przywódca edukacyjny. Współpraca z organami społecznymi szkoły

7. Dyrektor jako menedżer. Współpraca z organem prowadzącym

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Mazurkiewicz G., Przywództwo edukacyjne – nowy paradygmat zarządzania w oświacie, W: Przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce S. M. Kwiatkowski, J. M. Michalak, FRSE 2010

Schulz R. Szkoła jako organizacja 1993

Szczupaczyński J. Edukacja a zarządzanie , Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora, 2004

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Koźmiński A., Jemielniak D. Zarządzanie od podstaw , 2008

Więsław S. Sytuacja i status zawodowy dyrektorów szkół i placówek oświatowych ORE 2012

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA: wykład aktywizujący, dyskusja

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

FORMA AKTYWNOŚCI:

Godziny kontaktowe: 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 30 godz.

Przygotowanie się do zaliczeniowej pracy pisemnej: 50 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Danuta Uryga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

1. Ocena krótkich wypowiedzi pisemnych (np. propozycja rozwiązania postawionego problemu; sformułowanie pytania; własna opinia) tworzonych w trakcie zajęć i powiązanych z prezentowanymi treściami.

2. Ocena pracy pisemnej (esej problemowy) podsumowującej omawiane treści, opartej o zalecaną literaturę i samodzielnie wyszukiwane informacje.

Pełny opis:

1. Organizacja - kontekst kulturowy i cywilizacyjny.

2. Szkoła jako nowoczesna organizacja.

3. Kultura organizacyjna szkoły.

4. Wkroczenie na ścieżkę kierowniczą - konkurs na stanowisko dyrektora, pierwsze lata pełnienia funkcji.

5. Dyrektor jako naczelny pedagog (organ nadzoru pedagogicznego). Współpraca z radą pedagogiczną

6. Dyrektor jako przywódca edukacyjny. Współpraca z organami społecznymi szkoły

7. Dyrektor jako menedżer. Współpraca z organem prowadzącym

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Mazurkiewicz G., Przywództwo edukacyjne – nowy paradygmat zarządzania w oświacie, W: Przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce S. M. Kwiatkowski, J. M. Michalak, FRSE 2010

Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu , seria „ABC praktyki prawa oświatowego”, zeszyt 8, Wolters Kluwer 2015

Schulz R. Szkoła jako organizacja 1993

Szczupaczyński J. Edukacja a zarządzanie , Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora, 2004

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Jeżowski A. J. i Madalińska-Michalak J. Dyrektor szkoły – koncepcje i wyzwania ORE 2015

Koźmiński A., Jemielniak D. Zarządzanie od podstaw , 2008

Więsław S. Sytuacja i status zawodowy dyrektorów szkół i placówek oświatowych ORE 2012

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA: wykład aktywizujący, dyskusja, praca zespołowa

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

FORMA AKTYWNOŚCI:

Godziny kontaktowe: 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 30 godz.

Przygotowanie się do zaliczeniowej pracy pisemnej: 50 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Danuta Uryga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

1. Ocena krótkich wypowiedzi pisemnych (np. propozycja rozwiązania postawionego problemu; sformułowanie pytania; własna opinia) tworzonych w trakcie zajęć i powiązanych z prezentowanymi treściami.

2. Ocena pracy pisemnej (esej problemowy) podsumowującej omawiane treści, opartej o zalecaną literaturę i samodzielnie wyszukiwane informacje.

Pełny opis:

1. Organizacja - kontekst kulturowy i cywilizacyjny.

2. Szkoła jako nowoczesna organizacja.

3. Kultura organizacyjna szkoły.

4. Wkroczenie na ścieżkę kierowniczą - konkurs na stanowisko dyrektora, pierwsze lata pełnienia funkcji.

5. Dyrektor jako naczelny pedagog (organ nadzoru pedagogicznego). Współpraca z radą pedagogiczną

6. Dyrektor jako przywódca edukacyjny. Współpraca z organami społecznymi szkoły

7. Dyrektor jako menedżer. Współpraca z organem prowadzącym

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Mazurkiewicz G., Przywództwo edukacyjne – nowy paradygmat zarządzania w oświacie, W: Przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce S. M. Kwiatkowski, J. M. Michalak, FRSE 2010

Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu , seria „ABC praktyki prawa oświatowego”, zeszyt 8, Wolters Kluwer 2015

Schulz R. Szkoła jako organizacja 1993

Szczupaczyński J. Edukacja a zarządzanie , Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora, 2004

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Jeżowski A. J. i Madalińska-Michalak J. Dyrektor szkoły – koncepcje i wyzwania ORE 2015

Koźmiński A., Jemielniak D. Zarządzanie od podstaw , 2008

Więsław S. Sytuacja i status zawodowy dyrektorów szkół i placówek oświatowych ORE 2012

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA: wykład aktywizujący, dyskusja, praca zespołowa

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

FORMA AKTYWNOŚCI:

Godziny kontaktowe: 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 30 godz.

Przygotowanie się do zaliczeniowej pracy pisemnej: 50 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Danuta Uryga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

1. Ocena krótkich wypowiedzi pisemnych (np. propozycja rozwiązania postawionego problemu; sformułowanie pytania; własna opinia) tworzonych w trakcie zajęć i powiązanych z prezentowanymi treściami.

2. Ocena pracy pisemnej (esej problemowy) podsumowującej omawiane treści, opartej o zalecaną literaturę i samodzielnie wyszukiwane informacje.

Pełny opis:

1. Organizacja - kontekst kulturowy i cywilizacyjny.

2. Szkoła jako nowoczesna organizacja.

3. Kultura organizacyjna szkoły.

4. Wkroczenie na ścieżkę kierowniczą - konkurs na stanowisko dyrektora, pierwsze lata pełnienia funkcji.

5. Dyrektor jako naczelny pedagog (organ nadzoru pedagogicznego). Współpraca z radą pedagogiczną

6. Dyrektor jako przywódca edukacyjny. Współpraca z organami społecznymi szkoły

7. Dyrektor jako menedżer. Współpraca z organem prowadzącym

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Mazurkiewicz G., Przywództwo edukacyjne – nowy paradygmat zarządzania w oświacie, W: Przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce S. M. Kwiatkowski, J. M. Michalak, FRSE 2010

Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu , seria „ABC praktyki prawa oświatowego”, zeszyt 8, Wolters Kluwer 2015

Schulz R. Szkoła jako organizacja 1993

Szczupaczyński J. Edukacja a zarządzanie , Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora, 2004

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Jeżowski A. J. i Madalińska-Michalak J. Dyrektor szkoły – koncepcje i wyzwania ORE 2015

Koźmiński A., Jemielniak D. Zarządzanie od podstaw , 2008

Więsław S. Sytuacja i status zawodowy dyrektorów szkół i placówek oświatowych ORE 2012

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA: wykład aktywizujący, dyskusja, praca zespołowa

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

FORMA AKTYWNOŚCI:

Godziny kontaktowe: 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć: 30 godz.

Przygotowanie się do zaliczeniowej pracy pisemnej: 50 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Danuta Uryga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Ocena pracy pisemnej (esej problemowy) podsumowującej omawiane treści, opartej o zalecaną literaturę i samodzielnie wyszukiwane informacje.

Pełny opis:

1. Organizacja - kontekst kulturowy i cywilizacyjny.

2. Szkoła jako nowoczesna organizacja.

3. Kultura organizacyjna szkoły.

4. Wkroczenie na ścieżkę kierowniczą - konkurs na stanowisko dyrektora, pierwsze lata pełnienia funkcji.

5. Dyrektor jako naczelny pedagog (organ nadzoru pedagogicznego). Współpraca z radą pedagogiczną

6. Dyrektor jako przywódca edukacyjny. Współpraca z organami społecznymi szkoły

7. Dyrektor jako menedżer. Współpraca z organem prowadzącym

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Mazurkiewicz G., Przywództwo edukacyjne – nowy paradygmat zarządzania w oświacie, W: Przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce S. M. Kwiatkowski, J. M. Michalak, FRSE 2010

Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu , seria „ABC praktyki prawa oświatowego”, zeszyt 8, Wolters Kluwer 2015

Schulz R. Szkoła jako organizacja 1993

Szczupaczyński J. Edukacja a zarządzanie , Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora, 2004

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Jeżowski A. J. i Madalińska-Michalak J. Dyrektor szkoły – koncepcje i wyzwania ORE 2015

Koźmiński A., Jemielniak D. Zarządzanie od podstaw , 2008

Więsław S. Sytuacja i status zawodowy dyrektorów szkół i placówek oświatowych ORE 2012

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA: wykład aktywizujący, dyskusja, praca zespołowa

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

FORMA AKTYWNOŚCI:

Godziny kontaktowe: 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć: 30 godz.

Przygotowanie się do zaliczeniowej pracy pisemnej: 50 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Danuta Uryga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Ocena zbioru prac (portfolio): pisemnych (esej problemowy, opracowania, analizy) i materiałów audiowizualnych (fotorelacje, wywiady).

Pełny opis:

Kultura organizacyjna szkoły - spojrzenie etnograficzne

Wkroczenie na ścieżkę kierowniczą - konkurs na stanowisko dyrektora, pierwsze lata pełnienia funkcji.

Dyrektor jako naczelny pedagog (organ nadzoru pedagogicznego). Współpraca z radą pedagogiczną

Dyrektor jako przywódca edukacyjny. Współpraca z organami społecznymi szkoły

Dyrektor jako menedżer. Współpraca z organem prowadzącym

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Mazurkiewicz G., Przywództwo edukacyjne – nowy paradygmat zarządzania w oświacie, W: Przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce S. M. Kwiatkowski, J. M. Michalak, FRSE 2010.

Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu , seria „ABC praktyki prawa oświatowego”, zeszyt 8, Wolters Kluwer 2015.

Schulz R. Szkoła jako organizacja 1993

Szczupaczyński J. Edukacja a zarządzanie , Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora, 2004.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Jeżowski A. J. i Madalińska-Michalak J. Dyrektor szkoły – koncepcje i wyzwania ORE 2015.

Koźmiński A., Jemielniak D. Zarządzanie od podstaw , 2008.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA: wykład aktywizujący, dyskusja, praca zespołowa

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

FORMA AKTYWNOŚCI:

Godziny kontaktowe: 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć: 30 godz.

Przygotowanie portfolio: 30 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Uryga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.