Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika oświaty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-EOS1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika oświaty
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE, spec. nienaucz.: zarządzanie w oświacie, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla II r. PE, spec. nienaucz.: zarządzanie w oświacie, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁENIA:

- ocena jakości uczestnictwa studentów w zajęciach – na podstawie obserwacji aktywności, prezentacji

efektów cząstkowych pracy zespołowej i indywidualnej w trakcie zajęć, dyskusji roboczych zespołu

z wykładowcą;

- ocena wstępna (w trakcie zajęć) i końcowa opracowania syntezy wiedzy i umiejętności i jego prezentacji.

Pełny opis:

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładu, którego problematyka obejmuje:

- ustalenie języka komunikacji interpersonalnej i urzędowej – w obszarze finansowania jednostek

organizacyjnych systemu oświaty, w tym: interpretacja podstawowych pojęci znaczeń;

- źródła finansowania zadań oświatowych;

- subwencje i dotacje oświatowe;

- ekonomiczne aspekty zarzadzania szkołą (placówką);

- budowanie planu rzeczowo – finansowego szkoły (placówki);

- zarządzanie majątkiem samorządowych i szkolnym;

- zarządzanie strategiczne na różnych poziomach systemu oświaty;

- strategia lokalna;

- rynek i konkurencja w oświacie;

- synergia działań różnych podmiotów na rzecz szkół i placówek.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Gawroński K. (red.), Kwiatkowski M. (red.): Dyrektor szkoły w procesie zarządzani oświatą, Wydawnictwo APS Warszawa – wybrane artykuły:

1. M. Dutka - Mucha: Umiejętność skutecznego porozumiewania się – kluczem do sukcesu dyrektora

szkoły – ss. 344 – 364.

2. K. Gawroński: Marketingowe zarządzanie szkołą, ss. 296- 305.

3. K. Gawroński (red.): Szkoła jako podstawowe ogniwo systemu oświaty - s. 411-437.

4. K. Puchacz (red.): Zarządzanie finansami publicznymi - ss. 482 – 493,

5. N. Korzeb: Kontrola zarządcza w szkole – ss. 494 - 506.

6. K. Gawroński (red.), E. Lęcznarowicz, D. Stanikowska – Brzeźniak: Zarządzanie majątkiem

samorządowym i szkolnym - ss. 507-519.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Jeżowski A. (2012), Ekonomika oświaty w zarządzaniu szkołą, Wolters Kluwer Polska Warszawa.

Gawroński K. (red. ), Kwiatkowski S. M. (red.); Prawo oświatowe, Wolters Kluwer Sp. z o.o. Warszawa.

Lewandowski J. (2012), Kontrola zarządcza w szkole lub placówce oświatowej – komentarz, przykłady, dokumentacja, ODDK Gdańsk.

Pawlak R. (2012), Bon edukacyjny w polityce oświatowej, Wydawnictwo APS Warszawa.

Praca zbiorowa (2017), Inwentaryzacja 2017. Wyjaśnienia praktyczne. Wiedza i Praktyka Warszawa.

Puchacz K. (2013), Zarządzanie ryzykiem w sektorze finansów publicznych, Wyd. ODDK Gdańsk.

W. Wójtowicz (red.) 2014), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Wolters Kluwer S.A. Warszawa.

Efekty kształcenia:

WIEDZA

PE2_W14

- Posiada pogłębioną wiedzę na temat ekonomicznego wymiaru funkcjonowania systemu oświaty w Polsce

- Opisuje ekonomiczne aspekty kierowania szkołą z odwołaniem do stosownych regulacji prawnych.

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U01

- Poddaje analizie i interpretuje informacje na temat sytuacji ekonomicznej systemu oświaty i jego elementów składowych.

PE2_U12

- Potrafi efektywnie pracować w zespole nad zadaniami z zakresu ekonomiki oświaty.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Gęsicki
Prowadzący grup: Janusz Gęsicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena jakości uczestnictwa studentów w zajęciach (dyskusja, przygotowanie do zajęć)

- kolokwium testowe sprawdzające wiedzę i umiejętność jej zastosowania w praktyce.

Pełny opis:

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładu, którego problematyka obejmuje następujące tematy:

- Ekonomia sektora publicznego;

- Subwencja oświatowa;

- Plan rzeczowo-finansowy szkoły;

- Źródła finansowania szkoły (marketing oświatowy);

- Szkolnictwo niepubliczne;

- Zarządzanie nieruchomością;

- Kontrola zarządcza.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

- A.Jeżowski. Ekonomika oświaty w zarządzaniu szkołą. Warszawa 2012.

- J.E.Stiglitz. Ekonomia sektora publicznego. Warszawa 2004.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

- A.j.Fazlagić. Marketingowe zarządzanie szkołą. Wrszawa 2004.

- A.Jeżowski. Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej. Warszawa 2014.

- R.Pawlak. Bon edukacyjny w polityce oświatowej. Warszawa 2012.

- Prawo oświatowe. Warszawa 2013.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład

- analiza tekstów źródłowych

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład): 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 15 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Gęsicki
Prowadzący grup: Janusz Gęsicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena jakości uczestnictwa studentów w zajęciach (dyskusja, przygotowanie do zajęć)

- kolokwium testowe sprawdzające wiedzę i umiejętność jej zastosowania w praktyce.

Pełny opis:

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładu, którego problematyka obejmuje następujące tematy:

- Ekonomia sektora publicznego;

- Subwencja oświatowa;

- Plan rzeczowo-finansowy szkoły;

- Źródła finansowania szkoły (marketing oświatowy);

- Szkolnictwo niepubliczne;

- Zarządzanie nieruchomością;

- Kontrola zarządcza.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

- A.Jeżowski. Ekonomika oświaty w zarządzaniu szkołą. Warszawa 2012.

- J.E.Stiglitz. Ekonomia sektora publicznego. Warszawa 2004.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

- A.j.Fazlagić. Marketingowe zarządzanie szkołą. Wrszawa 2004.

- A.Jeżowski. Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej. Warszawa 2014.

- R.Pawlak. Bon edukacyjny w polityce oświatowej. Warszawa 2012.

- Prawo oświatowe. Warszawa 2013.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład

- analiza tekstów źródłowych

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład): 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 15 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Janusz Gęsicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena jakości uczestnictwa studentów w zajęciach (dyskusja, przygotowanie do zajęć)

- kolokwium testowe sprawdzające wiedzę i umiejętność jej zastosowania w praktyce.

Pełny opis:

Ekonomia sektora publicznego. Subwencja oświatowa w systemie finansów publicznych. Inne źródła finansowania szkoły. Plan rzeczowo-finansowy szkoły. Finanse w szkolnictwo niepublicznym. Zarządzanie nieruchomością. Kontrola zarządcza.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Jeżowski A., Ekonomika oświaty w zarządzaniu szkołą, Warszawa 2012.

Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Warszawa 2004.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Fazlagić A. J., Marketingowe zarządzanie szkołą, Warszawa 2004.

Jeżowski A., Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej, Warszawa 2014.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

wykład, analiza tekstów źródłowych, studium przypadku

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

FORMA AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe (wykład): 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 15 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (w trakcie)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Krzysztof Gawroński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

ocena jakości uczestnictwa studentów w zajęciach (dyskusja, przygotowanie do zajęć); kolokwium testowe sprawdzające wiedzę i umiejętność jej zastosowania w praktyce.

Pełny opis:

Ekonomia sektora publicznego. Subwencja oświatowa w systemie finansów publicznych. Inne źródła finansowania szkoły. Plan rzeczowo-finansowy szkoły. Finanse w szkolnictwo niepublicznym. Zarządzanie nieruchomością. Kontrola zarządcza.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Jeżowski A., Ekonomika oświaty w zarządzaniu szkołą, Warszawa 2012.

Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Warszawa 2004.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Fazlagić A. J., Marketingowe zarządzanie szkołą, Warszawa 2004.

Jeżowski A., Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej, Warszawa 2014.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

wykład, analiza tekstów źródłowych, studium przypadku

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

FORMA AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe (wykład): 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 15 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Ewa Duda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.