Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza i wspomaganie dziecka z trudnościami w uczeniu się czytania i pisania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-DTC1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza i wspomaganie dziecka z trudnościami w uczeniu się czytania i pisania
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec. naucz.: pedagogika wczesnoszkolna, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla II r. PE, spec. naucz.: pedagogika wczesnoszkolna, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PE2_W18 ma szczegółową wiedzę dotyczącą koncepcji teoretycznych dotyczących wczesnej edukacji w tym wczesnej edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami

PE2_U02 potrafi wykorzystywać i integrowac wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnychy, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działan praktycznych w pracy z dziećmi z trudnościami w uczeniu się

PE2_U07 ma pogłębione umiejętnosci obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych z obszaru trudności dzieci w opanowywaniu umiejętności szkolnych

PE2_U13 potrafi realizowac zadania i rozwiązywac problemy teoretyczne i praktyczne z zakresu pedagogiki korekcyjnej

PE2_K02 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie wczensje edukacji i pedagogiki korekcyjnej; angażuje się w współpracę w toku rozwiązywania problemów edukacyjnych

PE2_K09 wykazuje wrażliwość na problemy uczniów ze specjalnymi potrzebami

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Olechowska
Prowadzący grup: Agnieszka Olechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby oceny efektów:

Sporządzenie wniosku diagnostycznego na podstawie wyników przeprowadzonej diagnozy pedagogicznej lub skonstruowanie programu naprawczego dla konkretnego dziecka lub grupowy projekt studencki

Pełny opis:

Pojęcie diagnozy pedagogicznej. Rozwój językowy dziecka w wieku wczesnoszkolnym – czynniki determinujące rozwój, przyczyny i objawy zaburzeń w rozwoju umiejętności i sprawności językowych. Sposoby i narzędzia diagnozowania umiejętności językowych – przegląd narzędzi diagnostycznych. Trudności w czytaniu i pisaniu (specyficzne i niespecyficzne) – przyczyny i objawy. Konstruowanie wniosku diagnostycznego – pułapki diagnostyczne i interpretacyjne. Pojęcie wspomagania rozwoju. Przykłady ćwiczeń w czytaniu i pisaniu. Projektowanie programu terapii pedagogicznej.

Metody wspomagania rozwoju umiejętności językowych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, konstruowanie językowych gier dydaktycznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bogdanowicz M., Model kompleksowej pomocy osobom z dysleksją rozwojową – ocena stanu aktualnego i propozycje zmian w świetle reformy systemu edukacji, w: Psychologia Wychowawcza. – 1999, nr 3, s. 217–226

Bogdanowicz m., Ryzyko dysleksji : problem i diagnozowanie. - Wyd. 2. - Gdańsk : Harmonia, 2003

Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole: poradnik dla nauczycieli, Warszawa 1989

Gąsowska T., Pietrzak-Stępkowska Z. Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu, Warszawa 1994

Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006

Skorek M. (red.), Terapia pedagogiczna, t.1 i 2, Kraków 2005

Włoch A., Włoch S., Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej

i wczesnoszkolnej. Wybrane problemy i rozwiązania, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca:

Bogdanowicz M., Terapia pedagogiczna. Przewodnik bibliograficzny, Gdańsk 2005

Chapman Weston D., Weston M. Co dzień mądrzejsze; 365 gier i zabaw kształtujących charakter, wrażliwość i inteligencję emocjonalną dziecka, Warszawa 1998

Górniewicz E., Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, Toruń : Wydaw. A. Marszałek, 1994

Herzyk A., Ledwoch B., Trudności w czytaniu i pisaniu – aspekty neuropsychologiczne : materiały dla nauczycieli metodyków terapii pedagogicznej i psychologów, Lublin, CDN, 1989

Leśniak A., Przyczyny i objawy trudności w pisaniu / Życie Szkoły. – 2002, nr 4, s. 244–248

Malendowicz J., O trudnej sztuce czytania i pisania. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1978

Opolska T., Pokonujemy trudności w czytaniu i pisaniu : przegląd metod pracy korekcyjno-kompensacyjnej, Warszawa, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 1997

Skorek M. (red.), Terapia pedagogiczna, t.1 i 2, Kraków 2005

Trawińska H., Zabawy rozwijające dla małych dzieci, Warszawa 2006

Włodek-Chronowska J. (red.), Terapia pedagogiczna, Kraków 1993

Uwagi:

Metody kształcenia:

informacyjne (wyjaśnianie, narracja, opis), heurystyczne (problemowe, dyskusji, dialogu)

Nakład pracy studenta

Uczestniczenie w zajęciach 30

Przygotowanie się do zajęć, np. lektura 20

Przygotowanie się do zadań zaliczeniowych 10

Liczba ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pardej
Prowadzący grup: Barbara Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sporządzenie wniosku diagnostycznego na podstawie wyników przeprowadzonej diagnozy pedagogicznej oraz skonstruowanie programu

naprawczego dla konkretnego dziecka lub przygotowanie i przedstawienie grupowego projektu studenckiego z zakresu treści przedmiotu

Pełny opis:

Pojęcie diagnozy pedagogicznej. Rozwój językowy dziecka w wieku wczesnoszkolnym – czynniki determinujące rozwój, przyczyny i

objawy zaburzeń w rozwoju umiejętności i sprawności językowych. Sposoby i narzędzia diagnozowania umiejętności językowych –

przegląd narzędzi diagnostycznych. Trudności w czytaniu i pisaniu (specyficzne i niespecyficzne) – przyczyny i objawy, opinie nauczycieli.

Konstruowanie wniosku diagnostycznego – pułapki diagnostyczne i interpretacyjne. Pojęcie wspomagania rozwoju. Przykłady ćwiczeń w

czytaniu i pisaniu. Projektowanie programu wspomagania ucznia z trudnościami w uczeniu się czytania i pisania. Projektowanie gier

dydaktycznych wspomagających rozwój językowy uczniów. Sposoby doskonalenia nauczycieli w pracy z uczniami z trudnościami w

czytaniu i pisaniu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Bogdanowicz M., Model kompleksowej pomocy osobom z dysleksją rozwojową – ocena stanu aktualnego i propozycje zmian w świetle

reformy systemu edukacji, w: Psychologia Wychowawcza. – 1999, nr 3, s. 217–226

2. Bogdanowicz m., Ryzyko dysleksji : problem i diagnozowanie. - Wyd. 2. - Gdańsk : Harmonia, 2003

3. Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole: poradnik dla nauczycieli, Warszawa 1989

4. Gąsowska T., Pietrzak-Stępkowska Z. Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu, Warszawa 1994

5. Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006

6. Skorek M. (red.), Terapia pedagogiczna, t.1 i 2, Kraków 2005

7. Włoch A., Włoch S., Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej

i wczesnoszkolnej. Wybrane problemy i rozwiązania, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca:

1. Bogdanowicz M., Terapia pedagogiczna. Przewodnik bibliograficzny, Gdańsk 2005

2. Chapman Weston D., Weston M. Co dzień mądrzejsze; 365 gier i zabaw kształtujących charakter, wrażliwość i inteligencję emocjonalną

dziecka, Warszawa 1998

3. Górniewicz E., Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, Toruń : Wydaw. A. Marszałek, 1994

4. Herzyk A., Ledwoch B., Trudności w czytaniu i pisaniu – aspekty neuropsychologiczne : materiały dla nauczycieli metodyków terapii

pedagogicznej i psychologów, Lublin, CDN, 1989

5. Leśniak A., Przyczyny i objawy trudności w pisaniu / Życie Szkoły. – 2002, nr 4, s. 244–248

6. Malendowicz J., O trudnej sztuce czytania i pisania. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1978

7. Opolska T., Pokonujemy trudności w czytaniu i pisaniu : przegląd metod pracy korekcyjno-kompensacyjnej, Warszawa, Centrum

Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 1997

8. Skorek M. (red.), Terapia pedagogiczna, t.1 i 2, Kraków 2005

9. Trawińska H., Zabawy rozwijające dla małych dzieci, Warszawa 2006

10. Włodek-Chronowska J. (red.), Terapia pedagogiczna, Kraków 1993

Uwagi:

Metody kształcenia: informacyjne (wyjaśnianie, narracja, opis), heurystyczne (problemowe, dyskusji, dialogu), projektu edukacyjnego

Nakład pracy studenta

Godziny kontaktowe: 22

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10

Przygotowanie pracy zaliczeniowej, projektu 18

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Olechowska
Prowadzący grup: Agnieszka Olechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pardej
Prowadzący grup: Mirosława Pleskot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sporządzenie wniosku diagnostycznego na podstawie wyników przeprowadzonej diagnozy pedagogicznej oraz skonstruowanie programu

naprawczego dla konkretnego dziecka lub przygotowanie i przedstawienie grupowego projektu studenckiego z zakresu treści przedmiotu

Pełny opis:

Pojęcie diagnozy pedagogicznej. Rozwój językowy dziecka w wieku wczesnoszkolnym – czynniki determinujące rozwój, przyczyny i

objawy zaburzeń w rozwoju umiejętności i sprawności językowych. Sposoby i narzędzia diagnozowania umiejętności językowych –

przegląd narzędzi diagnostycznych. Trudności w czytaniu i pisaniu (specyficzne i niespecyficzne) – przyczyny i objawy, opinie nauczycieli.

Konstruowanie wniosku diagnostycznego – pułapki diagnostyczne i interpretacyjne. Pojęcie wspomagania rozwoju. Przykłady ćwiczeń w

czytaniu i pisaniu. Projektowanie programu wspomagania ucznia z trudnościami w uczeniu się czytania i pisania. Projektowanie gier

dydaktycznych wspomagających rozwój językowy uczniów. Sposoby doskonalenia nauczycieli w pracy z uczniami z trudnościami w

czytaniu i pisaniu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Bogdanowicz M., Model kompleksowej pomocy osobom z dysleksją rozwojową – ocena stanu aktualnego i propozycje zmian w świetle

reformy systemu edukacji, w: Psychologia Wychowawcza. – 1999, nr 3, s. 217–226

2. Bogdanowicz m., Ryzyko dysleksji : problem i diagnozowanie. - Wyd. 2. - Gdańsk : Harmonia, 2003

3. Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole: poradnik dla nauczycieli, Warszawa 1989

4. Gąsowska T., Pietrzak-Stępkowska Z. Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu, Warszawa 1994

5. Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006

6. Skorek M. (red.), Terapia pedagogiczna, t.1 i 2, Kraków 2005

7. Włoch A., Włoch S., Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej

i wczesnoszkolnej. Wybrane problemy i rozwiązania, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca:

1. Bogdanowicz M., Terapia pedagogiczna. Przewodnik bibliograficzny, Gdańsk 2005

2. Chapman Weston D., Weston M. Co dzień mądrzejsze; 365 gier i zabaw kształtujących charakter, wrażliwość i inteligencję emocjonalną

dziecka, Warszawa 1998

3. Górniewicz E., Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, Toruń : Wydaw. A. Marszałek, 1994

4. Herzyk A., Ledwoch B., Trudności w czytaniu i pisaniu – aspekty neuropsychologiczne : materiały dla nauczycieli metodyków terapii

pedagogicznej i psychologów, Lublin, CDN, 1989

5. Leśniak A., Przyczyny i objawy trudności w pisaniu / Życie Szkoły. – 2002, nr 4, s. 244–248

6. Malendowicz J., O trudnej sztuce czytania i pisania. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1978

7. Opolska T., Pokonujemy trudności w czytaniu i pisaniu : przegląd metod pracy korekcyjno-kompensacyjnej, Warszawa, Centrum

Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 1997

8. Skorek M. (red.), Terapia pedagogiczna, t.1 i 2, Kraków 2005

9. Trawińska H., Zabawy rozwijające dla małych dzieci, Warszawa 2006

10. Włodek-Chronowska J. (red.), Terapia pedagogiczna, Kraków 1993

Uwagi:

Metody kształcenia: informacyjne (wyjaśnianie, narracja, opis), heurystyczne (problemowe, dyskusji, dialogu), projektu edukacyjnego

Nakład pracy studenta

Godziny kontaktowe: 22

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10

Przygotowanie pracy zaliczeniowej, projektu 18

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska
Prowadzący grup: Marzena Żółcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Krasuska-Betiuk
Prowadzący grup: Mirosława Pleskot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.