Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka pedagogiczna w klasach I-III szkoły podstawowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4P-PEW2a Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka pedagogiczna w klasach I-III szkoły podstawowej
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec. naucz.: pedagogika wczesnoszkolna, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla II r. PE, spec. naucz.: pedagogika wczesnoszkolna, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Praktyki studenckie są integralną częścią studiów, zgodnie z planami, programami kształcenia, podlegają zaliczeniu i są bezpośrednio powiązane z przedmiotami metodycznymi określonej specjalności. wymiar realizacyjny praktyk jest zgodny ze standardami kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów na specjalnościach.

Podstawowym celem praktyki jest przygotowanie studentów do przyszłej pracy zawodowej poprzez weryfikację i zastosowanie wiedzy nabywanej w czasie studiów w praktyce dydaktyczno-wychowawczej. Do zadań praktyki należy poznanie funkcjonowania szkoły jako placówki oświatowej, planów dydaktyczno-wychowawczych , organizacji i właściwości procesu dydaktyczno-wychowawczego w kl. I-III, poznanie potrzeb rozwojowych i możliwości dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej do analizy obserwowanego procesu dydaktyczno-wychowawczego i prowadzenia zajęć z dziećmi

Pełny opis:

DRUKI DO POBRANIA

Uwaga ! dokumenty należy drukować dwustronnie.

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

skierowanie

Efekty uczenia się:

PE2_W07 ma pogłębioną wiedze o rodzajach więzi społecznych nawiązywanych przez uczestników procesu wczesnej edukacji oraz czynnikami wpływających na ich kształtowanie się

PE2_W15 Ma pogłębioną wiedzę o nauczycielach i nauczycielach - specjalistach, jako realizatorach działalności edukacyjnej, wychowawczej,

opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej

PE2_U07 Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych z

obszaru trudności dzieci w opanowywaniu umiejętności szkolnych

PE2_U08 Potrafi dokonać poprawnej analizy teoretycznej obserwowanych i podejmowanych działań praktycznych w pracy z dziećmi na etapie wczesnej edukacji

PE2_U09 Potrafi zaproponować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych dotyczących dzieci z trudnościami w uczeniu się, a

także przewidywać skutki zaproponowanych działań

PE2_U10 Potrafi wybrać i zastosować zindywidualizowany sposób postępowania wobec danego dziecka z trudnościami w uczeniu się, dobrać odpowiednie do jego potrzeb i możliwości metody pracy

PE2_U11 Potrafi samorzutnie podejmować działania w celu własnego rozwoju, a także wspierać uczestników procesu edukacyjno

- wychowawczego w zdobywaniu przez nich wiedzy i rozwijaniu samodzielności w procesie uczenia się

PE2_U12 Potrafi skutecznie współpracować w zespole przyjmując wspólne cele działania, zarówno kierować

praca zespołu, jak i pełnić rolę jego odpowiedzialnego i aktywnego członka

PE2_K01 Ma gruntowną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu wczesnej edukacji dzieci z trudnościami w uczeniu się i rozumie ciągła potrzebę doskonalenia się

PE2_K04 Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w czasie praktyk asystencko - pedagogicznych, odznacza się rozwagą i dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań wynikających z programu praktyk i bieżących zadań praktykanta

PE2_K05 Jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej w czasie realizacji praktyk asystencko - pedagogicznych; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą;

poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych

PE2_K06 Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym z trudnościami w uczeniu się, za podejmowane decyzje, działania i ich skutki, odznacza się odpowiedzialnością wobec ludzi, dla których dobra stara się działać i

odznacza się taką postawą

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia praktyki jest wypełnienie obowiązków wynikających z programu oraz udokumentowanie przebiegu praktyk. Opiekun praktyki / koordynator praktyk w placówce potwierdza odbycie przez studenta praktyki i ocenia ją, dokonując wpisu na Karcie Praktykanta APS oraz Karcie Oceny Praktyki i konspektach przeprowadzonych zajęć. W opinii o przebiegu praktyki powinny być wskazane osiągnięcia studenta oraz jego braki i trudności ujawnione w trakcie zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem następujących kryteriów:

1. Przygotowanie merytoryczne (wiedza-umiejętności).

2. Umiejętności z zakresu organizacji i prowadzenia obserwacji.

3. Postawa praktykanta.

4. Przygotowanie interpersonalne do realizacji zadań nauczyciela.

Wpis zaliczenia uzyskuje student po przedstawieniu dokumentacji i rozmowie z uczelnianym opiekunem praktyk. Na dokumentację składa się:

1. Sylabus praktyki.

2. Karta Praktykanta APS.

3. Karta Oceny Praktyki (opinia opiekuna szkolnego o praktykancie)

4. Protokoły hospitacji (obserwacji) zajęć.

5. Scenariusze przeprowadzonych zajęć z adnotacją szkolnego opiekuna.

6. Anonimowa charakterystyka ucznia.

7. Opinia studenta o praktyce.

Praktyki zawodowe:

Praktyka realizowana w wymiarze 60 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Cichoń-Piasecka
Prowadzący grup: Małgorzata Cichoń-Piasecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Krasuska-Betiuk
Prowadzący grup: Marta Krasuska-Betiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Praktyki studenckie są integralną częścią studiów, zgodnie z planami, programami kształcenia, podlegają zaliczeniu i są bezpośrednio powiązane z przedmiotami metodycznymi określonej specjalności. wymiar realizacyjny praktyk jest zgodny ze standardami kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów na specjalnościach.

Podstawowym celem praktyki jest przygotowanie studentów do przyszłej pracy zawodowej poprzez weryfikację i zastosowanie wiedzy nabywanej w czasie studiów w praktyce dydaktyczno-wychowawczej. Do zadań praktyki należy poznanie funkcjonowania szkoły jako placówki oświatowej, planów dydaktyczno-wychowawczych , organizacji i właściwości procesu dydaktyczno-wychowawczego w kl. I-III, poznanie potrzeb rozwojowych i możliwości dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej do analizy obserwowanego procesu dydaktyczno-wychowawczego i prowadzenia zajęć z dziećmi

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone jako zajęcia praktyczne w szkołach podstawowych i szkołach podstawowych z klasami integracyjnymi. Zaliczenie uzyskuje student po zrealizowaniu następujących treści praktyki:

1. Zapoznanie się całokształtem funkcjonowania placówki, szczególnie z jej strukturą organizacyjną, ogólnymi planami pracy dydaktyczno-wychowaczej oraz sposobami ich realizacji.

2. Dokonanie ogólnej analizy koncepcji pracy zespołu wspierającego rozwój ucznia, m.in. pedagoga szkolnego, pedagoga korekcyjnego, psychologa, logopedy, nauczyciela-wychowawcy, innych specjalistów.

3. Poznanie form działań wspierających ucznia organizowanych w ramach zajęć zintegrowanych oraz zajęć wyrównawczych lub korekcyjno-kompensacyjnych.

4. Dokonanie analizy dokumentów dotyczących określonego ucznia. Szczególnie koncentrowanie się na anamnezie osobniczej i rodzinnej ucznia oraz sporządzenie anonimowej charakterystyki ucznia z trudnościami w nauce, dołączonej do dokumentacji praktyk.

5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej obserwowanych zajęć, sytuacji dydaktyczno-wychowawczych i ujęcie ich w protokołach hospitacyjnych (obserwacyjnych), dołączonych do dokumentacji praktyk.

6. Poznanie zespołu klasowego oraz przeprowadzenie wywiadu z nauczycielem.

7. Hospitacje (obserwacje) zajęć zgodnie z planami kształcenia na specjalności pedagogika wczesnoszkolna, w trakcie których student powinien poznać organizację nauczania, przebieg procesu nauczania i wsparcia ucznia oraz swoistość przebiegu zajęć w zakresie poszczególnych edukacji lub innych form wsparcia ucznia na etapie kształcenia wczesnoszkolnego.

8. Konsultacja z nauczycielem, szkolnym opiekunem praktyki, opracowanych przez studenta konspektów zajęć zintegrowanych.

9. Samodzielne przeprowadzenie przez studenta zajęć w zakresie edukacji realizowanych w klasach I-III, których konspekty, ocenione opisowo i cyfrowo, student dołącza do dokumentacji praktyki.

Podstawą zaliczenia praktyki jest wypełnienie obowiązków wynikających z programu oraz udokumentowanie przebiegu praktyk. Opiekun praktyki / koordynator praktyk w placówce potwierdza odbycie przez studenta praktyki i ocenia ją, dokonując wpisu na Karcie Praktykanta APS oraz Karcie Oceny Praktyki i konspektach przeprowadzonych zajęć. W opinii o przebiegu praktyki powinny być wskazane osiągnięcia studenta oraz jego braki i trudności ujawnione w trakcie zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem następujących kryteriów:

1. Przygotowanie merytoryczne (wiedza-umiejętności).

2. Umiejętności z zakresu organizacji i prowadzenia obserwacji.

3. Postawa praktykanta.

4. Przygotowanie interpersonalne do realizacji zadań nauczyciela.

Wpis zaliczenia uzyskuje student po przedstawieniu dokumentacji i rozmowie z uczelnianym opiekunem praktyk. Na dokumentację składa się:

1. Sylabus praktyki.

2. Karta Praktykanta APS.

3. Karta Oceny Praktyki ( opinia opiekuna szkolnego o praktykancie)

4. Protokoły hospitacji (obserwacji) zajęć.

5. Scenariusze przeprowadzonych zajęć z adnotacją szkolnego opiekuna.

6. Anonimowa charakterystyka ucznia.

7. Opinia studenta o praktyce (opcjonalnie).

Praktyka realizowana w wymiarze 60 godzin

Literatura:

Podstawy programowe kształcenia ogólnego (z roku 2009 i z roku 2017) dla poziomu edukacji wczesnoszkolnej, programy i podręczniki dla klas I-III.

Uwagi:

Nakład pracy studenta

Godziny kontaktowe: 60 godz.

Przygotowanie konspektów zajęć: 15 godz.

Przygotowanie dokumentacji z praktyk: 15 godz.

Spotkania indywidualne z uczelnianym opiekunem praktyki 5 godz.

Punkty ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Cichoń-Piasecka
Prowadzący grup: Małgorzata Cichoń-Piasecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Krasuska-Betiuk
Prowadzący grup: Marta Krasuska-Betiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pardej
Prowadzący grup: Katarzyna Pardej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-28 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Pawlak
Prowadzący grup: Agnieszka Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.