Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne problemy socjologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4F-WSO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne problemy socjologii
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. pedagogiki (PE), (2-l) niestacjonarne II st.
Obowiązkowe dla I r. pedagogiki (PE), (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest przedstawienie studentom z innych kierunków niż socjologia, podstawowych zagadnień i problemów jakie podejmowane są we we współczensje socjologii. Punktem wyjścia jest przedstawieni socjologii jako dyscypliny naukowej oraz głównych metod jakimi socjologowie posługują się w swoich badaniach.

Pełny opis:

Tematy zajęć:

1. Intro: Problemy socjologii, wyobraźnia socjologiczna

2. Co tworzy człowieka? Kultura czy natura? – film dokumentalny

3. Społeczeństwo konsumpcyjne i kultura indywidualizmu:

4. Przemiany płci: męskość i kobiecość

5. Przemiany rodziny.

6. Społeczeństwo ryzyka,

7. Socjologia Religii, przemiany religijności

8. Paniki moralne.

Literatura:

3.1 T. Szlendak, Leniwe maskotki, rekiny na smyczy

3.2 Jak powstało społeczeństwo konsumpcyjne? Newsweek: (1os)

http://www.newsweek.pl/styl-zycia/jak-powstalo-spoleczenstwo-konsumpcyjne-,artykuly,382619,1.html

4.3 Ideał męskości, w: Siewicz K. Wpły przekazu medialnego na współczesny wzorzec męskości (PDF)

4.4 Ideał Kobiecości, w: Kościńska A. : Wyobrażenia ”kobiety idealnej” wśród młodego pokolenia mężczyzn (PDF)

Lektura: T. Szlendak, Socjologia rodziny.

5.1 rozdz. 5: Rodzina współczesna, Tak zwany kryzys rodziny,str. 361-402

5.2 rozdz. 5: Rodzina współczesna, Morfologia pary str. 410

5.3 rozdz. 5: Rodzina współczesna, Nowe ojcostwo, nowe macierzyństwo str. 43s

7.1 Knoblauch Hubert: Niewidzialan religia Thomasa Luckamana, czyli o przemianie religii w religijność, (str. 37-75), w książce: Tomas Luckman Niewidzialna religa.

7.2 Religijność Polaków:

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1611795,1,czy-polska-to-nadal-katolicki-kraj.read

8.1 Iwona Zielińska, Panika moralna czyli walka o wartości w: Czas kultury

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

PE2_W07

- posiada wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych (m.in. rodzinnych, towarzyskich, kulturowych, zawodowych, politycznych) i o rządzących nimi prawidłowościach

PE2_W08

- posiada wiedzę o przemianach struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U01

- posiada pogłębione umiejętności w zakresie obserwacji, analizy i interpretacji różnorodnych zjawisk i procesów społecznych

PE2_U04

- posiada umiejętność przygotowania spełniających uznane standardy wystąpień ustnych w języku polskim w zakresie wybranych współczesnych problemów socjologii, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE2_K01

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, dostrzega potrzebę jego podnoszenia w kontekście własnej roli zawodowej

PE2_K06

- wyraża przekonanie o odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy pedagogicznej, dostrzega rolę jaką spełnia w tej pracy wiedza socjologiczna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Pasamonik
Prowadzący grup: Barbara Pasamonik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Pasamonik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Pasamonik
Prowadzący grup: Barbara Pasamonik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Współczesne problemy i spory socjologii

Socjologia kultury socjologią wielokulturowości

Socjologia kultury masowej, popularnej i konsumpcyjnej

Socjologia kontrkultury i kultury alternatywnej

Socjologia płci: panika wokół gender

Socjologia rodziny: kryzys rodziny?

Socjologia jednostki: opresyjny, aspołeczny indywidualizm?

Socjologia migracji i integracji: zderzenia wartości i kultur

Socjologia globalizacji czy glokalizacji?

Socjologia tożsamości zbiorowych i konfliktów międzygrupowych

Socjologia religii: sekularyzacja i fundamentalizmy religijne

Socjologia nierówności społecznych

Społeczeństwo sieci i ruchów społecznych 

Socjologia emocji: paniki moralne

Pełny opis:

1. Współczesne problemy i spory socjologii. Swoistość poznania socjologicznego. Stare i nowe obszary zainteresowań. Dywersyfikacja i specjalizacja socjologii: wielość subdyscyplin. Rywalizacja teorii w obrębie socjologii: socjologia konstruktywistyczna kontra socjobiologia. Ile małpy w człowieku? Czy małpy są moralne? – poszukiwania humanizmu wśród naczelnych.

2. Socjologia kultury socjologią wielokulturowości. Anatomia kultury: wartości, normy, wzory, obyczaje…. Przestrzenne i historyczne zróżnicowanie kulturowe. Obszary konfliktów miedzy- i wewnątrzkulturowych. Etnocentryzm i uniwersalizm versus relatywizm kulturowy. Dlaczego boimy się obcych?

3. Socjologia kultury masowej, popularnej i konsumpcyjnej. Definiowanie kultury masowej i popularnej. „Popularyzacja” nauki, religii i sztuki. Co się stało ze sztuką wysoką? Społeczeństwo konsumpcyjne. Cechy nowoczesnej konsumpcji. Kolekcjonerzy wrażeń i nowe świątynie konsumpcji. Czy można uciec od konsumpcji i kultury popularnej?

4. Socjologia kontrkultury. Socjologia zmian społecznych i kulturowych. Kontrkultura 68’. Idee i formy działania ruchu. Kultura polem konfliktów społecznych. Utopia autentyczności i wspólnotowości. Kultura alternatywna i nowe ruchy społeczne. Co pozostało z kontrkultury? Scheda po kontrkulturze: relatywizm moralny i wojna kultur. Konserwatyzm obyczajowy współczesną kontrkulturą?

5. Socjologia płci. Światowy Sondaż Wartości o wzbierającej fali równouprawnienia. Etapy modernizacji społecznej i przemiany wartości kulturowych. Równouprawnienie jako zmiana społeczno-kulturowa. Ruch feministyczny: rewolucja genderowa i kryzys patriarchatu. Gender frontem globalnej wojny kulturowej? Polska panika moralna wokół gender. Na ile płeć kulturowa jest niezależna od płci biologicznej?

6. Socjologia rodziny. Ewolucyjne ramy rodziny. Czy monogamia jest naturalna? Która płeć mocniej kocha dzieci i dlaczego? Instytucja rodziny i jej kulturowe przemiany. Wpływ rewolucji seksualnej i genderowej na instytucję współczesnej rodziny. Tak zwany kryzys rodziny i nowe formy rodziny. Starzejące się społeczeństwa europejskie – kto zapracuje na nasze emerytury?

7. Socjologia jednostki. Kulturowe odkrycie jednostki. Społeczne wytwarzanie jednostki. Indywidualizacja i liberalizacja kultury zachodniej. Tożsamość ponowoczesna i nowe wzory osobowe. Kompulsywna samorealizacja i „reżimy własnego Ja”. Opresyjna kultura indywidualizmu? Co ze wspólnotowością?

8. Socjologia migracji. Globalizacja migracji. Stare i nowe przyczyny migracji. Problem uchodźców. Problemy adaptacji i integracji imigrantów. Kultura dominująca i mniejszościowa. Izolacja, adaptacja, integracja, asymilacja migrantów. Polityka integracyjna: od asymilacjonizmu do multikulturalizmu. Wielokulturowość i transkulturowość. Tożsamości transnarodowe: hybrydowe, zwielokrotnione.

9. Socjologia globalizacji czy glokalizacji? Rewolucja informatyczno-komunikacyjna i obszary postępującej globalizacji świata. Homogenizacja czy dywersyfikacja kultur? Globalizacja kultury czy glokalizacja kultur? Procesy kreolizacji i indygenizacji treści kulturowych. Etniczność i popkultura: „odnawianie” i ożywianie tradycji.

10. Socjologia tożsamości zbiorowych i konfliktów międzygrupowych. Czym są tożsamości zbiorowe? Współczesne tożsamości etniczne, narodowe, religijne i kulturowe. Renesans tożsamości lokalnych. Upolitycznienie tożsamości lokalnych. Narodziny fundamentalizmów. Dżihad kontra McŚwiat. Fundamentalizm islamski jako tożsamość hipernowoczesna. Fenomen Państwa islamskiego (PI).

11. Socjologia religii: sekularyzacja kontra renesans religijności. Procesy laicyzacji, liberalizacji i indywidualizacji kultury. New Age jako przykład prywatyzacji religii.

Świecka Europa kontra religijne Stany Zjednoczone. Globalny renesans religijności? Prozelityzm islamski i protestancki oraz fenomen konwersji. Fundamentalizm chrześcijański i islamski.

12. Socjologia nierówności społecznych. Narodziny Czwartego świata? Nierówność nie opłaca się nikomu. Jak walczyć z wykluczeniem i ubóstwem? Jaki jest związek rozwoju gospodarczego, demokracji oraz dobrostanu? Konsumowanie życia a dobrostan. Dlaczego nierówności społeczne nie opłacają się nikomu?

13. Społeczeństwo sieci i ruchów społecznych. Czym jest i czy istnieje społeczeństwo sieci? Społeczeństwo światowego ryzyka. Socjologia ruchów społecznych: sieci oburzenia i nadziei. Prekariat jako nowa klasa społeczna. Zmienianie świata w społeczeństwie sieci.

14. Socjologia emocji. Emocje i motywacja. Emocje i kultura. Emocje i struktura społeczna. Emocje i procesy interpersonalne. Panika moralna jako diagnoza zmiany społeczno-kulturowej. Emocje w ruchach społecznych. Demokracja i emocje.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Firkowska-Mankiewicz A., Kanash T., Tarkowska E. (red.), 2012. Krótkie wykłady z socjologii. Przegląd problemów i metod, Warszawa: Wydawnictwo APS.

Firkowska-Mankiewicz A., Kanash T., Tarkowska E. (red.), 2013. Krótkie wykłady z socjologii. Tom II. Kategorie, problemy, subdyscypliny, Warszawa: Wydawnictwo APS.

Turner J. H. 1998. Socjologia. Koncepcje i ich zastosowania. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo

Sztompka P. 2002. Socjologia. Kraków: Wydawnictwo ZNAK

Giddens A. 2004. Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura uzupełniająca:

Domański H., 2004, Struktura społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”

Encyklopedia socjologii, t.2, 1999, Warszawa: Oficyna Naukowa

Goldman N. 2001. Wstęp do socjologii. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo

Hall E.T.,1997, Ukryty wymiar, Warszawa: Muza SA

Berger Peter L. 1997. Zaproszenie do socjologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sztompka P., M. Kucia (red.). 2007. Socjologia. Lektury. Kraków: Wydawnictwo ZNAK

Uwagi:

Egzamin pisemny z treści wykładu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Zielińska-Poćwiardowska
Prowadzący grup: Robert Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Buczkowski
Prowadzący grup: Mateusz Bieńkowski, Adam Buczkowski, Luiza Organek, Magda Prokopczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- Egzamin z treści wykładu.

- Kolokwium z treści ćwiczeń.

Pełny opis:

1. Współczesne problemy i spory socjologii. Swoistość poznania socjologicznego. Stare i nowe obszary zainteresowań. Dywersyfikacja i specjalizacja socjologii: wielość subdyscyplin. Rywalizacja teorii w obrębie socjologii: socjologia konstruktywistyczna kontra socjobiologia. Ile małpy w człowieku? Czy małpy są moralne? – poszukiwania humanizmu wśród naczelnych.

2. Socjologia kultury socjologią wielokulturowości. Anatomia kultury: wartości, normy, wzory, obyczaje…. Przestrzenne i historyczne zróżnicowanie kulturowe. Obszary konfliktów miedzy- i wewnątrzkulturowych. Etnocentryzm i uniwersalizm versus relatywizm kulturowy. Dlaczego boimy się obcych?

3. Socjologia kultury masowej, popularnej i konsumpcyjnej. Definiowanie kultury masowej i popularnej. „Popularyzacja” nauki, religii i sztuki. Co się stało ze sztuką wysoką? Społeczeństwo konsumpcyjne. Cechy nowoczesnej konsumpcji. Kolekcjonerzy wrażeń i nowe świątynie konsumpcji. Czy można uciec od konsumpcji i kultury popularnej?

4. Socjologia kontrkultury. Socjologia zmian społecznych i kulturowych. Kontrkultura 68’. Idee i formy działania ruchu. Kultura polem konfliktów społecznych. Utopia autentyczności i wspólnotowości. Kultura alternatywna i nowe ruchy społeczne. Co pozostało z kontrkultury? Scheda po kontrkulturze: relatywizm moralny i wojna kultur. Konserwatyzm obyczajowy współczesną kontrkulturą?

5. Socjologia płci. Światowy Sondaż Wartości o wzbierającej fali równouprawnienia. Etapy modernizacji społecznej i przemiany wartości kulturowych. Równouprawnienie jako zmiana społeczno-kulturowa. Ruch feministyczny: rewolucja genderowa i kryzys patriarchatu. Gender frontem globalnej wojny kulturowej? Polska panika moralna wokół gender. Na ile płeć kulturowa jest niezależna od płci biologicznej?

6. Socjologia rodziny. Ewolucyjne ramy rodziny. Czy monogamia jest naturalna? Która płeć mocniej kocha dzieci i dlaczego? Instytucja rodziny i jej kulturowe przemiany. Wpływ rewolucji seksualnej i genderowej na instytucję współczesnej rodziny. Tak zwany kryzys rodziny i nowe formy rodziny. Starzejące się społeczeństwa europejskie – kto zapracuje na nasze emerytury?

7. Socjologia jednostki. Kulturowe odkrycie jednostki. Społeczne wytwarzanie jednostki. Indywidualizacja i liberalizacja kultury zachodniej. Tożsamość ponowoczesna i nowe wzory osobowe. Kompulsywna samorealizacja i „reżimy własnego Ja”. Opresyjna kultura indywidualizmu? Co ze wspólnotowością?

8. Socjologia migracji. Globalizacja migracji. Stare i nowe przyczyny migracji. Problem uchodźców. Problemy adaptacji i integracji imigrantów. Kultura dominująca i mniejszościowa. Izolacja, adaptacja, integracja, asymilacja migrantów. Polityka integracyjna: od asymilacjonizmu do multikulturalizmu. Wielokulturowość i transkulturowość. Tożsamości transnarodowe: hybrydowe, zwielokrotnione.

9. Socjologia globalizacji czy glokalizacji? Rewolucja informatyczno-komunikacyjna i obszary postępującej globalizacji świata. Homogenizacja czy dywersyfikacja kultur? Globalizacja kultury czy glokalizacja kultur? Procesy kreolizacji i indygenizacji treści kulturowych. Etniczność i popkultura: „odnawianie” i ożywianie tradycji.

10. Socjologia tożsamości zbiorowych i konfliktów międzygrupowych. Czym są tożsamości zbiorowe? Współczesne tożsamości etniczne, narodowe, religijne i kulturowe. Renesans tożsamości lokalnych. Upolitycznienie tożsamości lokalnych. Narodziny fundamentalizmów. Dżihad kontra McŚwiat. Fundamentalizm islamski jako tożsamość hipernowoczesna. Fenomen Państwa islamskiego (PI).

11. Socjologia religii: sekularyzacja kontra renesans religijności. Procesy laicyzacji, liberalizacji i indywidualizacji kultury. New Age jako przykład prywatyzacji religii.

Świecka Europa kontra religijne Stany Zjednoczone. Globalny renesans religijności? Prozelityzm islamski i protestancki oraz fenomen konwersji. Fundamentalizm chrześcijański i islamski.

12. Socjologia nierówności społecznych. Narodziny Czwartego świata? Nierówność nie opłaca się nikomu. Jak walczyć z wykluczeniem i ubóstwem? Jaki jest związek rozwoju gospodarczego, demokracji oraz dobrostanu? Konsumowanie życia a dobrostan. Dlaczego nierówności społeczne nie opłacają się nikomu?

13. Społeczeństwo sieci i ruchów społecznych. Czym jest i czy istnieje społeczeństwo sieci? Społeczeństwo światowego ryzyka. Socjologia ruchów społecznych: sieci oburzenia i nadziei. Prekariat jako nowa klasa społeczna. Zmienianie świata w społeczeństwie sieci.

14. Socjologia emocji. Emocje i motywacja. Emocje i kultura. Emocje i struktura społeczna. Emocje i procesy interpersonalne. Panika moralna jako diagnoza zmiany społeczno-kulturowej. Emocje w ruchach społecznych. Demokracja i emocje.

Ćwiczenia:

Socjologiczne wizje rzeczywistości: człowiek w społeczeństwie, społeczeństwo w człowieku.

Kultura: definicje, normy, wartości i wzory, systemy symboli kulturowych, zróżnicowania kulturowe.

Globalizacja, konflikt kultur, etnocentryzm vs relatywizm kulturowy.

Kultura i jej wzory. Socjalizacja, kontrola społeczna.

Socjalizacja: typy i reguły procesu socjalizacji.

Osobowość, tożsamość.

Elementy tworzące społeczeństwo: grupy społeczne, zbiorowości społeczne, organizacje społeczne.

Konformizm, dewiacje i kontrola społeczna.

Role społeczne: ujęcie funkcjonalno-strukturalne i interakcjonistyczne.

Rodzina, jako podstawowa instytucja społeczna: funkcje

rodziny, typy rodziny, fazy rodziny, kulturowy wymiar

małżeństwa i rodziny, nowe formy związków, przemoc

w związkach.

Struktura społeczna: klasy społeczne, warstwy społeczne, pozycje społeczne.

Struktura społeczna: definicje, ujęcia struktury,

podstawowe segmenty struktury, teorie stratyfikacji społecznej,

badania struktury, płeć/wiek jako nowe wymiary struktury,

ruchliwość i nierówności społeczne.

Konflikt ról społecznych.

Wartości i normy społeczne.

Działania społeczne, interakcje społeczne.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Szacka B. 2003. Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa

J. H. Turner J. H. 1998. Socjologia. Koncepcje i ich zastosowania. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo

Sztompka P. 2002. Socjologia. Kraków: Wydawnictwo ZNAK

Giddens A. 2004. Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura uzupełniająca:

Domański H., 2004, Struktura społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”

Encyklopedia socjologii, t.2, 1999, Warszawa: Oficyna Naukowa

Goldman N. 2001. Wstęp do socjologii. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo

Hall E.T.,1997, Ukryty wymiar, Warszawa: Muza SA

Berger Peter L. 1997. Zaproszenie do socjologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sztompka P., M. Kucia (red.). 2007. Socjologia. Lektury. Kraków: Wydawnictwo ZNAK

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- Wykład wzbogacony o prezentacje multimedialne oraz o liczne przykłady obrazujące podejmowany temat

- Ćwiczenia prowadzone metodami aktywizującymi: mini wykład, praca z tekstem, omawianie wyników badań, dyskusja, quizy, praca w grupach, referaty.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 40 godz.

Przygotowanie się do EGZAMINU: 30 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 20 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Pawlak
Prowadzący grup: Adam Buczkowski, Paulina Chmiel-Antoniuk, Robert Pawlak, Marek Sierakowski, Ewelina Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- Egzamin z treści wykładu.

- Kolokwium z treści ćwiczeń.

Pełny opis:

1. Współczesne problemy i spory socjologii. Swoistość poznania socjologicznego. Stare i nowe obszary zainteresowań. Dywersyfikacja i specjalizacja socjologii: wielość subdyscyplin. Rywalizacja teorii w obrębie socjologii: socjologia konstruktywistyczna kontra socjobiologia. Ile małpy w człowieku? Czy małpy są moralne? – poszukiwania humanizmu wśród naczelnych.

2. Socjologia kultury socjologią wielokulturowości. Anatomia kultury: wartości, normy, wzory, obyczaje…. Przestrzenne i historyczne zróżnicowanie kulturowe. Obszary konfliktów miedzy- i wewnątrzkulturowych. Etnocentryzm i uniwersalizm versus relatywizm kulturowy. Dlaczego boimy się obcych?

3. Socjologia kultury masowej, popularnej i konsumpcyjnej. Definiowanie kultury masowej i popularnej. „Popularyzacja” nauki, religii i sztuki. Co się stało ze sztuką wysoką? Społeczeństwo konsumpcyjne. Cechy nowoczesnej konsumpcji. Kolekcjonerzy wrażeń i nowe świątynie konsumpcji. Czy można uciec od konsumpcji i kultury popularnej?

4. Socjologia kontrkultury. Socjologia zmian społecznych i kulturowych. Kontrkultura 68’. Idee i formy działania ruchu. Kultura polem konfliktów społecznych. Utopia autentyczności i wspólnotowości. Kultura alternatywna i nowe ruchy społeczne. Co pozostało z kontrkultury? Scheda po kontrkulturze: relatywizm moralny i wojna kultur. Konserwatyzm obyczajowy współczesną kontrkulturą?

5. Socjologia płci. Światowy Sondaż Wartości o wzbierającej fali równouprawnienia. Etapy modernizacji społecznej i przemiany wartości kulturowych. Równouprawnienie jako zmiana społeczno-kulturowa. Ruch feministyczny: rewolucja genderowa i kryzys patriarchatu. Gender frontem globalnej wojny kulturowej? Polska panika moralna wokół gender. Na ile płeć kulturowa jest niezależna od płci biologicznej?

6. Socjologia rodziny. Ewolucyjne ramy rodziny. Czy monogamia jest naturalna? Która płeć mocniej kocha dzieci i dlaczego? Instytucja rodziny i jej kulturowe przemiany. Wpływ rewolucji seksualnej i genderowej na instytucję współczesnej rodziny. Tak zwany kryzys rodziny i nowe formy rodziny. Starzejące się społeczeństwa europejskie – kto zapracuje na nasze emerytury?

7. Socjologia jednostki. Kulturowe odkrycie jednostki. Społeczne wytwarzanie jednostki. Indywidualizacja i liberalizacja kultury zachodniej. Tożsamość ponowoczesna i nowe wzory osobowe. Kompulsywna samorealizacja i „reżimy własnego Ja”. Opresyjna kultura indywidualizmu? Co ze wspólnotowością?

8. Socjologia migracji. Globalizacja migracji. Stare i nowe przyczyny migracji. Problem uchodźców. Problemy adaptacji i integracji imigrantów. Kultura dominująca i mniejszościowa. Izolacja, adaptacja, integracja, asymilacja migrantów. Polityka integracyjna: od asymilacjonizmu do multikulturalizmu. Wielokulturowość i transkulturowość. Tożsamości transnarodowe: hybrydowe, zwielokrotnione.

9. Socjologia globalizacji czy glokalizacji? Rewolucja informatyczno-komunikacyjna i obszary postępującej globalizacji świata. Homogenizacja czy dywersyfikacja kultur? Globalizacja kultury czy glokalizacja kultur? Procesy kreolizacji i indygenizacji treści kulturowych. Etniczność i popkultura: „odnawianie” i ożywianie tradycji.

10. Socjologia tożsamości zbiorowych i konfliktów międzygrupowych. Czym są tożsamości zbiorowe? Współczesne tożsamości etniczne, narodowe, religijne i kulturowe. Renesans tożsamości lokalnych. Upolitycznienie tożsamości lokalnych. Narodziny fundamentalizmów. Dżihad kontra McŚwiat. Fundamentalizm islamski jako tożsamość hipernowoczesna. Fenomen Państwa islamskiego (PI).

11. Socjologia religii: sekularyzacja kontra renesans religijności. Procesy laicyzacji, liberalizacji i indywidualizacji kultury. New Age jako przykład prywatyzacji religii.

Świecka Europa kontra religijne Stany Zjednoczone. Globalny renesans religijności? Prozelityzm islamski i protestancki oraz fenomen konwersji. Fundamentalizm chrześcijański i islamski.

12. Socjologia nierówności społecznych. Narodziny Czwartego świata? Nierówność nie opłaca się nikomu. Jak walczyć z wykluczeniem i ubóstwem? Jaki jest związek rozwoju gospodarczego, demokracji oraz dobrostanu? Konsumowanie życia a dobrostan. Dlaczego nierówności społeczne nie opłacają się nikomu?

13. Społeczeństwo sieci i ruchów społecznych. Czym jest i czy istnieje społeczeństwo sieci? Społeczeństwo światowego ryzyka. Socjologia ruchów społecznych: sieci oburzenia i nadziei. Prekariat jako nowa klasa społeczna. Zmienianie świata w społeczeństwie sieci.

14. Socjologia emocji. Emocje i motywacja. Emocje i kultura. Emocje i struktura społeczna. Emocje i procesy interpersonalne. Panika moralna jako diagnoza zmiany społeczno-kulturowej. Emocje w ruchach społecznych. Demokracja i emocje.

Ćwiczenia:

Socjologiczne wizje rzeczywistości: człowiek w społeczeństwie, społeczeństwo w człowieku.

Kultura: definicje, normy, wartości i wzory, systemy symboli kulturowych, zróżnicowania kulturowe.

Globalizacja, konflikt kultur, etnocentryzm vs relatywizm kulturowy.

Kultura i jej wzory. Socjalizacja, kontrola społeczna.

Socjalizacja: typy i reguły procesu socjalizacji.

Osobowość, tożsamość.

Elementy tworzące społeczeństwo: grupy społeczne, zbiorowości społeczne, organizacje społeczne.

Konformizm, dewiacje i kontrola społeczna.

Role społeczne: ujęcie funkcjonalno-strukturalne i interakcjonistyczne.

Rodzina, jako podstawowa instytucja społeczna: funkcje

rodziny, typy rodziny, fazy rodziny, kulturowy wymiar

małżeństwa i rodziny, nowe formy związków, przemoc

w związkach.

Struktura społeczna: klasy społeczne, warstwy społeczne, pozycje społeczne.

Struktura społeczna: definicje, ujęcia struktury,

podstawowe segmenty struktury, teorie stratyfikacji społecznej,

badania struktury, płeć/wiek jako nowe wymiary struktury,

ruchliwość i nierówności społeczne.

Konflikt ról społecznych.

Wartości i normy społeczne.

Działania społeczne, interakcje społeczne.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Szacka B. 2003. Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa

J. H. Turner J. H. 1998. Socjologia. Koncepcje i ich zastosowania. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo

Sztompka P. 2002. Socjologia. Kraków: Wydawnictwo ZNAK

Giddens A. 2004. Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura uzupełniająca:

Domański H., 2004, Struktura społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”

Encyklopedia socjologii, t.2, 1999, Warszawa: Oficyna Naukowa

Goldman N. 2001. Wstęp do socjologii. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo

Hall E.T.,1997, Ukryty wymiar, Warszawa: Muza SA

Berger Peter L. 1997. Zaproszenie do socjologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sztompka P., M. Kucia (red.). 2007. Socjologia. Lektury. Kraków: Wydawnictwo ZNAK

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- Wykład wzbogacony o prezentacje multimedialne oraz o liczne przykłady obrazujące podejmowany temat

- Ćwiczenia prowadzone metodami aktywizującymi: mini wykład, praca z tekstem, omawianie wyników badań, dyskusja, quizy, praca w grupach, referaty.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 21 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 45 godz.

Przygotowanie się do EGZAMINU: 30 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 20 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Pawlak
Prowadzący grup: Robert Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- Egzamin z treści wykładu.

Pełny opis:

1. Współczesne problemy i spory socjologii. Swoistość poznania socjologicznego. Stare i nowe obszary zainteresowań. Dywersyfikacja i specjalizacja socjologii: wielość subdyscyplin. Rywalizacja teorii w obrębie socjologii: socjologia konstruktywistyczna kontra socjobiologia. Ile małpy w człowieku? Czy małpy są moralne? – poszukiwania humanizmu wśród naczelnych.

2. Socjologia kultury socjologią wielokulturowości. Anatomia kultury: wartości, normy, wzory, obyczaje…. Przestrzenne i historyczne zróżnicowanie kulturowe. Obszary konfliktów miedzy- i wewnątrzkulturowych. Etnocentryzm i uniwersalizm versus relatywizm kulturowy. Dlaczego boimy się obcych?

3. Socjologia kultury masowej, popularnej i konsumpcyjnej. Definiowanie kultury masowej i popularnej. „Popularyzacja” nauki, religii i sztuki. Co się stało ze sztuką wysoką? Społeczeństwo konsumpcyjne. Cechy nowoczesnej konsumpcji. Kolekcjonerzy wrażeń i nowe świątynie konsumpcji. Czy można uciec od konsumpcji i kultury popularnej?

4. Socjologia kontrkultury. Socjologia zmian społecznych i kulturowych. Kontrkultura 68’. Idee i formy działania ruchu. Kultura polem konfliktów społecznych. Utopia autentyczności i wspólnotowości. Kultura alternatywna i nowe ruchy społeczne. Co pozostało z kontrkultury? Scheda po kontrkulturze: relatywizm moralny i wojna kultur. Konserwatyzm obyczajowy współczesną kontrkulturą?

5. Socjologia płci. Światowy Sondaż Wartości o wzbierającej fali równouprawnienia. Etapy modernizacji społecznej i przemiany wartości kulturowych. Równouprawnienie jako zmiana społeczno-kulturowa. Ruch feministyczny: rewolucja genderowa i kryzys patriarchatu. Gender frontem globalnej wojny kulturowej? Polska panika moralna wokół gender. Na ile płeć kulturowa jest niezależna od płci biologicznej?

6. Socjologia rodziny. Ewolucyjne ramy rodziny. Czy monogamia jest naturalna? Która płeć mocniej kocha dzieci i dlaczego? Instytucja rodziny i jej kulturowe przemiany. Wpływ rewolucji seksualnej i genderowej na instytucję współczesnej rodziny. Tak zwany kryzys rodziny i nowe formy rodziny. Starzejące się społeczeństwa europejskie – kto zapracuje na nasze emerytury?

7. Socjologia jednostki. Kulturowe odkrycie jednostki. Społeczne wytwarzanie jednostki. Indywidualizacja i liberalizacja kultury zachodniej. Tożsamość ponowoczesna i nowe wzory osobowe. Kompulsywna samorealizacja i „reżimy własnego Ja”. Opresyjna kultura indywidualizmu? Co ze wspólnotowością?

8. Socjologia migracji. Globalizacja migracji. Stare i nowe przyczyny migracji. Problem uchodźców. Problemy adaptacji i integracji imigrantów. Kultura dominująca i mniejszościowa. Izolacja, adaptacja, integracja, asymilacja migrantów. Polityka integracyjna: od asymilacjonizmu do multikulturalizmu. Wielokulturowość i transkulturowość. Tożsamości transnarodowe: hybrydowe, zwielokrotnione.

9. Socjologia globalizacji czy glokalizacji? Rewolucja informatyczno-komunikacyjna i obszary postępującej globalizacji świata. Homogenizacja czy dywersyfikacja kultur? Globalizacja kultury czy glokalizacja kultur? Procesy kreolizacji i indygenizacji treści kulturowych. Etniczność i popkultura: „odnawianie” i ożywianie tradycji.

10. Socjologia tożsamości zbiorowych i konfliktów międzygrupowych. Czym są tożsamości zbiorowe? Współczesne tożsamości etniczne, narodowe, religijne i kulturowe. Renesans tożsamości lokalnych. Upolitycznienie tożsamości lokalnych. Narodziny fundamentalizmów. Dżihad kontra McŚwiat. Fundamentalizm islamski jako tożsamość hipernowoczesna. Fenomen Państwa islamskiego (PI).

11. Socjologia religii: sekularyzacja kontra renesans religijności. Procesy laicyzacji, liberalizacji i indywidualizacji kultury. New Age jako przykład prywatyzacji religii.

Świecka Europa kontra religijne Stany Zjednoczone. Globalny renesans religijności? Prozelityzm islamski i protestancki oraz fenomen konwersji. Fundamentalizm chrześcijański i islamski.

12. Socjologia nierówności społecznych. Narodziny Czwartego świata? Nierówność nie opłaca się nikomu. Jak walczyć z wykluczeniem i ubóstwem? Jaki jest związek rozwoju gospodarczego, demokracji oraz dobrostanu? Konsumowanie życia a dobrostan. Dlaczego nierówności społeczne nie opłacają się nikomu?

13. Społeczeństwo sieci i ruchów społecznych. Czym jest i czy istnieje społeczeństwo sieci? Społeczeństwo światowego ryzyka. Socjologia ruchów społecznych: sieci oburzenia i nadziei. Prekariat jako nowa klasa społeczna. Zmienianie świata w społeczeństwie sieci.

14. Socjologia emocji. Emocje i motywacja. Emocje i kultura. Emocje i struktura społeczna. Emocje i procesy interpersonalne. Panika moralna jako diagnoza zmiany społeczno-kulturowej. Emocje w ruchach społecznych. Demokracja i emocje.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Szacka B. 2003. Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa

J. H. Turner J. H. 1998. Socjologia. Koncepcje i ich zastosowania. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo

Sztompka P. 2002. Socjologia. Kraków: Wydawnictwo ZNAK

Giddens A. 2004. Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura uzupełniająca:

Domański H., 2004, Struktura społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”

Encyklopedia socjologii, t.2, 1999, Warszawa: Oficyna Naukowa

Goldman N. 2001. Wstęp do socjologii. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo

Hall E.T.,1997, Ukryty wymiar, Warszawa: Muza SA

Berger Peter L. 1997. Zaproszenie do socjologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sztompka P., M. Kucia (red.). 2007. Socjologia. Lektury. Kraków: Wydawnictwo ZNAK

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- Wykład wzbogacony o prezentacje multimedialne oraz o liczne przykłady obrazujące podejmowany temat

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład): 21 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 45 godz.

Przygotowanie się do EGZAMINU: 34 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Buczkowski
Prowadzący grup: Adam Buczkowski, Iwona Zielińska-Poćwiardowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

1/ prezentacja na zadany temat

2/ uczestnictwo w dyskusjach grupowych

3/ wykład multimedialny

Pełny opis:

TEMATYKA ZAJĘĆ:

1/ przemiany związków i więzi społecznych - przemiany rodzajów więzi społecznych (rodzinnych, kulturowych, zawodowych, politycznych) - prawidłowości i kierunki zmian

2/ tożsamość i ciało - relacja obserwacji pedagogicznej i wiedzy socjologicznej

3/ tożsamość a ryzyko - obserwacja, analiza i interpretacja zjawisk i procesów społecznych

4/ proces racjonalizacji życia społecznego - macdonaldyzacja jako forma organizacji życia społecznego - przemiany struktur i instytucji społecznych

5/ wzory jedzenia w kulturze współczesnej a struktura społeczna - obserwacja, analiza i interpretacja zjawisk i procesów społecznych związanych z przemianami zachowań

6/ seksualność i przemoc seksualna - obserwacja, analiza i interpretacja współczesnych zjawisk i procesów społecznych

7/ zjawisko medykalizacji życia społecznego i jego wypływ na funkcjonowanie instytucji społecznych i więzi jednostkowych

8/ zjawisko indywidualizacji jako przykład procesu zmiany społecznej, przyczyny i konsekwencje indywidualizacji, obszary indywidualizacji życia społecznego

9/ proces cywilizowania emocji, kontrola emocji, akceptowane społecznie formy ekspresji emocji, znaczenie emocji w perspektywie pedagogicznej

10/ socjalizowanie ciała i jego konsekwencje cywilizacyjne i pedagogiczne

11/ przemiany znaczenia dzieciństwa, wzrastająca rola dziecka we współczesnym społeczeństwie, przyczyny i konsekwencje zjawiska

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1/ Szacka B. 2003. Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa

2/ J. H. Turner J. H. 1998. Socjologia. Koncepcje i ich zastosowania. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo

3/ Sztompka P. 2002. Socjologia. Kraków: Wydawnictwo ZNAK

4/ Giddens A. 2004. Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

LITERATURA DODATKOWA

1/ Piotr Sztompka, Małgorzata Boguni-Borowska (red) Socjologia codzienności

2/ Anna Czerner, Elżbieta Nieroba (red.) Studia z socjologii emocji

3/ Zbyszko Melosik – Tożsamość, ciało, władza

4/ Daria Hejwosz-Gromkowska( red.) Rekonstrukcje tożsamości w kulturze natychmiastowości

5/ George Titzer – Makdonaldyzacja społeczeństwa

6/ Henryk Domański (i inni) – Wzory jedzenie a struktura społeczna.

7/ Aleksandra Jodko (red.) Tabu Seksuologii

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- Wykład wzbogacony o prezentacje multimedialne oraz o liczne przykłady obrazujące podejmowany temat

NAKŁAD PRACY STUDENTA I FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład- 15 godz.), (ćwiczenia - 15 godzin)

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 45 godz.

Przygotowanie się do EGZAMINU: 34 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Pawlak
Prowadzący grup: Robert Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- Egzamin z treści wykładu.

- Kolokwium z treści ćwiczeń.

Pełny opis:

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE

1. Współczesne problemy i spory socjologii. Swoistość poznania socjologicznego. Stare i nowe obszary zainteresowań. Dywersyfikacja i specjalizacja socjologii: wielość subdyscyplin. Rywalizacja teorii w obrębie socjologii: socjologia konstruktywistyczna kontra socjobiologia. Ile małpy w człowieku? Czy małpy są moralne? – poszukiwania humanizmu wśród naczelnych.

2. Socjologia kultury socjologią wielokulturowości. Anatomia kultury: wartości, normy, wzory, obyczaje…. Przestrzenne i historyczne zróżnicowanie kulturowe. Obszary konfliktów miedzy- i wewnątrzkulturowych. Etnocentryzm i uniwersalizm versus relatywizm kulturowy. Dlaczego boimy się obcych?

3. Socjologia kultury masowej, popularnej i konsumpcyjnej. Definiowanie kultury masowej i popularnej. „Popularyzacja” nauki, religii i sztuki. Co się stało ze sztuką wysoką? Społeczeństwo konsumpcyjne. Cechy nowoczesnej konsumpcji. Kolekcjonerzy wrażeń i nowe świątynie konsumpcji. Czy można uciec od konsumpcji i kultury popularnej?

4. Socjologia kontrkultury. Socjologia zmian społecznych i kulturowych. Kontrkultura 68’. Idee i formy działania ruchu. Kultura polem konfliktów społecznych. Utopia autentyczności i wspólnotowości. Kultura alternatywna i nowe ruchy społeczne. Co pozostało z kontrkultury? Scheda po kontrkulturze: relatywizm moralny i wojna kultur. Konserwatyzm obyczajowy współczesną kontrkulturą?

5. Socjologia płci. Światowy Sondaż Wartości o wzbierającej fali równouprawnienia. Etapy modernizacji społecznej i przemiany wartości kulturowych. Równouprawnienie jako zmiana społeczno-kulturowa. Ruch feministyczny: rewolucja genderowa i kryzys patriarchatu. Gender frontem globalnej wojny kulturowej? Polska panika moralna wokół gender. Na ile płeć kulturowa jest niezależna od płci biologicznej?

6. Socjologia rodziny. Ewolucyjne ramy rodziny. Czy monogamia jest naturalna? Która płeć mocniej kocha dzieci i dlaczego? Instytucja rodziny i jej kulturowe przemiany. Wpływ rewolucji seksualnej i genderowej na instytucję współczesnej rodziny. Tak zwany kryzys rodziny i nowe formy rodziny. Starzejące się społeczeństwa europejskie – kto zapracuje na nasze emerytury?

7. Socjologia jednostki. Kulturowe odkrycie jednostki. Społeczne wytwarzanie jednostki. Indywidualizacja i liberalizacja kultury zachodniej. Tożsamość ponowoczesna i nowe wzory osobowe. Kompulsywna samorealizacja i „reżimy własnego Ja”. Opresyjna kultura indywidualizmu? Co ze wspólnotowością?

8. Socjologia migracji. Globalizacja migracji. Stare i nowe przyczyny migracji. Problem uchodźców. Problemy adaptacji i integracji imigrantów. Kultura dominująca i mniejszościowa. Izolacja, adaptacja, integracja, asymilacja migrantów. Polityka integracyjna: od asymilacjonizmu do multikulturalizmu. Wielokulturowość i transkulturowość. Tożsamości transnarodowe: hybrydowe, zwielokrotnione.

9. Socjologia globalizacji czy glokalizacji? Rewolucja informatyczno-komunikacyjna i obszary postępującej globalizacji świata. Homogenizacja czy dywersyfikacja kultur? Globalizacja kultury czy glokalizacja kultur? Procesy kreolizacji i indygenizacji treści kulturowych. Etniczność i popkultura: „odnawianie” i ożywianie tradycji.

10. Socjologia tożsamości zbiorowych i konfliktów międzygrupowych. Czym są tożsamości zbiorowe? Współczesne tożsamości etniczne, narodowe, religijne i kulturowe. Renesans tożsamości lokalnych. Upolitycznienie tożsamości lokalnych. Narodziny fundamentalizmów. Dżihad kontra McŚwiat. Fundamentalizm islamski jako tożsamość hipernowoczesna. Fenomen Państwa islamskiego (PI).

11. Socjologia religii: sekularyzacja kontra renesans religijności. Procesy laicyzacji, liberalizacji i indywidualizacji kultury. New Age jako przykład prywatyzacji religii.

Świecka Europa kontra religijne Stany Zjednoczone. Globalny renesans religijności? Prozelityzm islamski i protestancki oraz fenomen konwersji. Fundamentalizm chrześcijański i islamski.

12. Socjologia nierówności społecznych. Narodziny Czwartego świata? Nierówność nie opłaca się nikomu. Jak walczyć z wykluczeniem i ubóstwem? Jaki jest związek rozwoju gospodarczego, demokracji oraz dobrostanu? Konsumowanie życia a dobrostan. Dlaczego nierówności społeczne nie opłacają się nikomu?

13. Społeczeństwo sieci i ruchów społecznych. Czym jest i czy istnieje społeczeństwo sieci? Społeczeństwo światowego ryzyka. Socjologia ruchów społecznych: sieci oburzenia i nadziei. Prekariat jako nowa klasa społeczna. Zmienianie świata w społeczeństwie sieci.

14. Socjologia emocji. Emocje i motywacja. Emocje i kultura. Emocje i struktura społeczna. Emocje i procesy interpersonalne. Panika moralna jako diagnoza zmiany społeczno-kulturowej. Emocje w ruchach społecznych. Demokracja i emocje.

Ćwiczenia:

Socjologiczne wizje rzeczywistości: człowiek w społeczeństwie, społeczeństwo w człowieku.

Kultura: definicje, normy, wartości i wzory, systemy symboli kulturowych, zróżnicowania kulturowe.

Globalizacja, konflikt kultur, etnocentryzm vs relatywizm kulturowy.

Kultura i jej wzory. Socjalizacja, kontrola społeczna.

Socjalizacja: typy i reguły procesu socjalizacji.

Osobowość, tożsamość.

Elementy tworzące społeczeństwo: grupy społeczne, zbiorowości społeczne, organizacje społeczne.

Konformizm, dewiacje i kontrola społeczna.

Role społeczne: ujęcie funkcjonalno-strukturalne i interakcjonistyczne.

Rodzina, jako podstawowa instytucja społeczna: funkcje rodziny, typy rodziny, fazy rodziny, kulturowy wymiar małżeństwa i rodziny, nowe formy związków, przemoc w związkach.

Struktura społeczna: klasy społeczne, warstwy społeczne, pozycje społeczne.

Struktura społeczna: definicje, ujęcia struktury, podstawowe segmenty struktury, teorie stratyfikacji społecznej, badania struktury, płeć/wiek jako nowe wymiary struktury, ruchliwość i nierówności społeczne.

Konflikt ról społecznych.

Wartości i normy społeczne.

Działania społeczne, interakcje społeczne.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Szacka B. 2003. Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa

J. H. Turner J. H. 1998. Socjologia. Koncepcje i ich zastosowania. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo

Sztompka P. 2002. Socjologia. Kraków: Wydawnictwo ZNAK

Giddens A. 2004. Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura uzupełniająca:

Domański H., 2004, Struktura społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”

Encyklopedia socjologii, t.2, 1999, Warszawa: Oficyna Naukowa

Goldman N. 2001. Wstęp do socjologii. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo

Hall E.T.,1997, Ukryty wymiar, Warszawa: Muza SA

Berger Peter L. 1997. Zaproszenie do socjologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sztompka P., M. Kucia (red.). 2007. Socjologia. Lektury. Kraków: Wydawnictwo ZNAK

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- Wykład wzbogacony o prezentacje multimedialne oraz o liczne przykłady obrazujące podejmowany temat

- Ćwiczenia prowadzone metodami aktywizującymi: mini wykład, praca z tekstem, omawianie wyników badań, dyskusja, quizy, praca w grupach, referaty.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 21 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 45 godz.

Przygotowanie się do EGZAMINU: 30 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 20 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Grodecki
Prowadzący grup: Adam Buczkowski, Mateusz Grodecki, Iwona Zielińska-Poćwiardowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Grodecki
Prowadzący grup: Mateusz Grodecki, Konrad Kuźma, Emilia Ozga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem kursu jest przedstawienie studentom z innych kierunków niż socjologia, podstawowych zagadnień i problemów jakie podejmowane są we współczesnej socjologii. Punktem wyjścia jest przedstawieni socjologii jako dyscypliny naukowej oraz głównych metod jakimi socjologowie posługują się w swoich badaniach.

Pełny opis:

Celem kursu jest przedstawienie studentom z innych kierunków niż socjologia, podstawowych zagadnień i problemów jakie podejmowane są we współczesnej socjologii. Punktem wyjścia jest przedstawieni socjologii jako dyscypliny naukowej oraz głównych metod jakimi socjologowie posługują się w swoich badaniach.

Literatura:

Szlendak, Tomasz (2010). Socjologia rodziny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szlendak, Tomasz (2002). Architektonika romansu. Warszawa: Oficyna Naukowa

Slany, Krystyna (2002). Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków: Wydawnictwo Nomos.

Billing, Michael (2008). Banalny nacjonalizm. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Łuczewski, Michał (2012). Odwieczny naród: Polak i katolik w Żmiącej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Jaskułowski, Krzysztof (2003). Nacjonalizm jako ideologia. „Przegląd Politologiczny”: 37-49.

Smith, Anthony (2009). Kulturowe podstawy narodów. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Szacki, Jerzy (1997) O narodzie i nacjonalizmie, ,,Znak", nr 3;

Grodecki, Mateusz; Antonowicz, Dominik; (2015). Zachodni wiatr wieje... Polscy kibice i polityka modernizacji kraju w latach 1989-2012, w: „Modern Football a świat kibiców. Interdyscyplinarne studia nad kulturą futbolu”, Radosław Kossakowski, Jakub Kurowski, Jakub Nowakowski (red.), Orbis Exterior, Pszczółki, s. 199-226

Kossakowski, Radosław (2015). Kibole wyklęci w poszukiwaniu autentyczności - próba rekonstrukcji polityki tożsamości polskich kibiców, „Kultura Współczesna” 1/2015, s. 30-45.

Nosal, Przemysław (2015) Społeczne ujęcie sportu. (Trudne) definiowanie zjawiska i jego dyskurs. „Przegląd Socjologii Jakościowej”,t. 11, nr 2, s. 16‒38.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Telep
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.