Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychopatologia rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4F-PRU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychopatologia rozwoju
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. pedagogiki (PE), (2-l) niestacjonarne II st.
Obowiązkowe dla I r. pedagogiki (PE), (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zaburzenia rozwoju omawiane są w kolejności zgodnej z wiekiem, w którym najczęściej są diagnozowane. W okresie prenatalnym szczególny nacisk położony jest na rolę teratogenów i zagadnienia związane z Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS). Omawianie zaburzeń okresu niemowlęcego i wczesnego dzieciństwa koncentruje się wokół: roli więzi i zaburzeń przywiązania, całościowych zaburzeń rozwoju, upośledzenia umysłowego i zespołu Downa. Wśród zaburzeń najczęściej diagnozowanych w młodszym wieku szkolnym omawiane są problemy związane z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD), specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja rozwojowa) i zaburzenia zachowania. W okresie adolescencji uwaga poświęcana jest m.in. zaburzeniom emocjonalnym, zaburzeniom rozwoju seksualnego, depresji, zachowaniom samobójczym, ryzykownym (ze szczególnym uwzględnieniem używania substancji psychoaktywnych) oraz zaburzeniom odżywiania (anoreksja, bulimia, otyłość).

Pełny opis:

1. Teratogeny

• zasady działania teratogenów, przykłady

• pierwotna profilaktyka wad cewy nerwowej

• Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS)

• Płodowy Efekt Alkoholowy

2. Zaburzenia okresu dzieciństwa

• typy zaburzeń odżywiania u niemowląt i małych dzieci

• ruminacje, pica

• czynności nawykowe (ssanie kciuka, masturbacja dziecięca)

• zaburzenia snu u dzieci

• moczenie mimowolne

• mimowolne zanieczyszczanie się kałem

• schizofrenia dziecięca

3. Całościowe zaburzenia rozwoju

• Autyzm dziecięcy (geneza, charakterystyka zaburzenia, funkcjonowanie osób z autyzmem, rozpoznawanie zaburzenia)

• rodzina dziecka autystycznego, pomoc dziecku z autyzmem, terapia

• specyfika przywiązania u dzieci z autyzmem

• Zespół Retta

• Zespół Aspergera

4. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi,

• przyczyny i charakterystyczne symptomy ADHD

• zaburzenia współwystępujące

• rodzina dziecka z ADHD

• rozwój społeczny dziecka z ADHD (rówieśnicy, szkoła)

• pomoc dziecku z ADHD

5. Tiki, zaburzenia zachowania

• etiologia, rodzaje tików

• Zespół Tourette'a

• modele kształtowania się zachowań u dziecka

• zaburzenia zachowania (conduct disorder – CD)

• zaburzenia opozycyjno-buntownicze (oppositional defiant disorder – ODD)

• zaburzenia zachowania a ADHD

• zaburzenia zachowania, agresja a konflikt z prawem

6. Zaburzenia emocjonalne (lękowe)

• strach i lęk

• zespół uogólnionego lęku

• zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

• fobie specyficzne i społeczne

• zespół paniki z agorafobią i bez niej

• lękowe zaburzenia separacyjne

7. Zaburzenia nastroju i zachowania samobójcze

• depresja wielka i dystymia

• rodzaje zaburzeń depresyjnych u dzieci

• zmiany rozwojowe w zakresie symptomatologii depresyjnej

• zaburzenia lękowe a depresja próby samobójcze (rzekome i właściwe) i samobójstwa dokonane

• podmiotowe uwarunkowania samobójstw dzieci i młodzieży

• społeczne uwarunkowania wzrostu częstości samobójstw dzieci i młodzieży

Literatura:

Literatura podstawowa

1, Harwas-Napierała B., Trempała J. (2003). Psychologia rozwoju człowieka, Tom 2 i 3. Warszawa: PWN.

2. Kendall, P. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk: GWP.

Literatura uzupełniająca:

1. Bee H. (2007). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i S-ka.

2. Brzezińska A. (2000). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Scholar.

3. Brzezińska A. (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Gdańska: GWP.

4. Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S.(2003). Psychologia zaburzeń. Gdańsk, GWP.

5. Cierpiałkowska L. (2007). Psychopatologia. Warszawa, Wyd. Scholar.

6. Namysłowska I. (2007). (red.). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa: PZWL.

7. Popielarska A., Popielarska M. (red.) (2000). Psychiatria wieku rozwojowego. Warszawa, PZWL.

8. Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M. (2003). Psychologia rozwoju człowieka, Tom 1. Warszawa: PWN.

9. Schaffer, H. R. (2005). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

10. Wolańczyk T., Komender J. (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa: PZWL.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

PE2_W06

- charakteryzuje modele patologii rozwoju

PE2_W11

- wskazuje kryteria różnicowania zjawisk normatywnych od symptomatycznych

- opisuje przejawy zaburzeń w rozwoju poznawczym, emocjonalnym, społecznym

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U01

- posiada umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji na tematy związane z nieprawidłowościami w rozwoju oraz interpretowania ich do działań pedagogicznych

PE2_U04

- potrafi w sposób jasny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy związane z nieprawidłowościami w rozwoju człowieka

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE2_K01

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu psychopatologii rozwoju i jej znaczenia w realizacji zadań pedagogicznych

PE2_K06

- wykazuje się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy pedagogicznej w zakresie wiedzy psychologicznej

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot ma 3 punkty ECTS.

Nakład pracy Studenta:

25 godzin - 1 punkt ECTS - przygotowanie się do egzaminu testowego.

25 godzin - 1 punkt ECTS - czytanie dodatkowej literatury przedmiotu w ramach pracy własnej.

20 godzin - bezpośredni udział w zajęciach dydaktycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Zasępa
Prowadzący grup: Ewa Zasępa, Dorota Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Potrafi wskazać czynniki ryzyka w rozwoju

Potrafi scharakteryzować modele patologii rozwoju

Potrafi opisać przejawy zaburzeń w rozwoju poznawczym, emocjonalnym, społecznym

Potrafi wskazać kryteria różnicowania zjawisk normatywnych od symptomatycznych

Umiejętności

Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska związane z nieprawidłowościami w rozwoju

Potrafi wiązać ze sobą przyczyny i mechanizmy psychologiczne zaburzeń w rozwoju poznawczym, społecznym i emocjonalnym

Kompetencje społeczne

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu psychopatologii rozwoju oraz wykazuje potrzebę jej pogłębiania

Ma świadomość znaczenia wiedzy z zakresu psychopatologii rozwoju dla modelowania działań profilaktycznych

Pełny opis:

1.Wprowadzenie: Zainteresowanie problemami zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży-dane historyczne; określenie dyscyplin: psychologia kliniczna, psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, psychopatologia; przedmiot zainteresowania nauk zajmujących się zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży: zdrowie, zdrowie psychiczne, zaburzenie psychiczne, nieprawidłowości rozwojowe a także osoba dziecka.

2.Teorie i przyczyny powstania nieprawidłowości rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego: biologiczne i psychospołeczne

3.Diagnoza nieprawidłowości rozwojowych i problemów zdrowia psychicznego w populacji dzieci i młodzieży. Analiza metod diagnostycznych

4.Zaburzenia zdrowia psychicznego i rozwojowe w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa (pogłębiona i szczegółowa charakterystyka)

5.Zaburzenia rozpoczynające się w okresie szkolnym (pogłębiona i szczegółowa charakterystyka)

6.Problemy zdrowia psychicznego okresu adolescencji (pogłębiona i szczegółowa charakterystyka)

7.Dziecko chore somatycznie

8. Dziecko z chorobami ośrodkowego układu nerwowego

9. Przemoc w rodzinie

10. Uzależnienia chemiczne i niechemiczne wśród dzieci i młodzieży

Literatura:

1.Wprowadzenie: Zainteresowanie problemami zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży-dane historyczne; określenie dyscyplin: psychologia kliniczna, psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, psychopatologia; przedmiot zainteresowania nauk zajmujących się zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży: zdrowie, zdrowie psychiczne, zaburzenie psychiczne, nieprawidłowości rozwojowe a także osoba dziecka.

2.Teorie i przyczyny powstania nieprawidłowości rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego: biologiczne i psychospołeczne

3.Diagnoza nieprawidłowości rozwojowych i problemów zdrowia psychicznego w populacji dzieci i młodzieży. Analiza metod diagnostycznych

4.Zaburzenia zdrowia psychicznego i rozwojowe w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa (pogłębiona i szczegółowa charakterystyka)

5.Zaburzenia rozpoczynające się w okresie szkolnym (pogłębiona i szczegółowa charakterystyka)

6.Problemy zdrowia psychicznego okresu adolescencji (pogłębiona i szczegółowa charakterystyka)

7.Dziecko chore somatycznie

8. Dziecko z chorobami ośrodkowego układu nerwowego

9. Przemoc w rodzinie

10. Uzależnienia chemiczne i niechemiczne wśród dzieci i młodzieży

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Zawadzka
Prowadzący grup: Anna Hryniewicka, Dorota Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Test wyboru z wiadomości omawianych na zajęciach

Pełny opis:

1.Zaburzenia w okresie prenatalnym.

2.Autyzm.

3. Zespół Downa.

4.Specyficzne rozwojowe trudności w uczeniu się.

5. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej.

6. Zaburzenia nastroju i zaburzenia lękowe

7. Zaburzenia odżywiania

Literatura:

  Literatura podstawowa:

1, Harwas-Napierała B., Trempała J. (2003). Psychologia rozwoju człowieka, Tom 2 i 3. Warszawa: PWN.

2. Kendall, P. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk: GWP.

Literatura uzupełniająca:

1. Bee H. (2007). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i S-ka.

2. Brzezińska A. (2000). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Scholar.

3. Brzezińska A. (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Gdańska: GWP.

4. Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S.(2003). Psychologia zaburzeń. Gdańsk, GWP.

5. Cierpiałkowska L. (2007). Psychopatologia. Warszawa, Wyd. Scholar.

6. Namysłowska I. (2007). (red.). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa: PZWL.

7. Popielarska A., Popielarska M. (red.) (2000). Psychiatria wieku rozwojowego. Warszawa, PZWL.

8. Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M. (2003). Psychologia rozwoju człowieka, Tom 1. Warszawa: PWN.

9. Schaffer, H. R. (2005). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

10. Wolańczyk T., Komender J. (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa: PZWL.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

- wykład monograficzny,

- wykład kursoryczny,

- dyskusja.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie się do egzaminu 20

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Inne formy – przygotowanie się do dyskusji 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Zasępa
Prowadzący grup: Ewa Chmurska, Anna Hryniewicka, Katarzyna Sass-Stańczak, Ewa Zasępa, Dorota Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Potrafi wskazać czynniki ryzyka w rozwoju

Potrafi scharakteryzować modele patologii rozwoju

Potrafi opisać przejawy zaburzeń w rozwoju poznawczym, emocjonalnym, społecznym

Potrafi wskazać kryteria różnicowania zjawisk normatywnych od symptomatycznych

Umiejętności

Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska związane z nieprawidłowościami w rozwoju

Potrafi wiązać ze sobą przyczyny i mechanizmy psychologiczne zaburzeń w rozwoju poznawczym, społecznym i emocjonalnym

Kompetencje społeczne

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu psychopatologii rozwoju oraz wykazuje potrzebę jej pogłębiania

Ma świadomość znaczenia wiedzy z zakresu psychopatologii rozwoju dla modelowania działań profilaktycznych

Pełny opis:

1.Wprowadzenie: Zainteresowanie problemami zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży-dane historyczne; określenie dyscyplin: psychologia kliniczna, psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, psychopatologia; przedmiot zainteresowania nauk zajmujących się zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży: zdrowie, zdrowie psychiczne, zaburzenie psychiczne, nieprawidłowości rozwojowe a także osoba dziecka.

2.Teorie i przyczyny powstania nieprawidłowości rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego: biologiczne i psychospołeczne

3.Diagnoza nieprawidłowości rozwojowych i problemów zdrowia psychicznego w populacji dzieci i młodzieży. Analiza metod diagnostycznych

4.Zaburzenia zdrowia psychicznego i rozwojowe w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa (pogłębiona i szczegółowa charakterystyka)

5.Zaburzenia rozpoczynające się w okresie szkolnym (pogłębiona i szczegółowa charakterystyka)

6.Problemy zdrowia psychicznego okresu adolescencji (pogłębiona i szczegółowa charakterystyka)

7.Dziecko chore somatycznie

8. Dziecko z chorobami ośrodkowego układu nerwowego

9. Przemoc w rodzinie

10. Uzależnienia chemiczne i niechemiczne wśród dzieci i młodzieży

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Cytowska, B., Wilczura, B., Stawarski, A. (red.) (2008). Dzieci chore, niepełnosprawne i z zaburzeniami w rozwoju. Kraków, Oficyna Wydawnicza IMPULS

Namysłowska, I. (red.) (2005). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Wolańczyk, T., Komender, J. (red.) (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Literatura uzupełniająca:

Cierpiałkowska, L. (2007). Psychopatologia. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Hanć, T. (2009). Dzieciństwo i dorastanie z ADHD. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kazdin, A.E., Weisz, J.R. (red.) (2006). Psychoterapia dzieci i młodzieży. Metody oparte na dowodach. Kraków, Wydawnictwo UJ.

Klasyfikacja diagnostyczna DC:0-3R. Klasyfikacja diagnostyczna zaburzeń psychicznych i rozwojowych w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa (2005). Warszawa, Oficyna Wydawnicza „Fundament”.

Kołakowski, A., Walończyk, T., Pisula, A., Skotnicka M., Bryńska, A. (2007). ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców rodziców wychowawców. Gdańsk, GWP

Krasowicz-Kupis, G. (2009). Psychologia dysleksji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

Kulik, A. (2010). Zmęczenie przewlekłe u nastolatków. Charakterystyka psychologiczna. Lublin, Wydawnictwo KUL

Lochman, J.E., Magee, T.N., Pardini, D.A. (2005). Interwencje poznawczo-behawioralne u dzieci z zaburzeniami zachowania. [W:] Reinecke, M.A., Clark, D.A. (red.). Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce (s. 486–524). Gdańsk, GWP.

Ogińska-Bulik, N. (2010). Uzależnienie od czynności. Mit czy rzeczywistość. Warszawa, Wyd. Difin

Surzykiewicz, J. (2000). Agresja i przemoc w szkole. Uwarunkowania socjoekologiczne. Warszawa, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Woronowicz, B. (2009). Uzależnienia. Geneza, terapia i powrót do zdrowia. Poznań/Warszawa, Media Rodzina i Parpamedia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Zawadzka
Prowadzący grup: Anna Hryniewicka, Marta Ślaska, Dorota Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Test wyboru z wiadomości omawianych na zajęciach

Pełny opis:

WYKŁAD

Zaburzenia psychospołeczne w kontekście zmian rozwojowych; podstawowe pojęcia: dojrzewanie, rozwój, genotyp, fenotyp

Czynniki warunkujące przebieg rozwoju; czynniki ryzyka i czynniki ochronne (resilience); koncepcja rozwoju G. Gottlieba, koncepcja czynników ochronnych Warner, Ruttera i Garmezy’ego

Etapy patologizacji rozwoju; koncepcja M. Kościelskiej

Podstawowe teratogeny okresu prenatalnego

Optymizm-pesymizmu (koncepcja M. Seligmana) jako przykład uwarunkowanego środowiskowo czynnika ochronnego

Czynniki ryzyka i czynniki ochronne w wybranych zaburzeniach: zespole Downa, upośledzeniu umysłowym traktowanym, ADHD, zaburzeniach zachowania, całościowych zaburzeniach rozwoju, depresji

ĆWICZENIA ….

Różnicowanie biologicznych (w tym: genetycznych i pozagenetycznych) i środowiskowych czynników rozwoju; określanie interakcji między nimi

Identyfikacja czynników ryzyka działających w różnych okresach rozwojowych, specyficznych i niespecyficznych,indywidualnych i środowiskowych (rodzinnych i pozarodzinnych)

Ientyfikacja przeciętnego vs atypowego zachowania wróżnych fazach rozwojowych

Identyfikacja czynników chroniacych: indywidualnych, zwiazanych z relacjami interpersonalnymi i środowiskowch

Sposób wyjaśniania sukcesów i niepowodzeń w kategoriach zasiegu, stałosci i personalizacji i jego konsekwencje rozwojowe

Charakterystyka różnego rodzaju czynników ryzka i czynników ochronnych w przypadkach osób prezentujących wybrane zaburzenia funkcjonowania psychospołecznego; planowanie oddziaływań korygujących

Literatura:

Literatura OBOWIĄZKOWA:

Borucka, A., Ostaszewski, K. (2008). Koncepcja resilience. Kluczowe pojęcia i wybrane zagadnienia. Medycyna Wieku Rozwojowego. XII, 2 część I, str. 587 – 597 źródło: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2777715/

Kościelska, Małgorzata (1995). Oblicza upośledzenia. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Ostaszewski, K. (2006). Pozytywna profilaktyka. Świat Problemów, nr 3/158

Pikul-Białecka, Marta (2007). O potrzebie nowego spojrzenia na zaburzenia rozwojowe. Sztuka Leczenia, tom XIV, nr 1-2, s.13-24

Literatura UZUPEŁNIAJĄCA:

Jagielska G. i in. (2000). Autyzm wczesnodziecięcy. [w:] Jóźwiak, S. (red.) Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci, t.2, s.:101-110, BiFOLIUM, Lublin

Kendall, Ph., C. (2012). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. GWP, Sopot (fragmenty)

Seligman, M.E.P. (1996) Optymizmu można się nauczyć, Media rodzinne

Wolańczyk, T., Kołakowski, A., Skotnicka, M. (2000) Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (zespół hiperkinetyczny) u dzieci [w:] Jóźwiak, S. (red): Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci, t. 2, BiFOLIUM, Lublin

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

- wykład monograficzny,

- wykład kursoryczny,

- dyskusja.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie się do egzaminu 20

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Inne formy – przygotowanie się do dyskusji 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Zasępa
Prowadzący grup: Anna Hryniewicka, Agnieszka Kacprzak, Anna Staniaszczyk, Marta Ślaska, Ewa Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Test wyboru z wiadomości omawianych na zajęciach

Pełny opis:

wykłady:

Wprowadzenie:

a - Dane historyczne dotyczące zainteresowania się problemami zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży;

b - Określenie dyscyplin: psychologia kliniczna, psychopatologia, psychologia kliniczna dzieci i młodzieży;

c - Przedmiot zainteresowania nauk zajmujących się zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży: zdrowie, zdrowie psychiczne, zaburzenia psychiczne, osoba dziecka

2) Teorie wyjaśniające zaburzenia zdrowia psychicznego; przyczyny powstania zaburzeń psychicznych: biologiczne, psychologiczne i społeczne

3) Diagnoza psychologiczna zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

4) Rodzina dziecka chorego i niepełnosprawnego

ćwiczenia:

1) Zaburzenia zdrowia psychicznego i rozwojowe w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa (pogłębiona i szczegółowa charakterystyka)

2)Zaburzenia rozpoczynające się w okresie szkolnym (pogłębiona i szczegółowa charakterystyka)

3) Problemy zdrowia psychicznego okresu adolescencji (pogłębiona i szczegółowa charakterystyka)

4) Dziecko chore somatycznie

5) Dziecko z chorobami ośrodkowego układu nerwowego

6) Przemoc w rodzinie

7) Uzależnienia chemiczne i niechemiczne wśród dzieci i młodzieży

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Cytowska, B., Winczura, B., Stawarski, A. (red.) (2014). Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju. Kraków, Oficyna Wydawnicza IMPULS

Namysłowska, I. (red.) (2012). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Wolańczyk, T., Komender, J. (red.) (2013). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Literatura uzupełniająca:

Cierpiałkowska, L. (2007). Psychopatologia. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (red.) 2016). Psychologia kliniczna. Warszawa, PWN

DC:0-3R (2005). Klasyfikacja diagnostyczna. Warszawa: Wyd. „Fundament”.

ICD-10. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja Dziesiąta. (1997, 2000) Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne “Vesalius”, Wydawnictwo Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Kraków, Warszawa (188-238).

Hanć, T. (2009). Dzieciństwo i dorastanie z ADHD. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls

Jerzak, M. (red.) 2016). Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a rzeczywistość szkolna. Warszawa, PWN

Kazdin, A.E., Weisz, J.R. (red.) (2006). Psychoterapia dzieci i młodzieży. Metody oparte na dowodach. Kraków, Wydawnictwo UJ.

Kendall, P. (2014). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Gdańsk:GWP.

Komender, J., Jagielska, G., Bryńska, A. (2009). Autyzm i zespół Aspergera, Warszawa:PZWL.

Kołakowski, A., Walończyk, T., Pisula, A., Skotnicka M., Bryńska, A. (2007). ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców rodziców wychowawców. Gdańsk, GWP

Krasowicz-Kupis, G. (2009). Psychologia dysleksji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

Kulik, A. (2010). Zmęczenie przewlekłe u nastolatków. Charakterystyka psychologiczna. Lublin, Wydawnictwo KUL

Marcelli, D. (2013). Psychopatologia wieku dziecięcego. Wrocław, Elsevier

Ogińska-Bulik, N. (2010). Uzależnienie od czynności. Mit czy rzeczywistość. Warszawa, Wyd. Difin

Woronowicz, B. (2009). Uzależnienia. Geneza, terapia i powrót do zdrowia. Poznań/Warszawa, Media Rodzina i Parpamedia

Pisula, E. (2012). Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej, Sopot: GWP.

Zasępa, E. (2016). Osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Procesy poznawcze. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

- wykład monograficzny,

- wykład kursoryczny,

- dyskusja

-prezentacje

-studia przypadków.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 27

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie się do egzaminu 23

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Inne formy – przygotowanie się do dyskusji 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hryniewicka
Prowadzący grup: Anna Hryniewicka, Agnieszka Kacprzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Test wyboru z wiadomości omawianych na zajęciach

Pełny opis:

WYKŁAD

Zaburzenia psychospołeczne w kontekście zmian rozwojowych; podstawowe pojęcia: dojrzewanie, rozwój, genotyp, fenotyp

Czynniki warunkujące przebieg rozwoju; czynniki ryzyka i czynniki ochronne (resilience); koncepcja rozwoju G. Gottlieba, koncepcja czynników ochronnych Warner, Ruttera i Garmezy’ego

Etapy patologizacji rozwoju; koncepcja M. Kościelskiej

Podstawowe teratogeny okresu prenatalnego

Optymizm-pesymizmu (koncepcja M. Seligmana) jako przykład uwarunkowanego środowiskowo czynnika ochronnego

Czynniki ryzyka i czynniki ochronne w wybranych zaburzeniach: zespole Downa, upośledzeniu umysłowym traktowanym, ADHD, zaburzeniach zachowania, całościowych zaburzeniach rozwoju, depresji

ĆWICZENIA ….

Różnicowanie biologicznych (w tym: genetycznych i pozagenetycznych) i środowiskowych czynników rozwoju; określanie interakcji między nimi

Identyfikacja czynników ryzyka działających w różnych okresach rozwojowych, specyficznych i niespecyficznych,indywidualnych i środowiskowych (rodzinnych i pozarodzinnych)

Ientyfikacja przeciętnego vs atypowego zachowania wróżnych fazach rozwojowych

Identyfikacja czynników chroniacych: indywidualnych, zwiazanych z relacjami interpersonalnymi i środowiskowch

Sposób wyjaśniania sukcesów i niepowodzeń w kategoriach zasiegu, stałosci i personalizacji i jego konsekwencje rozwojowe

Charakterystyka różnego rodzaju czynników ryzka i czynników ochronnych w przypadkach osób prezentujących wybrane zaburzenia funkcjonowania psychospołecznego; planowanie oddziaływań korygujących

Literatura:

Literatura OBOWIĄZKOWA:

Borucka, A., Ostaszewski, K. (2008). Koncepcja resilience. Kluczowe pojęcia i wybrane zagadnienia. Medycyna Wieku Rozwojowego. XII, 2 część I, str. 587 – 597 źródło: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2777715/

Kościelska, Małgorzata (1995). Oblicza upośledzenia. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Ostaszewski, K. (2006). Pozytywna profilaktyka. Świat Problemów, nr 3/158

Pikul-Białecka, Marta (2007). O potrzebie nowego spojrzenia na zaburzenia rozwojowe. Sztuka Leczenia, tom XIV, nr 1-2, s.13-24

Literatura UZUPEŁNIAJĄCA:

Jagielska G. i in. (2000). Autyzm wczesnodziecięcy. [w:] Jóźwiak, S. (red.) Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci, t.2, s.:101-110, BiFOLIUM, Lublin

Kendall, Ph., C. (2012). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. GWP, Sopot (fragmenty)

Seligman, M.E.P. (1996) Optymizmu można się nauczyć, Media rodzinne

Wolańczyk, T., Kołakowski, A., Skotnicka, M. (2000) Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (zespół hiperkinetyczny) u dzieci [w:] Jóźwiak, S. (red): Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci, t. 2, BiFOLIUM, Lublin

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

- wykład monograficzny,

- wykład kursoryczny,

- dyskusja.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 27

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie się do egzaminu 23

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Inne formy – przygotowanie się do dyskusji 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Zawadzka
Prowadzący grup: Anna Hryniewicka, Dorota Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Test wyboru z wiadomości omawianych na zajęciach

Pełny opis:

WYKŁAD

Zaburzenia psychospołeczne w kontekście zmian rozwojowych; podstawowe pojęcia: dojrzewanie, rozwój, genotyp, fenotyp

Czynniki warunkujące przebieg rozwoju; czynniki ryzyka i czynniki ochronne (resilience); koncepcja rozwoju G. Gottlieba, koncepcja czynników ochronnych Warner, Ruttera i Garmezy’ego

Etapy patologizacji rozwoju; koncepcja M. Kościelskiej

Podstawowe teratogeny okresu prenatalnego

Optymizm-pesymizmu (koncepcja M. Seligmana) jako przykład uwarunkowanego środowiskowo czynnika ochronnego

Czynniki ryzyka i czynniki ochronne w wybranych zaburzeniach: zespole Downa, upośledzeniu umysłowym traktowanym, ADHD, zaburzeniach zachowania, całościowych zaburzeniach rozwoju, depresji

ĆWICZENIA

Różnicowanie biologicznych (w tym: genetycznych i pozagenetycznych) i środowiskowych czynników rozwoju; określanie interakcji między nimi

Identyfikacja czynników ryzyka działających w różnych okresach rozwojowych, specyficznych i niespecyficznych,indywidualnych i środowiskowych (rodzinnych i pozarodzinnych)

Ientyfikacja przeciętnego vs atypowego zachowania wróżnych fazach rozwojowych

Identyfikacja czynników chroniacych: indywidualnych, zwiazanych z relacjami interpersonalnymi i środowiskowch

Sposób wyjaśniania sukcesów i niepowodzeń w kategoriach zasiegu, stałosci i personalizacji i jego konsekwencje rozwojowe

Charakterystyka różnego rodzaju czynników ryzka i czynników ochronnych w przypadkach osób prezentujących wybrane zaburzenia funkcjonowania psychospołecznego; planowanie oddziaływań korygujących

Literatura:

Literatura OBOWIĄZKOWA:

Borucka, A., Ostaszewski, K. (2008). Koncepcja resilience. Kluczowe pojęcia i wybrane zagadnienia. Medycyna Wieku Rozwojowego. XII, 2 część I, str. 587 – 597 źródło: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2777715/

Kościelska, Małgorzata (1995). Oblicza upośledzenia. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Ostaszewski, K. (2006). Pozytywna profilaktyka. Świat Problemów, nr 3/158

Pikul-Białecka, Marta (2007). O potrzebie nowego spojrzenia na zaburzenia rozwojowe. Sztuka Leczenia, tom XIV, nr 1-2, s.13-24

Literatura UZUPEŁNIAJĄCA:

Jagielska G. i in. (2000). Autyzm wczesnodziecięcy. [w:] Jóźwiak, S. (red.) Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci, t.2, s.:101-110, BiFOLIUM, Lublin

Kendall, Ph., C. (2012). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. GWP, Sopot (fragmenty)

Seligman, M.E.P. (1996) Optymizmu można się nauczyć, Media rodzinne

Wolańczyk, T., Kołakowski, A., Skotnicka, M. (2000) Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (zespół hiperkinetyczny) u dzieci [w:] Jóźwiak, S. (red): Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci, t. 2, BiFOLIUM, Lublin

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

- wykład monograficzny,

- wykład kursoryczny,

- dyskusja.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie się do egzaminu 20

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Inne formy – przygotowanie się do dyskusji 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Zasępa
Prowadzący grup: Ewa Chmurska, Adam Krasnosielski, Ewa Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Test wyboru z wiadomości omawianych na zajęciach

Pełny opis:

wykłady:

Wprowadzenie:

a - Dane historyczne dotyczące zainteresowania się problemami zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży;

b - Określenie dyscyplin: psychologia kliniczna, psychopatologia, psychologia kliniczna dzieci i młodzieży;

c - Przedmiot zainteresowania nauk zajmujących się zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży: zdrowie, zdrowie psychiczne, zaburzenia psychiczne, osoba dziecka

2) Teorie wyjaśniające zaburzenia zdrowia psychicznego; przyczyny powstania zaburzeń psychicznych: biologiczne, psychologiczne i społeczne

3) Diagnoza psychologiczna zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

4) Rodzina dziecka chorego i niepełnosprawnego

ćwiczenia:

1) Zaburzenia zdrowia psychicznego i rozwojowe w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa (pogłębiona i szczegółowa charakterystyka)

2)Zaburzenia rozpoczynające się w okresie szkolnym (pogłębiona i szczegółowa charakterystyka)

3) Problemy zdrowia psychicznego okresu adolescencji (pogłębiona i szczegółowa charakterystyka)

4) Dziecko chore somatycznie

5) Dziecko z chorobami ośrodkowego układu nerwowego

6) Przemoc w rodzinie

7) Uzależnienia chemiczne i niechemiczne wśród dzieci i młodzieży

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Cytowska, B., Winczura, B., Stawarski, A. (red.) (2014). Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju. Kraków, Oficyna Wydawnicza IMPULS

Namysłowska, I. (red.) (2012). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Wolańczyk, T., Komender, J. (red.) (2013). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Literatura uzupełniająca:

Cierpiałkowska, L. (2007). Psychopatologia. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (red.) 2016). Psychologia kliniczna. Warszawa, PWN

DC:0-3R (2005). Klasyfikacja diagnostyczna. Warszawa: Wyd. „Fundament”.

ICD-10. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja Dziesiąta. (1997, 2000) Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne “Vesalius”, Wydawnictwo Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Kraków, Warszawa (188-238).

Hanć, T. (2009). Dzieciństwo i dorastanie z ADHD. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls

Jerzak, M. (red.) 2016). Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a rzeczywistość szkolna. Warszawa, PWN

Kazdin, A.E., Weisz, J.R. (red.) (2006). Psychoterapia dzieci i młodzieży. Metody oparte na dowodach. Kraków, Wydawnictwo UJ.

Kendall, P. (2014). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Gdańsk:GWP.

Komender, J., Jagielska, G., Bryńska, A. (2009). Autyzm i zespół Aspergera, Warszawa:PZWL.

Kołakowski, A., Walończyk, T., Pisula, A., Skotnicka M., Bryńska, A. (2007). ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców rodziców wychowawców. Gdańsk, GWP

Krasowicz-Kupis, G. (2009). Psychologia dysleksji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

Kulik, A. (2010). Zmęczenie przewlekłe u nastolatków. Charakterystyka psychologiczna. Lublin, Wydawnictwo KUL

Marcelli, D. (2013). Psychopatologia wieku dziecięcego. Wrocław, Elsevier

Ogińska-Bulik, N. (2010). Uzależnienie od czynności. Mit czy rzeczywistość. Warszawa, Wyd. Difin

Woronowicz, B. (2009). Uzależnienia. Geneza, terapia i powrót do zdrowia. Poznań/Warszawa, Media Rodzina i Parpamedia

Pisula, E. (2012). Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej, Sopot: GWP.

Zasępa, E. (2016). Osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Procesy poznawcze. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

- wykład monograficzny,

- wykład kursoryczny,

- dyskusja

-prezentacje

-studia przypadków.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 27

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie się do egzaminu 23

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Inne formy – przygotowanie się do dyskusji 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Zawadzka
Prowadzący grup: Anna Hryniewicka, Dorota Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Zawadzka
Prowadzący grup: Hubert Oręziak, Małgorzata Sekułowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.