Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4F-PEO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika ogólna
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. pedagogiki (PE), (2-l) niestacjonarne II st.
Obowiązkowe dla I r. pedagogiki (PE), (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z problematyką pedagogiki ogólnej wymagające pogłębionych studiów. Stąd istotny jest nakład pracy własnej studenta obejmującej nawet 90 godzi lektur i studiów. Oraz dług czas przygotowywania do egzaminu sięgający 30 godzin pracy.

Pełny opis:

1. Pedagogika ogólna jako samowiedza pedagogiki. Miejsce pedagogiki ogólnej w strukturze pedagogiki. Rodzaje myślenia o wychowaniu a naukowy charakter pedagogiki. Myślenie potoczne, intuicyjne, mityczne magiczne,mistyczne, religijne, techniczne filozoficzne , praktycystyczne, moralistyczne, estetyczne ideologiczne. Metodologiczne podstawy pedagogiki. Spór agnostycznego i realistycznego realistycznego podejścia do nauki jako przeslanka wspólczesnych dyskusji o pedagogice i jego konsekwencje. Strukyura nauk pedagogicznych .Redukcjoniam i antyredukcjonizn w pedagogice. Humanistyczne podejście do uprawiania pedagogiki.

2. Podstawowe wymiary refleksji nad edukacją w ujęciu statycznym.

A) Rozwój biologiczny i psychiczny

B) .Socjalizacja.

C) .Kulturacja.

D) Polityzacja.

Temporalny aspekt refleksji nad edukacją.

Edukacja jako wychowanie dla przyszlosci.

Perspektywa adaptacyjna i perspektywa kreacyjna. Możliwość syntezy obu perspektyw.

3. Edukacja a spoleczeństwo industrialne Edukacja a społeczeństwo postindustrialne.Edukacja w świetle teorii postindustrializmu a edukacja w świetle postmodernizmu. Konsympcjonizm a edukacja. Globalizacja jako wyzwanie edukacji. Edukacja a ochrona środowiska. Edukacja drogą ku alternatywnej cywilizacji humanistycznej.

Literatura:

1. B. Śliwerski, Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Impuls, Kraków 2012.

2. T. Hejnicka –Bezwińska, Pedagogika ogólna, Wyd. Akademickie i profesjonalne, Warszawa 2008

3. Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Kwieciński, B. Śliwerski, t. 1 i 2, PWN, Warszawa 2003,

4. Pedagogika Leksykon PWN, Red. B. Milerski, B. Śliwerski, PWN, Warszawa 2000

5. Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów, Red T. Jaworska, R. Leppert, Impuls, Kraków 1996

6. B. Suchodolski, Edukacja permanentna. Rozdroża i nadzieje, tł. I. Wojnar, TWWP, Warszawa 2003.

7. R. Kwaśnica, Dwie racjonalności. Od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej, Wrocław 2007

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE2_W01

- Zna genezę i źródła filozoficzne głównych pojęć pedagogiki, jako dyscypliny naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji pedagogiki ogólnej i teorii wychowania.

PE2_W02

- Ma pogłębioną wiedzę na temat powiązań pedagogiki z innymi, ze szczególnym uwzględnieniem nauk humanistycznych.

PE2_W03

- Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o założeniach określonych nurtów i systemów pedagogicznych istotnych dla współczesnej pedagogiki.

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U01

- Posiada pogłębione umiejętności obserwowania i interpretowania aktualnych zjawisk społecznych i tendencji kulturowych, w tym – możliwości i zagrożeń dla jednostkowych i społecznych form rozwoju człowieka.

PE2_U02

- Projektuje działania pedagogiczne w oparciu różne dziedzinowe źródła wiedzy, wyjaśniające jednostkowe i społeczne aspekty rozwoju człowieka.

PE2_U04

- Posiada umiejętność tworzenia własnych typów uzasadnień i argumentacji w odniesieniu do określonych rozwiązań i wdrożeń działań pedagogicznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE2_K01

- Ma pogłębioną świadomość konieczności poszerzania swojej wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki i nauk z nią powiązanych.

PE2_K06

- Wyraża przekonanie o własnej odpowiedzialności za działania w ramach zakładanych/pełnionych ról zawodowych.

Metody i kryteria oceniania:

ganizacja pisemnego sprawdzianu opartego na odpowiedziach na pytania opisowe. (W indywidualnych przypadkach, uzasadnionych okolicznościami, możliwy

Kryteria oceniania:

Ocena bardzo dobra - Student zna bardzo dobrze tematykę wykładu i potrafi wiedzę tę zaprezentować w elokwentnych wypowiedziach.

Ocena dobra - student wykazuje zrozumienie zaprezentowanych treści i potrafi przedstawić je w rozwiniętej wypowiedzi.

Ocena dostateczna - student zna główne wątki podjętej problematyki i potrafi je przedstawić w spójnej wypowiedzi na co najmniej dwa z trzech podanych tematów.

zaliczenie ćwiczeń na zal.

Wymagania zaliczeniowe - ćwiczenia:

• obecność na ćwiczeniach

• znajomość tekstów,

• aktywność na zajęciach

• realizowanie zadań wyznaczanych przez prowadzącego. pisemnego sprawdzianu opartego na odpowiedziach na pytania opisowe. (W indywidualnych przypadkach, uzasadnionych okolicznościami, możliwy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ciążela
Prowadzący grup: Andrzej Ciążela, Sylwia Jaronowska, Elżbieta Strutyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z problematyką pedagogiki ogólnej wymagające pogłębionych studiów. Stąd istotny jest nakład pracy własnej studenta obejmującej nawet 90 godzi lektur i studiów. Oraz dług czas przygotowywania do egzaminu sięgający 30 godzin pracy.

Pełny opis:

1. Pedagogika ogólna jako samowiedza pedagogiki. Miejsce pedagogiki ogólnej w strukturze pedagogiki. Rodzaje myślenia o wychowaniu a naukowy charakter pedagogiki. Myślenie potoczne, intuicyjne, mityczne magiczne,mistyczne, religijne, techniczne filozoficzne , praktycystyczne, moralistyczne, estetyczne ideologiczne. Metodologiczne podstawy pedagogiki. Spór agnostycznego i realistycznego realistycznego podejścia do nauki jako przeslanka wspólczesnych dyskusji o pedagogice i jego konsekwencje. Strukyura nauk pedagogicznych .Redukcjoniam i antyredukcjonizn w pedagogice. Humanistyczne podejście do uprawiania pedagogiki.

2. Podstawowe wymiary refleksji nad edukacją w ujęciu statycznym.

A) Rozwój biologiczny i psychiczny

B) .Socjalizacja.

C) .Kulturacja.

D) Polityzacja.

Temporalny aspekt refleksji nad edukacją.

Edukacja jako wychowanie dla przyszlosci.

Perspektywa adaptacyjna i perspektywa kreacyjna. Możliwość syntezy obu perspektyw.

3. Edukacja a spoleczeństwo industrialne.

Edukacja a społeczeństwo postindustrialne.

Edukacja w świetle teorii postindustria;lizmu

a edukacja w świetle filozofii

postmodernizmu. Konsympcjonizm a

edukacja. Globalizacja jako wyzwanie dla

edukacji. Edukacja a ochrona środowiska.

Edukacja drogą ku alternatywnej cywilizacji

humanistycznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa Ćwiczenia - wedłuh planu przyjętego przez prowadzącego:

1. Zygmunt Mysłakowski, Pedagogika ogólna, /w:/Encyklopedia wychowania t.1, Nasza Księgarnia, Warszawa 1934, s. 701-785

2. Sergiusz Hessen, Opis koncepcji pedagogiki filozoficznej /w:/Moje życie, /w:/ S. Hessen, Dzieła zebrane Tom V. Pisma pomniejsze, Wyd. „Żak”, Warszawa 1997, s.48-51.

3. Joanna Rutkowiak, Odmiany myślenia o edukacji, J. Rutkowiak /red./ Impuls Kraków 1995 s. 13-46

4. Zbigniew Kwieciński, Dziesięciościan edukacji (składniki i aspekty –potrzeba całościowego ujęcia) /w:/Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów, Red T. Jaworska, R. Leppert, Impuls, Kraków 1996 , s. 37-44.

5. Irena Wojnar. Jedność i różnorodność pedagogiki zwanej ogólną,/w:/ Tejże, Humanistyczne intencje edukacji, Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa 2000, s.15-26

6. Ivan Illich, Społeczeństwo bez szkoły, PIW, Warszawa 1976, Rozdział I Dlaczego musimy znieść szkoły, s 29-63 . Opcjonalnie wstęp do tej edycji pióra B. Suchodolskiego, (Istnieje także nowe wydanie w nowym przekładzie: I. Illich, Odszkolnić społeczeństwo, Halart 2011)

7. Hubertus von Schoenebeck, Antypedagogika. Być i wspierać zamiast wychowywać, Warszawa 1994, s. 86-128.

8. Margaret Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, PWN, Warszawa 1978; Warszawa 2000. (istnieje również w Internecie wersja PDF. (chomikuj))Najlepiej całość. Jeżeli nie to s. 25 czyli pierwsze strony rozdziału I. Przeszłość. Kultury postfiguratywne czyli nieocenieni przodkowie. i Rozdział III Przyszłość. Kultury prefiguratywne czyli zagadkowe dzieci. s. 106-147 z oraz rozumieć przynajmniej tytuł z Rozdziału II Teraźniejszość. Kultury konfiguratywne czyli odnalezieni rówieśnicy.

9. James W. Botkin, Mahdi Elmandjra, Mircea Malitza, Uczyć się bez granic. Jak zewrzeć „lukę ludzką”? Raport Klubu Rzymskiego, PWN, Warszawa 1982, Rozdział I i II. S. 39-107

10. Bogdan Suchodolski, Edukacja permanentna. Rozdroża i nadzieje, TWWP, Warszawa 2003s.39-72

11. Irena Wojnar, Humanistyczna pedagogika w nieprzyjaznym otoczeniu, /w:/ Tejże, Humanistyczne intencje edukacji Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa 2000, s.27-41

Literatura uzupełniająca - do wykładu:

1. B. Śliwerski, Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Impuls, Kraków 2012.

2. B.Śliwerski, Podstawowe prawidłowości pedagogiki. Podręcznik akademicki, Wyd. APS, Warszawa 2011

3. T. Hejnicka –Bezwińska, Pedagogika ogólna, Wyd. Akademickie i profesjonalne, Warszawa 2008

4. Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Kwieciński, B. Śliwerski, t. 1 i 2, PWN, Warszawa 2003,

5. Pedagogika Leksykon PWN, Red. B. Milerski, B. Śliwerski, PWN, Warszawa 2000

6. Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów, Red T. Jaworska, R. Leppert, Impuls, Kraków 1996

7. B. Suchodolski, Edukacja permanentna. Rozdroża i nadzieje, tł. I. Wojnar, TWWP, Warszawa 2003.

8. R. Kwaśnica, Dwie racjonalności. Od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej, Wrocław 2007

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ciążela
Prowadzący grup: Andrzej Ciążela, Sylwia Jaronowska, Dagmara Ratajczak-Parzyńska, Elżbieta Strutyńska, Edyta Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WIEDZA

ocena wiedzy, w tym rozumienia treści przedmiotu, na podstawie odpowiedzi na pytania rekonstruujące wiedzę oraz pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu ustnego.

UMIEJĘTNOŚCI

ocena umiejętności na podstawie odpowiedzi na pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu ustnego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

ocena kompetencji na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć; ze względu na wykładowy charakter zajęć ocena może być dokonana jedynie w sposób cząstkowy.

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z problematyką pedagogiki kultury wymagające pogłębionych studiów. Stąd istotny jest nakład pracy własnej studenta obejmującej nawet 90 godzi lektur i studiów. Oraz dług czas przygotowywania do egzaminu sięgający 30 godzin pracy.Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z problematyką pedagogiki ogólnej wymagające pogłębionych studiów. Stąd istotny jest nakład pracy własnej studenta obejmującej nawet 90 godzi lektur i studiów. Oraz dług czas przygotowywania do egzaminu sięgający 30 godzin pracy.

Pełny opis:

1. Pedagogika ogólna jako samowiedza pedagogiki. Miejsce pedagogiki ogólnej w strukturze pedagogiki. Rodzaje myślenia o wychowaniu a naukowy charakter pedagogiki. Myślenie potoczne, intuicyjne, mityczne magiczne,mistyczne, religijne, techniczne filozoficzne , praktycystyczne, moralistyczne, estetyczne ideologiczne. Metodologiczne podstawy pedagogiki. Spór agnostycznego i realistycznego realistycznego podejścia do nauki jako przeslanka wspólczesnych dyskusji o pedagogice i jego konsekwencje. Strukyura nauk pedagogicznych .Redukcjoniam i antyredukcjonizn w pedagogice. Humanistyczne podejście do uprawiania pedagogiki.

2. Podstawowe wymiary refleksji nad edukacją w ujęciu statycznym.

A) Rozwój biologiczny i psychiczny

B) .Socjalizacja.

C) .Kulturacja.

D) Polityzacja.

Temporalny aspekt refleksji nad edukacją.

Edukacja jako wychowanie dla przyszlosci.

Perspektywa adaptacyjna i perspektywa kreacyjna. Możliwość syntezy obu perspektyw.

3. Edukacja a spoleczeństwo industrialne.

Edukacja a społeczeństwo postindustrialne.

Edukacja w świetle teorii postindustria;lizmu

a edukacja w świetle filozofii

postmodernizmu. Konsympcjonizm a

edukacja. Globalizacja jako wyzwanie dla

edukacji. Edukacja a ochrona środowiska.

Edukacja drogą ku alternatywnej cywilizacji

humanistycznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa Ćwiczenia - wedłuh planu przyjętego przez prowadzącego:

1. Zygmunt Mysłakowski, Pedagogika ogólna, /w:/Encyklopedia wychowania t.1, Nasza Księgarnia, Warszawa 1934, s. 701-785

2. Sergiusz Hessen, Opis koncepcji pedagogiki filozoficznej /w:/Moje życie, /w:/ S. Hessen, Dzieła zebrane Tom V. Pisma pomniejsze, Wyd. „Żak”, Warszawa 1997, s.48-51.

3. Joanna Rutkowiak, Odmiany myślenia o edukacji, J. Rutkowiak /red./ Impuls Kraków 1995 s. 13-46

4. Zbigniew Kwieciński, Dziesięciościan edukacji (składniki i aspekty –potrzeba całościowego ujęcia) /w:/Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów, Red T. Jaworska, R. Leppert, Impuls, Kraków 1996 , s. 37-44.

5. Irena Wojnar. Jedność i różnorodność pedagogiki zwanej ogólną,/w:/ Tejże, Humanistyczne intencje edukacji, Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa 2000, s.15-26

6. Ivan Illich, Społeczeństwo bez szkoły, PIW, Warszawa 1976, Rozdział I Dlaczego musimy znieść szkoły, s 29-63 . Opcjonalnie wstęp do tej edycji pióra B. Suchodolskiego, (Istnieje także nowe wydanie w nowym przekładzie: I. Illich, Odszkolnić społeczeństwo, Halart 2011)

7. Hubertus von Schoenebeck, Antypedagogika. Być i wspierać zamiast wychowywać, Warszawa 1994, s. 86-128.

8. Margaret Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, PWN, Warszawa 1978; Warszawa 2000. (istnieje również w Internecie wersja PDF. (chomikuj))Najlepiej całość. Jeżeli nie to s. 25 czyli pierwsze strony rozdziału I. Przeszłość. Kultury postfiguratywne czyli nieocenieni przodkowie. i Rozdział III Przyszłość. Kultury prefiguratywne czyli zagadkowe dzieci. s. 106-147 z oraz rozumieć przynajmniej tytuł z Rozdziału II Teraźniejszość. Kultury konfiguratywne czyli odnalezieni rówieśnicy.

9. James W. Botkin, Mahdi Elmandjra, Mircea Malitza, Uczyć się bez granic. Jak zewrzeć „lukę ludzką”? Raport Klubu Rzymskiego, PWN, Warszawa 1982, Rozdział I i II. S. 39-107

10. Bogdan Suchodolski, Edukacja permanentna. Rozdroża i nadzieje, TWWP, Warszawa 2003s.39-72

11. Irena Wojnar, Humanistyczna pedagogika w nieprzyjaznym otoczeniu, /w:/ Tejże, Humanistyczne intencje edukacji Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa 2000, s.27-41

Literatura uzupełniająca - do wykładu:

1. B. Śliwerski, Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Impuls, Kraków 2012.

2. B.Śliwerski, Podstawowe prawidłowości pedagogiki. Podręcznik akademicki, Wyd. APS, Warszawa 2011

3. T. Hejnicka –Bezwińska, Pedagogika ogólna, Wyd. Akademickie i profesjonalne, Warszawa 2008

4. Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Kwieciński, B. Śliwerski, t. 1 i 2, PWN, Warszawa 2003,

5. Pedagogika Leksykon PWN, Red. B. Milerski, B. Śliwerski, PWN, Warszawa 2000

6. Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów, Red T. Jaworska, R. Leppert, Impuls, Kraków 1996

7. B. Suchodolski, Edukacja permanentna. Rozdroża i nadzieje, tł. I. Wojnar, TWWP, Warszawa 2003.

8. R. Kwaśnica, Dwie racjonalności. Od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej, Wrocław 2007

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ciążela
Prowadzący grup: Andrzej Ciążela, Sylwia Jaronowska, Elżbieta Strutyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WIEDZA

ocena wiedzy, w tym rozumienia treści przedmiotu, na podstawie odpowiedzi na pytania rekonstruujące wiedzę oraz pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu ustnego.

UMIEJĘTNOŚCI

ocena umiejętności na podstawie odpowiedzi na pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu ustnego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

ocena kompetencji na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć; ze względu na wykładowy charakter zajęć ocena może być dokonana jedynie w sposób cząstkowy.

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z problematyką pedagogiki kultury wymagające pogłębionych studiów. Stąd istotny jest nakład pracy własnej studenta obejmującej nawet 90 godzi lektur i studiów. Oraz dług czas przygotowywania do egzaminu sięgający 30 godzin pracy.Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z problematyką pedagogiki ogólnej wymagające pogłębionych studiów. Stąd istotny jest nakład pracy własnej studenta obejmującej nawet 90 godzi lektur i studiów. Oraz dług czas przygotowywania do egzaminu sięgający 30 godzin pracy.

Pełny opis:

1. Pedagogika ogólna jako samowiedza pedagogiki. Miejsce pedagogiki ogólnej w strukturze pedagogiki. Rodzaje myślenia o wychowaniu a naukowy charakter pedagogiki. Myślenie potoczne, intuicyjne, mityczne magiczne,mistyczne, religijne, techniczne filozoficzne , praktycystyczne, moralistyczne, estetyczne ideologiczne. Metodologiczne podstawy pedagogiki. Spór agnostycznego i realistycznego realistycznego podejścia do nauki jako przeslanka wspólczesnych dyskusji o pedagogice i jego konsekwencje. Strukyura nauk pedagogicznych .Redukcjoniam i antyredukcjonizn w pedagogice. Humanistyczne podejście do uprawiania pedagogiki.

2. Podstawowe wymiary refleksji nad edukacją w ujęciu statycznym.

A) Rozwój biologiczny i psychiczny

B) .Socjalizacja.

C) .Kulturacja.

D) Polityzacja.

Temporalny aspekt refleksji nad edukacją.

Edukacja jako wychowanie dla przyszlosci.

Perspektywa adaptacyjna i perspektywa kreacyjna. Możliwość syntezy obu perspektyw.

3. Edukacja a spoleczeństwo industrialne.

Edukacja a społeczeństwo postindustrialne.

Edukacja w świetle teorii postindustria;lizmu

a edukacja w świetle filozofii

postmodernizmu. Konsympcjonizm a

edukacja. Globalizacja jako wyzwanie dla

edukacji. Edukacja a ochrona środowiska.

Edukacja drogą ku alternatywnej cywilizacji

humanistycznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa Ćwiczenia - wedłuh planu przyjętego przez prowadzącego:

1. Zygmunt Mysłakowski, Pedagogika ogólna, /w:/Encyklopedia wychowania t.1, Nasza Księgarnia, Warszawa 1934, s. 701-785

2. Sergiusz Hessen, Opis koncepcji pedagogiki filozoficznej /w:/Moje życie, /w:/ S. Hessen, Dzieła zebrane Tom V. Pisma pomniejsze, Wyd. „Żak”, Warszawa 1997, s.48-51.

3. Joanna Rutkowiak, Odmiany myślenia o edukacji, J. Rutkowiak /red./ Impuls Kraków 1995 s. 13-46

4. Zbigniew Kwieciński, Dziesięciościan edukacji (składniki i aspekty –potrzeba całościowego ujęcia) /w:/Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów, Red T. Jaworska, R. Leppert, Impuls, Kraków 1996 , s. 37-44.

5. Irena Wojnar. Jedność i różnorodność pedagogiki zwanej ogólną,/w:/ Tejże, Humanistyczne intencje edukacji, Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa 2000, s.15-26

6. Ivan Illich, Społeczeństwo bez szkoły, PIW, Warszawa 1976, Rozdział I Dlaczego musimy znieść szkoły, s 29-63 . Opcjonalnie wstęp do tej edycji pióra B. Suchodolskiego, (Istnieje także nowe wydanie w nowym przekładzie: I. Illich, Odszkolnić społeczeństwo, Halart 2011)

7. Hubertus von Schoenebeck, Antypedagogika. Być i wspierać zamiast wychowywać, Warszawa 1994, s. 86-128.

8. Margaret Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, PWN, Warszawa 1978; Warszawa 2000. (istnieje również w Internecie wersja PDF. (chomikuj))Najlepiej całość. Jeżeli nie to s. 25 czyli pierwsze strony rozdziału I. Przeszłość. Kultury postfiguratywne czyli nieocenieni przodkowie. i Rozdział III Przyszłość. Kultury prefiguratywne czyli zagadkowe dzieci. s. 106-147 z oraz rozumieć przynajmniej tytuł z Rozdziału II Teraźniejszość. Kultury konfiguratywne czyli odnalezieni rówieśnicy.

9. James W. Botkin, Mahdi Elmandjra, Mircea Malitza, Uczyć się bez granic. Jak zewrzeć „lukę ludzką”? Raport Klubu Rzymskiego, PWN, Warszawa 1982, Rozdział I i II. S. 39-107

10. Bogdan Suchodolski, Edukacja permanentna. Rozdroża i nadzieje, TWWP, Warszawa 2003s.39-72

11. Irena Wojnar, Humanistyczna pedagogika w nieprzyjaznym otoczeniu, /w:/ Tejże, Humanistyczne intencje edukacji Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa 2000, s.27-41

Literatura uzupełniająca - do wykładu:

1. B. Śliwerski, Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Impuls, Kraków 2012.

2. B.Śliwerski, Podstawowe prawidłowości pedagogiki. Podręcznik akademicki, Wyd. APS, Warszawa 2011

3. T. Hejnicka –Bezwińska, Pedagogika ogólna, Wyd. Akademickie i profesjonalne, Warszawa 2008

4. Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Kwieciński, B. Śliwerski, t. 1 i 2, PWN, Warszawa 2003,

5. Pedagogika Leksykon PWN, Red. B. Milerski, B. Śliwerski, PWN, Warszawa 2000

6. Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów, Red T. Jaworska, R. Leppert, Impuls, Kraków 1996

7. B. Suchodolski, Edukacja permanentna. Rozdroża i nadzieje, tł. I. Wojnar, TWWP, Warszawa 2003.

8. R. Kwaśnica, Dwie racjonalności. Od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej, Wrocław 2007

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ciążela
Prowadzący grup: Andrzej Ciążela, Magdalena Cieślikowska, Sylwia Jaronowska, Elżbieta Strutyńska, Edyta Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z problematyką pedagogiki ogólnej wymagające pogłębionych studiów. Stąd istotny jest nakład pracy własnej studenta obejmującej nawet 90 godzi lektur i studiów. Oraz dług czas przygotowywania do egzaminu sięgający 30 godzin pracy.

Pełny opis:

1. Pedagogika ogólna jako samowiedza pedagogiki. Miejsce pedagogiki ogólnej w strukturze pedagogiki. Rodzaje myślenia o wychowaniu a naukowy charakter pedagogiki. Myślenie potoczne, intuicyjne, mityczne magiczne,mistyczne, religijne, techniczne filozoficzne , praktycystyczne, moralistyczne, estetyczne ideologiczne. Metodologiczne podstawy pedagogiki. Spór agnostycznego i realistycznego realistycznego podejścia do nauki jako przeslanka wspólczesnych dyskusji o pedagogice i jego konsekwencje. Strukyura nauk pedagogicznych .Redukcjoniam i antyredukcjonizn w pedagogice. Humanistyczne podejście do uprawiania pedagogiki.

2. Podstawowe wymiary refleksji nad edukacją w ujęciu statycznym.

A) Rozwój biologiczny i psychiczny

B) .Socjalizacja.

C) .Kulturacja.

D) Polityzacja.

Temporalny aspekt refleksji nad edukacją.

Edukacja jako wychowanie dla przyszlosci.

Perspektywa adaptacyjna i perspektywa kreacyjna. Możliwość syntezy obu perspektyw.

3. Edukacja a spoleczeństwo industrialne.

Edukacja a społeczeństwo postindustrialne.

Edukacja w świetle teorii postindustria;lizmu

a edukacja w świetle filozofii

postmodernizmu. Konsympcjonizm a

edukacja. Globalizacja jako wyzwanie dla

edukacji. Edukacja a ochrona środowiska.

Edukacja drogą ku alternatywnej cywilizacji

humanistycznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa Ćwiczenia - wedłuh planu przyjętego przez prowadzącego:

1. Zygmunt Mysłakowski, Pedagogika ogólna, /w:/Encyklopedia wychowania t.1, Nasza Księgarnia, Warszawa 1934, s. 701-785

2. Sergiusz Hessen, Opis koncepcji pedagogiki filozoficznej /w:/Moje życie, /w:/ S. Hessen, Dzieła zebrane Tom V. Pisma pomniejsze, Wyd. „Żak”, Warszawa 1997, s.48-51.

3. Joanna Rutkowiak, Odmiany myślenia o edukacji, J. Rutkowiak /red./ Impuls Kraków 1995 s. 13-46

4. Zbigniew Kwieciński, Dziesięciościan edukacji (składniki i aspekty –potrzeba całościowego ujęcia) /w:/Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów, Red T. Jaworska, R. Leppert, Impuls, Kraków 1996 , s. 37-44.

5. Irena Wojnar. Jedność i różnorodność pedagogiki zwanej ogólną,/w:/ Tejże, Humanistyczne intencje edukacji, Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa 2000, s.15-26

6. Ivan Illich, Społeczeństwo bez szkoły, PIW, Warszawa 1976, Rozdział I Dlaczego musimy znieść szkoły, s 29-63 . Opcjonalnie wstęp do tej edycji pióra B. Suchodolskiego, (Istnieje także nowe wydanie w nowym przekładzie: I. Illich, Odszkolnić społeczeństwo, Halart 2011)

7. Hubertus von Schoenebeck, Antypedagogika. Być i wspierać zamiast wychowywać, Warszawa 1994, s. 86-128.

8. Margaret Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, PWN, Warszawa 1978; Warszawa 2000. (istnieje również w Internecie wersja PDF. (chomikuj))Najlepiej całość. Jeżeli nie to s. 25 czyli pierwsze strony rozdziału I. Przeszłość. Kultury postfiguratywne czyli nieocenieni przodkowie. i Rozdział III Przyszłość. Kultury prefiguratywne czyli zagadkowe dzieci. s. 106-147 z oraz rozumieć przynajmniej tytuł z Rozdziału II Teraźniejszość. Kultury konfiguratywne czyli odnalezieni rówieśnicy.

9. James W. Botkin, Mahdi Elmandjra, Mircea Malitza, Uczyć się bez granic. Jak zewrzeć „lukę ludzką”? Raport Klubu Rzymskiego, PWN, Warszawa 1982, Rozdział I i II. S. 39-107

10. Bogdan Suchodolski, Edukacja permanentna. Rozdroża i nadzieje, TWWP, Warszawa 2003s.39-72

11. Irena Wojnar, Humanistyczna pedagogika w nieprzyjaznym otoczeniu, /w:/ Tejże, Humanistyczne intencje edukacji Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa 2000, s.27-41

Literatura uzupełniająca - do wykładu:

1. B. Śliwerski, Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Impuls, Kraków 2012.

2. B.Śliwerski, Podstawowe prawidłowości pedagogiki. Podręcznik akademicki, Wyd. APS, Warszawa 2011

3. T. Hejnicka –Bezwińska, Pedagogika ogólna, Wyd. Akademickie i profesjonalne, Warszawa 2008

4. Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Kwieciński, B. Śliwerski, t. 1 i 2, PWN, Warszawa 2003,

5. Pedagogika Leksykon PWN, Red. B. Milerski, B. Śliwerski, PWN, Warszawa 2000

6. Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów, Red T. Jaworska, R. Leppert, Impuls, Kraków 1996

7. B. Suchodolski, Edukacja permanentna. Rozdroża i nadzieje, tł. I. Wojnar, TWWP, Warszawa 2003.

8. R. Kwaśnica, Dwie racjonalności. Od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej, Wrocław 2007

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ciążela
Prowadzący grup: Andrzej Ciążela, Sylwia Jaronowska, Elżbieta Strutyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WIEDZA

ocena wiedzy, w tym rozumienia treści przedmiotu, na podstawie odpowiedzi na pytania rekonstruujące wiedzę oraz pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu ustnego.

UMIEJĘTNOŚCI

ocena umiejętności na podstawie odpowiedzi na pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu ustnego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

ocena kompetencji na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć; ze względu na wykładowy charakter zajęć ocena może być dokonana jedynie w sposób cząstkowy.

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z problematyką pedagogiki kultury wymagające pogłębionych studiów. Stąd istotny jest nakład pracy własnej studenta obejmującej nawet 90 godzi lektur i studiów. Oraz dług czas przygotowywania do egzaminu sięgający 30 godzin pracy.Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z problematyką pedagogiki ogólnej wymagające pogłębionych studiów. Stąd istotny jest nakład pracy własnej studenta obejmującej nawet 90 godzi lektur i studiów. Oraz dług czas przygotowywania do egzaminu sięgający 30 godzin pracy.

Pełny opis:

1. Pedagogika ogólna jako samowiedza pedagogiki. Miejsce pedagogiki ogólnej w strukturze pedagogiki. Rodzaje myślenia o wychowaniu a naukowy charakter pedagogiki. Myślenie potoczne, intuicyjne, mityczne magiczne,mistyczne, religijne, techniczne filozoficzne , praktycystyczne, moralistyczne, estetyczne ideologiczne. Metodologiczne podstawy pedagogiki. Spór agnostycznego i realistycznego realistycznego podejścia do nauki jako przeslanka wspólczesnych dyskusji o pedagogice i jego konsekwencje. Strukyura nauk pedagogicznych .Redukcjoniam i antyredukcjonizn w pedagogice. Humanistyczne podejście do uprawiania pedagogiki.

2. Podstawowe wymiary refleksji nad edukacją w ujęciu statycznym.

A) Rozwój biologiczny i psychiczny

B) .Socjalizacja.

C) .Kulturacja.

D) Polityzacja.

Temporalny aspekt refleksji nad edukacją.

Edukacja jako wychowanie dla przyszlosci.

Perspektywa adaptacyjna i perspektywa kreacyjna. Możliwość syntezy obu perspektyw.

3. Edukacja a spoleczeństwo industrialne.

Edukacja a społeczeństwo postindustrialne.

Edukacja w świetle teorii postindustria;lizmu

a edukacja w świetle filozofii

postmodernizmu. Konsympcjonizm a

edukacja. Globalizacja jako wyzwanie dla

edukacji. Edukacja a ochrona środowiska.

Edukacja drogą ku alternatywnej cywilizacji

humanistycznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa Ćwiczenia - wedłuh planu przyjętego przez prowadzącego:

1. Zygmunt Mysłakowski, Pedagogika ogólna, /w:/Encyklopedia wychowania t.1, Nasza Księgarnia, Warszawa 1934, s. 701-785

2. Sergiusz Hessen, Opis koncepcji pedagogiki filozoficznej /w:/Moje życie, /w:/ S. Hessen, Dzieła zebrane Tom V. Pisma pomniejsze, Wyd. „Żak”, Warszawa 1997, s.48-51.

3. Joanna Rutkowiak, Odmiany myślenia o edukacji, J. Rutkowiak /red./ Impuls Kraków 1995 s. 13-46

4. Zbigniew Kwieciński, Dziesięciościan edukacji (składniki i aspekty –potrzeba całościowego ujęcia) /w:/Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów, Red T. Jaworska, R. Leppert, Impuls, Kraków 1996 , s. 37-44.

5. Irena Wojnar. Jedność i różnorodność pedagogiki zwanej ogólną,/w:/ Tejże, Humanistyczne intencje edukacji, Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa 2000, s.15-26

6. Ivan Illich, Społeczeństwo bez szkoły, PIW, Warszawa 1976, Rozdział I Dlaczego musimy znieść szkoły, s 29-63 . Opcjonalnie wstęp do tej edycji pióra B. Suchodolskiego, (Istnieje także nowe wydanie w nowym przekładzie: I. Illich, Odszkolnić społeczeństwo, Halart 2011)

7. Hubertus von Schoenebeck, Antypedagogika. Być i wspierać zamiast wychowywać, Warszawa 1994, s. 86-128.

8. Margaret Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, PWN, Warszawa 1978; Warszawa 2000. (istnieje również w Internecie wersja PDF. (chomikuj))Najlepiej całość. Jeżeli nie to s. 25 czyli pierwsze strony rozdziału I. Przeszłość. Kultury postfiguratywne czyli nieocenieni przodkowie. i Rozdział III Przyszłość. Kultury prefiguratywne czyli zagadkowe dzieci. s. 106-147 z oraz rozumieć przynajmniej tytuł z Rozdziału II Teraźniejszość. Kultury konfiguratywne czyli odnalezieni rówieśnicy.

9. James W. Botkin, Mahdi Elmandjra, Mircea Malitza, Uczyć się bez granic. Jak zewrzeć „lukę ludzką”? Raport Klubu Rzymskiego, PWN, Warszawa 1982, Rozdział I i II. S. 39-107

10. Bogdan Suchodolski, Edukacja permanentna. Rozdroża i nadzieje, TWWP, Warszawa 2003s.39-72

11. Irena Wojnar, Humanistyczna pedagogika w nieprzyjaznym otoczeniu, /w:/ Tejże, Humanistyczne intencje edukacji Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa 2000, s.27-41

Literatura uzupełniająca - do wykładu:

1. B. Śliwerski, Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Impuls, Kraków 2012.

2. B.Śliwerski, Podstawowe prawidłowości pedagogiki. Podręcznik akademicki, Wyd. APS, Warszawa 2011

3. T. Hejnicka –Bezwińska, Pedagogika ogólna, Wyd. Akademickie i profesjonalne, Warszawa 2008

4. Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Kwieciński, B. Śliwerski, t. 1 i 2, PWN, Warszawa 2003,

5. Pedagogika Leksykon PWN, Red. B. Milerski, B. Śliwerski, PWN, Warszawa 2000

6. Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów, Red T. Jaworska, R. Leppert, Impuls, Kraków 1996

7. B. Suchodolski, Edukacja permanentna. Rozdroża i nadzieje, tł. I. Wojnar, TWWP, Warszawa 2003.

8. R. Kwaśnica, Dwie racjonalności. Od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej, Wrocław 2007

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ciążela
Prowadzący grup: Andrzej Ciążela, Sylwia Jaronowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WIEDZA

ocena wiedzy, w tym rozumienia treści przedmiotu, na podstawie odpowiedzi na pytania rekonstruujące wiedzę oraz pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu ustnego.

UMIEJĘTNOŚCI

ocena umiejętności na podstawie odpowiedzi na pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu ustnego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

ocena kompetencji na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć; ze względu na wykładowy charakter zajęć ocena może być dokonana jedynie w sposób cząstkowy.

Zaliczenie przedmiotu opiera się na egzaminie pisemnym obejmującym zagadnienia z zakresu wykładów i ćwiczeń. Pytania maja charakter opisowy i wymagają pogłębionych odpowiedzi. Obowiązuje zasada odrzucenia jednego pytania z zestawu.

Organizacja pisemnego sprawdzianu opartego na odpowiedziach na pytania opisowe. (W indywidualnych przypadkach, uzasadnionych okolicznościami, możliwy

Kryteria oceniania:

Ocena bardzo dobra - Student zna bardzo dobrze tematykę wykładu i potrafi wiedzę tę zaprezentować w elokwentnych wypowiedziach.

Ocena dobra - student wykazuje zrozumienie zaprezentowanych treści i potrafi przedstawić je w rozwiniętej wypowiedzi.

Ocena dostateczna - student zna główne wątki podjętej problematyki i potrafi je przedstawić w spójnej wypowiedzi na co najmniej dwa z trzech podanych tematów.

Ocena może być podwyższona w przypadku informacji od osoby prowadzącej ćwiczenia o zasługującej na wyróżnienie aktywności uczestnika zajęć.

Pełny opis:

1. Pedagogika ogólna jako samowiedza pedagogiki. Miejsce pedagogiki ogólnej w strukturze pedagogiki. Rodzaje myślenia o wychowaniu a naukowy charakter pedagogiki. Myślenie potoczne, intuicyjne, mityczne magiczne,mistyczne, religijne, techniczne filozoficzne , praktycystyczne, moralistyczne, estetyczne ideologiczne. Metodologiczne podstawy pedagogiki. Spór agnostycznego i realistycznego realistycznego podejścia do nauki jako przesłanka współczesnych dyskusji o pedagogice i jego konsekwencje. Struktura nauk pedagogicznych. Redukcjonizm i antyredukcjonizm w pedagogice. Humanistyczne podejście do uprawiania pedagogiki.

2. Podstawowe wymiary refleksji nad edukacją w ujęciu statycznym.

A) Rozwój biologiczny i psychiczny

B) .Socjalizacja.

C) .Kulturacja.

D) Polityzacja.

Temporalny aspekt refleksji nad edukacją.

Edukacja jako wychowanie dla przyszłości.

Perspektywa adaptacyjna i perspektywa kreacyjna. Możliwość syntezy obu perspektyw.

3. Edukacja a społeczeństwo industrialne. Edukacja a społeczeństwo postindustrialne. Edukacja w świetle teorii postindustrializmu a edukacja w świetle filozofii postmodernizmu. Konsumpcjonizm a edukacja. Globalizacja jako wyzwanie dla edukacji. Edukacja a ochrona środowiska. Edukacja drogą ku alternatywnej cywilizacji humanistycznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa Ćwiczenia - wedłuh planu przyjętego przez prowadzącego:

1. Zygmunt Mysłakowski, Pedagogika ogólna, /w:/Encyklopedia wychowania t.1, Nasza Księgarnia, Warszawa 1934, s. 701-785

2. Sergiusz Hessen, Opis koncepcji pedagogiki filozoficznej /w:/Moje życie, /w:/ S. Hessen, Dzieła zebrane Tom V. Pisma pomniejsze, Wyd. „Żak”, Warszawa 1997, s.48-51.

3. Joanna Rutkowiak, Odmiany myślenia o edukacji, J. Rutkowiak /red./ Impuls Kraków 1995 s. 13-46

4. Zbigniew Kwieciński, Dziesięciościan edukacji (składniki i aspekty –potrzeba całościowego ujęcia) /w:/Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów, Red T. Jaworska, R. Leppert, Impuls, Kraków 1996 , s. 37-44.

5. Irena Wojnar. Jedność i różnorodność pedagogiki zwanej ogólną,/w:/ Tejże, Humanistyczne intencje edukacji, Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa 2000, s.15-26

6. Ivan Illich, Społeczeństwo bez szkoły, PIW, Warszawa 1976, Rozdział I Dlaczego musimy znieść szkoły, s 29-63 . Opcjonalnie wstęp do tej edycji pióra B. Suchodolskiego, (Istnieje także nowe wydanie w nowym przekładzie: I. Illich, Odszkolnić społeczeństwo, Halart 2011)

7. Hubertus von Schoenebeck, Antypedagogika. Być i wspierać zamiast wychowywać, Warszawa 1994, s. 86-128.

8. Margaret Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, PWN, Warszawa 1978; Warszawa 2000. (istnieje również w Internecie wersja PDF. (chomikuj))Najlepiej całość. Jeżeli nie to s. 25 czyli pierwsze strony rozdziału I. Przeszłość. Kultury postfiguratywne czyli nieocenieni przodkowie. i Rozdział III Przyszłość. Kultury prefiguratywne czyli zagadkowe dzieci. s. 106-147 z oraz rozumieć przynajmniej tytuł z Rozdziału II Teraźniejszość. Kultury konfiguratywne czyli odnalezieni rówieśnicy.

9. James W. Botkin, Mahdi Elmandjra, Mircea Malitza, Uczyć się bez granic. Jak zewrzeć „lukę ludzką”? Raport Klubu Rzymskiego, PWN, Warszawa 1982, Rozdział I i II. S. 39-107

10. Bogdan Suchodolski, Edukacja permanentna. Rozdroża i nadzieje, TWWP, Warszawa 2003s.39-72

11. Irena Wojnar, Humanistyczna pedagogika w nieprzyjaznym otoczeniu, /w:/ Tejże, Humanistyczne intencje edukacji Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa 2000, s.27-41

Literatura uzupełniająca - do wykładu:

1. B. Śliwerski, Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Impuls, Kraków 2012.

2. B.Śliwerski, Podstawowe prawidłowości pedagogiki. Podręcznik akademicki, Wyd. APS, Warszawa 2011

3. T. Hejnicka –Bezwińska, Pedagogika ogólna, Wyd. Akademickie i profesjonalne, Warszawa 2008

4. Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Kwieciński, B. Śliwerski, t. 1 i 2, PWN, Warszawa 2003,

5. Pedagogika Leksykon PWN, Red. B. Milerski, B. Śliwerski, PWN, Warszawa 2000

6. Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów, Red T. Jaworska, R. Leppert, Impuls, Kraków 1996

7. B. Suchodolski, Edukacja permanentna. Rozdroża i nadzieje, tł. I. Wojnar, TWWP, Warszawa 2003.

8. R. Kwaśnica, Dwie racjonalności. Od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej, Wrocław 2007

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe, wykład, ćwiczenia: 30, 15

Przygotowanie się do egzaminu: 30

Lektury: 90

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4.00

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ciążela
Prowadzący grup: Andrzej Ciążela, Magdalena Cieślikowska, Sylwia Jaronowska, Małgorzata Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WIEDZA

ocena wiedzy, w tym rozumienia treści przedmiotu, na podstawie odpowiedzi na pytania rekonstruujące wiedzę oraz pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu ustnego.

UMIEJĘTNOŚCI

ocena umiejętności na podstawie odpowiedzi na pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu ustnego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

ocena kompetencji na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć; ze względu na wykładowy charakter zajęć ocena może być dokonana jedynie w sposób cząstkowy.

Pełny opis:

ZAKRES TEMATYCZNY

1. Pedagogika ogólna jako samowiedza pedagogiki. Miejsce pedagogiki ogólnej w strukturze pedagogiki. Rodzaje myślenia o wychowaniu a naukowy charakter pedagogiki. Myślenie potoczne, intuicyjne, mityczne magiczne,mistyczne, religijne, techniczne filozoficzne , praktycystyczne, moralistyczne, estetyczne ideologiczne. Metodologiczne podstawy pedagogiki. Spór agnostycznego i realistycznego realistycznego podejścia do nauki jako przesłanka współczesnych dyskusji o pedagogice i jego konsekwencje. Struktura nauk pedagogicznych.Redukcjonizm i antyredukcjonizm w pedagogice. Humanistyczne podejście do uprawiania pedagogiki.

2. Podstawowe wymiary refleksji nad edukacją w ujęciu statycznym.

A) Rozwój biologiczny i psychiczny

B) .Socjalizacja.

C) .Kulturacja.

D) Polityzacja.

Temporalny aspekt refleksji nad edukacją.

Edukacja jako wychowanie dla przyszłości.

Perspektywa adaptacyjna i perspektywa kreacyjna. Możliwość syntezy obu perspektyw.

3. Edukacja a społeczeństwo industrialne.

Edukacja a społeczeństwo postindustrialne.

Edukacja w świetle teorii postindustrializmu a edukacja w świetle filozofii postmodernizmu.

Konsumpcjonizm a edukacja.

Globalizacja jako wyzwanie dla edukacji.

Edukacja a ochrona środowiska.

Edukacja drogą ku alternatywnej cywilizacji

humanistycznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Ćwiczenia - według planu przyjętego przez prowadzącego:

1. Zygmunt Mysłakowski, Pedagogika ogólna, /w:/Encyklopedia wychowania t.1, Nasza Księgarnia, Warszawa 1934, s. 701-785

2. Sergiusz Hessen, Opis koncepcji pedagogiki filozoficznej /w:/Moje życie, /w:/ S. Hessen, Dzieła zebrane Tom V. Pisma pomniejsze, Wyd. „Żak”, Warszawa 1997, s.48-51.

3. Joanna Rutkowiak, Odmiany myślenia o edukacji, J. Rutkowiak /red./ Impuls Kraków 1995 s. 13-46

4. Zbigniew Kwieciński, Dziesięciościan edukacji (składniki i aspekty –potrzeba całościowego ujęcia) /w:/Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów, Red T. Jaworska, R. Leppert, Impuls, Kraków 1996 , s. 37-44.

5. Irena Wojnar. Jedność i różnorodność pedagogiki zwanej ogólną,/w:/ Tejże, Humanistyczne intencje edukacji, Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa 2000, s.15-26

6. Ivan Illich, Społeczeństwo bez szkoły, PIW, Warszawa 1976, Rozdział I Dlaczego musimy znieść szkoły, s 29-63 . Opcjonalnie wstęp do tej edycji pióra B. Suchodolskiego, (Istnieje także nowe wydanie w nowym przekładzie: I. Illich, Odszkolnić społeczeństwo, Halart 2011)

7. Hubertus von Schoenebeck, Antypedagogika. Być i wspierać zamiast wychowywać, Warszawa 1994, s. 86-128.

8. Margaret Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, PWN, Warszawa 1978; Warszawa 2000. (istnieje również w Internecie wersja PDF. (chomikuj))Najlepiej całość. Jeżeli nie to s. 25 czyli pierwsze strony rozdziału I. Przeszłość. Kultury postfiguratywne czyli nieocenieni przodkowie. i Rozdział III Przyszłość. Kultury prefiguratywne czyli zagadkowe dzieci. s. 106-147 z oraz rozumieć przynajmniej tytuł z Rozdziału II Teraźniejszość. Kultury konfiguratywne czyli odnalezieni rówieśnicy.

9. James W. Botkin, Mahdi Elmandjra, Mircea Malitza, Uczyć się bez granic. Jak zewrzeć „lukę ludzką”? Raport Klubu Rzymskiego, PWN, Warszawa 1982, Rozdział I i II. S. 39-107

10. Bogdan Suchodolski, Edukacja permanentna. Rozdroża i nadzieje, TWWP, Warszawa 2003s.39-72

11. Irena Wojnar, Humanistyczna pedagogika w nieprzyjaznym otoczeniu, /w:/ Tejże, Humanistyczne intencje edukacji Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa 2000, s.27-41

Literatura uzupełniająca - do wykładu:

1. B. Śliwerski, Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Impuls, Kraków 2012.

2. B.Śliwerski, Podstawowe prawidłowości pedagogiki. Podręcznik akademicki, Wyd. APS, Warszawa 2011

3. T. Hejnicka –Bezwińska, Pedagogika ogólna, Wyd. Akademickie i profesjonalne, Warszawa 2008

4. Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Kwieciński, B. Śliwerski, t. 1 i 2, PWN, Warszawa 2003,

5. Pedagogika Leksykon PWN, Red. B. Milerski, B. Śliwerski, PWN, Warszawa 2000

6. Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów, Red T. Jaworska, R. Leppert, Impuls, Kraków 1996

7. B. Suchodolski, Edukacja permanentna. Rozdroża i nadzieje, tł. I. Wojnar, TWWP, Warszawa 2003.

8. R. Kwaśnica, Dwie racjonalności. Od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej, Wrocław 2007

Uwagi:

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z problematyką pedagogiki kultury wymagające pogłębionych studiów. Stąd istotny jest nakład pracy własnej studenta obejmującej nawet 90 godzi lektur i studiów. Oraz dług czas przygotowywania do egzaminu sięgający 30 godzin pracy.Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z problematyką pedagogiki ogólnej wymagające pogłębionych studiów. Stąd istotny jest nakład pracy własnej studenta obejmującej nawet 90 godzi lektur i studiów. Oraz długi czas przygotowywania do egzaminu sięgający 30 godzin pracy.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe, wykład, ćwiczenia: 30, 15

Przygotowanie się do egzaminu: 30

Lektury: 90

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4.00

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ciążela
Prowadzący grup: Andrzej Ciążela, Sylwia Jaronowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WIEDZA

ocena wiedzy, w tym rozumienia treści przedmiotu, na podstawie odpowiedzi na pytania rekonstruujące wiedzę oraz pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu ustnego.

UMIEJĘTNOŚCI

ocena umiejętności na podstawie odpowiedzi na pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu ustnego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

ocena kompetencji na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć; ze względu na wykładowy charakter zajęć ocena może być dokonana jedynie w sposób cząstkowy.

Pełny opis:

ZAKRES TEMATYCZNY

1. Pedagogika ogólna jako samowiedza pedagogiki. Miejsce pedagogiki ogólnej w strukturze pedagogiki. Rodzaje myślenia o wychowaniu a naukowy charakter pedagogiki. Myślenie potoczne, intuicyjne, mityczne magiczne,mistyczne, religijne, techniczne filozoficzne , praktycystyczne, moralistyczne, estetyczne ideologiczne. Metodologiczne podstawy pedagogiki. Spór agnostycznego i realistycznego realistycznego podejścia do nauki jako przesłanka współczesnych dyskusji o pedagogice i jego konsekwencje. Struktura nauk pedagogicznych.Redukcjonizm i antyredukcjonizm w pedagogice. Humanistyczne podejście do uprawiania pedagogiki.

2. Podstawowe wymiary refleksji nad edukacją w ujęciu statycznym.

A) Rozwój biologiczny i psychiczny

B) .Socjalizacja.

C) .Kulturacja.

D) Polityzacja.

Temporalny aspekt refleksji nad edukacją.

Edukacja jako wychowanie dla przyszłości.

Perspektywa adaptacyjna i perspektywa kreacyjna. Możliwość syntezy obu perspektyw.

3. Edukacja a społeczeństwo industrialne.

Edukacja a społeczeństwo postindustrialne.

Edukacja w świetle teorii postindustrializmu a edukacja w świetle filozofii postmodernizmu.

Konsumpcjonizm a edukacja.

Globalizacja jako wyzwanie dla edukacji.

Edukacja a ochrona środowiska.

Edukacja drogą ku alternatywnej cywilizacji

humanistycznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Ćwiczenia - według planu przyjętego przez prowadzącego:

1. Zygmunt Mysłakowski, Pedagogika ogólna, /w:/Encyklopedia wychowania t.1, Nasza Księgarnia, Warszawa 1934, s. 701-785

2. Sergiusz Hessen, Opis koncepcji pedagogiki filozoficznej /w:/Moje życie, /w:/ S. Hessen, Dzieła zebrane Tom V. Pisma pomniejsze, Wyd. „Żak”, Warszawa 1997, s.48-51.

3. Joanna Rutkowiak, Odmiany myślenia o edukacji, J. Rutkowiak /red./ Impuls Kraków 1995 s. 13-46

4. Zbigniew Kwieciński, Dziesięciościan edukacji (składniki i aspekty –potrzeba całościowego ujęcia) /w:/Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów, Red T. Jaworska, R. Leppert, Impuls, Kraków 1996 , s. 37-44.

5. Irena Wojnar. Jedność i różnorodność pedagogiki zwanej ogólną,/w:/ Tejże, Humanistyczne intencje edukacji, Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa 2000, s.15-26

6. Ivan Illich, Społeczeństwo bez szkoły, PIW, Warszawa 1976, Rozdział I Dlaczego musimy znieść szkoły, s 29-63 . Opcjonalnie wstęp do tej edycji pióra B. Suchodolskiego, (Istnieje także nowe wydanie w nowym przekładzie: I. Illich, Odszkolnić społeczeństwo, Halart 2011)

7. Hubertus von Schoenebeck, Antypedagogika. Być i wspierać zamiast wychowywać, Warszawa 1994, s. 86-128.

8. Margaret Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, PWN, Warszawa 1978; Warszawa 2000. (istnieje również w Internecie wersja PDF. (chomikuj))Najlepiej całość. Jeżeli nie to s. 25 czyli pierwsze strony rozdziału I. Przeszłość. Kultury postfiguratywne czyli nieocenieni przodkowie. i Rozdział III Przyszłość. Kultury prefiguratywne czyli zagadkowe dzieci. s. 106-147 z oraz rozumieć przynajmniej tytuł z Rozdziału II Teraźniejszość. Kultury konfiguratywne czyli odnalezieni rówieśnicy.

9. James W. Botkin, Mahdi Elmandjra, Mircea Malitza, Uczyć się bez granic. Jak zewrzeć „lukę ludzką”? Raport Klubu Rzymskiego, PWN, Warszawa 1982, Rozdział I i II. S. 39-107

10. Bogdan Suchodolski, Edukacja permanentna. Rozdroża i nadzieje, TWWP, Warszawa 2003s.39-72

11. Irena Wojnar, Humanistyczna pedagogika w nieprzyjaznym otoczeniu, /w:/ Tejże, Humanistyczne intencje edukacji Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa 2000, s.27-41

Literatura uzupełniająca - do wykładu:

1. B. Śliwerski, Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Impuls, Kraków 2012.

2. B.Śliwerski, Podstawowe prawidłowości pedagogiki. Podręcznik akademicki, Wyd. APS, Warszawa 2011

3. T. Hejnicka –Bezwińska, Pedagogika ogólna, Wyd. Akademickie i profesjonalne, Warszawa 2008

4. Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Kwieciński, B. Śliwerski, t. 1 i 2, PWN, Warszawa 2003,

5. Pedagogika Leksykon PWN, Red. B. Milerski, B. Śliwerski, PWN, Warszawa 2000

6. Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów, Red T. Jaworska, R. Leppert, Impuls, Kraków 1996

7. B. Suchodolski, Edukacja permanentna. Rozdroża i nadzieje, tł. I. Wojnar, TWWP, Warszawa 2003.

8. R. Kwaśnica, Dwie racjonalności. Od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej, Wrocław 2007

Uwagi:

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z problematyką pedagogiki kultury wymagające pogłębionych studiów. Stąd istotny jest nakład pracy własnej studenta obejmującej nawet 90 godzi lektur i studiów. Oraz dług czas przygotowywania do egzaminu sięgający 30 godzin pracy.Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z problematyką pedagogiki ogólnej wymagające pogłębionych studiów. Stąd istotny jest nakład pracy własnej studenta obejmującej nawet 90 godzi lektur i studiów. Oraz długi czas przygotowywania do egzaminu sięgający 30 godzin pracy.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe, wykład, ćwiczenia: 30, 15

Przygotowanie się do egzaminu: 30

Lektury: 90

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4.00

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ciążela
Prowadzący grup: Andrzej Ciążela, Sylwia Jaronowska, Małgorzata Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WIEDZA

ocena wiedzy, w tym rozumienia treści przedmiotu, na podstawie odpowiedzi na pytania rekonstruujące wiedzę oraz pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu ustnego.

UMIEJĘTNOŚCI

ocena umiejętności na podstawie odpowiedzi na pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu ustnego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

ocena kompetencji na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć; ze względu na wykładowy charakter zajęć ocena może być dokonana jedynie w sposób cząstkowy.

Zaliczenie przedmiotu opiera się na egzaminie pisemnym obejmującym zagadnienia z zakresu wykładów i ćwiczeń. Pytania maja charakter opisowy i wymagają pogłębionych odpowiedzi. Obowiązuje zasada odrzucenia jednego pytania z zestawu.

Organizacja pisemnego sprawdzianu opartego na odpowiedziach na pytania opisowe. (W indywidualnych przypadkach, uzasadnionych okolicznościami, możliwy

Kryteria oceniania:

Ocena bardzo dobra - Student zna bardzo dobrze tematykę wykładu i potrafi wiedzę tę zaprezentować w elokwentnych wypowiedziach.

Ocena dobra - student wykazuje zrozumienie zaprezentowanych treści i potrafi przedstawić je w rozwiniętej wypowiedzi.

Ocena dostateczna - student zna główne wątki podjętej problematyki i potrafi je przedstawić w spójnej wypowiedzi na co najmniej dwa z trzech podanych tematów.

Ocena może być podwyższona w przypadku informacji od osoby prowadzącej ćwiczenia o zasługującej na wyróżnienie aktywności uczestnika zajęć.

Pełny opis:

1. Pedagogika ogólna jako samowiedza pedagogiki. Miejsce pedagogiki ogólnej w strukturze pedagogiki. Rodzaje myślenia o wychowaniu a naukowy charakter pedagogiki. Myślenie potoczne, intuicyjne, mityczne magiczne,mistyczne, religijne, techniczne filozoficzne , praktycystyczne, moralistyczne, estetyczne ideologiczne. Metodologiczne podstawy pedagogiki. Spór agnostycznego i realistycznego realistycznego podejścia do nauki jako przesłanka współczesnych dyskusji o pedagogice i jego konsekwencje. Struktura nauk pedagogicznych. Redukcjonizm i antyredukcjonizm w pedagogice. Humanistyczne podejście do uprawiania pedagogiki.

2. Podstawowe wymiary refleksji nad edukacją w ujęciu statycznym.

A) Rozwój biologiczny i psychiczny

B) .Socjalizacja.

C) .Kulturacja.

D) Polityzacja.

Temporalny aspekt refleksji nad edukacją.

Edukacja jako wychowanie dla przyszłości.

Perspektywa adaptacyjna i perspektywa kreacyjna. Możliwość syntezy obu perspektyw.

3. Edukacja a społeczeństwo industrialne. Edukacja a społeczeństwo postindustrialne. Edukacja w świetle teorii postindustrializmu a edukacja w świetle filozofii postmodernizmu. Konsumpcjonizm a edukacja. Globalizacja jako wyzwanie dla edukacji. Edukacja a ochrona środowiska. Edukacja drogą ku alternatywnej cywilizacji humanistycznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa Ćwiczenia - wedłuh planu przyjętego przez prowadzącego:

1. Zygmunt Mysłakowski, Pedagogika ogólna, /w:/Encyklopedia wychowania t.1, Nasza Księgarnia, Warszawa 1934, s. 701-785

2. Sergiusz Hessen, Opis koncepcji pedagogiki filozoficznej /w:/Moje życie, /w:/ S. Hessen, Dzieła zebrane Tom V. Pisma pomniejsze, Wyd. „Żak”, Warszawa 1997, s.48-51.

3. Joanna Rutkowiak, Odmiany myślenia o edukacji, J. Rutkowiak /red./ Impuls Kraków 1995 s. 13-46

4. Zbigniew Kwieciński, Dziesięciościan edukacji (składniki i aspekty –potrzeba całościowego ujęcia) /w:/Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów, Red T. Jaworska, R. Leppert, Impuls, Kraków 1996 , s. 37-44.

5. Irena Wojnar. Jedność i różnorodność pedagogiki zwanej ogólną,/w:/ Tejże, Humanistyczne intencje edukacji, Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa 2000, s.15-26

6. Ivan Illich, Społeczeństwo bez szkoły, PIW, Warszawa 1976, Rozdział I Dlaczego musimy znieść szkoły, s 29-63 . Opcjonalnie wstęp do tej edycji pióra B. Suchodolskiego, (Istnieje także nowe wydanie w nowym przekładzie: I. Illich, Odszkolnić społeczeństwo, Halart 2011)

7. Hubertus von Schoenebeck, Antypedagogika. Być i wspierać zamiast wychowywać, Warszawa 1994, s. 86-128.

8. Margaret Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, PWN, Warszawa 1978; Warszawa 2000. (istnieje również w Internecie wersja PDF. (chomikuj))Najlepiej całość. Jeżeli nie to s. 25 czyli pierwsze strony rozdziału I. Przeszłość. Kultury postfiguratywne czyli nieocenieni przodkowie. i Rozdział III Przyszłość. Kultury prefiguratywne czyli zagadkowe dzieci. s. 106-147 z oraz rozumieć przynajmniej tytuł z Rozdziału II Teraźniejszość. Kultury konfiguratywne czyli odnalezieni rówieśnicy.

9. James W. Botkin, Mahdi Elmandjra, Mircea Malitza, Uczyć się bez granic. Jak zewrzeć „lukę ludzką”? Raport Klubu Rzymskiego, PWN, Warszawa 1982, Rozdział I i II. S. 39-107

10. Bogdan Suchodolski, Edukacja permanentna. Rozdroża i nadzieje, TWWP, Warszawa 2003s.39-72

11. Irena Wojnar, Humanistyczna pedagogika w nieprzyjaznym otoczeniu, /w:/ Tejże, Humanistyczne intencje edukacji Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa 2000, s.27-41

Literatura uzupełniająca - do wykładu:

1. B. Śliwerski, Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Impuls, Kraków 2012.

2. B.Śliwerski, Podstawowe prawidłowości pedagogiki. Podręcznik akademicki, Wyd. APS, Warszawa 2011

3. T. Hejnicka –Bezwińska, Pedagogika ogólna, Wyd. Akademickie i profesjonalne, Warszawa 2008

4. Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Kwieciński, B. Śliwerski, t. 1 i 2, PWN, Warszawa 2003,

5. Pedagogika Leksykon PWN, Red. B. Milerski, B. Śliwerski, PWN, Warszawa 2000

6. Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów, Red T. Jaworska, R. Leppert, Impuls, Kraków 1996

7. B. Suchodolski, Edukacja permanentna. Rozdroża i nadzieje, tł. I. Wojnar, TWWP, Warszawa 2003.

8. R. Kwaśnica, Dwie racjonalności. Od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej, Wrocław 2007

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe, wykład, ćwiczenia: 30, 15

Przygotowanie się do egzaminu: 30

Lektury: 90

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4.00

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Ciążela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.