Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań nauk społecznych z elementami statystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4F-MSS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań nauk społecznych z elementami statystyki
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. pedagogiki (PE), (2-l) niestacjonarne II st.
Obowiązkowe dla I r. pedagogiki (PE), (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE2_W04

- Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat procedury postępowania badawczego.

- Zna podstawowe metody opracowywania i prezentacji wyników badań (obserwacji bezpośredniej, skal szacunkowych, ankiety, wywiadu, socjometrii, testów osiągnięć szkolnych, eksperymentu pedagogicznego).

- Zna podstawowe metody opisu statystycznego i wnioskowania statystycznego.

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U06

- Potrafi zaprojektować procedurę postępowania badawczego, dobierać metody badań i metody opracowania wyników adekwatne do sformułowanych problemów badawczych, potrafi opracować wyniki badań.

- Potrafi dobrać odpowiednie wskaźniki opisu statystycznego do opracowania badań, policzyć i zinterpretować wyniki wskaźników opisu statystycznego w celu analizy całościowej struktury zebranych danych.

- Zna procedurę i sposób stosowania podstawowych testów statystycznych. Prawidłowo wyciąga wnioski dotyczące próby i populacji.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE2_K01

- Ma pogłębioną świadomość poziom u swojej wiedzy z zakresu metodologii badań nauk społecznych, rozumie potrzebę wiedzy i umiejętności rozwoju w tym zakresie.

PE2_K06

- Dostrzega własną odpowiedzialność za podejmowane działania badawcze, dostrzega dylematy etyczne związane ze stosowaniem metod badawczych, pozyskiwaniem danych, opracowaniem wyników badań i wykorzystywaniem cudzych opracowań.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Grabowska
Prowadzący grup: Aneta Gop, Elżbieta Grabowska, Ewa Jakimowska, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia to:

- ocena ustnych i pisemnych wypowiedzi z pracy indywidualnej i grupowej na ćwiczeniach,

- ocena z prac domowych zaliczających umiejętność liczenia i interpretacji wskaźników i testów

- cena kolokwiów kolokwiów.

Obowiązkowe dla każdego studenta jest zaliczenie kursu e- learningu

"Opis statystyczny"

Pełny opis:

wykłady:

1. Procedura badawcza pedagogiki w planowaniu pracy magisterskiej

2. Kluczowe informacje o metodach i technikach badawczych ( cel stosowania, rodzaje, wady i zalety, sposób przeprowadzania badań, sposób opracowania wyników

3. Wprowadzenie do statystyki - podstawowe pojęcia: populacja i próba reprezentatywna, pobieranie różnych typów prób, cechy i skale pomiarowe, przekształcanie skal, ciągłość pomiaru, zasady prezentacji rozkładu danych, krzywa Gaussa

4. Wprowadzenie do opisu statystycznego

5. Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego

6. Przegląd podstawowych testów statystycznych

Ćwiczenia:

1. Opis statystyczny dla danych nominalnych ( kategoria modalna, częstość kategorii modalnej, dyspersja względna klasyfikacji, statystyka chi kwadrat, miary siły związku)

2. Opis statystyczny dla danych porządkowych ( mediana, rozstęp, współczynnik Rs Spearmana

3. Opis statystyczny dla danych ilościowych ( dominanta, mediana, średnia arytmetyczna, rozstęp, wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, współczynnik skośności i asymetrii, współczynnik korelacji r Pearsona

4. Testy istotności różnic dla danych nominalnych, porządkowych i ilościowych

5. Testy zgodności dla danych nominalnych, porządkowych i ilościowych

6. testy niezależności dla danych nominalnych, porządkowych i ilościowych

7. Dyskusja doboru opracowania statystycznego do różnych problemów badawczych

Literatura:

Obowiązkowa: A. Góralski - „Metody opisu i wnioskowanie statystycznego dla psychologów i pedagogów”, Wyd. PWN, Warszawa 1987

Uzupełniająca:

E. Babbie- „Podstawy badań społecznych”, PWN, Warszawa 2008

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 2007

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 1996

P.Francuz, R.Mackiewicz – „Liczby nie wiedzą skąd pochodzą” Przewodnik po metodologii i statystyce. Wyd. KUL Lublin 2007

A. Góralski (red) - „Metody badań pedagogicznych w zarysie”, Wyd. Universitas Rediviva. Warszawa 2009

H.H. Kruger – „Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

M. Łobocki - „Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych”, Impuls, Kraków 2006

T. Pilch, T. Bauman - „Zasady badań pedagogicznych”, Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2001

K. Rubacha – „Metodologia badań nad edukacją”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

B. Śliwerski – „Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych” t.2, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006

G. Wieczorkowska, J. Wierzbiński – „Statystyka. Analiza badań społecznych”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007

Uwagi:

Metody kształcenia

- podające: wykład i wyjaśniania zagadnień

-problemowe: analiza przypadków, rozwiązywanie typowych i kluczowych zadań wraz z interpretacją wyników

-praca grupowa

-ćwiczenia praktyczne z analizą możliwych zastosowań

Godziny kontaktowe , wykład 15 ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 50

e-learning 20

Przygotowanie referatu / prezentacji 20

Przygotowanie do kolokwiów 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Pilipczuk
Prowadzący grup: Aneta Gop, Elżbieta Grabowska, Barbara Pilipczuk, Dorota Plesiewicz, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena ustnych i pisemnych wyników rozwiązania zagadnień/zadań podczas pracy indywidualnej i grupowej na zajęciach;

- ocena prac domowych oraz kolokwiów;

- zaliczenie e - kursu "Opis statystyczny"

Pełny opis:

ZAGADNIENIA

1. Procedura postępowania badawczego

- formułowanie problemów i hipotez badawczych

- dobór metod badań (obserwacyjne i eksperymentalne)

- etapy analizy danych (opis próby i wnioskowanie statystyczne)

- uogólnienie wyników badań – wnioski

2. Metody obserwacyjne: obserwacja bezpośrednia i pośrednia

3. Metody eksperymentalne

4. Podstawowe metody opisu statystycznego

4.1. Kryteria doboru metod opisu danych

4.2. Miary położenia (modalna, mediana, średnia arytmetyczna, środek przedziału zmienności)

4.3. Miary rozproszenia (dyspersja względna klasyfikacji; rozstęp, kwartyle; odchylenie standardowe, wariancja)

4.4. Miary współzależności (współczynnik siły związku; współczynniki korelacji rang Spearmana; współczynnik korelacji liniowej Pearsona)

5. Podstawowe metody wnioskowania

5.1. Kryteria doboru testów statystycznych ze względu na:

hipotezy statystyczne (istotności różnic, niezależności, zgodności),rodzaj badanych cech oraz typ rozkładu danych

5.2. Procedura wnioskowania statystycznego

5.3. Testy istotności różnic (test porównywania częstości; test Fishera; test Studenta dla prób niezależnych, test Studenta dla prób zależnych)

5.4. Testy niezależności (χ2 Pearsona; test Studenta szacowania istotności współczynnika korelacji liniowej)

5.5. Testy zgodności (test χ2 zgodności)

Literatura:

Obowiązkowa:

A. Góralski - „Metody opisu i wnioskowanie statystycznego dla psychologów i pedagogów”, Wyd. PWN, Warszawa 1987

A. Góralski (red) - „Metody badań pedagogicznych w zarysie”, Wyd. Universitas Rediviva. Warszawa 2009

Uzupełniająca:

E. Babbie- „Podstawy badań społecznych”, PWN, Warszawa 2008

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 2007

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 1996

P.Francuz, R.Mackiewicz – „Liczby nie wiedzą skąd pochodzą” Przewodnik po metodologii i statystyce. Wyd. KUL Lublin 2007

H. H. Kruger – „Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

M. Łobocki - „Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych”, Impuls, Kraków 2006

T. Pilch, T. Bauman - „Zasady badań pedagogicznych”, Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2001

K. Rubacha – „Metodologia badań nad edukacją”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

B. Śliwerski – „Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych” t.2, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006

G. Wieczorkowska, J. Wierzbiński – „Statystyka. Analiza badań społecznych”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- podające: wykład

- problemowe: analiza przypadków, rozwiązywanie nietypowych i kluczowych problemów wraz z interpretacją wyników

- praktyczne - rozwiązywanie typowych zadań wraz z interpretacją wyników

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 15; wykłady 12

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20

e-learning 20

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Grabowska
Prowadzący grup: Elżbieta Grabowska, Barbara Pilipczuk, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia to:

- ocena ustnych i pisemnych wypowiedzi z pracy indywidualnej i grupowej na ćwiczeniach,

- ocena z prac domowych zaliczających umiejętność liczenia i interpretacji wskaźników i testów

- ocena kolokwiów

Obowiązkowe dla każdego studenta jest zaliczenie kursu e- learningu

"Opis statystyczny"

Pełny opis:

ZAKRES TEMATYCZNY

Wykłady:

1. Procedura badawcza pedagogiki w planowaniu pracy magisterskiej

2. Kluczowe informacje o metodach i technikach badawczych ( cel stosowania, rodzaje, wady i zalety, sposób przeprowadzania badań, sposób opracowania wyników

3. Wprowadzenie do statystyki - podstawowe pojęcia: populacja i próba reprezentatywna, pobieranie różnych typów prób, cechy i skale pomiarowe, przekształcanie skal, ciągłość pomiaru, zasady prezentacji rozkładu danych, krzywa Gaussa

4. Wprowadzenie do opisu statystycznego

5. Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego

6. Przegląd podstawowych testów statystycznych

Ćwiczenia:

1. Opis statystyczny dla danych nominalnych ( kategoria modalna, częstość kategorii modalnej, dyspersja względna klasyfikacji, statystyka chi kwadrat, miary siły związku)

2. Opis statystyczny dla danych porządkowych ( mediana, rozstęp, współczynnik Rs Spearmana

3. Opis statystyczny dla danych ilościowych ( dominanta, mediana, średnia arytmetyczna, rozstęp, wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, współczynnik skośności i asymetrii, współczynnik korelacji r Pearsona

4. Testy istotności różnic dla danych nominalnych, porządkowych i ilościowych

5. Testy zgodności dla danych nominalnych, porządkowych i ilościowych

6. testy niezależności dla danych nominalnych, porządkowych i ilościowych

7. Dyskusja doboru opracowania statystycznego do różnych problemów badawczych

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

A. Góralski - „Metody opisu i wnioskowanie statystycznego dla psychologów i pedagogów”, Wyd. PWN, Warszawa 1987

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

E. Babbie- „Podstawy badań społecznych”, PWN, Warszawa 2008

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 2007

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 1996

P.Francuz, R.Mackiewicz – „Liczby nie wiedzą skąd pochodzą” Przewodnik po metodologii i statystyce. Wyd. KUL Lublin 2007

A. Góralski (red) - „Metody badań pedagogicznych w zarysie”, Wyd. Universitas Rediviva. Warszawa 2009

H.H. Kruger – „Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

M. Łobocki - „Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych”, Impuls, Kraków 2006

T. Pilch, T. Bauman - „Zasady badań pedagogicznych”, Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2001

K. Rubacha – „Metodologia badań nad edukacją”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

B. Śliwerski – „Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych” t.2, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006

G. Wieczorkowska, J. Wierzbiński – „Statystyka. Analiza badań społecznych”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007

Uwagi:

Metody kształcenia

- podające: wykład i wyjaśniania zagadnień

- problemowe: analiza przypadków, rozwiązywanie typowych i kluczowych zadań wraz z interpretacją wyników

- praca grupowa

- ćwiczenia praktyczne z analizą możliwych zastosowań

Godziny kontaktowe , wykład 15 ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 50

e-learning 20

Przygotowanie referatu / prezentacji 20

Przygotowanie do kolokwiów 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3.00

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Grabowska
Prowadzący grup: Elżbieta Grabowska, Barbara Pilipczuk, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- ocena prac domowych

- ocena kolokwiów

- każdego studenta obowiązuje zaliczenie kursu e- learningu: ścieżka Opis statystyczny

Pełny opis:

ZAKRES TEMATYCZNY

Wykład:

1. Procedura badawcza pedagogiki w zastosowaniu do planowania prac magisterskich

2. Przegląd podstawowych informacji o stosowanych metodach i technikach badawczych ( definicja, rodzaje, wady i zalety, sposób planowania, sposób przeprowadzania badań, sposób opracowywania wyników)

3. Wprowadzenie do statystyki i opisu statystycznego

4. Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego

Ćwiczenia

1. Wskaźniki położenia, rozproszenia dla danych nominalnych

2. Współzależność dla danych nominalnych - chi kwadrat i siła związku

3. Wskaźniki położenia, rozproszenia dla danych ilościowych

5. Współzależność dla danych ilościowych - współczynnik r Pearsona

4. Podstawowe testy statystyczne istotności różnic i niezależności dla danych nominalnych i ilościowych

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Góralski A. Wiarygodne wnioskowanie z danych. Poradnik humanisty Warszawa: Universitas rediviva 2016

Literatura uzupełniająca:

E. Babbie- „Podstawy badań społecznych”, PWN, Warszawa 2008

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 2007

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 1996

P.Francuz, R.Mackiewicz – „Liczby nie wiedzą skąd pochodzą” Przewodnik po metodologii i statystyce. Wyd. KUL Lublin 2007

A. Góralski (red) - „Metody badań pedagogicznych w zarysie”, Wyd. Universitas Rediviva. Warszawa 2009

H.H. Kruger – „Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

M. Łobocki - „Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych”, Impuls, Kraków 2006

T. Pilch, T. Bauman - „Zasady badań pedagogicznych”, Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2001

K. Rubacha – „Metodologia badań nad edukacją”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

B. Śliwerski – „Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych” t.2, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006

G. Wieczorkowska, J. Wierzbiński – „Statystyka. Analiza badań społecznych”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007

Uwagi:

Metody kształcenia

- podające: elementy wykładu i wyjaśniania zagadnień

- problemowe: analiza przypadków, rozwiązywanie typowych i kluczowych zadań wraz z interpretacją wyników

- praca grupowa

- ćwiczenia praktyczne z analizą możliwych zastosowań

Godziny kontaktowe ,wykład 12 ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 50

e-learning 20

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 20

Przygotowanie do kolokwiów 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3.00

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Grabowska
Prowadzący grup: Elżbieta Grabowska, Karolina Jabłońska, Barbara Pilipczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia to:

- ocena ustnych i pisemnych wypowiedzi z pracy indywidualnej i grupowej na ćwiczeniach,

- ocena z prac domowych zaliczających umiejętność liczenia i interpretacji wskaźników i testów

- ocena kolokwiów

- zaliczenie wykładów w formie testu

Obowiązkowe dla każdego studenta jest zaliczenie kursu e- learningu

"Opis statystyczny"

Pełny opis:

ZAKRES TEMATYCZNY

Wykłady:

1. Procedura badawcza pedagogiki w planowaniu pracy magisterskiej

2. Kluczowe informacje o metodach i technikach badawczych ( cel stosowania, rodzaje, wady i zalety, sposób przeprowadzania badań, sposób opracowania wyników

3. Wprowadzenie do statystyki - podstawowe pojęcia: populacja i próba reprezentatywna, pobieranie różnych typów prób, cechy i skale pomiarowe, przekształcanie skal, ciągłość pomiaru, zasady prezentacji rozkładu danych, krzywa Gaussa

4. Wprowadzenie do opisu statystycznego

5. Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego

6. Przegląd podstawowych testów statystycznych

Ćwiczenia:

1. Opis statystyczny dla danych nominalnych ( kategoria modalna, częstość kategorii modalnej, dyspersja względna klasyfikacji, statystyka chi kwadrat, miary siły związku)

2. Opis statystyczny dla danych porządkowych ( mediana, rozstęp, współczynnik Rs Spearmana

3. Opis statystyczny dla danych ilościowych ( dominanta, mediana, średnia arytmetyczna, rozstęp, wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, współczynnik skośności i asymetrii, współczynnik korelacji r Pearsona

4. Testy istotności różnic dla danych nominalnych, porządkowych i ilościowych

5. Testy zgodności dla danych nominalnych, porządkowych i ilościowych

6. testy niezależności dla danych nominalnych, porządkowych i ilościowych

7. Dyskusja doboru opracowania statystycznego do różnych problemów badawczych

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

A. Góralski - „Metody opisu i wnioskowanie statystycznego dla psychologów i pedagogów”, Wyd. PWN, Warszawa 1987

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

E. Babbie- „Podstawy badań społecznych”, PWN, Warszawa 2008

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 2007

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 1996

P.Francuz, R.Mackiewicz – „Liczby nie wiedzą skąd pochodzą” Przewodnik po metodologii i statystyce. Wyd. KUL Lublin 2007

A. Góralski (red) - „Metody badań pedagogicznych w zarysie”, Wyd. Universitas Rediviva. Warszawa 2009

H.H. Kruger – „Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

M. Łobocki - „Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych”, Impuls, Kraków 2006

T. Pilch, T. Bauman - „Zasady badań pedagogicznych”, Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2001

K. Rubacha – „Metodologia badań nad edukacją”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

B. Śliwerski – „Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych” t.2, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006

G. Wieczorkowska, J. Wierzbiński – „Statystyka. Analiza badań społecznych”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007

Uwagi:

Metody kształcenia

- podające: wykład i wyjaśniania zagadnień

- problemowe: analiza przypadków, rozwiązywanie typowych i kluczowych zadań wraz z interpretacją wyników

- praca grupowa

- ćwiczenia praktyczne z analizą możliwych zastosowań

Godziny kontaktowe , wykład 15 ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 50

e-learning 20

Przygotowanie referatu / prezentacji 20

Przygotowanie do kolokwiów 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3.00

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Grabowska
Prowadzący grup: Elżbieta Grabowska, Barbara Pilipczuk, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- ocena prac domowych

- ocena kolokwiów

- każdego studenta obowiązuje zaliczenie kursu e- learningu: ścieżka Opis statystyczny

- zaliczenie wykładu w formie testu

Pełny opis:

ZAKRES TEMATYCZNY

Wykład:

1. Procedura badawcza pedagogiki w zastosowaniu do planowania prac magisterskich

2. Przegląd podstawowych informacji o stosowanych metodach i technikach badawczych ( definicja, rodzaje, wady i zalety, sposób planowania, sposób przeprowadzania badań, sposób opracowywania wyników)

3. Wprowadzenie do statystyki i opisu statystycznego

4. Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego

Ćwiczenia

1. Wskaźniki położenia, rozproszenia dla danych nominalnych

2. Współzależność dla danych nominalnych - chi kwadrat i siła związku

3. Wskaźniki położenia, rozproszenia dla danych ilościowych

5. Współzależność dla danych ilościowych - współczynnik r Pearsona

4. Podstawowe testy statystyczne istotności różnic i niezależności dla danych nominalnych i ilościowych

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Góralski A. Wiarygodne wnioskowanie z danych. Poradnik humanisty Warszawa: Universitas rediviva 2016

Literatura uzupełniająca:

E. Babbie- „Podstawy badań społecznych”, PWN, Warszawa 2008

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 2007

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 1996

P.Francuz, R.Mackiewicz – „Liczby nie wiedzą skąd pochodzą” Przewodnik po metodologii i statystyce. Wyd. KUL Lublin 2007

A. Góralski (red) - „Metody badań pedagogicznych w zarysie”, Wyd. Universitas Rediviva. Warszawa 2009

H.H. Kruger – „Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

M. Łobocki - „Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych”, Impuls, Kraków 2006

T. Pilch, T. Bauman - „Zasady badań pedagogicznych”, Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2001

K. Rubacha – „Metodologia badań nad edukacją”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

B. Śliwerski – „Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych” t.2, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006

G. Wieczorkowska, J. Wierzbiński – „Statystyka. Analiza badań społecznych”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007

Uwagi:

Metody kształcenia

- podające: elementy wykładu i wyjaśniania zagadnień

- problemowe: analiza przypadków, rozwiązywanie typowych i kluczowych zadań wraz z interpretacją wyników

- praca grupowa

- ćwiczenia praktyczne z analizą możliwych zastosowań

Godziny kontaktowe ,wykład 12 ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 50

e-learning 20

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 20

Przygotowanie do kolokwiów 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3.00

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Grabowska, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.