Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rozwoju człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-3F-PRC1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwoju człowieka
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. EP, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin: Test jednokrotnego wyboru

Pełny opis:

Przedmiot, problemy i zadania psychologii rozwoju człowieka. Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej (rodzaje zmian rozwojowych). Uwarunkowania rozwoju człowieka. Metody badawcze stosowane w psychologii rozwojowej.

Charakterystyka okresów rozwojowych - okres prenatalny, okres wczesnego dzieciństwa, okres średniego dzieciństwa, okres późnego dzieciństwa, okres dorastania, psychologia rozwoju człowieka dorosłego: rozwój poznawczy – teoria J. Piageta.,rozwój językowy, rozwój emocjonalny, osobowości, rozwój społeczny i rozwój moralny. Wpływ rodziny w okresie wczesnego dzieciństwa na kształtowanie się osobowości i procesu socjalizacji dziecka

Wybrane zagadnienia zaburzeń rozwoju dziecka (ADHD, zaburzenia odzywiania, Zespół Aspargera, lęki i depresja u dzieci)

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2000), Psychologia rozwoju człowieka. t.2., Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Schaffer, H.R. (2005), Psychologia dziecka. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Turner, J.S., Helms, D.B. (1999), Rozwój człowieka. Warszawa: WSiP.

Literatura uzupełniająca

Brzezińska A. (2000), Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Brzezińska, A. (2006), red. Portrety psychologiczne człowieka

Literatura uzupełniająca

Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań, Zysk i S-ka.

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2002). Psychologia rozwoju człowieka. t.3., Rozwój funkcji psychicznych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Matczak, A. (2003). Zarys psychologii rozwoju. Podręcznik dla nauczycieli, Wyd. Akademickie Warszawa, Żak,

Vasta, R., Haith, M.M., Miller, S.A. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa, WSiP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Prezentacja multimedialna,

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 40 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bieńkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Bieńkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Pisemny test wyboru (40 pytań zamkniętych, wybór jednokrotny)

Pełny opis:

TREŚCI PRZEDMIOTU

Zagadnienia ogólne: przedmiot psychologii rozwoju, pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej, rodzaje zmian rozwojowych, modele rozwoju,mechanizmy rozwoju, periodyzacja rozwoju,strategie badań specyficzne dla psychologii rozwoju człowieka;

Rozwój motoryczny: prawa rozwoju ruchowego, motoryka duża i mała, rozwój postawy, rozwój lokomocji, rozwój manipulacji, ręczność, praksje, etapy nabywania sprawności motorycznej, rozwój motoryczny a inne sfery rozwoju psychicznego;

Rozwój percepcyjny:rozwój percepcji związanej ze zmysłem dotyku, równowagi, węchu, smaku,rozwój percepcji wzrokowej, spostrzeganie twarzy, rozwój percepcji słuchowej, dźwięki mowy i słuch fonematyczny, słuch muzyczny, percepcja intermodalna, rola procesów uwagi w percepcji, rola percepcji w procesach kategoryzacji;

Rozwój pamięci: zmiany rozwojowe w zakresie pojemności pamięci, strategie pamięciowe, metapamięć, pamięć autobiograficzna, rola rodziców w kształtowaniu pamięci autobiograficznej dziecka, amnezja dziecięca, bum wspomnieniowy, pamięć naocznych świadków;

Rozwój intelektualny: koncepcja Piageta (struktura intelektu, stadia rozwoju myślenia), koncepcje rozwoju myślenia w dorosłości, koncepcja Wygotskiego(strefa najbliższego rozwoju, strategie pomagania stosowane przez dorosłych), koncepcja Brunera, zmiany w poziomie inteligencji mierzonej przy użyciu testów;

Rozwój językowy: język a mowa, funkcje języka (związki rozwoju językowego z innymi sferami rozwoju psychicznego), koncepcja rozwoju językowego Skinnera, koncepcja Chomsky’ego (produktywność językowa, struktura powierzchniowa i głęboka), koncepcja Brunnera(styl mowy dorosłych, epizody wspólnej uwagi), rozwój rozumienia znaczenia słów, rozwój wokalizacji i gromadzenie słownika, rozwój rozumienia reguł gramatycznych, rozwój kompetencji komunikacyjnej;

Rozwój emocjonalny: zmiany rozwojowe w zakresie źródeł emocji, emocje w ciągu życia, lęki typowe dla różnych okresów rozwoju, socjalizacja emocji, kompetencja emocjonalna (zdolność dostrzegania cudzych emocji, zjawisko odniesienia społecznego, posługiwanie się słownictwem związanym z emocjami, radzenie sobie z negatywnymi emocjami);

Rozwój osobowości: rozwój osobowości z punktu widzenia teorii cech, rozwój osobowości w ujęciu psychodynamicznym (koncepcja Eriksona, koncepcja Marcii), rozwój osobowości w ujęciu poznawczym (rozwój samoświadomości, pojęcia Ja, samooceny, samoregulacji);

Rozwój społeczny:relacje pionowe i poziome, wczesne uspołecznienie (koncepcja przywiązania Bowlby’ego, typy przywiązania),relacje z rodzicami w okresie adolescencji i dorosłości, relacje z rówieśnikami (rola zabawy, rodzaje zabawy, przyjaźnie dziecięce, miłość w okresie dorastania), zmiany rozwojowe w zakresie zachowań prospołecznych i agresywnych, teorie umysłu i ich rola w rozwoju społecznym dzieci;

Rozwój seksualności: seksualność i jej ekspresja na różnych etapach życia człowieka;

Rozwój moralny: koncepcja rozwoju rozumowania moralnego Piageta (stadia rozwoju moralnego, odpowiedzialność obiektywna i subiektywna, sprawiedliwość immanentna), koncepcja rozwoju rozumowania moralnego Kohlberga (stadia rozwoju moralnego, krytyka koncepcji Kohlberga);

Różnice indywidualne w rozwoju: ekwifinalność i multifinalność rozwoju, tempo i rytm rozwoju, rola czynników wewnętrznych i zewnętrznych w rozwoju, koncepcja społecznego środowiska rozwoju Bronfenbrennera, dynamiczny interakcjonizm.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.) (2006). Psychologia rozwoju człowieka. Tom 3. Rozwój funkcji psychicznych. Warszawa: PWN (r. 6).

Schaffer, H. R. (2008). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (r. 4, 5, 6, 7, 8, 9).

Strelau, J. (red.). (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Podstawy psychologii. Gdańsk: GWP (r. 7, 8).

Vasta R., Haith M., Miller S. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa: WSiP (r. 6, 13).

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Bakiera, L. (2009). Czy dorastanie musi być trudne? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Brzezińska, A. (red.) (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Eliot, L. (2010). Co tam się dzieje? Jak się rozwija mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia. Warszawa: Media Rodzina.

Gopnik, A., Meltzoff, A. N., Kuhl, P. K. (2004). Naukowiec w kołysce. Czego o umyśle i myśleniu uczą nas małe dzieci. Poznań: Media Rodzina.

Oleś, P. K. (2000). Psychologia przełomu połowy życia. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Oleś, P. K. (2011). Psychologia człowieka dorosłego. Ciągłość-zmiana-integracja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Schaffer , R. (2006). Rozwój społeczny, Dzieciństwo i młodość. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Stuart-Hamilton, I. (2006). Psychologia starzenia się. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Trempała J. (2000). Modele rozwoju psychicznego. Czas i zmiana. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.

Wadsworth, B. J. (1998). Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka. Warszawa: WSiP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład, pokaz.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe - 30 godzin;

Przygotowanie się do egzaminu - 75 godzin.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bieńkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Bieńkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Pisemny test wyboru (40 pytań zamkniętych, wybór jednokrotny).

Pełny opis:

TREŚCI PRZEDMIOTU

Zagadnienia ogólne: przedmiot psychologii rozwoju, pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej, rodzaje zmian rozwojowych, modele rozwoju,mechanizmy rozwoju, periodyzacja rozwoju,strategie badań specyficzne dla psychologii rozwoju człowieka;

Różnice indywidualne w rozwoju: ekwifinalność i multifinalność rozwoju, tempo i rytm rozwoju, rola czynników wewnętrznych i zewnętrznych w rozwoju, koncepcja społecznego środowiska rozwoju Bronfenbrennera, dynamiczny interakcjonizm.

Rozwój motoryczny: prawa rozwoju ruchowego, motoryka duża i mała, rozwój postawy, rozwój lokomocji, rozwój manipulacji, ręczność, praksje, etapy nabywania sprawności motorycznej, rozwój motoryczny a inne sfery rozwoju psychicznego;

Rozwój percepcyjny: dotyku, równowaga, węchu, smak, wzrok, słuch, percepcja intermodalna, rola procesów uwagi w percepcji.

Rozwój pamięci: zmiany rozwojowe w zakresie pojemności pamięci, strategie pamięciowe, metapamięć, pamięć autobiograficzna, rola rodziców w kształtowaniu pamięci autobiograficznej dziecka, amnezja dziecięca, bum wspomnieniowy, pamięć naocznych świadków;

Rozwój intelektualny: koncepcja Piageta (struktura intelektu, stadia rozwoju myślenia), koncepcje rozwoju myślenia w dorosłości, koncepcja Wygotskiego(strefa najbliższego rozwoju, strategie pomagania stosowane przez dorosłych); zmiany w poziomie inteligencji mierzonej przy użyciu testów;

Rozwój językowy: język a mowa, funkcje języka (związki rozwoju językowego z innymi sferami rozwoju psychicznego), koncepcja rozwoju językowego Skinnera, koncepcja Chomsky’ego (produktywność językowa, struktura powierzchniowa i głęboka), koncepcja Brunnera (styl mowy dorosłych, epizody wspólnej uwagi), rozwój rozumienia znaczenia słów, rozwój wokalizacji i gromadzenie słownika, rozwój rozumienia reguł gramatycznych, rozwój kompetencji komunikacyjnej;

Rozwój emocjonalny: emocje w ciągu życia, lęki typowe dla różnych okresów rozwoju, socjalizacja emocji, kompetencja emocjonalna (zdolność dostrzegania cudzych emocji, zjawisko odniesienia społecznego, posługiwanie się słownictwem związanym z emocjami, radzenie sobie z negatywnymi emocjami);

Rozwój osobowości: rozwój osobowości z punktu widzenia teorii cech, rozwój osobowości w ujęciu psychodynamicznym (koncepcja Eriksona, koncepcja Marcii), rozwój osobowości w ujęciu poznawczym (rozwój samoświadomości, pojęcia Ja, samooceny, samoregulacji);

Rozwój społeczny: relacje pionowe i poziome, wczesne uspołecznienie (koncepcja przywiązania Bowlby’ego, typy przywiązania), relacje z rodzicami w okresie adolescencji i dorosłości, relacje z rówieśnikami (rola zabawy, rodzaje zabawy, przyjaźnie dziecięce, miłość w okresie dorastania), zmiany rozwojowe w zakresie zachowań prospołecznych i agresywnych, teorie umysłu i ich rola w rozwoju społecznym dzieci;

Rozwój seksualności: seksualność i jej ekspresja na różnych etapach życia człowieka;

Rozwój moralny: koncepcja rozwoju rozumowania moralnego Piageta (stadia rozwoju moralnego, odpowiedzialność obiektywna i subiektywna, sprawiedliwość immanentna), koncepcja rozwoju rozumowania moralnego Kohlberga (stadia rozwoju moralnego, krytyka koncepcji Kohlberga);

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.) (2006). Psychologia rozwoju człowieka. Tom 3. Rozwój funkcji psychicznych. Warszawa: PWN (r. 6).

Schaffer, H. R. (2008). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (r. 4, 5, 6, 7, 8, 9).

Strelau, J. (red.). (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Podstawy psychologii. Gdańsk: GWP (r. 7 - fragment s. 230-256, r. 8).

Vasta R., Haith M., Miller S. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa: WSiP (r. 6, 13).

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład, pokaz.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe - 30 godzin;

Przygotowanie się do egzaminu - 75 godzin.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bieńkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Bieńkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Pisemny test wyboru (40 pytań zamkniętych, wybór jednokrotny).

Pełny opis:

TREŚCI PRZEDMIOTU

Zagadnienia ogólne: przedmiot psychologii rozwoju, pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej, rodzaje zmian rozwojowych, modele rozwoju,mechanizmy rozwoju, periodyzacja rozwoju,strategie badań specyficzne dla psychologii rozwoju człowieka;

Różnice indywidualne w rozwoju: ekwifinalność i multifinalność rozwoju, tempo i rytm rozwoju, rola czynników wewnętrznych i zewnętrznych w rozwoju, koncepcja społecznego środowiska rozwoju Bronfenbrennera, dynamiczny interakcjonizm.

Rozwój motoryczny: prawa rozwoju ruchowego, motoryka duża i mała, rozwój postawy, rozwój lokomocji, rozwój manipulacji, ręczność, praksje, etapy nabywania sprawności motorycznej, rozwój motoryczny a inne sfery rozwoju psychicznego;

Rozwój percepcyjny: dotyku, równowaga, węchu, smak, wzrok, słuch, percepcja intermodalna, rola procesów uwagi w percepcji.

Rozwój pamięci: zmiany rozwojowe w zakresie pojemności pamięci, strategie pamięciowe, metapamięć, pamięć autobiograficzna, rola rodziców w kształtowaniu pamięci autobiograficznej dziecka, amnezja dziecięca, bum wspomnieniowy, pamięć naocznych świadków;

Rozwój intelektualny: koncepcja Piageta (struktura intelektu, stadia rozwoju myślenia), koncepcje rozwoju myślenia w dorosłości, koncepcja Wygotskiego(strefa najbliższego rozwoju, strategie pomagania stosowane przez dorosłych); zmiany w poziomie inteligencji mierzonej przy użyciu testów;

Rozwój językowy: język a mowa, funkcje języka (związki rozwoju językowego z innymi sferami rozwoju psychicznego), koncepcja rozwoju językowego Skinnera, koncepcja Chomsky’ego (produktywność językowa, struktura powierzchniowa i głęboka), koncepcja Brunnera (styl mowy dorosłych, epizody wspólnej uwagi), rozwój rozumienia znaczenia słów, rozwój wokalizacji i gromadzenie słownika, rozwój rozumienia reguł gramatycznych, rozwój kompetencji komunikacyjnej;

Rozwój emocjonalny: emocje w ciągu życia, lęki typowe dla różnych okresów rozwoju, socjalizacja emocji, kompetencja emocjonalna (zdolność dostrzegania cudzych emocji, zjawisko odniesienia społecznego, posługiwanie się słownictwem związanym z emocjami, radzenie sobie z negatywnymi emocjami);

Rozwój osobowości: rozwój osobowości z punktu widzenia teorii cech, rozwój osobowości w ujęciu psychodynamicznym (koncepcja Eriksona, koncepcja Marcii), rozwój osobowości w ujęciu poznawczym (rozwój samoświadomości, pojęcia Ja, samooceny, samoregulacji);

Rozwój społeczny: relacje pionowe i poziome, wczesne uspołecznienie (koncepcja przywiązania Bowlby’ego, typy przywiązania), relacje z rodzicami w okresie adolescencji i dorosłości, relacje z rówieśnikami (rola zabawy, rodzaje zabawy, przyjaźnie dziecięce, miłość w okresie dorastania), zmiany rozwojowe w zakresie zachowań prospołecznych i agresywnych, teorie umysłu i ich rola w rozwoju społecznym dzieci;

Rozwój seksualności: seksualność i jej ekspresja na różnych etapach życia człowieka;

Rozwój moralny: koncepcja rozwoju rozumowania moralnego Piageta (stadia rozwoju moralnego, odpowiedzialność obiektywna i subiektywna, sprawiedliwość immanentna), koncepcja rozwoju rozumowania moralnego Kohlberga (stadia rozwoju moralnego, krytyka koncepcji Kohlberga);

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.) (2006 i in.). Psychologia rozwoju człowieka. Tom 3. Rozwój funkcji psychicznych. Warszawa: PWN (r. 6).

Schaffer, H. R. (2008 i in.). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (r. 4, 5, 6, 7, 8, 9).

Strelau, J. (red.). (2000 i in.). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Podstawy psychologii. Gdańsk: GWP (r. 7 - fragment s. 230-256, r. 8).

Vasta R., Haith M., Miller S. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa: WSiP (r. 6, 13).

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Bakiera, L. (2009). Czy dorastanie musi być trudne? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Brzezińska, A. (red.) (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Eliot, L. (2010). Co tam się dzieje? Jak się rozwija mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia. Warszawa: Media Rodzina.

Gopnik, A., Meltzoff, A. N., Kuhl, P. K. (2004). Naukowiec w kołysce. Czego o umyśle i myśleniu uczą nas małe dzieci. Poznań: Media Rodzina.

Oleś, P. K. (2000). Psychologia przełomu połowy życia. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Oleś, P. K. (2011). Psychologia człowieka dorosłego. Ciągłość-zmiana-integracja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Schaffer, R. (2006). Rozwój społeczny, Dzieciństwo i młodość. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Stuart-Hamilton, I. (2006). Psychologia starzenia się. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Trempała J. (2000). Modele rozwoju psychicznego. Czas i zmiana. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.

Wadsworth, B. J. (1998). Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka. Warszawa: WSiP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład, pokaz.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe - 30 godzin;

Przygotowanie się do egzaminu - 90 godzin.

LICZBA PUNKTÓW ECTS - 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bieńkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Bieńkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Pisemny test wyboru (40 pytań zamkniętych, wybór jednokrotny).

Pełny opis:

TREŚCI PRZEDMIOTU

Zagadnienia ogólne: przedmiot psychologii rozwoju, pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej, rodzaje zmian rozwojowych, modele rozwoju,mechanizmy rozwoju, periodyzacja rozwoju,strategie badań specyficzne dla psychologii rozwoju człowieka;

Różnice indywidualne w rozwoju: ekwifinalność i multifinalność rozwoju, tempo i rytm rozwoju, rola czynników wewnętrznych i zewnętrznych w rozwoju, koncepcja społecznego środowiska rozwoju Bronfenbrennera, dynamiczny interakcjonizm.

Rozwój motoryczny: prawa rozwoju ruchowego, motoryka duża i mała, rozwój postawy, rozwój lokomocji, rozwój manipulacji, ręczność, praksje, etapy nabywania sprawności motorycznej, rozwój motoryczny a inne sfery rozwoju psychicznego;

Rozwój percepcyjny: dotyku, równowaga, węchu, smak, wzrok, słuch, percepcja intermodalna, rola procesów uwagi w percepcji.

Rozwój pamięci: zmiany rozwojowe w zakresie pojemności pamięci, strategie pamięciowe, metapamięć, pamięć autobiograficzna, rola rodziców w kształtowaniu pamięci autobiograficznej dziecka, amnezja dziecięca, bum wspomnieniowy, pamięć naocznych świadków;

Rozwój intelektualny: koncepcja Piageta (struktura intelektu, stadia rozwoju myślenia), koncepcje rozwoju myślenia w dorosłości, koncepcja Wygotskiego(strefa najbliższego rozwoju, strategie pomagania stosowane przez dorosłych); zmiany w poziomie inteligencji mierzonej przy użyciu testów;

Rozwój językowy: język a mowa, funkcje języka (związki rozwoju językowego z innymi sferami rozwoju psychicznego), koncepcja rozwoju językowego Skinnera, koncepcja Chomsky’ego (produktywność językowa, struktura powierzchniowa i głęboka), koncepcja Brunnera (styl mowy dorosłych, epizody wspólnej uwagi), rozwój rozumienia znaczenia słów, rozwój wokalizacji i gromadzenie słownika, rozwój rozumienia reguł gramatycznych, rozwój kompetencji komunikacyjnej;

Rozwój emocjonalny: emocje w ciągu życia, lęki typowe dla różnych okresów rozwoju, socjalizacja emocji, kompetencja emocjonalna (zdolność dostrzegania cudzych emocji, zjawisko odniesienia społecznego, posługiwanie się słownictwem związanym z emocjami, radzenie sobie z negatywnymi emocjami);

Rozwój osobowości: rozwój osobowości z punktu widzenia teorii cech, rozwój osobowości w ujęciu psychodynamicznym (koncepcja Eriksona, koncepcja Marcii), rozwój osobowości w ujęciu poznawczym (rozwój samoświadomości, pojęcia Ja, samooceny, samoregulacji);

Rozwój społeczny: relacje pionowe i poziome, wczesne uspołecznienie (koncepcja przywiązania Bowlby’ego, typy przywiązania), relacje z rodzicami w okresie adolescencji i dorosłości, relacje z rówieśnikami (rola zabawy, rodzaje zabawy, przyjaźnie dziecięce, miłość w okresie dorastania), zmiany rozwojowe w zakresie zachowań prospołecznych i agresywnych, teorie umysłu i ich rola w rozwoju społecznym dzieci;

Rozwój seksualności: seksualność i jej ekspresja na różnych etapach życia człowieka;

Rozwój moralny: koncepcja rozwoju rozumowania moralnego Piageta (stadia rozwoju moralnego, odpowiedzialność obiektywna i subiektywna, sprawiedliwość immanentna), koncepcja rozwoju rozumowania moralnego Kohlberga (stadia rozwoju moralnego, krytyka koncepcji Kohlberga);

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.) (2006 i in.). Psychologia rozwoju człowieka. Tom 3. Rozwój funkcji psychicznych. Warszawa: PWN (r. 6).

Schaffer, H. R. (2008 i in.). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (r. 4, 5, 6, 7, 8, 9).

Strelau, J. (red.). (2000 i in.). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Podstawy psychologii. Gdańsk: GWP (r. 7 - fragment s. 230-256, r. 8).

Vasta R., Haith M., Miller S. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa: WSiP (r. 6, 13).

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Bakiera, L. (2009). Czy dorastanie musi być trudne? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Brzezińska, A. (red.) (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Eliot, L. (2010). Co tam się dzieje? Jak się rozwija mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia. Warszawa: Media Rodzina.

Gopnik, A., Meltzoff, A. N., Kuhl, P. K. (2004). Naukowiec w kołysce. Czego o umyśle i myśleniu uczą nas małe dzieci. Poznań: Media Rodzina.

Oleś, P. K. (2000). Psychologia przełomu połowy życia. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Oleś, P. K. (2011). Psychologia człowieka dorosłego. Ciągłość-zmiana-integracja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Schaffer, R. (2006). Rozwój społeczny, Dzieciństwo i młodość. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Stuart-Hamilton, I. (2006). Psychologia starzenia się. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Trempała J. (2000). Modele rozwoju psychicznego. Czas i zmiana. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.

Wadsworth, B. J. (1998). Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka. Warszawa: WSiP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład, pokaz.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe - 30 godzin;

Przygotowanie się do egzaminu - 90 godzin.

LICZBA PUNKTÓW ECTS - 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.