Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia sztuki II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-3F-HZ2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki II
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia:

Historia sztuki I 10-3F-HZ1

Skrócony opis:

Przedstawienie procesów zachodzących w sztukach plastycznych na przestrzeni wieków.

Zarys dziejów sztuki od manieryzmu do sztuki początku XIX wieku. (Kluczowe dzieła i ich twórcy.) Zapoznanie z wybranymi teoriami estetycznymi. Wybrane zagadnienia dziejów myśli o sztuce i estetyce. Historyczne uwarunkowania warsztatu artystycznego. Warsztat terminologiczny sztuk plastycznych

Pełny opis:

Sztuka nowożytna

1. Manieryzm

2. Wprowadzenie do sztuki baroku

3. Architektura baroku

4. Rzeźba w baroku

5. Malarstwo baroku na południe od Alp.

6. Barok hiszpański i flamandzki

7. Malarstwo niderlandzkie w dobie baroku

8. Barok w Polsce

9. Rokoko

10. Malarstwo doby klasycyzmu

11. Rzeźba klasycystyczna

12. Architektura klasycyzmu.

13. Klasycyzm stanisławowski

14. Malarstwo romantyzmu

15. Sentymentalizm i historyzm

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieści o sztuce europejskiej naszej ery., PWN, Warszawa 2004.

Gombrich E.H., O sztuce., Rebis 2009.

Kębłowski J., Dzieje sztuki polskiej, Arkady, Warszawa 1987.

Rynck P.de, Jak czytać malarstwo., Wydawnictwo Universitas, Kraków 2005.

Rzepińska M., Siedem wieków malarstwa europejskiego, Ossolineum, Wrocław 1986.

Słownik terminologiczny sztuki pięknych, Warszawa 1996.

Sztuka świata, Arkady,

Literatura uzupełniająca

Białostocki J., Wiek XVII. Barok, kontrreformacja, Wrocław 1970

Dobrowolski T. Malarstwo polskie, Wrocław 1968

Karpowicz M., Barok w Polsce, Warszawa 1988

Karpowicz M., Sztuka polska XVIII wieku, Warszawa 1972

Porębski M., Dzieje sztuki w zarysie. T. 2-3, Warszawa 1988

Tomkiewicz W., Rokoko, Warszawa 2004

Watkin D., Historia architektury zachodniej, Wydawnictwo Arkady, 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. W zakresie poznanych epok student dysponuje podstawową wiedzą z zakresu historii sztuki, umożliwiającą odniesienie dzieł artystycznych do kontekstów kulturowych, historycznych i społecznych.

2. W zakresie poznanych epok student zna wybrane zagadnienia dotyczące dziejów myśli o sztuce i estetyce oraz wybrane zagadnienia ikonograficzne.

Umiejętności:

1. Student potrafi rozpoznać kluczowe dzieła sztuki, wskazać ich twórców i przeprowadzić analizę w kontekście technik warsztatowych oraz cech stylu (w zakresie poznanych epok).

2. Student potrafi prawidłowo zaklasyfikować dzieło sztuki do odpowiedniego okresu oraz opisać je pod względem formalnym i stylistycznym (w zakresie poznanych epok).

3. Student potrafi rozpoznawać i analizować zabytki oraz dzieła sztuki swojskiego kręgu kulturowego (regionalnego, narodowego) w kontekście powszechnej historii sztuki.

Kompetencje:

1. Student pracuje nad rozwijaniem kompetencji publicznego wyrażania własnych sądów o sztuce z wykorzystaniem fachowej wiedzy z zakres historii sztuki.

2. Student potrafi w przemyślany sposób publicznie omawiać i rekomendować wydarzenia artystyczne, szczególnie dotyczące sztuk plastycznych.

Metody i kryteria oceniania:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do egzaminu 20

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji -

Inne formy 10

kolokwia, ocena wypowiedzi na zajęciach, udziału w dyskusji, sprawdzian testowy z pytaniem opisowym z zakresu problematyki omawianej na zajęciach oraz uwzględnionej w literaturze przedmiotu,

Oceny:

5 – znajomość zagadnień, swobodne poruszanie się w obszarze wychowania estetycznego, rozszerzenie tematu o własny wybór literatury,

4 – znajomość zagadnień związanych z tematem,

3 – podstawowa znajomość zagadnień.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Janota-Bzowska
Prowadzący grup: Magdalena Janota-Bzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

opis sposobu pomiaru efektów kształcenia:

kolokwia, ocena wypowiedzi na zajęciach, udziału w dyskusji, sprawdzian testowy z pytaniem opisowym z zakresu problematyki omawianej na zajęciach oraz uwzględnionej w literaturze przedmiotu, referat

Przedstawienie procesów zachodzących w sztukach plastycznych na przestrzeni wieków.

Zarys dziejów sztuki od baroku do współczesności. (Kluczowe dzieła i ich twórcy.) Zapoznanie z wybranymi teoriami estetycznymi. Wybrane zagadnienia dziejów myśli o sztuce i estetyce. Historyczne uwarunkowania warsztatu artystycznego. Warsztat terminologiczny sztuk plastycznych

Wykład, konwersatorium, elementy aktywizujące – analiza dzieł i tekstów kultury. Zajęcia terenowe.

Pełny opis:

TREŚCI

Sztuka nowożytna

1.Architektura i rzeźba baroku.

2. Malarstwo baroku.

3. Klasycyzm.

4. Klasycyzm stanisławowski

Sztuka nowoczesna:

5. Romantyzm i sentymentalizm.

6. Realizm.

7. Symbolizm, nabizm, secesja.

8 Malarstwo polskie II poł. XIX wieku.

9. Impresjonizm.

10. Postimpresjonizm i ekspresjonizm

Sztuka I połowy XX wieku

11. Fowizm.

12. Kubizm.

13. Abstrakcjonizm, neoplastycyzm, suprematyzm, rajonizm

14. Konstruktywizm. Futuryzm.

15. Dadaizm. Surrealizm.

LICZBA GODZIN: po 2 godz. na każde z zagadnień

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieści o sztuce europejskiej naszej ery., PWN, Warszawa 2004.

Baran B., Postmodernizm, Kraków 1992

Baumgarth Ch., Futuryzm, Warszawa 1978

Czartoryska U., Od pop - artu do sztuki konceptualnej, Warszawa 1973

Dziamski G., Nowoczesność po nowoczesności, Poznań 2007

Dziamski G., Sztuka u progu XXI wieku, Poznań 2002

Ghirardo D., Architektura po modernizmie, Toruń 1999

Gombrich E.H., O sztuce., Rebis 2009.

Janicka K., Surrealizm, Warszawa 1984

Jodido P., Nowe formy. Architektura lat dziewięćdziesiątych XX wieku, Warszawa 1998

Juszczak W., Postimpresjoniści, Warszawa 1985

Kębłowski J., Dzieje sztuki polskiej, Arkady, Warszawa 1987.

Kotula A., Krakowski P., Rzeźba wspołczesna,Warszawa1985

Kowalska B. Polska awangarda malarska, Warszawa

Kuryluk E., Hiperrealizm – nowy realizm, Warszawa 1983

Rynck P.de, Jak czytać malarstwo., Wydawnictwo Universitas, Kraków 2005.

Rzepińska M., Siedem wieków malarstwa europejskiego, Ossolineum, Wrocław 1986.

Słownik terminologiczny sztuki pięknych, Warszawa 1996.

Sztuka świata, Arkady, t.7-14.

Literatura uzupełniająca

Białostocki J., Wiek XVII. Barok, kontrreformacja, Wrocław 1970

Dobrowolski T. Malarstwo polskie, Wrocław 1968

Guze J., Impresjoniści, Warszawa 1986

Hofstatter H., Symbolizm, Warszawa 1980

Honour H., Neoklasycyzm, Warszawa 1972

Karpowicz M., Barok w Polsce, Warszawa 1988

Karpowicz M., Sztuka polska XVIII wieku, Warszawa 1972

Kępiński Z., Impresjonizm, Warszawa 1986

Kotula A., Krakowski P., Sztuka abstrakcyjna, Warszawa 1973

Kowalska B., Od impresjonizmu do konceptualizmu. Odkrycia sztuki, Warszawa 1989

Naylor G., Bauhaus, Warszawa 1988

Overy P., De Stijl, Warszawa 1979

Pevsner N., Pionierzy współczesności, Warszawa 1979

Poprzęcka M., Akademizm, Warszawa 1989

Porębski M., Dzieje sztuki w zarysie. T. 2-3, Warszawa 1988

Porębski M., Kubizm, Warszawa 1986

Porębski M., Kubizm. Wprowadzenie do sztuki XX wieku, Warszawa 1966

Richter H., Dadaizm, Warszawa 1983

Słownik sztuki XX wieku, Warszawa 1977

Tomkiewicz W., Rokoko, Warszawa 2004

Wallis M., Secesja, Warszawa 1974

Watkin D., Historia architektury zachodniej, Wydawnictwo Arkady, 2006.

Willett J., Ekspresjonizm, Warszawa 1976

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do egzaminu 30

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10

Inne formy 10

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Janota-Bzowska
Prowadzący grup: Magdalena Janota-Bzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.