Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy surdologopedii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-PSU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy surdologopedii
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: logopedia, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: logopedia, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W01, PC1_KK_W03, PC1_KK_W05, PC1_KK_W06

Zna terminologię stosowaną w surdologopedii oraz klasyfikacje uszkodzeń narządu słuchu

PC1_KK_W06, PC1_KK_W08

Zapoznał się z różnymi sposobami komunikacji osób z wadą słuchu

PC1_KK_W08, PC1_KS_W03, PC1_KK_W03

Potrafi omówić zaburzenia mowy będące skutkiem niedosłuchu różnego typu

PC1_KS_U01, PC1_KS_U02, PC1_KS_U04, PC1_KS_U03

Umie określić stan komunikacji i formułować wstępną diagnozę surdologopedyczną oraz dobierać odpowiednie formy terapii surdologopedycznej ze szczególnym uwzględnieniem wychowania słuchowego

PC1_KS_U04

Potrafi podać wskazówki do terapii surdologopedycznej

PC1_KK_K02

Potrafi zauważyć objawy zaburzeń słuchu u dzieci

PC1_KS_K01

Ma świadomość konieczności współpracy logopedy z audiologiem, protetykiem słuchu oraz innymi specjalistami i rodzicami dziecka z wadą słuchu

Metody i kryteria oceniania:

wybór materiału do realizacji i ustalenie zadań dla studentów - na razie na najbliższe 2 tygodnie (zwykle to 2 zajęcia);

przygotowanie materiałów dla studentów w formie sprzyjającej uczeniu się zdalnemu:

prezentacje z poszerzonymi treściowo komentarzam

zasoby już istniejące w sieci - wskazać wartościowe filmy dydaktyczne czy materiały dostępne w otwartych zasobach elektronicznych

przy wskazywaniu określonej literatury – dołączyć zagadnienia/pytania, które pomogą w samodzielnej jej analizie, dla rozpoznania stopnia zrozumienia określonych treści poprosić o wykonanie zadań;

- należy zweryfikować listę lektur do danego przedmiotu – pamiętajmy, że zamknięte są biblioteki, więc studenci mają dostęp wyłącznie do materiałów w formie elektronicznej. Jeśli dysponujemy plikami pdf tekstów z legalnych źródeł, możemy udostępniać je studentom w celach dydaktycznych;

- warto korzystać z możliwości zdalnego dostępu do kolekcji książek i czasopism elektronicznych będących w subskrypcji Biblioteki APS (zakładki: IBUK Libra – książki elektroniczne, Bazy danych);

- dzięki uprzejmości pracowników Biblioteki możliwe jest także, dla celów dydaktycznych, zamawianie skanów tekstów (pojedyncze artykuły lub rozdziały). Nie jest możliwe skopiowanie całej książki. Zamówienia należy składać drogą elektroniczną na adres: bibl@aps.edu.pl ze wskazaniem sygnatury egzemplarza (zob. katalog online Biblioteki), z którego ma być wykonana kopia i stron do skanowania. Czas realizacji zamówień wynosi 2-3 dni robocze;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Jedlińska
Prowadzący grup: Danuta Emiluta-Rozya, Agnieszka Jedlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

EGZAMIN PISEMNY

Pełny opis:

Treści programowe:

Wykład:

1. Wprowadzenie do terminologii surdologopedycznej, zadania surdologopedii. Kryteria wyróżniające osoby niedosłyszące i niesłyszące

2. Czynniki warunkujące rozwój komunikacji językowej,

3. Różne stany mowy dzieci niesłyszących

4. Charakterystyka zaburzeń mowy u dzieci (u osób) z zaburzonym słuchem

5. Terapia surdologopedyczna dzieci – podstawowe zasady

ĆWICZENIA:

1. Metody komunikacji osób z wadą słuchu

2. Wychowanie słuchowe a trening słuchowy

3. Metodyka ogólna terapii surdologopedycznej

4. Hospitowanie zajęć surdologopedycznych z omówieniem jednostki metodycznej

Literatura:

lLITERATURA OBOWIĄKOWA

1.K. Bieńkowska „Słucham, mówię, jestem” Materiały instruktażowe dla rodziców, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu, Krosno, 2009

2.Y Csanyi „”Słuchowo – werbalne – wychowanie dzieci z uszkodzonym narzadem słuchu”, WSiP, 1995

3.J. Cieszyńska „Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego”, AP, 2001

4.M. Góralówna „Listy o wychowaniu dziecka głuchego”, WsiP, 1982

5.M. Góralówna, B. Hołyńska „Rehabilitacja małych dzieci z wada słuchu”, PZWL, 1984

5.G. Gunia „Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy” Impuls, 2006

6.A. Lowe „Rozwijanie słuchu w zabawie” PZWL, 1983

7.A. Lowe „Mamo naucz mnie rozumieć” PZWL, 1981

8.A. Lowe „Wychowanie słuchowe” 1995

9.A. Lowe „Każde dziecko może nauczyć się słyszeć i mówić” Media Rodzina, 1999

10.S. Schmid – Giovannimi „Rady i wskazówki dla rodziców i wychowawców dzieci z uszkodzonym słuchem” WSiP, 1996

11. Krakowiak K. (2012) Typologia zaburzeń słuchu i osób nimi dotkniętych [w:] S. Grabias, Kurkowski M. (red.) „Logopedia. Teoria zaburzeń mowy”. UMCS, Lublin

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1.D. Emiluta – Rozya „Wymowa dzieci niedosłyszacych” [w:] S. Grabias(red.) „Głuchota a język” UMCS, 1994

2.G. Lindner „Podstawy audiologii pedagogicznej”, PWN, 1976

3.R.J. Muller „Słyszę, ale nie wszystko”, WSiP, 1997

4.O. Perier „Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu” WSiP, 1992

5.R. Szymańska „Kształcenie związków zgody i rzadu w wypowiedziach dzieci niedosłyszacych” BIULETYN AUDIOFONOLOGII, tom III, nr 1-4, 1991

6.M. Zalewska „Psychologiczne aspekty stwierdzenia głuchoty u dziecka” [w:] J. Rola (red.) „Wybrane problemy psychologicznej diagnozy zaburzeń rozwoju dzieci” WSPS, 1998

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

1. Wykład

2. Ćwiczenia

3. Dyskusje

4. Prezentacje multimedialne

5. Zajęcia praktyczne z dziećmi – hospitacje zajęć surdologopedycznych

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

GODZINY KONTAKTOWE - Uczesnictwo w zajęciach, wykład 15 godzin, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5

Inne formy – zajęcia w terenie - hospitowanie zajęć surdologopedycznych 5, przygotowanie do hospitacji 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bieńkowska, Agnieszka Jedlińska
Prowadzący grup: Katarzyna Bieńkowska, Agnieszka Jedlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami pracy z dziećmi z niedosłuchem o różnej etiologii i stopniu głębokości.

Pełny opis:

Treści programowe:

Wykład:

1. Wprowadzenie do terminologii surdologopedycznej, zadania surdologopedii. Kryteria wyróżniające osoby niedosłyszące i niesłyszące

2. Czynniki warunkujące rozwój komunikacji językowej,

3. Różne stany mowy dzieci niesłyszących

4. Charakterystyka zaburzeń mowy u dzieci (u osób) z zaburzonym słuchem

5. Terapia surdologopedyczna dzieci – podstawowe zasady wychowania słuchowo - werbalnego.

6. Inne metody wspomagające naukę dziecka z wadą słuchu.

ĆWICZENIA:

1. Metody komunikacji osób z wadą słuchu

2. Wychowanie słuchowe a trening słuchowy

3. Metodyka ogólna terapii surdologopedycznej

4. Hospitowanie zajęć surdologopedycznych z omówieniem jednostki metodycznej

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1.K. Bieńkowska „Słucham, mówię, jestem” Materiały instruktażowe dla rodziców, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu, Krosno, 2009

2.Y Csanyi „”Słuchowo – werbalne – wychowanie dzieci z uszkodzonym narzadem słuchu”, WSiP, 1995

3.J. Cieszyńska „Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego”, AP, 2001

4.M. Góralówna „Listy o wychowaniu dziecka głuchego”, WsiP, 1982

5.M. Góralówna, B. Hołyńska „Rehabilitacja małych dzieci z wada słuchu”, PZWL, 1984

5.G. Gunia „Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy” Impuls, 2006

6.A. Lowe „Rozwijanie słuchu w zabawie” PZWL, 1983

7.A. Lowe „Mamo naucz mnie rozumieć” PZWL, 1981

8.A. Lowe „Wychowanie słuchowe” 1995

9.A. Lowe „Każde dziecko może nauczyć się słyszeć i mówić” Media Rodzina, 1999

10.S. Schmid – Giovannimi „Rady i wskazówki dla rodziców i wychowawców dzieci z uszkodzonym słuchem” WSiP, 1996

11. Krakowiak K. (2012) Typologia zaburzeń słuchu i osób nimi dotkniętych [w:] S. Grabias, Kurkowski M. (red.) „Logopedia. Teoria zaburzeń mowy”. UMCS, Lublin

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1.D. Emiluta – Rozya „Wymowa dzieci niedosłyszacych” [w:] S. Grabias(red.) „Głuchota a język” UMCS, 1994

2.R.J. Muller „Słyszę, ale nie wszystko”, WSiP, 1997

3.O. Perier „Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu” WSiP, 1992

4.R. Szymańska „Kształcenie związków zgody i rzadu w wypowiedziach dzieci niedosłyszacych” BIULETYN AUDIOFONOLOGII, tom III, nr 1-4, 1991

5.M. Zalewska „Psychologiczne aspekty stwierdzenia głuchoty u dziecka” [w:] J. Rola (red.) „Wybrane problemy psychologicznej diagnozy zaburzeń rozwoju dzieci” WSPS, 1998

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

1. Wykład

2. Ćwiczenia

3. Dyskusje

4. Prezentacje multimedialne

EGZAMIN PISEMNY

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

GODZINY KONTAKTOWE - Uczesnictwo w zajęciach: wykład 15 godzin, ćwiczenia 10 godzin, hospitacje 5 godzin

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Jedlińska
Prowadzący grup: Katarzyna Bieńkowska, Agnieszka Jedlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

EGZAMIN PISEMNY

Pełny opis:

Treści programowe:

Wykład:

1. Wprowadzenie do terminologii surdologopedycznej, zadania surdologopedii. Kryteria wyróżniające osoby niedosłyszące i niesłyszące

2. Czynniki warunkujące rozwój komunikacji językowej,

3. Różne stany mowy dzieci niesłyszących

4. Charakterystyka zaburzeń mowy u dzieci (u osób) z zaburzonym słuchem

5. Terapia surdologopedyczna dzieci – podstawowe zasady

ĆWICZENIA:

1. Metody komunikacji osób z wadą słuchu

2. Wychowanie słuchowe a trening słuchowy

3. Metodyka ogólna terapii surdologopedycznej

4. Hospitowanie zajęć surdologopedycznych z omówieniem jednostki metodycznej

Literatura:

lLITERATURA OBOWIĄKOWA

1.K. Bieńkowska „Słucham, mówię, jestem” Materiały instruktażowe dla rodziców, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu, Krosno, 2009

2.Y Csanyi „”Słuchowo – werbalne – wychowanie dzieci z uszkodzonym narzadem słuchu”, WSiP, 1995

3.J. Cieszyńska „Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego”, AP, 2001

4.M. Góralówna „Listy o wychowaniu dziecka głuchego”, WsiP, 1982

5.M. Góralówna, B. Hołyńska „Rehabilitacja małych dzieci z wada słuchu”, PZWL, 1984

5.G. Gunia „Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy” Impuls, 2006

6.A. Lowe „Rozwijanie słuchu w zabawie” PZWL, 1983

7.A. Lowe „Mamo naucz mnie rozumieć” PZWL, 1981

8.A. Lowe „Wychowanie słuchowe” 1995

9.A. Lowe „Każde dziecko może nauczyć się słyszeć i mówić” Media Rodzina, 1999

10.S. Schmid – Giovannimi „Rady i wskazówki dla rodziców i wychowawców dzieci z uszkodzonym słuchem” WSiP, 1996

11. Krakowiak K. (2012) Typologia zaburzeń słuchu i osób nimi dotkniętych [w:] S. Grabias, Kurkowski M. (red.) „Logopedia. Teoria zaburzeń mowy”. UMCS, Lublin

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1.D. Emiluta – Rozya „Wymowa dzieci niedosłyszacych” [w:] S. Grabias(red.) „Głuchota a język” UMCS, 1994

2.G. Lindner „Podstawy audiologii pedagogicznej”, PWN, 1976

3.R.J. Muller „Słyszę, ale nie wszystko”, WSiP, 1997

4.O. Perier „Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu” WSiP, 1992

5.R. Szymańska „Kształcenie związków zgody i rzadu w wypowiedziach dzieci niedosłyszacych” BIULETYN AUDIOFONOLOGII, tom III, nr 1-4, 1991

6.M. Zalewska „Psychologiczne aspekty stwierdzenia głuchoty u dziecka” [w:] J. Rola (red.) „Wybrane problemy psychologicznej diagnozy zaburzeń rozwoju dzieci” WSPS, 1998

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

1. Wykład

2. Ćwiczenia

3. Dyskusje

4. Prezentacje multimedialne

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

GODZINY KONTAKTOWE - Uczesnictwo w zajęciach np. wykład 15 godzin, ćwiczenia 10 godzin

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Jedlińska
Prowadzący grup: Agnieszka Jedlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

EGZAMIN PISEMNY

Pełny opis:

Treści programowe:

Wykład:

1. Wprowadzenie do terminologii surdologopedycznej, zadania surdologopedii. Kryteria wyróżniające osoby niedosłyszące i niesłyszące

2. Czynniki warunkujące rozwój komunikacji językowej,

3. Różne stany mowy dzieci niesłyszących

4. Charakterystyka zaburzeń mowy u dzieci (u osób) z zaburzonym słuchem

5. Terapia surdologopedyczna dzieci – podstawowe zasady

ĆWICZENIA:

1. Metody komunikacji osób z wadą słuchu

2. Wychowanie słuchowe a trening słuchowy

3. Metodyka ogólna terapii surdologopedycznej

4. Hospitowanie zajęć surdologopedycznych z omówieniem jednostki metodycznej

Literatura:

lLITERATURA OBOWIĄKOWA

1.K. Bieńkowska „Słucham, mówię, jestem” Materiały instruktażowe dla rodziców, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu, Krosno, 2009

2.Y Csanyi „”Słuchowo – werbalne – wychowanie dzieci z uszkodzonym narzadem słuchu”, WSiP, 1995

3.J. Cieszyńska „Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego”, AP, 2001

4.M. Góralówna „Listy o wychowaniu dziecka głuchego”, WsiP, 1982

5.M. Góralówna, B. Hołyńska „Rehabilitacja małych dzieci z wada słuchu”, PZWL, 1984

5.G. Gunia „Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy” Impuls, 2006

6.A. Lowe „Rozwijanie słuchu w zabawie” PZWL, 1983

7.A. Lowe „Mamo naucz mnie rozumieć” PZWL, 1981

8.A. Lowe „Wychowanie słuchowe” 1995

9.A. Lowe „Każde dziecko może nauczyć się słyszeć i mówić” Media Rodzina, 1999

10.S. Schmid – Giovannimi „Rady i wskazówki dla rodziców i wychowawców dzieci z uszkodzonym słuchem” WSiP, 1996

11. Krakowiak K. (2012) Typologia zaburzeń słuchu i osób nimi dotkniętych [w:] S. Grabias, Kurkowski M. (red.) „Logopedia. Teoria zaburzeń mowy”. UMCS, Lublin

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1.D. Emiluta – Rozya „Wymowa dzieci niedosłyszacych” [w:] S. Grabias(red.) „Głuchota a język” UMCS, 1994

2.G. Lindner „Podstawy audiologii pedagogicznej”, PWN, 1976

3.R.J. Muller „Słyszę, ale nie wszystko”, WSiP, 1997

4.O. Perier „Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu” WSiP, 1992

5.R. Szymańska „Kształcenie związków zgody i rzadu w wypowiedziach dzieci niedosłyszacych” BIULETYN AUDIOFONOLOGII, tom III, nr 1-4, 1991

6.M. Zalewska „Psychologiczne aspekty stwierdzenia głuchoty u dziecka” [w:] J. Rola (red.) „Wybrane problemy psychologicznej diagnozy zaburzeń rozwoju dzieci” WSPS, 1998

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

1. Wykład

2. Ćwiczenia

3. Dyskusje

4. Prezentacje multimedialne

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

GODZINY KONTAKTOWE - Uczesnictwo w zajęciach np. wykład 15 godzin, ćwiczenia 10 godzin

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Jedlińska
Prowadzący grup: Agnieszka Jedlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

EGZAMIN PISEMNY

Pełny opis:

Treści programowe:

Wykład:

1. Wprowadzenie do terminologii surdologopedycznej, zadania surdologopedii. Kryteria wyróżniające osoby niedosłyszące i niesłyszące

2. Czynniki warunkujące rozwój komunikacji językowej,

3. Różne stany mowy dzieci niesłyszących

4. Charakterystyka zaburzeń mowy u dzieci (u osób) z zaburzonym słuchem

5. Terapia surdologopedyczna dzieci – podstawowe zasady

ĆWICZENIA:

1. Metody komunikacji osób z wadą słuchu

2. Wychowanie słuchowe a trening słuchowy

3. Metodyka ogólna terapii surdologopedycznej

4. Hospitowanie zajęć surdologopedycznych z omówieniem jednostki metodycznej

Literatura:

lLITERATURA OBOWIĄKOWA

1.K. Bieńkowska „Słucham, mówię, jestem” Materiały instruktażowe dla rodziców, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu, Krosno, 2009

2.Y Csanyi „”Słuchowo – werbalne – wychowanie dzieci z uszkodzonym narzadem słuchu”, WSiP, 1995

3.J. Cieszyńska „Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego”, AP, 2001

4.M. Góralówna „Listy o wychowaniu dziecka głuchego”, WsiP, 1982

5.M. Góralówna, B. Hołyńska „Rehabilitacja małych dzieci z wada słuchu”, PZWL, 1984

5.G. Gunia „Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy” Impuls, 2006

6.A. Lowe „Rozwijanie słuchu w zabawie” PZWL, 1983

7.A. Lowe „Mamo naucz mnie rozumieć” PZWL, 1981

8.A. Lowe „Wychowanie słuchowe” 1995

9.A. Lowe „Każde dziecko może nauczyć się słyszeć i mówić” Media Rodzina, 1999

10.S. Schmid – Giovannimi „Rady i wskazówki dla rodziców i wychowawców dzieci z uszkodzonym słuchem” WSiP, 1996

11. Krakowiak K. (2012) Typologia zaburzeń słuchu i osób nimi dotkniętych [w:] S. Grabias, Kurkowski M. (red.) „Logopedia. Teoria zaburzeń mowy”. UMCS, Lublin

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1.D. Emiluta – Rozya „Wymowa dzieci niedosłyszacych” [w:] S. Grabias(red.) „Głuchota a język” UMCS, 1994

2.G. Lindner „Podstawy audiologii pedagogicznej”, PWN, 1976

3.R.J. Muller „Słyszę, ale nie wszystko”, WSiP, 1997

4.O. Perier „Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu” WSiP, 1992

5.R. Szymańska „Kształcenie związków zgody i rzadu w wypowiedziach dzieci niedosłyszacych” BIULETYN AUDIOFONOLOGII, tom III, nr 1-4, 1991

6.M. Zalewska „Psychologiczne aspekty stwierdzenia głuchoty u dziecka” [w:] J. Rola (red.) „Wybrane problemy psychologicznej diagnozy zaburzeń rozwoju dzieci” WSPS, 1998

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

1. Wykład

2. Ćwiczenia

3. Dyskusje

4. Prezentacje multimedialne

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

1. liczba godzin kontaktowych (wykłady 15 godzin, ćwiczenia 15 godzin)

2. liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć 20 godzin

3. liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu - 15 godzin

4. liczba godzin przeznaczonych na inne zadania - hospitacje - 5 godzin, prezentacja, esej przygotowany przez studenta - 10 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bieńkowska, Agnieszka Jedlińska
Prowadzący grup: Katarzyna Bieńkowska, Dorota Lipiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

EGZAMIN PISEMNY

Pełny opis:

Treści programowe:

Wykład:

1. Wprowadzenie do terminologii surdologopedycznej, zadania surdologopedii. Kryteria wyróżniające osoby niedosłyszące i niesłyszące

2. Czynniki warunkujące rozwój komunikacji językowej,

3. Różne stany mowy dzieci niesłyszących

4. Charakterystyka zaburzeń mowy u dzieci (u osób) z zaburzonym słuchem

5. Terapia surdologopedyczna dzieci – podstawowe zasady

ĆWICZENIA:

1. Metody komunikacji osób z wadą słuchu

2. Wychowanie słuchowe a trening słuchowy

3. Metodyka ogólna terapii surdologopedycznej

4. Hospitowanie zajęć surdologopedycznych z omówieniem jednostki metodycznej

Literatura:

lLITERATURA OBOWIĄKOWA

1.K. Bieńkowska „Słucham, mówię, jestem” Materiały instruktażowe dla rodziców, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu, Krosno, 2009

2.Y Csanyi „”Słuchowo – werbalne – wychowanie dzieci z uszkodzonym narzadem słuchu”, WSiP, 1995

3.J. Cieszyńska „Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego”, AP, 2001

4.M. Góralówna „Listy o wychowaniu dziecka głuchego”, WsiP, 1982

5.M. Góralówna, B. Hołyńska „Rehabilitacja małych dzieci z wada słuchu”, PZWL, 1984

5.G. Gunia „Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy” Impuls, 2006

6.A. Lowe „Rozwijanie słuchu w zabawie” PZWL, 1983

7.A. Lowe „Mamo naucz mnie rozumieć” PZWL, 1981

8.A. Lowe „Wychowanie słuchowe” 1995

9.A. Lowe „Każde dziecko może nauczyć się słyszeć i mówić” Media Rodzina, 1999

10.S. Schmid – Giovannimi „Rady i wskazówki dla rodziców i wychowawców dzieci z uszkodzonym słuchem” WSiP, 1996

11. Krakowiak K. (2012) Typologia zaburzeń słuchu i osób nimi dotkniętych [w:] S. Grabias, Kurkowski M. (red.) „Logopedia. Teoria zaburzeń mowy”. UMCS, Lublin

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1.D. Emiluta – Rozya „Wymowa dzieci niedosłyszacych” [w:] S. Grabias(red.) „Głuchota a język” UMCS, 1994

2.G. Lindner „Podstawy audiologii pedagogicznej”, PWN, 1976

3.R.J. Muller „Słyszę, ale nie wszystko”, WSiP, 1997

4.O. Perier „Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu” WSiP, 1992

5.R. Szymańska „Kształcenie związków zgody i rzadu w wypowiedziach dzieci niedosłyszacych” BIULETYN AUDIOFONOLOGII, tom III, nr 1-4, 1991

6.M. Zalewska „Psychologiczne aspekty stwierdzenia głuchoty u dziecka” [w:] J. Rola (red.) „Wybrane problemy psychologicznej diagnozy zaburzeń rozwoju dzieci” WSPS, 1998

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

1. Wykład

2. Ćwiczenia

3. Dyskusje

4. Prezentacje multimedialne

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

1. liczba godzin kontaktowych (wykłady 15 godzin, ćwiczenia 15 godzin)

2. liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć 20 godzin

3. liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu - 15 godzin

4. liczba godzin przeznaczonych na inne zadania - hospitacje - 5 godzin, prezentacja, esej przygotowany przez studenta - 10 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Jedlińska
Prowadzący grup: Agnieszka Jedlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zaliczenie na podstawie prac przesłanych w korespondencji mailowej we wskazanym terminie za pomocą aplikacji Teams

Pełny opis:

W związku z wprowadzeniem kształcenia na odległość treści przedmiotu nie ulegają zmianie; w czasie prowadzenia edukacji zdalnej wyznaczono studentom następujące zadania:

3. 29.03. Na MIcrosoft Teams przesłano rozdział "Naturalne języki migowe a polski język migowy", Pi. Wajda (s.327-390), z: Muzyka-Furtak, E., 2019, Surdologopedia. Teoria i praktyka, Lublin: Harmonia Universalis

Dwa pisemne zadania do przygotowania: czym są naturalne języki migowe?, Co to jest polski język migowy?.

2. 23.03. w załącznikach trzech maili przesłałam rozdział dot. "Zaburzeń słuchu dzieci z uszkodzeniami słuchu" Kazimiery Krakowiak, z podręcznika Surdologopedia. Teoria i praktyka. (2019). red. Muzyka-Furtak, E. Gdańsk. Harmonia Universalis. Jest to 15 stron od s.118 do s.132.

Proszę, abyście Panie przeczytały artykuł i napisały zadania:

Proszę o scharakteryzowanie terminów oraz zaburzeń mowy u osób niedosłyszących, słabosłyszących, funkcjonalnie słyszących (Typologia K. Krakowiak). (na 1 stronę),

1. Na podstawie Zestawienia form zaburzeń mowy dr Emiluty-Rozya proszę napisać jakie zaburzenia mowy osób z wadą słuchu wyróżniła Autorka? (na 1 stronę).

Do tej części wyślę naszą prezentację p.t.Dyslalia audiogenna" oraz krótką definicję dyslalii audiogennej-A. Lorenc (2019)."Wymowa dzieci niesłyszących". w: Surdologopedia..., abyście Panie mogły się wesprzeć mail_4).

Treści programowe:

Wykład:

1. Wprowadzenie do terminologii surdologopedycznej, zadania surdologopedii. Kryteria wyróżniające osoby niedosłyszące i niesłyszące

2. Czynniki warunkujące rozwój komunikacji językowej,

3. Różne stany mowy dzieci niesłyszących

4. Charakterystyka zaburzeń mowy u dzieci (u osób) z zaburzonym słuchem

5. Terapia surdologopedyczna dzieci – podstawowe zasady

ĆWICZENIA:

1. Metody komunikacji osób z wadą słuchu

2. Wychowanie słuchowe a trening słuchowy

3. Metodyka ogólna terapii surdologopedycznej

4. Hospitowanie zajęć surdologopedycznych z omówieniem jednostki metodycznej - ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM

Kontakt ze studentami będzie odbywał się drogą mailową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl, adres ajedlinska@aps.edu.pl

Literatura:

Na czas edukacji zdalnej poleca się korzystanie z następujących źródeł dostępnych zdalnie:

(tu wykaz tytułów i linków)

Do końca przedmiotu pozostało 5 godzin ćwiczeń. W ramach zdalnej realizacji zadań, na adres studentek zostaną przesłane prezentacje dotyczące:

1. wychowania słuchowego

2. ćwiczeń słuchowe.

Polecam następujące strony internetowe w celu uzupełnienia wiedzy:

1. https://cirdus.atavist.com/poradnik-dla-rodzicw-dzieci-z-niedosuchem

2.. whc.ifps.org.pl

3. razemdlasluchu.pl

4. www.medel.com

5. advancedbionics.com

6. https://www.hear-it.org

Warto korzystać z możliwości zdalnego dostępu do kolekcji książek i czasopism elektronicznych będących w subskrypcji Biblioteki APS (zakładki: IBUK Libra – książki elektroniczne, Bazy danych). Jeżeli istnieje możliwość, prozę zapoznać się z pozycją Y Csanyi „”Słuchowo – werbalne – wychowanie dzieci z uszkodzonym narzadem słuchu”, WSiP, 1995.

Uwagi:

ZALICZENIE CZĘŚCI REALIZOWANEJ ZDALNIE + NA PODSTAWIE LITERATURY

• Realizacja zajęć w trybie zdalnym odbywa się w sposób synchroniczny w aplikacji Teams oraz, z uwagi na możliwy brak dostępu niektórych osób do sprzętu komputerowego oraz internetu, w sposób asynchroniczny za pomocą poczty elektronicznej w domenie aps.edu.pl

• Zajęcia on-line prowadzone za pomocą aplikacji Teams odbywają się w tych samych dniach i godzinach jak były przewidziane w planie. Ponadto cała grupa otrzymuje systematycznie materiały stanowiące podstawę realizacji kolejnych zajęć za pomocą poczty elektronicznej w domenie aps oraz w zakładce „Zadania” w aplikacji Ms Teams

• Studenci są systematycznie informowani o ich postępach w czasie kontaktów synchronicznych lub asynchronicznych z nauczycielem akademickim prowadzącym przedmiot; student ma możliwość zadawania pytań w trakcie spotkania w aplikacji lub poprzez pocztę w domenie aps.

TERMINY ZAJĘĆ:

3. 29.03. Na MIcrosoft Teams przesłano rozdział "Naturalne języki migowe a polski język migowy", Pi. Wajda (s.327-390), z: Muzyka-Furtak, E., 2019, Surdologopedia. Teoria i praktyka, Lublin: Harmonia Universalis

Dwa pisemne zadania do przygotowania: czym są naturalne języki migowe?, Co to jest polski język migowy?.

2. 23.03. w załącznikach trzech maili przesłałam rozdział dot. "Zaburzeń słuchu dzieci z uszkodzeniami słuchu" Kazimiery Krakowiak, z podręcznika Surdologopedia. Teoria i praktyka. (2019). red. Muzyka-Furtak, E. Gdańsk. Harmonia Universalis. Jest to 15 stron od s.118 do s.132.

Proszę, abyście Panie przeczytały artykuł i napisały zadania:

Proszę o scharakteryzowanie terminów oraz zaburzeń mowy u osób niedosłyszących, słabosłyszących, funkcjonalnie słyszących (Typologia K. Krakowiak). (na 1 stronę),

Na podstawie Zestawienia form zaburzeń mowy dr Emiluty-Rozya proszę napisać jakie zaburzenia mowy osób z wadą słuchu wyróżniła Autorka? (na 1 stronę).

Do tej części wyślę naszą prezentację p.t.Dyslalia audiogenna" oraz krótką definicję dyslalii audiogennej-A. Lorenc (2019)."Wymowa dzieci niesłyszących". w: Surdologopedia..., abyście Panie mogły się wesprzeć mail_4).

Na wykonane zadania czekam do piątku,27.03.

1. 19.03. (Y Csanyi „”Słuchowo – werbalne – wychowanie dzieci z uszkodzonym narzadem słuchu) :

każda ze Studentek proszona jest o zaproponowanie pisemnie:

1. ćwiczenia słuchowe z wykorzystaniem bodźców niewerbalnych (x3)

2. ćwiczenia słuchowe z wykorzystaniem bodźców werbalnych (x3)

3. stworzenie PAMIĘTNIKA - może być to prezentacja multimedialna lub zeskanowana, własnoręcznie wykonana książeczka, zgodnie z instrukcją podaną Y.Csanyi.

Proszę przesłać wykonane prace na adres mailowy:

ajedlinska@aps.edu.pl

METODY KSZTAŁCENIA:

1. Wykład

2. Ćwiczenia

3. Dyskusje

4. Prezentacje multimedialne

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

1. liczba godzin kontaktowych (wykłady 15 godzin, ćwiczenia 15 godzin), z czego 5 godzin pracy zdalnej

2. liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć 20 godzin

3. liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu - 15 godzin

4. liczba godzin przeznaczonych na inne zadania - hospitacje - 5 godzin, prezentacja, esej przygotowany przez studenta - 10 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.