Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Patologie społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-PAS2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Patologie społeczne
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: pedagogika resocjalizacyjna, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: pedagogika resocjalizacyjna, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Ocena samodzielnej pracy studentów

Ocena przygotowanej i opracowanej przez studenta prezentacji na dany temat

Pełny opis:

1. Narkomania. Definicja pojęcia. Historia narkomanii. Etiologia narkomanii. Środki uzależniające i ich działanie opiaty: haszysz i marihuana, halucynogeny, kokaina, amfetamina, ecstasy, barbiturany i benzodiazepiny, inhalanty. Konsekwencje nadużywania środków odurzających

Prawne podstawy przeciwdziałania narkomanii. Obraz współczesnej narkomanii ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości narkotykowej. Leczenie i terapia uzależnień.

2. Dopalacze. Pojęcie. Typologie. Skala zjawiska. Uwarunkowania uzależnienia. Konsekwencje zażywania dopalaczy. Profilaktyka. Terapia

3. Samobójstwa. Samobójstwo-próba definicji pojęcia. Poglądy na samobójstwo w kulturze, obyczajach, filozofii i religii. Przyczyny popełniania prób samobójczych. Sygnały ostrzegawcze. Syndrom presuicydalny. Rodzaje samobójstw. Skala zjawiska. Profilaktyka

4. Hazard. Definicja. Kryteria oceny uzależnień. Rozmiary uzależnienia. Fazy uzależnienia. Skutki. Profilaktyka

5. Prostytucja. Definicja. Systemy prawnej regulacji prostytucji. Skala zjawiska oraz typologie prostytutek. Uwarunkowania prostytucji. Profilaktyka i resocjalizacja

6. Agresja wśród młodzieży. Pojęcie agresji i agresywności. Teorie wyjaśniające zachowania agresywne. Uwarunkowania zachowań agresywnych. Skala zjawiska. Skutki zjawiska. Profilaktyka i przeciwdziałanie.

7. Przemoc w rodzinie. Pojęcie przemocy. Uwarunkowania. Cykl przemocy. czynniki ryzyka występowania przemocy wobec dziecka w rodzinie. Skala zjawiska. Główne symptomy przemocy. Przejawy przystosowania ofiar przemocy. Skutki. Formy pomocy ofiarom przemocy. "Niebieska karta"

8. Alkoholizm. Pojęcie. Charakterystyka zjawiska. Typologie. Przyczyny alkoholizmu. Współuzależnienie. Alkoholizm jako choroba – objawy i skutki. Profilaktyka i terapia.

9. Przestępczość i jej uwarunkowania. Rozmiary i dynamika przestępczości. Charakterystyka przestępczości ujawnionej. Rozwój ekonomiczny a przestępczość. Przestępczość w procesie szybkich zmian społecznych.

10. Przestępczość nieletnich. Środowiskowe i indywidualne uwarunkowania przestępczości nieletnich. Rozmiary i dynamika przestępczości nieletnich. Profilaktyka przestępczości nieletnich. Resocjalizacja.

11. Korupcja. Pojęcie i istota korupcji. Warunki sprzyjające korupcji. Negatywne skutki. Rozdaje nadużyć. Straty. Przeciwdziałanie i zapobieganie korupcji.

12. Pedofilia. Zakres pojęciowy zjawiska. Rodzaje pedofilii. Charakterystyka pedofili oraz ich typy. Typologia przemocy seksualnej wobec dzieci. Rodzaje molestowania seksualnego. Ofiary pedofilów. Fazy towarzyszące seksualnemu krzywdzeniu dzieci. Skutki pedofilii. Szanse leczenia pedofili.

13. Bezdomność jako problem społeczny. Pojęcie bezdomności. Rozmiary zjawiska. Przyczyny bezdomności, jej postacie i rodzaje. Skutki zjawiska. Możliwości pomocy osobom bezdomnym.

14. Sekty. Definicje. Teorie wyjaśniające wchodzenie do sekt. Klasyfikacja sekt. Przyczyny powstawania i rozwoju sekt. Metody stosowane przez sekty. Niepokojące objawy osób będących pod wpływem sekt. Zagrożenia. Profilaktyka i terapia.

15. Współczesne oblicze terroryzmu. Cechy terroryzmu. Rodzaje. Uwarunkowania. Skala zjawiska. Przeciwdziałanie i zapobieganie.

Literatura:

Literatura Obowiązkowa:

Pospiszyl I., Patologie społeczne, Wyd. PWN, Warszawa 2008

Podgórecki A. /red./, Zagadnienia patologii społecznej PWN 1976

Szymanowski T., Patologia społeczna. Wybrane problemy Wyd. WSPS 1991

Literatura uzupełniająca:

Hołyst B. Suicydologia, Wyd. Prawnicze Warszawa 2002

Hołyst B., Kryminologia, LexisNexis, Warszawa 2009

Siemaszko A., Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, PWN Warszawa 1993

Podgórecki A., Patologia życia społecznego, PWN Warszawa 1969

Cierpiałkowska L., Alkoholizm. Przyczyny, leczenie, profilaktyka”, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2000

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U 2009nr 153 poz. 1227)

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tekst jednolity D U 2009 nr 153 poz. 1227)

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomani z 2005 r., (tekst jednolity Dz U nr 70 poz. 473 2007 z późn. zmianami

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KS_W03 Ma poszerzoną i usystematyzowaną terminologię z zakresu patologii społecznej Zna uporządkowaną, rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu źródeł i teoretycznych podstaw patologii społecznej

PC1_KS_W04 Zna pogłębiona i poszerzona wiedzę o prawnych i społecznych uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji związanych z zapobieganiem patologiom społecznym i systemach wsparcia osób dotkniętych patologią

PC1_KS_W06 Zapoznał się z poglądami prawników, kryminologów i pedagogów na temat sposobów traktowania, resocjalizacji i wychowania osób funkcjonujących patologicznie

Umiejętności

PC1_KS_U02 Potrafi dokonać diagnozy zachowań z obszaru patologii społecznych.

PC1_KS_U01 Posiada umiejętność wykorzystania i integrowania wiedzy teoretycznej z zakresu patologii społecznej w celu analizy złożonych problemów pedagogiczno- formalnoprawnych.

Kompetencje społeczne

PC1_KS_K01 Potrafi sprawnie porozumiewać się ze specjalistami w zakresie patologii społecznych.

PC_KS_K02 Jest wrażliwy na problemy z obszaru sposobu traktowania osób dotkniętych patologia i gotowy na komunikowanie się i współprace z organami działającymi w obszarze patologii społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie prezentacji multimedialnej na zadany temat

Obecność i aktywność studenta na zajęciach

Kolokwium pisemne (test jednokrotnego wyboru)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Marzec-Holka
Prowadzący grup: Krystyna Marzec-Holka, Milena Miałkowska-Kozaryna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

Przygotowanie prezentacji multimedialnej na zadany temat

Przygotowanie handout'u dla grupy z najważniejszymi informacjami

Aktywność na zajęciach

Kolokwium pisemne

Pełny opis:

1.Uzależnienie od narkotyków i leków

2.Uzależnienie od alkoholu

3. Nowe zjawiska wśród uzależnień

4. Uzależnienia behawioralne

5. Zaburzenia odżywiania

6. Agresja i przestępczość

7. Przemoc w rodzinie

8. Człowiek jako ofiara (handel ludźmi, praca przymusowa, bezdomność, zjawisko kozła ofiarnego, mobbing, wykluczenie społeczne, stalking)

9. Prostytucja

10. Stereotypy i uprzedzenia

11. Korupcja i terroryzm

Literatura:

Literatura Obowiązkowa:

Pospiszyl I., Patologie społeczne, Wyd. PWN, Warszawa 2008

Podgórecki A. /red./, Zagadnienia patologii społecznej PWN 1976

Szymanowski T., Patologia społeczna. Wybrane problemy Wyd. WSPS 1991

Literatura uzupełniająca:

Pospiszyl I., Przemoc w rodzinie, WSiP Warszawa 1994

Hołyst B. Suicydologia, Wyd. Prawnicze Warszawa 2002

Hołyst B., Kryminologia, LexisNexis, Warszawa 2009

Siemaszko A., Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, PWN Warszawa 1993

Podgórecki A., Patologia życia społecznego, PWN Warszawa 1969

Cierpiałkowska L., Alkoholizm. Przyczyny, leczenie, profilaktyka”, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2000

Uwagi:

Metody kształcenia:

Mini-wykłady, ćwiczenia, praca w parach, prezentacje multimedialne, filmy, dyskusja, praca na przykładach

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

Przygotowanie się do egzaminu - 20

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 15

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Marzec-Holka
Prowadzący grup: Krystyna Marzec-Holka, Katarzyna Nawrocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Kolokwium pisemne

Przygotowanie prezentacji

Pełny opis:

Wprowadzenie do patologii społecznych, przygotowanie do ćwiczeń

Uzależnienie od alkoholu – uwarunkowania, przejawy konsekwencje pomoc osobom uzależnionym

Uzależnienie od narkotyków – uwarunkowania, przejawy konsekwencje pomoc osobom uzależnionym

Bezdomność – uwarunkowania, przejawy konsekwencje pomoc i wsparcie

Samobójstwa – uwarunkowania, przejawy konsekwencje pomoc i wsparcie

Zgwałcenia - uwarunkowania, przejawy konsekwencje pomoc i wsparcie

Agresja rówieśnicza - uwarunkowania, przejawy konsekwencje pomoc i wsparcie

Przemoc w rodzinie - uwarunkowania, przejawy konsekwencje pomoc i wsparcie

Zachowania przestępcze dorosłych i nieletnich – uwarunkowania, przejawy konsekwencje pomoc i wsparcie

Literatura:

Literatura podstawowa

- Podgórecki A. (red.), Zagadnienia patologii społecznej. PWN, Warszawa 1976

- Pospiszyl I., Patologie społeczne. PWN, Warszawa 2008.

- Nowak A., Wysocka E., Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie. Śląsk, Katowice 2001.

- Marzec-Holka K., Dzieciobójstwo, przestępstwo uprzywilejowane czy zbrodnia. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2004.

- Marzec-Holka K., Przemoc seksualna wobec dziecka. Studium pedagogiczno-kryminologiczne. Impuls, Kraków 2011.

Literatura uzupełniająca

- Beisert M., Kazirodztwo. Rodzice w roli sprawców. Wydawnictwo Scholar. Warszawa 2004.

- Hołyst B., Kryminologia. Wydawnictwo prawnicze Lexis. Warszawa 2004.

- Kowalczyk M., Zabójcy i mordercy. Czynniki ryzyka i możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych. Impuls, Kraków 2010

- Marzec-Holka K. Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2005.

Sitarczyk M., Nieletni sprawcy zabójstw. Wyd. UMCS, Lublin 2004.

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie się do egzaminu 20

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nawrocka
Prowadzący grup: Katarzyna Nawrocka, Agnieszka Strumińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Kolokwium pisemne

Przygotowanie prezentacji

Pełny opis:

Wprowadzenie do patologii społecznych, przygotowanie do ćwiczeń

Uzależnienie od alkoholu – uwarunkowania, przejawy konsekwencje pomoc osobom uzależnionym

Uzależnienie od narkotyków – uwarunkowania, przejawy konsekwencje pomoc osobom uzależnionym

Bezdomność – uwarunkowania, przejawy konsekwencje pomoc i wsparcie

Samobójstwa – uwarunkowania, przejawy konsekwencje pomoc i wsparcie

Zgwałcenia - uwarunkowania, przejawy konsekwencje pomoc i wsparcie

Agresja rówieśnicza - uwarunkowania, przejawy konsekwencje pomoc i wsparcie

Przemoc w rodzinie - uwarunkowania, przejawy konsekwencje pomoc i wsparcie

Zachowania przestępcze dorosłych i nieletnich – uwarunkowania, przejawy konsekwencje pomoc i wsparcie

Literatura:

Literatura podstawowa

- Podgórecki A. (red.), Zagadnienia patologii społecznej. PWN, Warszawa 1976

- Pospiszyl I., Patologie społeczne. PWN, Warszawa 2008.

- Nowak A., Wysocka E., Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie. Śląsk, Katowice 2001.

- Marzec-Holka K., Dzieciobójstwo, przestępstwo uprzywilejowane czy zbrodnia. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2004.

- Marzec-Holka K., Przemoc seksualna wobec dziecka. Studium pedagogiczno-kryminologiczne. Impuls, Kraków 2011.

Literatura uzupełniająca

- Beisert M., Kazirodztwo. Rodzice w roli sprawców. Wydawnictwo Scholar. Warszawa 2004.

- Hołyst B., Kryminologia. Wydawnictwo prawnicze Lexis. Warszawa 2004.

- Kowalczyk M., Zabójcy i mordercy. Czynniki ryzyka i możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych. Impuls, Kraków 2010

- Marzec-Holka K. Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2005.

Sitarczyk M., Nieletni sprawcy zabójstw. Wyd. UMCS, Lublin 2004.

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do egzaminu 25

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Inne formy 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Miałkowska-Kozaryna
Prowadzący grup: Krystyna Marzec-Holka, Milena Miałkowska-Kozaryna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

Przygotowanie prezentacji multimedialnej na zadany temat

Przygotowanie handout'u dla grupy z najważniejszymi informacjami

Aktywność na zajęciach

Kolokwium pisemne

Pełny opis:

1.Uzależnienie od narkotyków i leków

2.Uzależnienie od alkoholu

3. Nowe zjawiska wśród uzależnień

4. Uzależnienia behawioralne

5. Zaburzenia odżywiania

6. Agresja i przestępczość

7. Przemoc w rodzinie

8. Człowiek jako ofiara (handel ludźmi, praca przymusowa, bezdomność, zjawisko kozła ofiarnego, mobbing, wykluczenie społeczne, stalking)

9. Prostytucja

10. Stereotypy i uprzedzenia

11. Korupcja i terroryzm

Literatura:

Literatura Obowiązkowa:

Pospiszyl I., Patologie społeczne, Wyd. PWN, Warszawa 2008

Podgórecki A. /red./, Zagadnienia patologii społecznej PWN 1976

Szymanowski T., Patologia społeczna. Wybrane problemy Wyd. WSPS 1991

Literatura uzupełniająca:

Pospiszyl I., Przemoc w rodzinie, WSiP Warszawa 1994

Hołyst B. Suicydologia, Wyd. Prawnicze Warszawa 2002

Hołyst B., Kryminologia, LexisNexis, Warszawa 2009

Siemaszko A., Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, PWN Warszawa 1993

Podgórecki A., Patologia życia społecznego, PWN Warszawa 1969

Cierpiałkowska L., Alkoholizm. Przyczyny, leczenie, profilaktyka”, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2000

Uwagi:

Metody kształcenia:

Mini-wykłady, ćwiczenia, praca w parach, prezentacje multimedialne, filmy, dyskusja, praca na przykładach

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

Przygotowanie się do egzaminu - 20

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 15

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Moleda
Prowadzący grup: Agnieszka Strumińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

Przygotowanie prezentacji multimedialnej na zadany temat

Przygotowanie handout'u dla grupy z najważniejszymi informacjami

Aktywność na zajęciach

Kolokwium pisemne

Pełny opis:

1.Uzależnienie od narkotyków i leków

2.Uzależnienie od alkoholu

3. Nowe zjawiska wśród uzależnień

4. Uzależnienia behawioralne

5. Zaburzenia odżywiania

6. Agresja i przestępczość

7. Przemoc w rodzinie

8. Człowiek jako ofiara (handel ludźmi, praca przymusowa, bezdomność, zjawisko kozła ofiarnego, mobbing, wykluczenie społeczne, stalking)

9. Prostytucja

10. Stereotypy i uprzedzenia

11. Korupcja i terroryzm

Literatura:

Literatura Obowiązkowa:

Pospiszyl I., Patologie społeczne, Wyd. PWN, Warszawa 2008

Podgórecki A. /red./, Zagadnienia patologii społecznej PWN 1976

Szymanowski T., Patologia społeczna. Wybrane problemy Wyd. WSPS 1991

Literatura uzupełniająca:

Pospiszyl I., Przemoc w rodzinie, WSiP Warszawa 1994

Hołyst B. Suicydologia, Wyd. Prawnicze Warszawa 2002

Hołyst B., Kryminologia, LexisNexis, Warszawa 2009

Siemaszko A., Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, PWN Warszawa 1993

Podgórecki A., Patologia życia społecznego, PWN Warszawa 1969

Cierpiałkowska L., Alkoholizm. Przyczyny, leczenie, profilaktyka”, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2000

Uwagi:

Metody kształcenia:

Mini-wykłady, ćwiczenia, praca w parach, prezentacje multimedialne, filmy, dyskusja, praca na przykładach

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

Przygotowanie się do egzaminu - 20

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 15

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nawrocka
Prowadzący grup: Katarzyna Nawrocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Kolokwium pisemne

Przygotowanie prezentacji

Pełny opis:

Wprowadzenie do patologii społecznych, przygotowanie do ćwiczeń

- Sekty

- Handel ludźmi

- Bezdomność

- Hazard

- Samobójstwa

- Prostytucja

- Stalking

- Pedofilia

- Kazirodztwo

- Agresja

- Autoagresja

- Przestępczość wśród młodzieży

- Przestępstwa seksualne

- Przestępczość osób dorosłych

- Zabójstwa

Wszystkie zagadnienia analizowane pod kątem skali, uwarunkowań, przejawów oraz konsekwencji i wsparcia oraz profilaktyki

Bezdomność – uwarunkowania, przejawy konsekwencje pomoc i wsparcie

Samobójstwa – uwarunkowania, przejawy konsekwencje pomoc i wsparcie

Zgwałcenia - uwarunkowania, przejawy konsekwencje pomoc i wsparcie

Agresja rówieśnicza - uwarunkowania, przejawy konsekwencje pomoc i wsparcie

Przemoc w rodzinie - uwarunkowania, przejawy konsekwencje pomoc i wsparcie

Zachowania przestępcze dorosłych i nieletnich – uwarunkowania, przejawy konsekwencje pomoc i wsparcie

Literatura:

Literatura podstawowa

- Podgórecki A. (red.), Zagadnienia patologii społecznej. PWN, Warszawa 1976

- Pospiszyl I., Patologie społeczne. PWN, Warszawa 2008.

- Nowak A., Wysocka E., Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie. Śląsk, Katowice 2001.

- Marzec-Holka K., Dzieciobójstwo, przestępstwo uprzywilejowane czy zbrodnia. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2004.

- Marzec-Holka K., Przemoc seksualna wobec dziecka. Studium pedagogiczno-kryminologiczne. Impuls, Kraków 2011.

Literatura uzupełniająca

- Beisert M., Kazirodztwo. Rodzice w roli sprawców. Wydawnictwo Scholar. Warszawa 2004.

- Hołyst B., Kryminologia. Wydawnictwo prawnicze Lexis. Warszawa 2004.

- Kowalczyk M., Zabójcy i mordercy. Czynniki ryzyka i możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych. Impuls, Kraków 2010

- Marzec-Holka K. Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2005.

Sitarczyk M., Nieletni sprawcy zabójstw. Wyd. UMCS, Lublin 2004.

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 45

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do egzaminu 25

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Inne formy 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nawrocka
Prowadzący grup: Agnieszka Strumińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nawrocka
Prowadzący grup: Katarzyna Nawrocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Kolokwium pisemne

Przygotowanie prezentacji

Pełny opis:

Wprowadzenie do patologii społecznych, przygotowanie do ćwiczeń

- Sekty

- Handel ludźmi

- Bezdomność

- Hazard

- Samobójstwa

- Prostytucja

- Stalking

- Pedofilia

- Kazirodztwo

- Agresja

- Autoagresja

- Przestępczość wśród młodzieży

- Przestępstwa seksualne

- Przestępczość osób dorosłych

- Zabójstwa

Wszystkie zagadnienia analizowane pod kątem skali, uwarunkowań, przejawów oraz konsekwencji i wsparcia oraz profilaktyki

Bezdomność – uwarunkowania, przejawy konsekwencje pomoc i wsparcie

Samobójstwa – uwarunkowania, przejawy konsekwencje pomoc i wsparcie

Zgwałcenia - uwarunkowania, przejawy konsekwencje pomoc i wsparcie

Agresja rówieśnicza - uwarunkowania, przejawy konsekwencje pomoc i wsparcie

Przemoc w rodzinie - uwarunkowania, przejawy konsekwencje pomoc i wsparcie

Zachowania przestępcze dorosłych i nieletnich – uwarunkowania, przejawy konsekwencje pomoc i wsparcie

Literatura:

Literatura podstawowa

- Podgórecki A. (red.), Zagadnienia patologii społecznej. PWN, Warszawa 1976

- Pospiszyl I., Patologie społeczne. PWN, Warszawa 2008.

- Nowak A., Wysocka E., Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie. Śląsk, Katowice 2001.

- Marzec-Holka K., Dzieciobójstwo, przestępstwo uprzywilejowane czy zbrodnia. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2004.

- Marzec-Holka K., Przemoc seksualna wobec dziecka. Studium pedagogiczno-kryminologiczne. Impuls, Kraków 2011.

Literatura uzupełniająca

- Beisert M., Kazirodztwo. Rodzice w roli sprawców. Wydawnictwo Scholar. Warszawa 2004.

- Hołyst B., Kryminologia. Wydawnictwo prawnicze Lexis. Warszawa 2004.

- Kowalczyk M., Zabójcy i mordercy. Czynniki ryzyka i możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych. Impuls, Kraków 2010

- Marzec-Holka K. Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2005.

Sitarczyk M., Nieletni sprawcy zabójstw. Wyd. UMCS, Lublin 2004.

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 45

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do egzaminu 25

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Inne formy 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Iwanicki
Prowadzący grup: Hubert Iwanicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

Przygotowanie prezentacji multimedialnej na zadany temat

Obecność i aktywność studenta na zajęciach

Egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru)

Pełny opis:

1. Zakres pojęcia i problematyki patologii społecznej. Norma – dewiacja – dezorganizacja – dezintegracja - charakterystyka podstawowych pojęć. Kryteria kwalifikacji zachowań patologii społecznej. Negatywne zjawiska społeczne

2. Alkohol, alkoholizm i problemy alkoholowe. Alkoholizm i pijaństwo w Polsce; funkcje alkoholu, style picia, rozmiary, struktura. Mity i stereotypy. Obszary polskich problemów alkoholowych. Kobiety i mężczyźni; specyfika uzależnienia alkoholowego wg płci. Młodzież i alkohol; uwarunkowania, rozmiary zjawiska, szkody, zagrożenia. Reklama alkoholu i (nie)skuteczność zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim. Profilaktyka, leczenie, terapia, abstynencja; dostępność opieki medycznej i terapeuty

3. Narkomania jako problem społeczny współczesnego świata. Ewolucja i skala zjawiska w Polsce, mikrospołeczne i makrospołeczne uwarunkowania zjawiska, cechy społeczno-demograficzne osób uzależnionych, przestępczość narkotykowa. Spór wokół miękkich narkotyków – mity i fakty. Modele przeciwdziałania narkomanii –- prohibicja czy legalizacja?

4. Zachowania przestępcze dorosłych i nieletnich – uwarunkowania, przejawy, konsekwencje.

5. Zaburzenia odżywiania - przyczyny, objawy, konsekwencje, formy pomocy

6. Prostytucja - uwarunkowania, skala zjawiska i społeczne skutki. Prostytucja jako kategoria historyczna; od prostytucji epoki starożytnej do czasów współczesnych. Systemy prawnej regulacji prostytucji, Czynniki przemian zjawiska prostytucji w Polsce w latach 90.; nowe trendy i charakterystyka zjawiska. Abolicjonizm czy reglamentacja? Próba uporządkowania polskiej sceny prostytucji.

7. Bezdomność jako problem społeczny. Pojęcie bezdomności. Rozmiary zjawiska. Przyczyny bezdomności, jej postacie i rodzaje. Skutki zjawiska. Możliwości pomocy osobom bezdomnym.

8. Uzależnienia od środków masowego przekazu: netoholizm (uzależnienie od komputera i Internetu), uzależnienie od telefonu komórkowego, cyberprzemoc. Zagrożenia dla dzieci i młodzieży związane z treściami internetowymi. Rodzaje uzależnień w sieci internetowej (erotomania internetowa, socjomania internetowa, przeciążenie informacyjne. Skutki uzależnienia od Internetu. Profilaktyka i leczenie uzależnienia.

8. Pedofilia. Zakres pojęciowy zjawiska. Rodzaje pedofilii. Charakterystyka pedofili oraz ich typy. Typologia przemocy seksualnej wobec dzieci. Rodzaje molestowania seksualnego. Ofiary pedofilów. Fazy towarzyszące seksualnemu krzywdzeniu dzieci. Skutki pedofilii. Szanse leczenia pedofili.

10. Podsumowanie; w poszukiwaniu bezpiecznej normy egzystencji jednostki we współczesnym świecie – granice relatywizmu w interpretacji normy, przeciwdziałanie patologii społecznej, koncepcje przeciwdziałania negatywnym zachowaniom w życiu zbiorowym – kontrola społeczna. Funkcje kontroli społecznej. Obiekty kontroli społecznej. Podmiot kontroli społecznej. Środki kontroli społecznej. Formy i granice kontroli społecznej.

Literatura:

Literatura Obowiązkowa:

Pospiszyl I., Patologie społeczne, Wyd. PWN, Warszawa 2008

Podgórecki A. /red./, Zagadnienia patologii społecznej PWN 1976

Szymanowski T., Patologia społeczna. Wybrane problemy Wyd. WSPS 1991

Literatura uzupełniająca:

Hołyst B. Suicydologia, Wyd. Prawnicze Warszawa 2002

Hołyst B., Kryminologia, LexisNexis, Warszawa 2009

Siemaszko A., Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, PWN Warszawa 1993

Podgórecki A., Patologia życia społecznego, PWN Warszawa 1969

Cierpiałkowska L., Alkoholizm. Przyczyny, leczenie, profilaktyka”, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2000

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U 2009nr 153 poz. 1227)

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tekst jednolity D U 2009 nr 153 poz. 1227)

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomani z 2005 r., (tekst jednolity Dz U nr 70 poz. 473 2007 z późn. zmianami

Uwagi:

Metody kształcenia:

Mini-wykłady, ćwiczenia, praca w grupie, prezentacje multimedialne, filmy, dyskusja, praca na przykładach

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

Przygotowanie się do egzaminu - 20

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 15

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nawrocka
Prowadzący grup: Katarzyna Nawrocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny

Przygotowanie prezentacji multimedialnej

Osiągniecie zakładanych efektów uczenia weryfikowane na podstawie zaliczenia testu sprawdzającego (8 pytań, 7 zamkniętych i 1 otwarte) wiedzę z zakresu przedmiotu, przeprowadzonego w sytuacji zajęć stacjonarnych na terenie APS lub w sytuacji trwania zajęć online w aplikacji MS Forms

Link do zespołu w Teams

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a09237c8b27954785ab888b7666fcf9d4%40thread.tacv2/conversations?groupId=49247afd-d764-40bb-8b44-83c3e7ea73ac&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Pełny opis:

Ćwiczenia: W poniedziałki, w dniu zajęć wyznaczone osoby za pomocą USOSmaila, maila prywatnego lub z domeny APS wysyłają prezentację dotyczącą omawianego zagadnienia.

Wszystkie omawiane zagadnienia powinny być charakteryzowane poprzez omówienie skali zjawiska, uwarunkowań, typologii, przejawów. Należy również przesłać linki do materiałów online, filmów itp, przygotować zadnie dla grupy, wskazać bibliografię oraz osiem pytań kontrolnych do analizowanego zagadnienia.

Po przeanalizowaniu każda z grup otrzymuje informację zwrotna na temat przygotowanych zajęć. Zaakceptowane zajęcia zostają umieszczone w Teams

30.03.

- stalking

- samobójstwa

6.04.

- Pedofilia i kazirodztwo

- Przestępczość i kazirodztwo

20.04.

- agresja/autoagresja

- hazard

27.04.

- bezdomność

- sekty

4.05.

- handel ludźmi

- Hazard

11.05.

- Prostytucja

- Zabójstwa

18.05. Przestępczość osób dorosłych

25.05. Przestępczość kobiet

Wykłady:

1. Wprowadzenie do zagadnienia

2. Norma i patologia w zachowaniu

3. Przemoc w rodzinie

4. Konsekwencje stosowania przemocy

5. Wybrane teoretyczne koncepcje zachowań dewiacyjnych

W dniu 16.03.2020 za pomocą USOSmaila i maila grupowego zostały przesłane dwa fragmenty materiałów źródłowych, poproszono o zastanowienie się nad kwestią łagodniejszego traktowania kobiet przez sądy- wskazanie argumentów.

Drugi fragment dotyczy koncepcji zachowań dewiacyjnych. Która koncepcja/ grupa koncepcji w jest najbardziej racjonalna.

6. Zjawisko przestępczości

W dniu 23.03.2020 za pomocą USOSmaila oraz maila grupowego przesłano materiały wraz z komentarzem dotyczące podstawowych zagadnień przestępczości, kryminologii, kar i środków karnych, jak również wymiaru i indywidualizacji kary.

-

Najpierw będą realizowane wykłady, w wymiarze 4 godzin tygodniowo, następnie, również w tym wymiarze ćwiczenia.

Literatura:

Literatura podstawowa

- Podgórecki A. (red.), Zagadnienia patologii społecznej. PWN, Warszawa 1976

- Pospiszyl I., Patologie społeczne. PWN, Warszawa 2008.

- Nowak A., Wysocka E., Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie. Śląsk, Katowice 2001.

- Marzec-Holka K., Dzieciobójstwo, przestępstwo uprzywilejowane czy zbrodnia. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2004.

- Marzec-Holka K., Przemoc seksualna wobec dziecka. Studium pedagogiczno-kryminologiczne. Impuls, Kraków 2011.

Literatura uzupełniająca

- Beisert M., Kazirodztwo. Rodzice w roli sprawców. Wydawnictwo Scholar. Warszawa 2004.

- Hołyst B., Kryminologia. Wydawnictwo prawnicze Lexis. Warszawa 2004.

- Kowalczyk M., Zabójcy i mordercy. Czynniki ryzyka i możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych. Impuls, Kraków 2010

- Marzec-Holka K. Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2005.

Sitarczyk M., Nieletni sprawcy zabójstw. Wyd. UMCS, Lublin 2004.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, ćwiczenia, praca w grupach, prezentacje multimedialne, filmy, dyskusja, w okresie zajęć online, treści programowe będą realizowane zdalnie za pomocą wysyłania i odbierania treści przez pocztę usos i aplikację MS Teams.

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 45

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do egzaminu 25

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Inne formy 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Iwanicki
Prowadzący grup: Hubert Iwanicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

W sytuacji trwania zawieszenia zajęć na Uczelni osiągnięcie zakładanych efektów uczenia weryfikowane będzie na podstawie:

1. przygotowanej przez studentów prezentacji multimedialnej w PowerPoint

2. oceny umiejętności samodzielnej pracy studentów

W sytuacji ewentualnego odwieszenia zajęć on-line i dalszej ich realizacji na terenie APS - egzamin pisemny testowy (test jednokrotnego wyboru)

Pełny opis:

ZDALNA REALIZACJA ZAJĘĆ:

8.03.2020 - Przesłanie na maila poprzez USOS do grupy studentów zadań do wykonania w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych, oraz poinformowanie o zasadach zaliczenia przedmiotu

Studenci mają przygotować prezentację multimedialną w PowerPoint dotyczącą jednej wybranej patologii społecznej.

W prezentacji, oprócz charakterystki danego zjawiska/zachowania patologicznego, powinny być przedstawione także formy oddziaływań profilaktycznych dotyczące danej patologii społecznej

Wskazówki dotyczące etapów przygotowania prezentacji:

1. Studenci w grupach maks. 2 osobowych (dobrowolnie dobranych) dokonują wyboru jednego tematu dotyczącego danej patologii społecznej

2. Po dokonaniu wyboru tematu studenci na maila grupowego przesyłają swoje tematy. Należy ustalić w grupie kto przygotowuje dany temat tak aby się one nie dublowały tzn. aby określona patologia wybrana była tylko raz

3. Studenci przygotowują prezentację multimedialną w Power Point dotyczącą wybranej patologii społecznej

4. Dopuszczalne jest korzystanie ze źródeł internetowych.

5. Prezentacja min. na 30 slajdów

6. Prezentacja powinna być uzupełniona np. najnowszymi danymi statystycznymi dotyczącymi danej patologii społecznej, metodami terapii i profilaktyki w zakresie jej zapobiegania i przeciwdziałania

7. Na zakończenie prezentacji należy zestawić bibliografię wykorzystaną do jej opracowania.

8. Po opracowaniu prezentacji za pomocą USOS maila lub z domeny APS należy ją wysyłać prowadzącemu zajęcia

9. Każdy 2-osobowy zespół wysyła również swoją prezentację na maila grupowego, gdzie muszą się znaleźć wszystkie opracowane tematy każdej z grup

10. Dzięki zebranym na mailu grupowym prezentacjom - każdy student ma możliwość zdobycia wiedzy dotyczącej różnorodnych przejawów patologii społecznej

11. Termin przesyłania prezentacji - do 21.06.2020

Opracowanie i przygotowanie prezentacji będzie stanowić podstawę wykonania zadania i zaliczenia zajęć.

Zakres tematyczny zajęć:

1. Narkomania. Definicja pojęcia. Historia narkomanii. Etiologia narkomanii. Środki uzależniające i ich działanie opiaty: haszysz i marihuana, halucynogeny, kokaina, amfetamina, ecstasy, barbiturany i benzodiazepiny, inhalanty. Konsekwencje nadużywania środków odurzających

Prawne podstawy przeciwdziałania narkomanii. Obraz współczesnej narkomanii ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości narkotykowej. Leczenie i terapia uzależnień.

2. Dopalacze. Pojęcie. Typologie. Skala zjawiska. Uwarunkowania uzależnienia. Konsekwencje zażywania dopalaczy. Profilaktyka. Terapia

3. Samobójstwa. Samobójstwo-próba definicji pojęcia. Poglądy na samobójstwo w kulturze, obyczajach, filozofii i religii. Przyczyny popełniania prób samobójczych. Sygnały ostrzegawcze. Syndrom presuicydalny. Rodzaje samobójstw. Skala zjawiska. Profilaktyka

4. Hazard. Definicja. Kryteria oceny uzależnień. Rozmiary uzależnienia. Fazy uzależnienia. Skutki. Profilaktyka

5. Prostytucja. Definicja. Systemy prawnej regulacji prostytucji. Skala zjawiska oraz typologie prostytutek. Uwarunkowania prostytucji. Profilaktyka i resocjalizacja

6. Agresja wśród młodzieży. Pojęcie agresji i agresywności. Teorie wyjaśniające zachowania agresywne. Uwarunkowania zachowań agresywnych. Skala zjawiska. Skutki zjawiska. Profilaktyka i przeciwdziałanie.

7. Przemoc w rodzinie. Pojęcie przemocy. Uwarunkowania. Cykl przemocy. czynniki ryzyka występowania przemocy wobec dziecka w rodzinie. Skala zjawiska. Główne symptomy przemocy. Przejawy przystosowania ofiar przemocy. Skutki. Formy pomocy ofiarom przemocy. "Niebieska karta"

8. Alkoholizm. Pojęcie. Charakterystyka zjawiska. Typologie. Przyczyny alkoholizmu. Współuzależnienie. Alkoholizm jako choroba – objawy i skutki. Profilaktyka i terapia.

9. Przestępczość i jej uwarunkowania. Rozmiary i dynamika przestępczości. Charakterystyka przestępczości ujawnionej. Rozwój ekonomiczny a przestępczość. Przestępczość w procesie szybkich zmian społecznych.

10. Przestępczość nieletnich. Środowiskowe i indywidualne uwarunkowania przestępczości nieletnich. Rozmiary i dynamika przestępczości nieletnich. Profilaktyka przestępczości nieletnich. Resocjalizacja.

11. Korupcja. Pojęcie i istota korupcji. Warunki sprzyjające korupcji. Negatywne skutki. Rozdaje nadużyć. Straty. Przeciwdziałanie i zapobieganie korupcji.

12. Pedofilia. Zakres pojęciowy zjawiska. Rodzaje pedofilii. Charakterystyka pedofili oraz ich typy. Typologia przemocy seksualnej wobec dzieci. Rodzaje molestowania seksualnego. Ofiary pedofilów. Fazy towarzyszące seksualnemu krzywdzeniu dzieci. Skutki pedofilii. Szanse leczenia pedofili.

13. Bezdomność jako problem społeczny. Pojęcie bezdomności. Rozmiary zjawiska. Przyczyny bezdomności, jej postacie i rodzaje. Skutki zjawiska. Możliwości pomocy osobom bezdomnym.

14. Sekty. Definicje. Teorie wyjaśniające wchodzenie do sekt. Klasyfikacja sekt. Przyczyny powstawania i rozwoju sekt. Metody stosowane przez sekty. Niepokojące objawy osób będących pod wpływem sekt. Zagrożenia. Profilaktyka i terapia.

15. Współczesne oblicze terroryzmu. Cechy terroryzmu. Rodzaje. Uwarunkowania. Skala zjawiska. Przeciwdziałanie i zapobieganie

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Pospiszyl I., Patologie społeczne, PWN, Warszawa 2008

Podgórecki A. /red./, Zagadnienia patologii społecznej PWN, Warszawa 1976

Szymanowski T., Patologia Społeczna. Wybrane problemy Wyd. WSPS Warszawa 1991

Pospiszyl I. , Wybrane problemy patologii społecznej, skrypt dla studentów, Warszawa 2000

Cekiera Cz., Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych, Tow. Naukowe KUL, Lublin 1999

Literatura uzupełniająca:

Gabrysiak J. /red./, Narkotyki ich rodzaje, działanie, skutki nadużywania. Warszawa 2000

Hołyst B., Samobójstwo, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa-Łódź 1995

Hołyst B., Samobójstwo jako problem kryminologoczny w: Hołyst B., Kryminologia, wyd. Prawnicze PWN, Warszawa 2009

Jarosz M., Samobójstwa. PWN, Warszawa 1997

Ringel E., Gdy życie traci sens. Rozważania o samobójstwie. Wyd. Glob 1987

Griffiths M., Gry i hazard, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004

Urban B. /red./, Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka, Kraków 2001

Cierpiałkowska L., Alkoholizm: przyczyny, leczenie, profilaktyka. Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2001

Geberle A. /red./, Przestępczość i zachowania dewiacyjne dzieci i młodzieży. Zakamycze, Kraków 2001

Margasiński A., Zajęcka B., /red./, Psychopatologia i psychoprofilaktyka: przejawy narkomanii, alkoholizmu, przemocy, zaburzeń psychicznych w rodzinie i szkole oraz możliwości im przeciwdziałania, Impuls, Kraków 2000

Siemaszko A., Kogo biją, komu kradną: przestępczość nie rejestrowana w Polsce i na świecie. Oficyna Naukowa, Warszawa 2001

Sołtysiak T., Sudar-Malukiewicz J., Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, Wydaw. Akademii Bydgoskiej im.Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2003

Kurzępa J., Młodzież pogranicza... świnki, czyli o prostytucji nieletnich Impuls, Kraków 2001

Korpetta E., /red./, Narkotyki w Polsce mity i rzeczywistość, Warszawa 2000

Denis R., Narkotyki, Katowice 1999

Rogala-Obłękowska J., Młodzi i narkotyki. Rodzinne czynniki ryzyka nałogu, Wyd. UW, Warszawa 1999

Pstrąg D., Wybrane zagadnienia z problematyki uzależnień, WSP, Rzeszów 2000

Uwagi:

Na czas edukacji on-line prowadzenie pracy, przekazywanie studentom zagadnień do samodzielnego opracowania, treści programowych oraz monitorowanie wykonywanych zadań przez studentów będzie realizowane zdalnie za pomocą korespondencji poprzez pocztę USOS lub na adres służbowy prowadzącego zajęcia.

Studenci mają na bieżąco możliwość zgłaszania swoich pytań i uwag poprzez pocztę APS lub USOS-mail.

Studenci w grupach współpracują wyłącznie zdalnie tj. poprzez łącza elektroniczne.

Konsultacje indywidulane ze studentami są prowadzone za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w godzinach dyżurów przy wykorzystaniu aplikacji MSTeames.

Nakład pracy studenta - ćwiczenia:

- 15 godzin kontaktowych

- 40 godzin przygotowanie się do zajęć

- 20 godzin przygotowanie do egzaminu

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Konsultacje indywidulane ze studentami są prowadzone za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w godzinach dyżurów przy wykorzystaniu aplikacji MSTeames.

Nakład pracy studenta - ćwiczenia:

- 15 godzin kontaktowych

- 40 godzin przygotowanie się do zajęć

- 20 godzin przygotowanie do egzaminu

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.