Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych w środowisku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-MEP1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych w środowisku
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

1. Wykłady - Egzamin pisemny końcowy

2. Ćwiczenia - Ocena przygotowanej przez studentów prezentacji wraz ze scenariuszami zajęć na tematy ustalone z prowadzącym ćwiczenia

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW:

1. Teoretyczne podstawy profilaktyki – skąd biorą się zachowania problemowe i ryzykowne;

2. Pojęcie profilaktyki społecznej. Poziomy oddziaływań profilaktycznych;

3. Strategie oddziaływań profilaktycznych;

4. Profilaktyka oparta na wiedzy i profilaktyka integracyjna;

5. Teoria resilience - rola czynników ryzyka i czynników chroniących w powstawaniu zachowań ryzykownych;

6. Koncepcja profilaktyki pozytywnej;

7. Profilaktyka pozytywna w praktyce;

8. Profilaktyka w szkole;

9. Zasady tworzenia programów profilaktycznych;

10. Ewaluacja programów profilaktycznych;

11. Bariery i wyzwania skutecznej profilaktyki - cechy skutecznego programu profilaktycznego, przyczyny niskiej skuteczności programów profilaktycznych

12. System rekomendacji programów profilaktycznych;

13. Profilaktyka w środowisku lokalnym;

14. Profilaktyka z uwzględnieniem wieku rozwojowego odbiorów

15. Powtórzenie materiału

TEMATYKA ĆWICZEŃ

TEMATYKA ĆWICZEŃ

- Agresja wśród dzieci i młodzieży - formy jej zapobiegania i eliminowania

- Przeciwdziałanie alkoholizowaniu się nieletnich

- Uzależnienie dzieci i młodzieży od nikotyny – oddziaływanie profilaktyczne

- Zjawisko narkomanii wśród młodzieży – skutki i przeciwdziałanie

- Problem prostytucji wśród nieletnich

- Zjawisko bulimii i anoreksji u młodzieży szkolnej

- Przeciwdziałanie uzależnieniu dzieci i młodzieży od komputerów (gier i Internetu)

- Uzależnienie od telefonów komórkowych wśród uczniów – zagrożenia i zapobieganie

- Opiekuńcza, wychowawcza i profilaktyczna rola pedagoga szkolnego

- Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w szkole

- Przemoc w rodzinie – zapobieganie i pomoc ofiarom

- Rodzina z problemem alkoholowym – formy pomocy

- Arteterapia i jej wykorzystanie w pracy profilaktyczno-wychowawczej

- Muzykoterapia jako metoda oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych

- Harcerstwo i jego system wychowawczy

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Balcerek-Kałek Anna (2003). Budowanie szkolnych programów profilaktyki. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN,

- Łukowska K., Okulicz-Kozaryn K. (2010). Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Praktyczne wskazówki dla samorządów. Warszawa: Fundacja Etoh.

- Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-2015

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

- USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231) (tekst ujednolicony)

Literatura uzupełniajaca:

- Szpringer M. Profilaktyka społeczna. Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004.

- Crone D., Horner R.,Hawken L. (2009). Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole. Program poprawy wzorców zachowania. Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPAMEDIA

- Dąbkowska M. , Dąbkowski M. (2010). Zastraszanie i przemoc szkolna. Profilaktyka - podręcznik dla nauczyciela : Europejski Międzypaństwowy Program DAPHNE. Toruń: Wydaw. Naukowe Uniw. M. Kopernika.

- Gaś Z. (1998). Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

- Szymańska J. (2000). Programy profilaktyczne: podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.

- Irena Pufal-Struzik red. (2007). Agresja i przemoc w szkole. Przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie. Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP.

- Jabłoński Piotr (2010) Vademecum profilaktyki narkotykowej. Warszawa : Departament Wychowania i Promocji Obronności MON ; Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2010.

- Klimek Z. Profilaktyka zagrożeń w praktyce .Jelenia Góra, 2008.

- Ostaszewski K. (2003). Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo. Naukowe SCHOLAR

Efekty uczenia się:

PC1_KS_W03

Rozumie pojęcie metodyki oddziaływań profilaktycznych, potrafi zdefiniować cele, poziomy i strategie współczesnej profilaktyki społecznej

PC1_KS_W05

Zna podstawowe teorie zachowań dysfunkcjonalnych

PC1_KS_W04

Zna pedagogiczne, socjologiczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania projektowania oddziaływań profilaktycznych

PC1_KS_U03

Potrafi znaleźć i zaprezentować informacje na temat

lokalnych instytucji zajmujących się realizacją programów profilaktycznych na poziomie profilaktyki pierwotnej i wtórnej oraz realizowanych przez nie programów profilaktycznych

PC1_KK_U01

Dokonuje krytycznej oceny realizowanych programów profilaktycznych, potrafi opisać kierunki zmian w zakresie oddziaływań profilaktycznych

PC1_KS_U03

Potrafi stworzyć prosty projekt zajęć profilaktycznych i narzędzia do badań ewaluacyjnych

PC1_KK_K02

ma przekonanie o potrzebie podejmowania działań profilaktycznych

Metody i kryteria oceniania:

- Zaliczenie ćwiczeń - przedstawienie na zajeciach prezentacji na wybrany temat

- Egzamin - egzamin testowy, 20 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bilska
Prowadzący grup: Ewa Bilska, Hubert Iwanicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

- Egzamin pisemny

- Zaliczenie ćwiczeń - prezentacje multimedialne

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW:

• Wprowadzenie do profilaktyki społecznej. Pojęcie profilaktyki społecznej. Poziomy oddziaływań profilaktycznych;

• Strategie oddziaływań profilaktycznych;

• Teoretyczne podstawy współczesnej profilaktyki społecznej – teoria resilience, czynniki ryzyka i czynniki chroniące;

• Koncepcja profilaktyki pozytywnej;

• Profilaktyka pozytywna w praktyce;

• Strategie pozytywnej inicjacji;

• Związek między profilaktyką i wychowaniem. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny;

• Projektowanie programu profilaktycznego ;

• System rekomendacji programów profilaktycznych;

• Ewaluacja programów profilaktycznych;

• Skuteczność programów profilaktycznych;

• Profilaktyka w skali makro – polskie ustawy w systemie oddziaływań profilaktycznych: ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii;

• Profilaktyka w skali mikro – profilaktyka w środowisku lokalnym;

• Bariery i wyzwania skutecznej profilaktyki.

TEMATYKA ĆWICZEŃ

• Opiekuńcza, wychowawcza i profilaktyczna rola pedagoga szkolnego

• Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w szkole

• Agresja wśród dzieci i młodzieży i formy jej zapobiegania i eliminowania. Trening zastępowania agresji (TZA)

• Przemoc w rodzinie – zapobieganie i pomoc ofiarom

• Trening interpersonalny w pracy profilaktyczno-wychowawczej

• Trening umiejętności społecznych w pracy profilaktyczno-wychowawczej

• Socjoterapia w pracy profilaktyczno-wychowawczej

• Pedofilia – formy pomocy dzieciom narażonym na wykorzystywanie oraz wykorzystywanym seksualnie

• Arteterapia i jej wykorzystanie w pracy profilaktyczno-wychowawczej

w środowisku otwartym; warsztaty edukacji twórczej

• Muzykoterapia i jej wykorzystanie w pracy profilaktyczno-wychowawczej w środowisku otwartym

• Choreoterapia i teatr jako metody oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych

• Wykorzystanie metod i form twórczego myślenia w pracy profilaktyczno-wychowawczej

• Rodzina z problemem alkoholowym – formy pomocy, profilaktyka. Praca z DDA

• Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem: przyczyny powstawania stresu, indywidualne strategie radzenia sobie ze stresem, wykorzystanie metod relaksacji w oddziaływaniach profilaktyczno-wychowawczych

• Harcerstwo i jego system wychowawczy

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gaś Z., Poleszak W. (2017). Opracowujemy i ewaluujemy program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Ostaszewski K. (2016). Standardy Profilaktyki. Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Śliwa S, (2015). Profilaktyka pedagogiczna. Opole: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu.

Świątkiewicz G. (2002). Profilaktyka w środowisku lokalnym. Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Szymańska J. (2015). Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Uwagi:

INFORMACJE O ZDALNEJ REALIZACJI PRZEDMIOTU:

1. Informacje o sposobie zdalnej realizacji ćwiczeń

gr ćwiczeniowa III DZPC-PRE-PI

W czasie edukacji on-line prowadzenie pracy, przekazywanie studentom zagadnień do samodzielnego opracowania, treści programowych oraz monitorowanie wykonywanych zadań przez studentów będzie realizowane zdalnie za pomocą korespondencji poprzez pocztę USOS lub na adres służbowy prowadzącego zajęcia.

Studenci mają na bieżąco możliwość zgłaszania swoich pytań i uwag poprzez pocztę APS lub USOS-mail.

Konsultacje indywidualne ze studentami są prowadzone za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w godzinach dyżurów przy wykorzystaniu aplikacji Teames.

2. Informacje o sposobie zdalnej realizacji wykładów

Materiały dydaktyczne do wykładów (prezentacja powerpoint ze ścieżką dźwiękową) przesyłane będą sukcesywnie na adres mailowy grupy: resocjalizacja1720@gmail.com.

Wykłady zrealizowane w na terenie uczelni:

- Wprowadzenie do profilaktyki społecznej. Pojęcie profilaktyki społecznej. Poziomy oddziaływań profilaktycznych;

- Strategie oddziaływań profilaktycznych;

- Teoretyczne podstawy współczesnej profilaktyki społecznej – teoria resilience, czynniki ryzyka i czynniki chroniące;

- Koncepcja profilaktyki pozytywnej;

Wykłady zrealizowane on-line:

- Strategie pozytywnej inicjacji;

- Związek między profilaktyką i wychowaniem. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny;

- Projektowanie programów profilaktycznych

- System rekomendacji programów profilaktycznych

Nakład pracy studenta:

- liczba godzin kontaktowych (wykładów, ćwiczeń) - 60 godzin

- przygotowanie prezentacji na zajęciach ćwiczeniowych, przygotowanie się do egzaminu - 30 godzin

- łącznie - 3 punkty

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Iwanicki
Prowadzący grup: Hubert Iwanicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W sytuacji trwania zawieszenia zajęć na Uczelni osiągnięcie zakładanych efektów uczenia weryfikowane będzie na podstawie przygotowanej przez studentów prezentacji wraz ze scenariuszami zajęć na tematy ustalone z prowadzącym ćwiczenia

Pełny opis:

TEMATYKA ĆWICZEŃ

• Agresja wśród dzieci i młodzieży i formy jej zapobiegania i eliminowania. Trening zastępowania agresji (TZA)

• Przemoc w rodzinie – zapobieganie i pomoc ofiarom

• Trening interpersonalny w pracy profilaktyczno-wychowawczej

• Trening umiejętności społecznych w pracy profilaktyczno-wychowawczej

• Pedofilia – formy pomocy dzieciom narażonym na wykorzystywanie oraz wykorzystywanym seksualnie

• Arteterapia i jej wykorzystanie w pracy profilaktyczno-wychowawczej

w środowisku otwartym; warsztaty edukacji twórczej

• Muzykoterapia i jej wykorzystanie w pracy profilaktyczno-wychowawczej w środowisku otwartym

• Choreoterapia i teatr jako metody oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych

• Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem: przyczyny powstawania stresu, indywidualne strategie radzenia sobie ze stresem, wykorzystanie metod relaksacji w oddziaływaniach profilaktyczno-wychowawczych

Ćwiczenia:

08.03.2020 - 3 zajęcia były realizowane w Uczelni

od 22.03 - ZDALNA KONTYNUACJA ZAJĘĆ

17.03.2020 - Przesłanie na maila starosty grupy studentów zadań do wykonania w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Uczelni

Ponieważ głównym założeniem zajęć prowadzonych w formie ćwiczeń było przekazanie studentom wiedzy praktycznej oraz wzbogacenie warsztatu pracy pedagoga-wychowawcy studenci mają za zadanie przygotować prezentację na min. 30 slajdów w grupach maks. 2-3 osobowych na ustalone wcześniej tematy. Do prezentacji dołączają np. scenariusze zajęć, warsztatów, ćwiczeń, lekcji itp. które dotyczą danego tematu i które byłyby możliwe do przeprowadzenia w środowisku otwartym.

Po przygotowaniu i opracowaniu tematu studenci za pomocą USOS maila lub z domeny APS wysyłają swoją prezentację wraz ze scenariuszami zajęć na służbowy adres mailowy prowadzącego zajęcia: hiwanicki@aps.edu.pl

Termin przesyłania prac upływa z dniem 08.06.2020

Po zatwierdzeniu i zaakceptowaniu prezentacji wraz ze scenariuszem zajęć przez prowadzącego zajęcia, student wysyła również swoją pracę na maila grupowego, gdzie muszą się znaleźć opracowane tematy wszystkich osób z grupy.

Przygotowany i opracowany temat stanowić będzie potwierdzenie wykonania zadania i podstawę zaliczenia ćwiczeń.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Balcerek-Kałek Anna (2003). Budowanie szkolnych programów profilaktyki. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN,

- Łukowska K., Okulicz-Kozaryn K. (2010). Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Praktyczne wskazówki dla samorządów. Warszawa: Fundacja Etoh.

- Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-2015

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

- USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231) (tekst ujednolicony)

Literatura uzupełniajaca:

- Szpringer M. Profilaktyka społeczna. Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004.

- Crone D., Horner R.,Hawken L. (2009). Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole. Program poprawy wzorców zachowania. Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPAMEDIA

- Dąbkowska M. , Dąbkowski M. (2010). Zastraszanie i przemoc szkolna. Profilaktyka - podręcznik dla nauczyciela : Europejski Międzypaństwowy Program DAPHNE. Toruń: Wydaw. Naukowe Uniw. M. Kopernika.

- Gaś Z. (1998). Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

- Szymańska J. (2000). Programy profilaktyczne: podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.

- Irena Pufal-Struzik red. (2007). Agresja i przemoc w szkole. Przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie. Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP.

- Jabłoński Piotr (2010) Vademecum profilaktyki narkotykowej. Warszawa : Departament Wychowania i Promocji Obronności MON ; Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2010.

- Klimek Z. Profilaktyka zagrożeń w praktyce .Jelenia Góra, 2008.

- Ostaszewski K. (2003). Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo. Naukowe SC

Uwagi:

Na czas edukacji on-line prowadzenie pracy, przekazywanie studentom zagadnień do samodzielnego opracowania, treści programowych oraz monitorowanie wykonywanych zadań przez studentów będzie realizowane zdalnie za pomocą korespondencji poprzez pocztę USOS lub na adres służbowy prowadzącego zajęcia.

Studenci mają na bieżąco możliwość zgłaszania swoich pytań i uwag poprzez pocztę APS lub USOS-mail.

Konsultacje indywidulane ze studentami są prowadzone za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w godzinach dyżurów przy wykorzystaniu aplikacji Teames.

Nakład pracy studenta - ćwiczenia:

- 15 godzin kontaktowych

- 40 godzin przygotowanie się do zajęć

- 20 godzin przygotowanie do zaliczenia

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bilska
Prowadzący grup: Ewa Bilska, Jarosława Lach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

- Egzamin pisemny testowy

- Zaliczenie ćwiczeń - prezentacje multimedialne

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW

1. Teoretyczne podstawy profilaktyki – skąd biorą się zachowania problemowe i ryzykowne;

2. Pojęcie profilaktyki społecznej. Poziomy oddziaływań profilaktycznych;

3. Strategie oddziaływań profilaktycznych;

4. Profilaktyka oparta na wiedzy i profilaktyka integracyjna;

5. Teoria resilience - rola czynników ryzyka i czynników chroniących w powstawaniu zachowań ryzykownych;

6. Koncepcja profilaktyki pozytywnej;

7. Profilaktyka pozytywna w praktyce;

8. Profilaktyka w szkole;

9. Zasady tworzenia programów profilaktycznych;

10. Ewaluacja programów profilaktycznych;

11. Bariery i wyzwania skutecznej profilaktyki - cechy skutecznego programu profilaktycznego, przyczyny niskiej skuteczności programów profilaktycznych

12. System rekomendacji programów profilaktycznych;

13. Profilaktyka w środowisku lokalnym;

14. Profilaktyka z uwzględnieniem wieku rozwojowego odbiorów

15. Powtórzenie materiału

TEMATYKA ĆWICZEŃ

- Agresja wśród dzieci i młodzieży - formy jej zapobiegania i eliminowania

- Przeciwdziałanie alkoholizowaniu się nieletnich

- Uzależnienie dzieci i młodzieży od nikotyny – oddziaływanie profilaktyczne

- Zjawisko narkomanii wśród młodzieży – skutki i przeciwdziałanie

- Problem prostytucji wśród nieletnich

- Zjawisko bulimii i anoreksji u młodzieży szkolnej

- Przeciwdziałanie uzależnieniu dzieci i młodzieży od komputerów (gier i Internetu)

- Uzależnienie od telefonów komórkowych wśród uczniów – zagrożenia i zapobieganie

- Opiekuńcza, wychowawcza i profilaktyczna rola pedagoga szkolnego

- Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w szkole

- Przemoc w rodzinie – zapobieganie i pomoc ofiarom

- Rodzina z problemem alkoholowym – formy pomocy

- Arteterapia i jej wykorzystanie w pracy profilaktyczno-wychowawczej

- Muzykoterapia jako metoda oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych

- Harcerstwo i jego system wychowawczy

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gaś Z., Poleszak W. (2017). Opracowujemy i ewaluujemy program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Ostaszewski K. (2016). Standardy Profilaktyki. Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Śliwa S, (2015). Profilaktyka pedagogiczna. Opole: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu.

Świątkiewicz G. (2002). Profilaktyka w środowisku lokalnym. Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Szymańska J. (2015). Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Uwagi:

INFORMACJE O ZDALNEJ REALIZACJI PRZEDMIOTU:

1. Informacje o sposobie zdalnej realizacji wykładów.

Wykłady realizowane są w trybie synchronicznym w aplikacji Teames zgodnie z planem zajęć.

Kanał w którym realizowane są wykłady w poniedziałki o godzinie 13.30:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0ebb7ba88dca42358795c86f260278b2%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=08d45914-7fc2-4966-9b55-e432756ba67a&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

2. Informacje o sposobie zdalnej realizacji ćwiczeń

grupa ćwiczeniowa III DZPC-PRE-PI 1 realizuje ćwiczenia zgodnie z planem w piatki

Kanał, w którym rezalizowane są ćwiczenia:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af3213fdd7c354125a05bf7be049b6aeb%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=0eef6fcb-a925-4f45-9b81-2aa1338451f7&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Nakład pracy studenta:

- liczba godzin kontaktowych (wykładów, ćwiczeń) - 60 godzin

- przygotowanie prezentacji na zajęciach ćwiczeniowych, przygotowanie się do egzaminu - 30 godzin

- łącznie - 3 punkty

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosława Lach
Prowadzący grup: Jarosława Lach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.