Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logopedyczne badania przesiewowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-LBP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logopedyczne badania przesiewowe
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: logopedia, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: logopedia, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W06, PC1_KK_W08, PC1_KK_W13

Ma wiedzę szczegółową na temat sposobów prowadzenia logopedycznych badań przesiewowych

PC1_KK_W13, PC1_KS_W03

Ma wiedzę na temat wskaźników rozwoju mowy dziecka w normie

PC1_KK_W13, PC1_KS_W03

Potrafi podać narzędzia służące logopedycznym badaniom przesiewowym

PC1_KS_U01, PC1_KS_U02, PC1_KK_U04

Potrafi przeprowadzić logopedyczne badanie przesiewowe w grupach zróżnicowanych ze względu na wiek

PC1_KS_U04, PC1_KS_U02

Potrafi określić objawy prawidłowego i nieprawidłowego stanu mowy w różnych zakresach oraz dokonać ich oceny w ramach badań przesiewowych

PC1_KK_U06

Umie wskazać konieczność wykonania dodatkowych konsultacji specjalistycznych lub ew. konsultacji logopedycznych w wyznaczonym czasie

PC1_KK_K02

Potrafi wyselekcjonować dzieci z trudnościami w zakresie umiejętności językowego porozumiewania się

PC1_KS_K01

Potrafi wyjaśnić rodzicom konieczność wykonania dodatkowych konsultacji specjalistycznych oraz podjęcia terapii logopedycznej

Praktyki zawodowe:

Kontynuacją przedmiotu jest praktyka zawodowa (20g.)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Mężyk, Izabela Więcek-Poborczyk
Prowadzący grup: Agata Mężyk, Izabela Więcek-Poborczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

OPIS POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Zaliczenie na ocenę

2.Ocena wiedzy z zakresu noramtywnego rozowju mowy dziecka i narzędzi do przeprowadzania logopedycznych badań przesiewowych

3. Ocena udziału/wypowiedzi studenta w dyskusji nt. prezentowanych podczas hospitacji dzieci

4. Ocena umiejętności przeprowadzenia badania przesiewowego podczas ćwiczeń praktycznych z dziećmi

5. Ocena wypełnionego przez studenta arkusza badań przesiewowych

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

WYKŁAD:

1. Charakterystyka rozwoju mowy dziecka jako podstawa do wykonywania badań przesiewowych

2. Różnice pomiędzy całościowym badaniem logopedycznym (specjalistycznymi badaniami logopedycznymi) a badaniami przesiewowymi

3. Szczegółowa prezentacja i krytyczne omówienie narzędzi do przeprowadzania logopedycznych badań przesiewowych

ĆWICZENIA:

1. Zasady praktycznego zastosowania omówionych na wykładach narzędzi – przygotowanie do hospitacji i prowadzenia badań przesiewowych w przedszkolach

2. Hospitowanie badań przesiewowych, omawianie hospitowanych zajęć

3.Zasady współpracy logopedy z innymi specjalistami (kierowanie na konsultacje dodatkowe)

4. Zasady kontaktów z rodzicami

5. Samodzielne prowadzenie logopedycznych badań przesiewowych, sporządzanie dokumentacji badania przesiewowego

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Cieszyńska J. , Korendo M., 2008, Karty diagnozy. 10 etapów rozwoju dziecka od 4. do 36. miesiąca życia, Wyd. Edukacyjne, Kraków.

2. Cieszyńska J. , Korendo M., 2007, Wczesna interwencja, Wyd. Edukacyjne, Kraków.

3. Emiluta – Rozya D., 2006, Wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, CMPP-P, Warszawa.

4. Emiluta-Rozya D., 2013, Całościowe badanie logopedyczne, Wyd. APS, Warszawa.

5. Emiluta-Rozya D., 2015, Uwagi do narzędzi diagnostycznych mojego autorstwa i współautorstwa [w:] Wolańska E., Kurowska M., Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii, ELIPSA, Warszawa.

6. Emiluta-Rozya D., Mierzejewska H., Atys P., 2004, Badania przesiewowe do wykrywania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci dwu-, cztero i sześcioletnich, Warszawa, (wydanie II uzupełnione).

7. Grabias S., Kurkowski Z.M., Woźniak T., 2007, Logopedyczny test przesiewowy dla dzieci w wieku szkolnym, UMCS, Lublin.

8. Kielar-Turska M., 2006, Rozwój dziecka (s. 483-495), Rozwój mowy (s. 498-509), [w:] T.Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. V., Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.

9.Michalak-Widera I., Węsierska K., 2012, Test do badań przesiewowych mowy dla dzieci w wieku przedszkolnym, Wyd. Unikat2, Katowice.

10. Mierzejewska H., Emiluta-Rozya D., 2000, Projekt zestawienia form zaburzeń mowy, „Logopedia”, tom 28, s. 37- 48.

11. Styczek I., 1979, Logopedia, PWN, Warszawa.

12. Tarkowski Z., 2002, Przesiewowy Test Logopedyczny, Wydawnictwo Polskiej Fundacji Zaburzeń Mowy, Lublin.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1.Bryant P. E., Colman A. M., (red.), 1997, Psychologia rozwojowa, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.

2. Dilling-Ostrowska E. „Rozwój i zaburzenia mowy u dzieci w zależności od stopnia dojrzałości układu nerwowego” [w:] J. Szumska (red.), Zaburzenia mowy u dzieci, Warszawa.

3. Dołęga Z., 2003, Promowanie rozwoju mowy w okresie dzieciństwa – prawidłowości rozwoju, diagnozowanie i profilaktyka, Uniwersytet Śląski, Katowice.

4. Donaldson M., 1986, Myślenie dzieci, Wiedza Powszechna, Warszawa.

5. Emiluta-Rozya D., 2002, Projekt "Badania mowy" Ireny Styczek jako pierwowzór logopedycznego postępowania diagnostycznego, „Szkoła Specjalna“, nr 3, s. 142-154.

6. Rocławski B. (red.), 1991, Opieka logopedyczna od poczęcia, UG, Gdańsk.

7. Sawa B., 1991, Uwarunkowania i konsekwencje psychologiczne zaburzeń mowy u dzieci, Wyd.UW, Warszawa.

8. Skorek E.M., 2001, Oblicza wad wymowy, Wydaw. Akadem. "Żak", Warszawa.

9. Stecko E., 2009, Sprawdź jak mówię. Karta badania logopedycznego z materiałami pomocniczymi, Emart, Warszawa.

10.Tarkowski Z., 2000, Test słownika dziecka, Wydawnictwo Fundacji „Orator” Lublin.

11.Tarkowski Z., 2000, Test Sprawności Językowej, Lublin.

12. Żebrowska M., 1995, Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Warszawa

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład - prezentacja i analiza testów; ćwiczenia w sali - analiza prezentowanych nagrań DVD dokonana wspólnie ze studentami; ćwiczenia w formie zajęć praktycznych (w małych podgrupach), odbywających się w gabinecie logopedycznym w przedszkolu (hospitowanie przesiewowych badań logopedycznych prowadzonych przez logopedę, samodzielne prowadzenie przez studentów badań przesiewowych).

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe wykład, ćwiczenia - 45 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia - 20 godz

Inne formy (zaplanowanie badań przesiewowych, przygotowanie pomocy do przeprowadzenia badań przesiewowych) - 25 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kowalczyk, Agata Mężyk
Prowadzący grup: Łukasz Kowalczyk, Agata Mężyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

OPIS POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Zaliczenie ćwiczeń oraz laboratoriów na podstawie:

- analizy nagrań logopedycznego badania przesiewowego dziecka

- wypełnionego arkusza badań przesiewowych

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

ĆWICZENIA:

1. Charakterystyka rozwoju mowy dziecka jako podstawa do wykonywania badań przesiewowych.

2.Istota badań przesiewowych. Różnice pomiędzy całościowym badaniem logopedycznym (specjalistycznymi badaniami logopedycznymi) a badaniami przesiewowymi.

3. Szczegółowa prezentacja i krytyczne omówienie logopedycznych testów przesiewowych.

WARSZTATY:

1. Zasady praktycznego zastosowania omówionych na wykładach narzędzi – przygotowanie do prowadzenia badań przesiewowych.

2. Prezentacja nagrań DVD logopedycznych badań przesiewowych dzieci w wieku przedszkolnym.

3.Zasady współpracy logopedy z innymi specjalistami (kierowanie na konsultacje dodatkowe).

4. Zasady kontaktów z rodzicami.

5. Analizowanie badań przesiewowych na zaprezentowanych studentom filmach, sporządzenie dokumentacji badania przesiewowego.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Cieszyńska J. , Korendo M., 2008, Karty diagnozy. 10 etapów rozwoju dziecka od 4. do 36. miesiąca życia, Wyd. Edukacyjne, Kraków.

2. Cieszyńska J. , Korendo M., 2007, Wczesna interwencja, Wyd. Edukacyjne, Kraków.

3. Emiluta – Rozya D., 2006, Wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, CMPP-P, Warszawa.

4. Emiluta-Rozya D., 2013, Całościowe badanie logopedyczne, Wyd. APS, Warszawa.

5. Emiluta-Rozya D., 2015, Uwagi do narzędzi diagnostycznych mojego autorstwa i współautorstwa [w:] Wolańska E., Kurowska M., Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii, ELIPSA, Warszawa.

6. Emiluta-Rozya D., Mierzejewska H., Atys P., 2004, Badania przesiewowe do wykrywania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci dwu-, cztero i sześcioletnich, Warszawa, (wydanie II uzupełnione).

7. Grabias S., Kurkowski Z.M., Woźniak T., 2007, Logopedyczny test przesiewowy dla dzieci w wieku szkolnym, UMCS, Lublin.

8. Kielar-Turska M., 2006, Rozwój dziecka (s. 483-495), Rozwój mowy (s. 498-509), [w:] T.Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. V., Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.

9.Michalak-Widera I., Węsierska K., 2012, Test do badań przesiewowych mowy dla dzieci w wieku przedszkolnym, Wyd. Unikat2, Katowice.

10. Mierzejewska H., Emiluta-Rozya D., 2000, Projekt zestawienia form zaburzeń mowy, „Logopedia”, tom 28, s. 37- 48.

11. Styczek I., 1979, Logopedia, PWN, Warszawa.

12. Tarkowski Z., 2002, Przesiewowy Test Logopedyczny, Wydawnictwo Polskiej Fundacji Zaburzeń Mowy, Lublin.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1.Bryant P. E., Colman A. M., (red.), 1997, Psychologia rozwojowa, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.

2. Dilling-Ostrowska E. „Rozwój i zaburzenia mowy u dzieci w zależności od stopnia dojrzałości układu nerwowego” [w:] J. Szumska (red.), Zaburzenia mowy u dzieci, Warszawa.

3. Dołęga Z., 2003, Promowanie rozwoju mowy w okresie dzieciństwa – prawidłowości rozwoju, diagnozowanie i profilaktyka, Uniwersytet Śląski, Katowice.

4. Donaldson M., 1986, Myślenie dzieci, Wiedza Powszechna, Warszawa.

5. Emiluta-Rozya D., 2002, Projekt "Badania mowy" Ireny Styczek jako pierwowzór logopedycznego postępowania diagnostycznego, „Szkoła Specjalna“, nr 3, s. 142-154.

6. Mężyk A., 2019, Logopedyczne badania przesiewowe w teorii i praktyce, Warszawa, "Strefa logopedy", 6/2019

7. Rocławski B. (red.), 1991, Opieka logopedyczna od poczęcia, UG, Gdańsk.

8. Sawa B., 1991, Uwarunkowania i konsekwencje psychologiczne zaburzeń mowy u dzieci, Wyd.UW, Warszawa.

9. Skorek E.M., 2001, Oblicza wad wymowy, Wydaw. Akadem. "Żak", Warszawa.

10. Stecko E., 2009, Sprawdź jak mówię. Karta badania logopedycznego z materiałami pomocniczymi, Emart, Warszawa.

11.Tarkowski Z., 2000, Test słownika dziecka, Wydawnictwo Fundacji „Orator” Lublin.

12.Tarkowski Z., 2000, Test Sprawności Językowej, Lublin.

13. Żebrowska M., 1995, Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Warszawa

Uwagi:

Realizacja zajęć w trybie zdalnym odbywa się w sposób synchroniczny w aplikacji Teams. Zajęcia on-line prowadzone za pomocą aplikacji Teams odbywają się zgodnie z planem ułożonym przez Biuro ds. Planowania. Kod do zespołu został wysłany studentom poprzez pocztę USOS (mgr Ł. Kowalczyk), studenci mgr A. Mężyk zostali dołączeni do zespołu przez wykładowcę. Materiały dla studentów przekazywane są w zakładce „Pliki” w aplikacji Ms Teams. Studenci są systematycznie informowani o ich postępach w czasie kontaktów synchronicznych lub asynchronicznych z nauczycielem akademickim prowadzącym przedmiot; student ma możliwość zadawania pytań w trakcie spotkania w aplikacji lub poprzez pocztę w domenie aps.

METODY KSZTAŁCENIA:

Ćwiczenia - prezentacja i analiza testów.

Warsztaty - prezentacje multimedialne i filmy przedstawiające logopedyczne badania przesiewowe.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe ćwiczenia i laboratoria - 45 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia - 20 godz

Inne formy (zaplanowanie badań przesiewowych, przygotowanie pomocy do przeprowadzenia badań przesiewowych) - 25 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Link do ćwiczeń na platformie TEAMS:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae6a468153eda495f981d3764cfc18b4e%40thread.tacv2/1601970427054?context=%7b%22Tid%22%3a%22aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86%22%2c%22Oid%22%3a%228138852a-accd-4667-918d-44b39c90a317%22%7d

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.