Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instytucjonalne formy wsparcia dziecka i rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-IFD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instytucjonalne formy wsparcia dziecka i rodziny
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: pedagogika resocjalizacyjna, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: pedagogika resocjalizacyjna, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KS_W02 Potrafi opisać funkcjonujący w Polsce instytucjonalny system wsparcia dziecka i rodziny.

PC1_KS_W04 Potrafi scharakteryzować działalność instytucji pomagających rodzinie w zaspakajaniu podstawowych potrzeb dziecka, ich cele, zadania i metody pracy oraz prawne podstawy funkcjonowania.

PC1_KS_W07 Ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach wspierających dziecko i rodzinę.

Umiejętności

PC1_KS_U03 Potrafi krytycznie ocenić realizowane w Polsce praktyki działalności opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej na rzecz dziecka i rodziny

PC1_KS_U04 Projektuje strategie pomocy dziecku i rodzinie w sytuacjach wymagających wsparcia społecznego i profesjonalnego

Kompetencje społeczne

PC1_KS_K01 Nawiązuje aktywny kontakt z pracownikami instytucji wsparcia dziecka i rodziny, uzyskuje informacje na temat aktualnej oferty placówek i planowanego rozwoju instytucji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Miałkowska-Kozaryna
Prowadzący grup: Milena Miałkowska-Kozaryna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne studenta będą weryfikowane na podstawie:

- rozmowy

- zadań praktycznych

- prezentacji multimedialnych

- testu końcowego

Warunkiem zaliczenia jest:

- frekwencja

- aktywny udział w zajęciach

- przygotowanie wyznaczonej prezentacji

- zaliczenie testu końcowego

Pełny opis:

Podczas zajęć student zapozna się z obowiązkami rodziców i dzieci w świetle aktów prawnych, teorii pedagogicznych i psychologicznych, zapozna się z funkcjonowaniem instytucji, które w swoim statucie mają zapisaną pomoc dzieciom i/lub rodzinie (m.in. szkoła, Policja, Prokuratura, Kurator Sądowy, sąd rodzinny/ karny, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich, ośrodek pomocy społecznej, asystent rodziny, PCPR, specjalistyczne poradnie dla rodzin, świetlice socjoterapeutyczne, domy dziecka, ośrodek adopcyjno-opiekuńczy, organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, Dom Samotnej Matki, Dom Pomocy Społecznej, służba zdrowia, Poradnia Zdrowia Psychicznego, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, organizacje pozarządowe).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Krajewska, B. (2009). Instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Giza-Poleszczuk, A. (2005). Rodzina a system społeczny. Reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Gierycz, P. (red.) (2001). Informator Nauki Polskiej 2000. Warszawa: Ośrodek Przetwarzania Informacji.

Gruca-Miąsik, U. (red.) (2006). Pomoc, opieka, wsparcie dziecka i rodziny. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Literatura uzupełniająca:

Krasiejko, I. (red.) (2013). Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT.

Kromolicka, B. (red.) (2005). Praca socjalna w organizacjach pozarządowych. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT.

Szczepanik, R. i Wawrzyniak, J. (red.) (2012). Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego. Diagnoza i kierunki rozwoju. Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej.

Warzywoda-Kruszyńska, W. (red.) (2001). Żyć i pracować w enklawach biedy. Łódź : ABSOLWENT.

Brągiel, J. i Kurcz, A. (red.) (2002). Pracownik socjalny. Wybrane problemy zawodu w okresie transformacji społecznej. Opole : Uniwersytet Opolski.

Warzywoda-Kruszyńska, W. (red.) (2012). Bieda dzieci, zaniedbanie, wykluczenie Społeczne. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Dunajska, A. i Lisowski, A. (red.) (2007). Dziecko w systemie pomocy społecznej. Poradnik dla pracowników socjalnych, wychowawców i innych osób zajmujących się prawami i wychowaniem dzieci i młodzieży. Warszawa: Verlag Dashofer.

Kaczyńska, W. (red.) (2010). O etyce służb społecznych. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Walc, W., Marczykowska, I. i Szluz, B. (red.) (2008). Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Mini-wykłady, praca z tekstem, prezentacje multimedialne, dyskusje

Nakład pracy studenta:

Liczba godzin kontaktowych: 30

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 10

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia: 10

Liczba godzin przeznaczonych na inne zadania: -

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 50

Liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bilska
Prowadzący grup: Ewa Bilska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

1. Obecność na zajęciach

2. Prezentacja wybranej placówki wspierającej dziecko i rodzinę

3. Kolokwium zaliczeniowe

Pełny opis:

Treść zajęć:

1. Wprowadzenie do przedmiotu

2. Ustawa o pomocy społecznej

3. Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej

4. Ośrodek pomocy społecznej

5. Powiatowe centrum pomocy rodzinie

6. Pogotowie opiekuńcze

7. Świetlica środowiskowa, dom dziennej opieki

8. Dom pomocy społecznej, hospicjum

9. Schronisko, noclegownia

10. Powiatowy urząd pracy

11. Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych

12. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

13. Organizacje pozarządowe

14. Organizacje pozarządowe

15. Sprawdzian

Literatura:

• Brągiel J., Badora S. (red.). Formy opieki wychowania i wsparcia w zrekonstruowanym systemie pomocy społecznej. Uniwersytet Opolski, Opole 2005.

• Kolankiewicz M. (red) (1998). Zagrożone dzieciństwo : rodzinne i instytucjonalne formy opieki. Warszawa, WSiP

• Krajewska B. (2009). Instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Zagadnienia podstawowe. Kraków, Impuls.

• Radochoński M., Gruca-Miąsik U. [red.) (2006). Pomoc, opieka, wsparcie dziecka i rodziny,. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

• Ruszkowska M., Winiarski M., (red.), (2014). Praca socjalna z dziećmi, młodzieżą i rodziną. Warszawa, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

• Stojecka-Zuber R.; Róg A. (red.) (2009). System opieki i pomocy. Założenia a rzeczywistość. Tarnobrzeg, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U.2011.149.887

• Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Dz.U.2009.175.1362 ze zm.)

• Rozporządzenie MPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r.w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej Dz.U.2011.292.1720

• Rozporządzenie Ministra Edukacji arodowej z dnia 1 lutego 2013 r.w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

- praca z ksążką

- prezentacja

- dyskusja

- miniwykład

Nakład pracy studenta:

Praca na zajęciach - Ćwiczenia: 30 godzin

Przygotowywanie prezentacji - 5 godzin

Praca z książką - 10 godzin

przygotowanie się do kolokwium - 15 godzin

Łącznie - 60 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Ryszard Makowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Analiza systemu prawnej i faktycznej opieki i pomocy rodzinie w Polsce a potrzeby współczesności.

Pojęcie rodziny – Konstytucja RP, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Ustawy o pomocy społecznej.

Funkcji jakie pełni rodzina (prokreacyjna, ekonomiczna, opiekuńcza) Zasady zaliczane do kanonu zasad polskiego prawa rodzinnego (dobro dziecka, ochrona rodziny, ochrona prywatności życia rodzinnego, solidarność grupy rodzinnej). Kodeks rodzinny i opiekuńczy jako ustawa, która reguluje stosunki rodzinne oparte na małżeństwie, pokrewieństwie, powinowactwie i przysposobieniu oraz zawiera unormowania dotyczące stosunków opiekuńczych. Instytucje powołane do ochrony rodziny - sąd rodzinny, prokuratura, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka. Historia ustawodawstwa społeczno – socjalnego i ustawodawstwa dla nieletnich. Profilaktyczny aspekt ustawy o pomocy społecznej i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Zadania sądu rodzinnego i organów pomocniczych sądu (kuratorzy sądowi) Zakres działalności rodzinnych ośrodków diagnostyczno- konsultacyjnych. Instytucja mediacji w postępowaniu sądowym. Prokurator a wytaczanie powództwa w sprawach rodzinnych.

Ustawa o pomocy społecznej a system opieki nad dzieckiem pozbawionym opieki rodzicielskiej. Instytucje pomocy społecznej a zasada pomocniczości państwa Samorządu gminny, powiatowy a zadania pomocy społecznej. Zadania i podstawy funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie. Ustawa o pomocy społecznej - typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzaje rodzin zastępczych. Współpraca sądownictwa rodzinnego z organami pomocy społecznej. System opieki nad dzieckiem i rodziną. Prawne podstawy funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych i prorodzinnych form opieki nad dzieckiem, które jest pozbawione opieki rodzicielskiej. Profilaktyczny wymiar pracy z rodziną. Działalność stowarzyszeń i fundacji w zakresie wspierania rodziny. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – nowe rozwiązania w zakresie systemu opieki nada dzieckiem pozbawionym opieki rodzicielskiej. Problemy w opiece nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.

Literatura:

Maria Kolankiewicz /red/, Zagrożone Dzieciństwo. Rodzinne i Instytucjonalne Formy Opieki,WSiP

Adopcja – temat bez tajemnic / pod red. Marii Kwiecień. – Wyd. 2, Warszawa : Wydaw. Księży Marianów,2004

Dolle Cecile, Nauburger Robert: Po adopcji / Cecile Dolle, Robert Nauburger. – Poznań : W drodze, 2006

Wilgocki Jenifer, Wright Marcia Kahn: Czas niepewności : o dzieciach w

rodzinach zastępczych / Jenifer Wilgocki, Marcia Kahn Wright. – Gdańsk : GWP, 2007

11. Winogrodzka Lidia: Rodziny zastępcze i ich dzieci / Lidia Winogrodzka. – Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2007

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U.2011.149.887

Rozporządzenie MPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r.w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej Dz.U.2011.292.1720

Rozporządzenie MPiPS z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie Dz.U.2012.954

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Dz.U.2009.175.1362 ze zm.)

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, metody aktywizujące, pokaz

liczba godzin kontaktowych 15

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć 15

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu 15

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta 45

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bilska
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Uczestnictwo w dyskusji

Dokonywanie kwerend wybranych treści dotyczących konkretnych zagadnień z zakresu tematycznego przedmiotu

Prezentacja w trakcie zajęć opracowanego materiału, aktywne uczestniczenie w zajęciach

FORMA ZALICZENIA: kolokwium pisemne

Pełny opis:

• Definiowanie pojęcia „wsparcie”. Elementy wsparcia społecznego

• Pojęcie instytucji - definicje organizacyjne i prawne

• Instytucjonalne formy wsparcia. Szczególność formy instytucji pomocy społecznej

• Zakres przedmiotowy instytucjonalnej pomocy społecznej

• Polityka społeczna wobec rodziny jako subdyscyplina polityki społecznej

• Środki i instrumenty realizacji polityki rodzinnej

• Wybrane formy wsparcia rodzin z dziećmi

• Ubóstwo rodzin i dzieci jako kwestia społeczna

• Cele, zadania, formy i podmioty instytucjonalnej pomocy społecznej w ramach

• Świadczenia: usługi, praca socjalna, zasiłki, kryteria, uprawnienia

• Zmiany w zakresie organizacji form opieki nad dzieckiem osieroconym

• Organizacja pomocy i opieki w ramach zreformowanego systemu wsparcia wobec rodziny dysfunkcyjnej i dziecka sierocego

• Wybrane techniki pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

• Instytucje opiekuńczo-wychowawcze, wychowawcze, poprawcze, edukacyjne, placówki wsparcia dziennego – jako elementy wsparcia rodziny i dziecka

• Zagadnienie i uwarunkowania sieroctwa

• Piecza zastępcza

• Obraz dziecka przebywającego w opiece zastępczej

• Usamodzielnianie wychowanków pieczy zastępczej

• Dzieci ulicy. Procesy marginalizacji i automarginalizacji oraz przeciwdziałanie

Literatura:

• Dunajska A., Metody pracy z dzieckiem i rodziną, VD, Warszawa 2013

• Dzieci ulicy procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich, Frysztacki K., Nóżka M., Smagacz-Poziemska M., Kraków 2011

• Głodne dzieci w Polsce, Kępski Cz., [red.] Lublin 2011

• Grabusińska Z., Gierlacki J., Polityka społeczna a pomoc społeczna, cechy wspólne i różnice. Doświadczenia z praktyki, Kalkulator Kosztów Zaniechania, Warszawa 2014.

• Instytucje społeczne – organizacja, zarządzanie, wybrane aspekty prawne i gospodarcze, Kruk A. M., Warszawa 2010.

• Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej, pod red. E. Kantowicz, Olsztyn 2011

• Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej, IMPULS Kraków 2010

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2016 r. pod poz. 575

• Poradnik metodyczny dla wychowawców, Zieja Z. (red.) KK Zielona Góra 2003

• Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze, Ruszkowska M., (red.), CRZL Warszawa 2013.

• Ruszkowska M., Winiarski M., (red.), Praca socjalna z dziećmi, młodzieżą i rodziną. CRZL, Warszawa 2014

• Sędzicki M., (red.) Rodzina i dziecko. Wybrane elementy wsparcia (red.), APS, Warszawa 2012.

• Sędzicki M., Dysfunkcjonalność dziecka pozbawionego opieki rodziców – przegląd stanowisk, [w:] Nie w pełni sprawni, red. Piekt-Brodzka D.M.., Warszawa 2008/9.

• Sędzicki M., „Dzieci zagubione w sieroctwie” – wyzwanie dla skutecznej pomocy, str. 155, [w:] Mikołajczyk M., (red.) Praca_społeczna_i_pomoc_socjalna, Warszawa 2014.

• Sędzicki M., Domy dziecka w polskiej tradycji opieki nad dzieckiem osieroconym, [w:] Sędzicki M., (red.) Pomoc w praktyce. O różnych wymiarach wsparcia, Warszawa 2014.

• System opieki i pomocy. Założenia a rzeczywistość; Stojecka – Zuber R.; Róg A. (red.) Tarnobrzeg 2009.

• Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej, Dz.U. 2015 poz. 163

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Metody oparte na działaniu praktycznym, metody oparte na słowie, praca z książką,

Nakład pracy studenta:

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny kontaktowe

Ćwiczenia: 30 h

Przygotowywanie się do zajęć/zaliczenia

Ćwiczenia: 15 h

Opracowywanie kwerend - wejściówek, prac pisemnych, prezentacji

Ćwiczenia: 5 h

Sumaryczna liczba godzin: 50 h

Liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bilska
Prowadzący grup: Olga Lesiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie przedmiotu:

- Praca indywidualna na wybranym przypadku

- Praca grupowa

- Frekwencja i aktywność na zajęciach

Pełny opis:

Opis przedmiotu:

1. Wprowadzenie w tematykę pomocy i wsparcia dziecku i rodzinie

- Poznanie podstawowych pojęć i funkcji związanych z funkcjonowaniem rodziny.

- Poznanie podstaw prawnych związanych z udzielaniem wsparcia i pomocy dziecku oraz rodzinie obowiązujących w kraju.

-Wprowadzenie w funkcjonowanie instytucji udzielających pomocy i wsparcia rodzinie.

2. Instytucie wspierające prawidłowe funkcjonowanie dziecka i rodziny - praca w grupach

-Ośrodki Pomocy Społecznej;

- Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie;

- Placówki wsparcia dziennego;

- Placówki opiekuńczo-wychowawcze, Pogotowia opiekuńcze;

- Instytucje oświatowe;

- Domy pomocy społecznej, Ośrodki wsparcia, Ośrodki interwencji kryzysowej;

- Placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego;

- Organizacje pozarządowe;

3. Diagnoza potrzeb dziecka i rodziny oraz planowanie odpowiedniej pomocy

-Diagnoza zasobów i potrzeb rodziny;

- Planowanie i organizacja pomocy

- Weryfikacja udzielanego wsparcia;

4. Diagnozowanie, planowanie i weryfikacja wsparcia i udzielanie pomocy - praca na przypadkach

- Indywidualna praca na zaliczenie;

Literatura:

Literatura:

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej [Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887]

2. Domaradzki Piotr, Krzyszkowski Jerzy, Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej. Ujęcie praktyczne, Akademia samorządowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016

3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej [Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593]

4. Gruca-Miąsik Urszula [pod red.], Pomoc, opieka, wsparcie dziecka i rodziny, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006

5. Dudek Mieczysław [redakcja naukowa], Wsparcie rodziny dysfunkcyjnej,

Uwagi:

Metody i kryteria oceniania:

1. Praca indywidualna na wybranym przypadku – 50%

2. Praca grupowa – 30%

3. Frekwencja i aktywność na zajęciach – 20%

Student może uzyskać maksymalnie 30 pkt.

30 - 26 pkt – ocena bardzo dobra

25 - 24 pkt – ocena dobra +

23 – 21 pkt – ocena dobra

20 – 19 pkt – ocena dostateczna +

18 – 16 – ocena dostateczna

15 – 0 – brak zaliczenia

Rozliczenie puntów ECTS

1. Godziny kontaktowe - 12 godzin

2. Przygotowanie pracy na indywidualnym przypadku - 30 godzin

3. Przygotowanie pracy w grupach - 15 godzin

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 57

Łącznie - 2 punkty ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Analiza systemu prawnej i faktycznej opieki i pomocy rodzinie w Polsce a potrzeby współczesności.

Pojęcie rodziny – Konstytucja RP, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Ustawy o pomocy społecznej.

Funkcji jakie pełni rodzina (prokreacyjna, ekonomiczna, opiekuńcza) Zasady zaliczane do kanonu zasad polskiego prawa rodzinnego (dobro dziecka, ochrona rodziny, ochrona prywatności życia rodzinnego, solidarność grupy rodzinnej). Kodeks rodzinny i opiekuńczy jako ustawa, która reguluje stosunki rodzinne oparte na małżeństwie, pokrewieństwie, powinowactwie i przysposobieniu oraz zawiera unormowania dotyczące stosunków opiekuńczych. Instytucje powołane do ochrony rodziny - sąd rodzinny, prokuratura, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka. Historia ustawodawstwa społeczno – socjalnego i ustawodawstwa dla nieletnich. Profilaktyczny aspekt ustawy o pomocy społecznej i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Zadania sądu rodzinnego i organów pomocniczych sądu (kuratorzy sądowi) Zakres działalności rodzinnych ośrodków diagnostyczno- konsultacyjnych. Instytucja mediacji w postępowaniu sądowym. Prokurator a wytaczanie powództwa w sprawach rodzinnych.

Ustawa o pomocy społecznej a system opieki nad dzieckiem pozbawionym opieki rodzicielskiej. Instytucje pomocy społecznej a zasada pomocniczości państwa Samorządu gminny, powiatowy a zadania pomocy społecznej. Zadania i podstawy funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie. Ustawa o pomocy społecznej - typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzaje rodzin zastępczych. Współpraca sądownictwa rodzinnego z organami pomocy społecznej. System opieki nad dzieckiem i rodziną. Prawne podstawy funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych i prorodzinnych form opieki nad dzieckiem, które jest pozbawione opieki rodzicielskiej. Profilaktyczny wymiar pracy z rodziną. Działalność stowarzyszeń i fundacji w zakresie wspierania rodziny. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – nowe rozwiązania w zakresie systemu opieki nada dzieckiem pozbawionym opieki rodzicielskiej. Problemy w opiece nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.

Literatura:

Maria Kolankiewicz /red/, Zagrożone Dzieciństwo. Rodzinne i Instytucjonalne Formy Opieki,WSiP

Adopcja – temat bez tajemnic / pod red. Marii Kwiecień. – Wyd. 2, Warszawa : Wydaw. Księży Marianów,2004

Dolle Cecile, Nauburger Robert: Po adopcji / Cecile Dolle, Robert Nauburger. – Poznań : W drodze, 2006

Wilgocki Jenifer, Wright Marcia Kahn: Czas niepewności : o dzieciach w

rodzinach zastępczych / Jenifer Wilgocki, Marcia Kahn Wright. – Gdańsk : GWP, 2007

11. Winogrodzka Lidia: Rodziny zastępcze i ich dzieci / Lidia Winogrodzka. – Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2007

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U.2011.149.887

Rozporządzenie MPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r.w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej Dz.U.2011.292.1720

Rozporządzenie MPiPS z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie Dz.U.2012.954

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Dz.U.2009.175.1362 ze zm.)

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, metody aktywizujące, pokaz

liczba godzin kontaktowych 15

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć 15

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu 15

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta 45

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bilska
Prowadzący grup: Arkadiusz Brzeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

1. Obecność na zajęciach

2. Prezentacja wybranej placówki wspierającej dziecko i rodzinę

3. Kolokwium zaliczeniowe

Pełny opis:

Treść zajęć:

1. Wprowadzenie do przedmiotu

2. Ustawa o pomocy społecznej

3. Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej

4. Ośrodek pomocy społecznej

5. Powiatowe centrum pomocy rodzinie

6. Pogotowie opiekuńcze

7. Świetlica środowiskowa, dom dziennej opieki

8. Dom pomocy społecznej, hospicjum

9. Schronisko, noclegownia

10. Powiatowy urząd pracy

11. Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych

12. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

13. Organizacje pozarządowe

14. Organizacje pozarządowe

15. Sprawdzian

Literatura:

Brągiel J., Badora S. (red.). Formy opieki wychowania i wsparcia w zrekonstruowanym systemie pomocy społecznej. Uniwersytet Opolski, Opole 2005.

• Kolankiewicz M. (red) (1998). Zagrożone dzieciństwo : rodzinne i instytucjonalne formy opieki. Warszawa, WSiP

• Krajewska B. (2009). Instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Zagadnienia podstawowe. Kraków, Impuls.

• Radochoński M., Gruca-Miąsik U. [red.) (2006). Pomoc, opieka, wsparcie dziecka i rodziny,. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

• Ruszkowska M., Winiarski M., (red.), (2014). Praca socjalna z dziećmi, młodzieżą i rodziną. Warszawa, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

• Stojecka-Zuber R.; Róg A. (red.) (2009). System opieki i pomocy. Założenia a rzeczywistość. Tarnobrzeg, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U.2011.149.887

• Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Dz.U.2009.175.1362 ze zm.)

• Rozporządzenie MPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r.w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej Dz.U.2011.292.1720

• Rozporządzenie Ministra Edukacji arodowej z dnia 1 lutego 2013 r.w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

- praca z ksążką

- prezentacja

- dyskusja

- miniwykład

Nakład pracy studenta:

Praca na zajęciach - Ćwiczenia: 30 godzin

Przygotowywanie prezentacji - 5 godzin

Praca z książką - 10 godzin

przygotowanie się do kolokwium - 15 godzin

Łącznie - 60 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bilska
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

1. Obecność na zajęciach

2. Prezentacja wybranej placówki wspierającej dziecko i rodzinę

3. Kolokwium zaliczeniowe

Pełny opis:

Treść zajęć:

1. Wprowadzenie do przedmiotu

2. Ustawa o pomocy społecznej

3. Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej

4. Ośrodek pomocy społecznej

5. Powiatowe centrum pomocy rodzinie

6. Pogotowie opiekuńcze

7. Świetlica środowiskowa, dom dziennej opieki

8. Dom pomocy społecznej, hospicjum

9. Schronisko, noclegownia

10. Powiatowy urząd pracy

11. Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych

12. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

13. Organizacje pozarządowe

14. Organizacje pozarządowe

15. Sprawdzian

Literatura:

• Brągiel J., Badora S. (red.). Formy opieki wychowania i wsparcia w zrekonstruowanym systemie pomocy społecznej. Uniwersytet Opolski, Opole 2005.

• Kolankiewicz M. (red) (1998). Zagrożone dzieciństwo : rodzinne i instytucjonalne formy opieki. Warszawa, WSiP

• Krajewska B. (2009). Instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Zagadnienia podstawowe. Kraków, Impuls.

• Radochoński M., Gruca-Miąsik U. [red.) (2006). Pomoc, opieka, wsparcie dziecka i rodziny,. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

• Ruszkowska M., Winiarski M., (red.), (2014). Praca socjalna z dziećmi, młodzieżą i rodziną. Warszawa, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

• Stojecka-Zuber R.; Róg A. (red.) (2009). System opieki i pomocy. Założenia a rzeczywistość. Tarnobrzeg, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U.2011.149.887

• Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Dz.U.2009.175.1362 ze zm.)

• Rozporządzenie MPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r.w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej Dz.U.2011.292.1720

• Rozporządzenie Ministra Edukacji arodowej z dnia 1 lutego 2013 r.w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

- praca z ksążką

- prezentacja

- dyskusja

- miniwykład

Nakład pracy studenta:

Praca na zajęciach - Ćwiczenia: 30 godzin

Przygotowywanie prezentacji - 5 godzin

Praca z książką - 10 godzin

przygotowanie się do kolokwium - 15 godzin

Łącznie - 60 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Uczestnictwo w dyskusji

Dokonywanie kwerend wybranych treści dotyczących konkretnych zagadnień z zakresu tematycznego przedmiotu

Prezentacja w trakcie zajęć opracowanego materiału, aktywne uczestniczenie w zajęciach

FORMA ZALICZENIA: kolokwium pisemne

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Definiowanie pojęcia „wsparcie”. Elementy wsparcia społecznego

Pojęcie instytucji - definicje organizacyjne i prawne

Instytucjonalne formy wsparcia. Szczególność formy instytucji pomocy społecznej

Zakres przedmiotowy instytucjonalnej pomocy społecznej

Polityka społeczna wobec rodziny jako subdyscyplina polityki społecznej

Środki i instrumenty realizacji polityki rodzinnej

Wybrane formy wsparcia rodzin z dziećmi

Cele, zadania, formy i podmioty instytucjonalnej pomocy społecznej w ramach

Zmiany w zakresie organizacji form opieki nad dzieckiem osieroconym

Organizacja pomocy i opieki w ramach zreformowanego systemu wsparcia wobec rodziny dysfunkcyjnej i dziecka sierocego

Wybrane techniki pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

Instytucje opiekuńczo-wychowawcze, wychowawcze, poprawcze, edukacyjne, placówki wsparcia dziennego – jako elementy wsparcia rodziny i dziecka

Zagadnienie i uwarunkowania sieroctwa

Piecza zastępcza

Obraz dziecka przebywającego w opiece zastępczej

Procesy marginalizacji i automarginalizacji oraz przeciwdziałanie im

Usamodzielnianie wychowanków pieczy zastępczej

Literatura:

•Dunajska A., Metody pracy z dzieckiem i rodziną, VD, Warszawa 2013

•Dzieci ulicy procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich, Frysztacki K., Nóżka M., Smagacz-Poziemska M., Kraków 2011

•Głodne dzieci w Polsce, Kępski Cz., [red.] Lublin 2011

Grabusińska Z., Gierlacki J., Polityka społeczna a pomoc społeczna, cechy wspólne i różnice. Doświadczenia z praktyki, Kalkulator Kosztów Zaniechania, Warszawa 2014.

Instytucje społeczne – organizacja, zarządzanie, wybrane aspekty prawne i gospodarcze, Kruk A. M., Warszawa 2010.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2016 r. pod poz. 575

Poradnik metodyczny dla wychowawców, Zieja Z. (red.) KK Zielona Góra 2003

Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze, Ruszkowska M., (red.), CRZL Warszawa 2013.

Sędzicki M., (red.) Rodzina i dziecko. Wybrane elementy wsparcia (red.), APS, Warszawa 2012.

Sędzicki M., Dysfunkcjonalność dziecka pozbawionego opieki rodziców – przegląd stanowisk, [w:] Nie w pełni sprawni, red. Piekt-Brodzka D.M.., Warszawa 2008/9.

Sędzicki M., „Dzieci zagubione w sieroctwie” – wyzwanie dla skutecznej pomocy, str. 155, [w:] Mikołajczyk M., (red.) Praca_społeczna_i_pomoc_socjalna, Warszawa 2014.

Sędzicki M., Domy dziecka w polskiej tradycji opieki nad dzieckiem osieroconym, [w:] Sędzicki M., (red.) Pomoc w praktyce. O różnych wymiarach wsparcia, Warszawa 2014.

System opieki i pomocy. Założenia a rzeczywistość; Stojecka – Zuber R.; Róg A. (red.) Tarnobrzeg 2009.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Metody oparte na działaniu praktycznym, metody oparte na słowie, praca z książką,

Nakład pracy studenta:

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności: ćw 12; przygotowanie do zajęć i zaliczenia: 18.

Sumaryczna liczba godzin: 30.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bilska
Prowadzący grup: Arkadiusz Brzeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

1. Obecność na zajęciach

2. Prezentacja wybranej placówki wspierającej dziecko i rodzinę

3. Kolokwium zaliczeniowe

Pełny opis:

Treść zajęć:

1. Wprowadzenie do przedmiotu

2. Ustawa o pomocy społecznej, Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej

3. Ośrodek pomocy społecznej, Powiatowe centrum pomocy rodzinie

4. Pogotowie opiekuńcze

5. Świetlica środowiskowa, poradnia psychologiczno-pedagogiczna

6. Dom pomocy społecznej,dom dziennej opieki, hospicjum,

7. Schronisko, noclegownia

8. Powiatowy urząd pracy

9. Organizacje pozarządowe

Literatura:

Brągiel J., Badora S. (red.). Formy opieki wychowania i wsparcia w zrekonstruowanym systemie pomocy społecznej. Uniwersytet Opolski, Opole 2005.

• Kolankiewicz M. (red) (1998). Zagrożone dzieciństwo : rodzinne i instytucjonalne formy opieki. Warszawa, WSiP

• Krajewska B. (2009). Instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Zagadnienia podstawowe. Kraków, Impuls.

• Radochoński M., Gruca-Miąsik U. [red.) (2006). Pomoc, opieka, wsparcie dziecka i rodziny,. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

• Ruszkowska M., Winiarski M., (red.), (2014). Praca socjalna z dziećmi, młodzieżą i rodziną. Warszawa, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

• Stojecka-Zuber R.; Róg A. (red.) (2009). System opieki i pomocy. Założenia a rzeczywistość. Tarnobrzeg, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U.2011.149.887

• Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Dz.U.2009.175.1362 ze zm.)

• Rozporządzenie MPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r.w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej Dz.U.2011.292.1720

• Rozporządzenie Ministra Edukacji arodowej z dnia 1 lutego 2013 r.w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Uwagi:

- prezentacja

- dyskusja

- miniwykład

Nakład pracy studenta:

Praca na zajęciach - Ćwiczenia: 12 godzin

Przygotowywanie prezentacji - 10 godzin

Praca z książką - 20 godzin

przygotowanie się do kolokwium - 15 godzin

Łącznie - 57 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Uczestnictwo w dyskusji

Dokonywanie kwerend wybranych treści dotyczących konkretnych zagadnień z zakresu tematycznego przedmiotu

Prezentacja w trakcie zajęć opracowanego materiału, aktywne uczestniczenie w zajęciach

FORMA ZALICZENIA: kolokwium pisemne

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Definiowanie pojęcia „wsparcie”. Elementy wsparcia społecznego

Pojęcie instytucji - definicje organizacyjne i prawne

Instytucjonalne formy wsparcia. Szczególność formy instytucji pomocy społecznej

Zakres przedmiotowy instytucjonalnej pomocy społecznej

Polityka społeczna wobec rodziny jako subdyscyplina polityki społecznej

Środki i instrumenty realizacji polityki rodzinnej

Wybrane formy wsparcia rodzin z dziećmi

Cele, zadania, formy i podmioty instytucjonalnej pomocy społecznej w ramach

Zmiany w zakresie organizacji form opieki nad dzieckiem osieroconym

Organizacja pomocy i opieki w ramach zreformowanego systemu wsparcia wobec rodziny dysfunkcyjnej i dziecka sierocego

Wybrane techniki pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

Instytucje opiekuńczo-wychowawcze, wychowawcze, poprawcze, edukacyjne, placówki wsparcia dziennego – jako elementy wsparcia rodziny i dziecka

Zagadnienie i uwarunkowania sieroctwa

Piecza zastępcza

Obraz dziecka przebywającego w opiece zastępczej

Procesy marginalizacji i automarginalizacji oraz przeciwdziałanie im

Usamodzielnianie wychowanków pieczy zastępczej

Literatura:

•Dunajska A., Metody pracy z dzieckiem i rodziną, VD, Warszawa 2013

•Dzieci ulicy procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich, Frysztacki K., Nóżka M., Smagacz-Poziemska M., Kraków 2011

•Głodne dzieci w Polsce, Kępski Cz., [red.] Lublin 2011

Grabusińska Z., Gierlacki J., Polityka społeczna a pomoc społeczna, cechy wspólne i różnice. Doświadczenia z praktyki, Kalkulator Kosztów Zaniechania, Warszawa 2014.

Instytucje społeczne – organizacja, zarządzanie, wybrane aspekty prawne i gospodarcze, Kruk A. M., Warszawa 2010.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2016 r. pod poz. 575

Poradnik metodyczny dla wychowawców, Zieja Z. (red.) KK Zielona Góra 2003

Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze, Ruszkowska M., (red.), CRZL Warszawa 2013.

Sędzicki M., (red.) Rodzina i dziecko. Wybrane elementy wsparcia (red.), APS, Warszawa 2012.

Sędzicki M., Dysfunkcjonalność dziecka pozbawionego opieki rodziców – przegląd stanowisk, [w:] Nie w pełni sprawni, red. Piekt-Brodzka D.M.., Warszawa 2008/9.

Sędzicki M., „Dzieci zagubione w sieroctwie” – wyzwanie dla skutecznej pomocy, str. 155, [w:] Mikołajczyk M., (red.) Praca_społeczna_i_pomoc_socjalna, Warszawa 2014.

Sędzicki M., Domy dziecka w polskiej tradycji opieki nad dzieckiem osieroconym, [w:] Sędzicki M., (red.) Pomoc w praktyce. O różnych wymiarach wsparcia, Warszawa 2014.

System opieki i pomocy. Założenia a rzeczywistość; Stojecka – Zuber R.; Róg A. (red.) Tarnobrzeg 2009.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Metody oparte na działaniu praktycznym, metody oparte na słowie, praca z książką

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Uczestnictwo w dyskusji

Dokonywanie kwerend wybranych treści dotyczących konkretnych zagadnień z zakresu tematycznego przedmiotu

Prezentacja w trakcie zajęć opracowanego materiału, aktywne uczestniczenie w zajęciach

FORMA ZALICZENIA: kolokwium pisemne

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Definiowanie pojęcia „wsparcie”. Elementy wsparcia społecznego

Pojęcie instytucji - definicje organizacyjne i prawne

Instytucjonalne formy wsparcia. Szczególność formy instytucji pomocy społecznej

Zakres przedmiotowy instytucjonalnej pomocy społecznej

Polityka społeczna wobec rodziny jako subdyscyplina polityki społecznej

Środki i instrumenty realizacji polityki rodzinnej

Wybrane formy wsparcia rodzin z dziećmi

Cele, zadania, formy i podmioty instytucjonalnej pomocy społecznej w ramach

Zmiany w zakresie organizacji form opieki nad dzieckiem osieroconym

Organizacja pomocy i opieki w ramach zreformowanego systemu wsparcia wobec rodziny dysfunkcyjnej i dziecka sierocego

Wybrane techniki pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

Instytucje opiekuńczo-wychowawcze, wychowawcze, poprawcze, edukacyjne, placówki wsparcia dziennego – jako elementy wsparcia rodziny i dziecka

Zagadnienie i uwarunkowania sieroctwa

Piecza zastępcza

Obraz dziecka przebywającego w opiece zastępczej

Procesy marginalizacji i automarginalizacji oraz przeciwdziałanie im

Usamodzielnianie wychowanków pieczy zastępczej

Literatura:

•Dunajska A., Metody pracy z dzieckiem i rodziną, VD, Warszawa 2013

•Dzieci ulicy procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich, Frysztacki K., Nóżka M., Smagacz-Poziemska M., Kraków 2011

•Głodne dzieci w Polsce, Kępski Cz., [red.] Lublin 2011

Grabusińska Z., Gierlacki J., Polityka społeczna a pomoc społeczna, cechy wspólne i różnice. Doświadczenia z praktyki, Kalkulator Kosztów Zaniechania, Warszawa 2014.

Instytucje społeczne – organizacja, zarządzanie, wybrane aspekty prawne i gospodarcze, Kruk A. M., Warszawa 2010.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2016 r. pod poz. 575

Poradnik metodyczny dla wychowawców, Zieja Z. (red.) KK Zielona Góra 2003

Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze, Ruszkowska M., (red.), CRZL Warszawa 2013.

Sędzicki M., (red.) Rodzina i dziecko. Wybrane elementy wsparcia (red.), APS, Warszawa 2012.

Sędzicki M., Dysfunkcjonalność dziecka pozbawionego opieki rodziców – przegląd stanowisk, [w:] Nie w pełni sprawni, red. Piekt-Brodzka D.M.., Warszawa 2008/9.

Sędzicki M., „Dzieci zagubione w sieroctwie” – wyzwanie dla skutecznej pomocy, str. 155, [w:] Mikołajczyk M., (red.) Praca_społeczna_i_pomoc_socjalna, Warszawa 2014.

Sędzicki M., Domy dziecka w polskiej tradycji opieki nad dzieckiem osieroconym, [w:] Sędzicki M., (red.) Pomoc w praktyce. O różnych wymiarach wsparcia, Warszawa 2014.

System opieki i pomocy. Założenia a rzeczywistość; Stojecka – Zuber R.; Róg A. (red.) Tarnobrzeg 2009.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Metody oparte na działaniu praktycznym, metody oparte na słowie, praca z książką

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Elżbieta Czyż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z system wsparcia dziecka i rodziny w Polsce. Studenci uzyskają informację na temat tego systemu zarówno w formie skryptu, wykładu on line jak i prezentacji przesłanych drogą mailową

Zaliczenie:

Osiągniecie zakładanych efektów uczenia weryfikowane na podstawie:

- zaznajomienie się ze skryptem napisanym przez wykładowcę przesłanym droga mailową do każdego studenta a także prezentacjami udostępnianymi na wykładzie on line i przesłanymi do każdego studenta drogą mailową.;

- wykonane i złożenie zadań, które mają być przesłane do wykładowcy drogą mailową

- aktywnego udziału w zajęciach (krytyczna ocena przekazywanych treści) i dyskusji przeprowadzonych za pomocą aplikacji Teames

- ocena ustnej wypowiedzi studenta podczas zajęć

- obserwacja aktywności studentów podczas zajęć on line.

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Definiowanie pojęcia „wsparcie”. Elementy wsparcia społecznego

Pojęcie instytucji - definicje organizacyjne i prawne

Instytucjonalne formy wsparcia. Szczególność formy instytucji pomocy społecznej

Zakres przedmiotowy instytucjonalnej pomocy społecznej

Polityka społeczna wobec rodziny jako subdyscyplina polityki społecznej

Środki i instrumenty realizacji polityki rodzinnej

Wybrane formy wsparcia rodzin z dziećmi

Cele, zadania, formy i podmioty instytucjonalnej pomocy społecznej w ramach

Zmiany w zakresie organizacji form opieki nad dzieckiem osieroconym

Organizacja pomocy i opieki w ramach zreformowanego systemu wsparcia wobec rodziny dysfunkcyjnej i dziecka sierocego

Wybrane techniki pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

Instytucje opiekuńczo-wychowawcze, wychowawcze, poprawcze, edukacyjne, placówki wsparcia dziennego – jako elementy wsparcia rodziny i dziecka

Zagadnienie i uwarunkowania sieroctwa

Piecza zastępcza

Obraz dziecka przebywającego w opiece zastępczej

Procesy marginalizacji i automarginalizacji oraz przeciwdziałanie im

Usamodzielnianie wychowanków pieczy zastępczej

Literatura:

•Dunajska A., Metody pracy z dzieckiem i rodziną, VD, Warszawa 2013

•Dzieci ulicy procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich, Frysztacki K., Nóżka M., Smagacz-Poziemska M., Kraków 2011

•Głodne dzieci w Polsce, Kępski Cz., [red.] Lublin 2011

Grabusińska Z., Gierlacki J., Polityka społeczna a pomoc społeczna, cechy wspólne i różnice. Doświadczenia z praktyki, Kalkulator Kosztów Zaniechania, Warszawa 2014.

Instytucje społeczne – organizacja, zarządzanie, wybrane aspekty prawne i gospodarcze, Kruk A. M., Warszawa 2010.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2016 r. pod poz. 575

Poradnik metodyczny dla wychowawców, Zieja Z. (red.) KK Zielona Góra 2003

Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze, Ruszkowska M., (red.), CRZL Warszawa 2013.

Sędzicki M., (red.) Rodzina i dziecko. Wybrane elementy wsparcia (red.), APS, Warszawa 2012.

Sędzicki M., Dysfunkcjonalność dziecka pozbawionego opieki rodziców – przegląd stanowisk, [w:] Nie w pełni sprawni, red. Piekt-Brodzka D.M.., Warszawa 2008/9.

Sędzicki M., „Dzieci zagubione w sieroctwie” – wyzwanie dla skutecznej pomocy, str. 155, [w:] Mikołajczyk M., (red.) Praca_społeczna_i_pomoc_socjalna, Warszawa 2014.

Sędzicki M., Domy dziecka w polskiej tradycji opieki nad dzieckiem osieroconym, [w:] Sędzicki M., (red.) Pomoc w praktyce. O różnych wymiarach wsparcia, Warszawa 2014.

System opieki i pomocy. Założenia a rzeczywistość; Stojecka – Zuber R.; Róg A. (red.) Tarnobrzeg 2009.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Uwagi:

Metody kształcenia:

praca zdalna, wykład, dyskusja, pogadanka, pokaz, metody aktywizujące - metody symulacyjne, metoda projektu, nauczanie problemowe.

liczba godzin kontaktowych 12

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć 20

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu 20

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta 52

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2.

Na czas edukacji on-line prowadzenie pracy i monitorowanie wykonywanie zadań przez studentów na platformie Teams a także udostępnianie studentom , materiałów elektronicznych oraz zagadnień i zadań do samodzielnego opracowania (z możliwością zgłaszania pytań i uwag) za pośrednictwem poczty elektronicznej. Konsultacje indywidualne za pośrednictwem poczty elektronicznej w godzinach dyżurów.

W dniu 09.04. 2020 r studenci drogą mailową (mail grupowy) otrzymali autorski skrypt prowadzącego zajęcia w którym omówione zostały prorodzinne i instytucjonalne formy opieki nad dzieckiem pozbawionym opieki rodzicielskiej w Polsce. Studenci zobowiązani zostali do zaznajomienia się z wiedzą zawartą w opracowaniu.

16.05.2020- zajęcia na platformie Teams

- na podstawie przesłanego opracowania autorstwa wykładowy dyskusja i krytyczna ocena systemu opieki nad dzieckiem pozbawionym opieki rodzicielskiej

- pogadanka - jakie nowatorskie rozwiązania można byłoby wdrożyć w ramach istniejącego systemu

- wykład prowadzącego - system polityki społecznej i pomocy społecznej i w Polsce

- zadanie do wykonania przygotowanie i przesłanie konspektu zajęć z dziećmi pozostającymi w "zamknięciu" podczas społecznej kwarantanny w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Termin wykonania - do 06.06. 2020 r

06.06.2020 r.

zajęcia on lin na platformie Teams

- analiza i omówienie przesłanych przez studentów prac

- zaprezentowanie (przez studentów) najciekawszych pomysłów

- wykład on lin zadania i funkcjonowanie organów, instytucji, stowarzyszeń i fundacji na rzecz rodziny i dziecka

- zobowiązanie studentów do wykonania samodzielnej, kreatywnej pracy - przesłanie prowadzącemu zajęcia drogą mailową - - zaprojektowanie alternatywnego działania systemu wsparcia dziecka i rodziny w okresie kwarantanny

20.06.2020 r

zajęcia on lin na platformie Teams

- analiza i wnikliwe omówienie przesłanych prac

- zaprezentowanie (przez studentów) najciekawszych pomysłów

- wykład : system wsparcia finansowego rodzin w Polsce

- studenci w drugiej części zajęć dokonają w trakcie dyskusji krytycznej analizy systemu opieki nad dzieckiem

- zobowiązanie studentów do wykonania samodzielnej, kreatywnej pracy - przesłanie prowadzącemu zajęcia drogą mailową - zaprojektowanie systemu wsparcia dziecka i rodziny w czasie recesji gospodarczej i kryzysu ekonomicznego z uwzględnieniem zadań poszczególnych instytucji i organów. Termin wykonania zadania - do 27.06. 2020

Podstawą zaliczenia przedmiotu są: aktywny udział w zajęciach. on lin,

wykonanie zadań zleconych w trakcie zajęć.

Zaliczenie przedmiotu odbędzie się 28.06.2020 r. tj po dostarczeniu ostatniej pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.