Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy socjologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2F-SOC1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy socjologii
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W01 Zna podstawową terminologię używaną w socjologii

PC_KK_W02 Ma elementarną wiedzę o miejscu socjologii w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych

i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi

PC1_KK_W07 Ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i zachodzących między nimi relacjach oraz instytucjach życia społecznego

PC1_KK_U05 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, wypowiadać się piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień socjologicznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jowita Bartczak
Prowadzący grup: Jowita Bartczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

egzamin pisemny z pytaniami zamkniętymi (testowymi) i opisowymi (otwartymi)

Pełny opis:

I. Przedmiot socjologii. Przedsocjologiczna wiedza o społeczeństwie. Wiedza potoczna i naukowa. Socjologia jako dyscyplina naukowa. Socjologia wśród innych nauk. Rozwój socjologii. Czołowi przedstawiciele socjologii myśli socjologicznej. Współczesne teorie socjologiczne.

II. Metody i narzędzia badań socjologicznych. Zmienne i korelacje. Proces badawczy i jego etapy. Metody badawcze. Obserwacja. Badania sondażowe. Eksperymenty. Analizy dokumentów i danych zastanych. Problemy i dylematy socjologa w procesie badawczym.

III. Społeczny wymiar kultury. Kultura jako wyróżnik człowieka. Definicje kultury. Cechy kultury. Kultura materialna i niematerialna. Typy kultury. Kultura symboliczna i jej społeczne funkcje. Trywializacja symboli. Wartości i normy (rodzaje). Etnocentryzm i relatywizm kulturowy. Kultura masowa i jej społeczne znaczenie w świecie współczesnym. Rola telewizji i internetu. Społeczne oddziaływanie reklamy.

IV. Interakcje i struktura społeczna. Pojęcie interakcji. Interakcje jako: wymiana, gra i komunikacja. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Mowa ciała. Status społeczny i jego rodzaje. Role społeczne – podejście dramaturgiczne (teoria E. Goffmana).

V. Zbiorowości społeczne. Pojęcie grupy społecznej. Cechy grupy społecznej. Typologia grup. Normy grupowe. Struktura grupy. Procesy grupowe. Komunikacja w grupie. Typy przywództwa. Spójność grupy. Konformizm grupowy. Mechanizm kontroli społecznej. Grupy odniesienia porównawczego i normatywnego. Organizacje społeczne. Typ idealny biurokracji Maxa Webera. Instytucje społeczne. Społeczność lokalna i zbiorowość terytorialna. Naród.

VI. Proces socjalizacji. Socjalizacja i wychowanie a natura. „Dzikie dzieci”. Osobowość społeczna. Dynamika socjalizacji – różne ujęcia. Socjalizacja pierwotna i jej znaczenie. Rozwój „jaźni” wg G.H.Meada. Socjalizacja wtórna. Resocjalizacja.

VII. Stratyfikacja społeczna. Pojęcie nierówności społecznych. Systemy stratyfikacji. Teorie stratyfikacji: funkcjonalna, teoria konfliktu, wielowymiarowe ujęcie M.Webera. Utrzymywanie systemu stratyfikacji społecznej. Klasy i warstwy. Zróżnicowanie społeczno-zawodowe. Ruchliwość społeczna i jej rodzaje. Klasa średnia. Underclass i marginalizacja społeczna. Bezrobocie (typy i skutki) i ubóstwo w Polsce.

VIII. Religia. Podstawowe pojęcia związane z religią. Typy religii. Religia wg funkcjonalistów i teorii konfliktu. Organizacja religii. Przemiany religijności społeczeństwa polskiego.

IX. Dewiacja i kontrola społeczna. Różne ujęcia dewiacji: interpretacje biologiczne i psychologiczne. Socjologiczne teorie dewiacji: funkcjonalistyczne, interakcjonistyczne, konfliktu i kontroli. Kontrola społeczna jako reakcja na dewiację.

X. Zachowania zbiorowe i ruchy społeczne – typologia. Tłum i jego cechy. Zmiana społeczna i jej czynniki. Globalizacja. Czynniki sprzyjające globalizacji. Przyczyny postępu globalizacji. Postawy wobec globalizacji: sceptycy, hiperglobaliści, zwolennicy koncepcji transformacji. Wpływ globalizacji na życie społeczne. Globalizacja a nierówności społeczne.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) A. Giddens, Socjologia, PWN Warszawa 2004

2) N. Goodman, Wstęp do socjologii, Warszawa 1997

3) B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca:

1) E. Aronson, Człowiek-istota społeczna, Warszawa 1995, s. 494-522

2) P.L.Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa 1983, s.202-227

3) E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 1998, r.I

4) G. Le Bon, Psychologia tłumu, Warszawa 1994, r.I

5) St. Ossowski, Konflikt niewspółmiernych skal wartości, Dzieła, t.III, Warszawa 1967

6) D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Warszawa 1998, r.I

7) J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 1993, r. VII

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład i prezentacje multimedialne

nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe (30g.)

- przygotowanie do egzaminu (60g.)

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jowita Bartczak
Prowadzący grup: Jowita Bartczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: egzamin pisemny: pytania testowe i otwarte

Pełny opis:

I. Przedmiot socjologii. Przedsocjologiczna wiedza o społeczeństwie. Wiedza potoczna i naukowa. Socjologia jako dyscyplina naukowa. Socjologia wśród innych nauk. Rozwój socjologii. Czołowi przedstawiciele socjologii myśli socjologicznej. Współczesne teorie socjologiczne.

II. Metody i narzędzia badań socjologicznych. Zmienne i korelacje. Proces badawczy i jego etapy. Metody badawcze. Obserwacja. Badania sondażowe. Eksperymenty. Analizy dokumentów i danych zastanych. Problemy i dylematy socjologa w procesie badawczym.

III. Społeczny wymiar kultury. Kultura jako wyróżnik człowieka. Definicje kultury. Cechy kultury. Kultura materialna i niematerialna. Typy kultury. Kultura symboliczna i jej społeczne funkcje. Trywializacja symboli. Wartości i normy (rodzaje). Etnocentryzm i relatywizm kulturowy. Kultura masowa i jej społeczne znaczenie w świecie współczesnym. Rola telewizji i internetu. Społeczne oddziaływanie reklamy.

IV. Interakcje i struktura społeczna. Pojęcie interakcji. Interakcje jako: wymiana, gra i komunikacja. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Mowa ciała. Status społeczny i jego rodzaje. Role społeczne – podejście dramaturgiczne (teoria E. Goffmana).

V. Zbiorowości społeczne. Pojęcie grupy społecznej. Cechy grupy społecznej. Typologia grup. Normy grupowe. Struktura grupy. Procesy grupowe. Komunikacja w grupie. Typy przywództwa. Spójność grupy. Konformizm grupowy. Mechanizm kontroli społecznej. Grupy odniesienia porównawczego i normatywnego. Organizacje społeczne. Typ idealny biurokracji Maxa Webera. Instytucje społeczne. Społeczność lokalna i zbiorowość terytorialna. Naród.

VI. Proces socjalizacji. Socjalizacja i wychowanie a natura. „Dzikie dzieci”. Osobowość społeczna. Dynamika socjalizacji – różne ujęcia. Socjalizacja pierwotna i jej znaczenie. Rozwój „jaźni” wg G.H.Meada. Socjalizacja wtórna. Resocjalizacja.

VII. Stratyfikacja społeczna. Pojęcie nierówności społecznych. Systemy stratyfikacji. Teorie stratyfikacji: funkcjonalna, teoria konfliktu, wielowymiarowe ujęcie M.Webera. Utrzymywanie systemu stratyfikacji społecznej. Klasy i warstwy. Zróżnicowanie społeczno-zawodowe. Ruchliwość społeczna i jej rodzaje. Klasa średnia. Underclass i marginalizacja społeczna. Bezrobocie (typy i skutki) i ubóstwo w Polsce.

VIII. Religia. Podstawowe pojęcia związane z religią. Typy religii. Religia wg funkcjonalistów i teorii konfliktu. Organizacja religii. Przemiany religijności społeczeństwa polskiego.

IX. Dewiacja i kontrola społeczna. Różne ujęcia dewiacji: interpretacje biologiczne i psychologiczne. Socjologiczne teorie dewiacji: funkcjonalistyczne, interakcjonistyczne, konfliktu i kontroli. Kontrola społeczna jako reakcja na dewiację.

X. Zachowania zbiorowe i ruchy społeczne – typologia. Tłum i jego cechy. Zmiana społeczna i jej czynniki. Globalizacja. Czynniki sprzyjające globalizacji. Przyczyny postępu globalizacji. Postawy wobec globalizacji: sceptycy, hiperglobaliści, zwolennicy koncepcji transformacji. Wpływ globalizacji na życie społeczne. Globalizacja a nierówności społeczne.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) A. Giddens, Socjologia, PWN Warszawa 2004

2) N. Goodman, Wstęp do socjologii, Warszawa 1997

3) B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca:

1) E. Aronson, Człowiek-istota społeczna, Warszawa 1995, s. 494-522

2) P.L.Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa 1983, s.202-227

3) E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 1998, r.I

4) G. Le Bon, Psychologia tłumu, Warszawa 1994, r.I

5) St. Ossowski, Konflikt niewspółmiernych skal wartości, Dzieła, t.III, Warszawa 1967

6) D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Warszawa 1998, r.I

7) J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 1993, r. VII

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład i prezentacje multimedialne

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: wykład - 30 godz.

Studiowanie literatury - 30 godz.

Przygotowanie się do egzaminu - 30 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Walczak
Prowadzący grup: Dominika Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem wykładu jest wprowadzenie do problematyki socjologii poprzez dostarczenie elementarnej wiedzy, następnie poszerzanej w wybranych kierunkach szczególnie interesujących z punktu widzenia pracy socjalnej.

Lektura do tematów wykładów ma wprowadzić studenta w podejmowaną na wykładzie problematykę.

Pełny opis:

WYKŁAD 1. Socjologia i społeczeństwo

Zagadnienia:

Socjologiczne spojrzenie na świat

Do czego może nam się przydać socjologia?

Kultura jako wyróżnik człowieka

Zmieniający się świat: nowoczesność i późna nowoczesność

WYKŁAD 2. Człowiek w społeczeństwie i zbiorowości społeczne

Zagadnienia:

Interakcje społeczne

Socjalizacja

Kontrola społeczna

Grupa społeczna

Organizacja

Społeczność lokalna i naród

WYKŁAD 3. Podziały społeczne

Zagadnienia:

Zróżnicowanie społeczne

Ruchliwość społeczna

Klasy społeczne

Kulturowe oblicza nierówności

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

• Giddens A. (2007). Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

• Szacka B. (2008). Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa

• Sztompka P. (2002). Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków

• Turner J. H. (1998). Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań

• Giza A., Sikorska M. (red.) (2012). Współczesne społeczeństwo polskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Lektury zalecane:

• Beck U. (2012). Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

• Boudieu P., Passeron J. C. (2006). Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

• Castells M. (2007). Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

• Castells M. (2009). Koniec tysiąclecia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,

• Renzetti C. M., Curran D. J. (2005). Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Uwagi:

Wykład będzie przybierał formę wykładu interaktywnego z udziałem prowadzącego i studentów

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: wykład - 12 godz.

Studiowanie literatury - 40 godz.

Przygotowanie się do egzaminu - 40 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jowita Bartczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: egzamin pisemny: pytania testowe i otwarte

Pełny opis:

I. Przedmiot socjologii. Przedsocjologiczna wiedza o społeczeństwie. Wiedza potoczna i naukowa. Socjologia jako dyscyplina naukowa. Socjologia wśród innych nauk. Rozwój socjologii. Czołowi przedstawiciele socjologii myśli socjologicznej. Współczesne teorie socjologiczne.

II. Metody i narzędzia badań socjologicznych. Zmienne i korelacje. Proces badawczy i jego etapy. Metody badawcze. Obserwacja. Badania sondażowe. Eksperymenty. Analizy dokumentów i danych zastanych. Problemy i dylematy socjologa w procesie badawczym.

III. Społeczny wymiar kultury. Kultura jako wyróżnik człowieka. Definicje kultury. Cechy kultury. Kultura materialna i niematerialna. Typy kultury. Kultura symboliczna i jej społeczne funkcje. Trywializacja symboli. Wartości i normy (rodzaje). Etnocentryzm i relatywizm kulturowy. Kultura masowa i jej społeczne znaczenie w świecie współczesnym. Rola telewizji i internetu. Społeczne oddziaływanie reklamy.

IV. Interakcje i struktura społeczna. Pojęcie interakcji. Interakcje jako: wymiana, gra i komunikacja. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Mowa ciała. Status społeczny i jego rodzaje. Role społeczne – podejście dramaturgiczne (teoria E. Goffmana).

V. Zbiorowości społeczne. Pojęcie grupy społecznej. Cechy grupy społecznej. Typologia grup. Normy grupowe. Struktura grupy. Procesy grupowe. Komunikacja w grupie. Typy przywództwa. Spójność grupy. Konformizm grupowy. Mechanizm kontroli społecznej. Grupy odniesienia porównawczego i normatywnego. Organizacje społeczne. Typ idealny biurokracji Maxa Webera. Instytucje społeczne. Społeczność lokalna i zbiorowość terytorialna. Naród.

VI. Proces socjalizacji. Socjalizacja i wychowanie a natura. „Dzikie dzieci”. Osobowość społeczna. Dynamika socjalizacji – różne ujęcia. Socjalizacja pierwotna i jej znaczenie. Rozwój „jaźni” wg G.H.Meada. Socjalizacja wtórna. Resocjalizacja.

VII. Stratyfikacja społeczna. Pojęcie nierówności społecznych. Systemy stratyfikacji. Teorie stratyfikacji: funkcjonalna, teoria konfliktu, wielowymiarowe ujęcie M.Webera. Utrzymywanie systemu stratyfikacji społecznej. Klasy i warstwy. Zróżnicowanie społeczno-zawodowe. Ruchliwość społeczna i jej rodzaje. Klasa średnia. Underclass i marginalizacja społeczna. Bezrobocie (typy i skutki) i ubóstwo w Polsce.

VIII. Religia. Podstawowe pojęcia związane z religią. Typy religii. Religia wg funkcjonalistów i teorii konfliktu. Organizacja religii. Przemiany religijności społeczeństwa polskiego.

IX. Dewiacja i kontrola społeczna. Różne ujęcia dewiacji: interpretacje biologiczne i psychologiczne. Socjologiczne teorie dewiacji: funkcjonalistyczne, interakcjonistyczne, konfliktu i kontroli. Kontrola społeczna jako reakcja na dewiację.

X. Zachowania zbiorowe i ruchy społeczne – typologia. Tłum i jego cechy. Zmiana społeczna i jej czynniki. Globalizacja. Czynniki sprzyjające globalizacji. Przyczyny postępu globalizacji. Postawy wobec globalizacji: sceptycy, hiperglobaliści, zwolennicy koncepcji transformacji. Wpływ globalizacji na życie społeczne. Globalizacja a nierówności społeczne.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) A. Giddens, Socjologia, PWN Warszawa 2004

2) N. Goodman, Wstęp do socjologii, Warszawa 1997

3) B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca:

1) E. Aronson, Człowiek-istota społeczna, Warszawa 1995, s. 494-522

2) P.L.Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa 1983, s.202-227

3) E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 1998, r.I

4) G. Le Bon, Psychologia tłumu, Warszawa 1994, r.I

5) St. Ossowski, Konflikt niewspółmiernych skal wartości, Dzieła, t.III, Warszawa 1967

6) D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Warszawa 1998, r.I

7) J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 1993, r. VII

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład i prezentacje multimedialne

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: wykład - 30 godz.

Studiowanie literatury - 30 godz.

Przygotowanie się do egzaminu - 30 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.